หรือคุณหมายถึง atomic maß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atomic mass

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atomic mass-, *atomic mass*, atomic mas
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atomic massมวลอะตอม, หน่วยของมวลที่เท่ากับ 1/12 ของมวลของอะตอมของคาร์บอน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atomic massมวลเชิงอะตอม, อัตราส่วนของมวลเฉลี่ยต่ออะตอมของธาตุใด ๆ ต่อ 1/12 ของมวลคาร์บอน-12 หนึ่งอะตอม แต่เดิมใช้คำว่าน้ำหนักเชิงอะตอม (atomic weight,A) เช่น มวลเชิงอะตอมของคลอรีน เท่ากับ 35.5 หมายถึง คลอรีน 1 อะตอม หนักเป็น 35.5 เท่าของ 1/12 ของมวลคาร์บอน-12 หนึ่งอะตอม
[นิวเคลียร์]
Atomic Massมวลของอะตอม [การแพทย์]
atomic massมวลอะตอม, มวลเปรียบเทียบที่แสดงว่าธาตุ 1 อะตอมมีมวลเป็นกี่เท่าของ 1/12  ของมวล C-12  หนึ่งอะตอม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Atomic Mass Unitหน่วยมวลอะตอม, หน่วยของมวล โดยหนึ่งหน่วยมีค่าเท่ากับ 1/12 ของมวลหนึ่งอะตอมของคาร์บอน-12 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.66033  10–27 กิโลกรัม หน่วยนี้ใช้สำหรับอะตอมและโมเลกุล [นิวเคลียร์]
atomic mass unitหน่วยมวลอะตอม, หน่วยมวลอะตอม หน่วยของมวลอะตอม ใช้อักษรย่อ u       1 u มีค่าเท่ากับ 1/12 เท่าของมวล C-12 หนึ่งอะตอม 1 u = 1.66 x 10-27kg   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลขมวล[n. exp.] (lēk mūan) EN: atomic mass ; mass number   FR: masse atomique [f]
มวลอะตอม[n. exp.] (mūan atøm) EN: atomic mass   FR: masse atomique [f]
หน่วยมวลอะตอม[n. exp.] (nūay mūan atøm) EN: unified atomic mass unit (u)   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原子质量[yuán zǐ zhì liàng, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] atomic mass [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atomic mass
   n 1: (chemistry) the mass of an atom of a chemical element
      expressed in atomic mass units [syn: {atomic mass}, {atomic
      weight}, {relative atomic mass}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top