ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -碳-, *碳*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[碳, tàn, ㄊㄢˋ] carbon
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  炭 (tàn ㄊㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] mineral,  Rank: 2,740

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tàn, ㄊㄢˋ, ] carbon C, atomic number 6, #7,769 [Add to Longdo]
二氧化[èr yǎng huà tàn, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˋ, ] carbon dioxide, #14,503 [Add to Longdo]
[tàn suān, ㄊㄢˋ ㄙㄨㄢ, ] carbonic acid; carbonate, #18,689 [Add to Longdo]
水化合物[tàn shuǐ huà hé wù, ㄊㄢˋ ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ ㄨˋ, ] carbohydrate, #23,196 [Add to Longdo]
一氧化[yī yǎng huà tàn, ㄧ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˋ, ] carbon monoxide CO, #27,309 [Add to Longdo]
酸钙[tàn suān gài, ㄊㄢˋ ㄙㄨㄢ ㄍㄞˋ, / ] calcium carbonate, #43,364 [Add to Longdo]
酸盐[tàn suān yán, ㄊㄢˋ ㄙㄨㄢ ㄧㄢˊ, / ] carbonate salt (chem.), #52,235 [Add to Longdo]
酸氢钠[tàn suān qīng nà, ㄊㄢˋ ㄙㄨㄢ ㄑㄧㄥ ㄋㄚˋ, / ] sodium bicarbonate, #53,171 [Add to Longdo]
氢化合物[tàn qīng huà hé wù, ㄊㄢˋ ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ ㄨˋ, / ] hydrocarbon, #68,600 [Add to Longdo]
酸钠[tàn suān nà, ㄊㄢˋ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] (chem.) sodium carbonate; soda, #72,612 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, my eye is as black as carbon paper.[CN] 我的眼睛像一樣黑 Pearls of the Deep (1965)
Takes out the carbon monoxide, or CO-2... as we call it.[CN] 过滤掉二氧化,也就是我们说的... ... CO 10 Rillington Place (1971)
Accidental death by carbon monoxide gas.[CN] 案情已经很明了了 一氧化中毒引起的意外死亡 Bordertown (1935)
All the nitrogen is locked into the nitrates.[CN] 几乎没有水化合物 所有的氮都变成了硝酸碱 Planet of the Apes (1968)
If you had that accident policy and tried to pull a monoxide job...[CN] 若买下意外保险 而那人死于一氧化 Double Indemnity (1944)
The mass executions take place in the gas chambers constructed here with carbon monoxide and in the cremation ovens[CN] 那里建了毒气室. 每天都在杀人 先用一氧化毒死 然后送进火炉里火化 Le Silence de la Mer (1949)
They're really nothing but a few pieces of carbon, crystallized under high pressure at great heat.[CN] 它只是几片水晶化的 只是高压结晶而已 Lifeboat (1944)
The "light socket in the bathroom" or the "carbon monoxide in the garage"?[CN] 不需要利用在浴室的插座 或者把一氧化放入车库 Strangers on a Train (1951)
Start as you did... with air and water, dead carbon—[CN] 你接著說吧... 在空氣和水的作用下, 這種元素 The Chairman (1969)
Haven't you ever heard of carbon monoxide? It kills people. It does?[CN] 一氧化会致命吗? Sabrina (1954)
I'll buy at opening prices tomorrow, 500 shares of Continental Gas, 500 shares of Consolidated Copper and 100 shares of Central Carbine, the same 20-point margin, yes.[CN] 我会根据明天的开盘价来买 500股大陆石油, 500股联合铜矿 还有100股中央化物 Monsieur Verdoux (1947)
"Carbonated water, citric acid, corn syrup artificial raspberry flavoring vegetable colors and preservative."[CN] 原料酸水、柠檬酸 玉米果糖 人工覆盆子香料 纯植物色素及防腐剂 The Seven Year Itch (1955)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top