Search result for

mite

(102 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mite-, *mite*
Possible hiragana form: みて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mite[N] ตัวเห็บ, See also: ตัวไร, แมลงหกขาตัวเล็กๆ จำพวก Acarina, Syn. parasite, bug, tick
mite[N] เด็กน้อย (คำไม่เป็นทางการ), See also: สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก, สัตว์ขนาดเล็กๆ, สิ่งของขนาดเล็ก
mite[N] เงินจำนวนเล็กน้อย
miter[N] หมวกที่พระใส่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mite(ไมทฺ) n. แมลงหกขาเช่น เล็น,ไร,เห็ด,เห็บ,เงินจำนวนเล็กน้อย,สิ่งที่มีขนาดเล็กมาก,เหรียญที่มีค่าน้อยมาก. adv. เล้กน้อย,ค่อนข้าง
miter(ไม'เทอะ) n. หมวกพระคาทอลิกชั้นbishopมีลักษณะกลมและสูง,หมวกพระชั้นสูงของยิว
adamite(แอด' ดะไมทฺ) n. ผู้สืบเนื่องต่อมาจากอาดัม, มนุษย์, ผู้นิยมลัทธิเปลือยการหรืออาบแดด, นักอาบแดดเปลือยกาย. -adamitic, -adamitical adj.
anti-semite(แอนทีเซม' ไมท) n. ผู้ต่อต้านยิว. -anti-Semitic (al) adj. -anti-Semitism n.
bedlamite(เบด'ละไมทฺ) n. คนบ้า
dynamite(ได'นะไมทฺ) n. วัตถุระเบิดแรงสูง,ผู้ที่น่าดู,สิ่งที่มีลักษณะพิเศษ. vt. ระเบิดหรือทำลายด้วยไดนาไมท์., See also: dynamiter n. ดูdynamite dynamitic adj. ดูdynamite
eremite(เออ'ระไมทฺ) n. ฤาษี,คนถือสันโดษ, See also: eremitic adj. ดูeremite eremitical adj. ดูeremite eremitish adj. ดูeremite eremitism n. ดูeremite
istamite(อิส'ละไมทฺ) n. ชาวอิสลาม,ชาวมุสลิม, Syn. Muslim
limited companyn. บริษัทจำกัด
limited editionn. การพิมพ์จำกัดจำนวน

English-Thai: Nontri Dictionary
mite(n) ของเล็กๆ,ลูกหนู,เล็น,ไร
bedlamite(n) คนบ้า,คนวิกลจริต,คนเสียสติ
dynamite(n) ดินระเบิด,วัตถุระเบิด
dynamite(vt) ระเบิด
limited(adj) ถูกจำกัด,น้อย,มีขอบเขต,แคบ
smite(vt) เฆี่ยนตี,ทุบตี,ฟาด,ต่อย,ตบ,ทำโทษ
stalagmite(n) หินงอก
termite(n) ปลวก
unlimited(adj) ไม่จำกัด,ไม่มีขอบเขต,ไม่บังคับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
miter elbowท่อเลี้ยวหักฉาก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mite Infestationsไร, การติดเชื้อ; โรคเกิดจากไร [การแพทย์]
Mite-Borneนำด้วยตัวไร [การแพทย์]
mitering gatemitering gate, บานประตูเรือสัญจร [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Mitesไร [TU Subject Heading]
Mitesไร, ตัวไร, พวกไร, ไรฝุ่น [การแพทย์]
Mites, Chiggerไรชิกเกอร์ [การแพทย์]
Mites, Houseไรฝุ่น [การแพทย์]
Mites, House Dustไรฝุ่น, ไรฝุ่น, ไรในบ้าน [การแพทย์]
Mites, House Flyไรแมลงวัน [การแพทย์]
Mites, House Mouseไรหนูหริ่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
People forget that. Latex, dust mites.หลายคนลืมไป กาว ฝุ่นละออง Blink (2010)
Getting a mite too godly for his collar.เห็นเป็นสุนัขที่เชื่อง ที่เขาใส่ปลอกคอให้ Oiled (2010)
That's a mite unfriendly,นั่นดูไม่เป็นมิตรเลย The Devil You Know (2010)
Here's a summons and a complaint, both of which Mr. Murphy ignored, and multiple filings with the health department, including mold, mildew, dust mites, vermin...และนี่คนที่เห็นด้วยและคำบ่น ทั้งสองอย่างคุณเมอร์ฟี ไม่เคยสนใจ และยังมีคำประกาศเตือน อีกมากมายจากกรมอนา่มัย The Beginning in the End (2010)
A dust mite?ตัวไรฝุ่น? The Boy with the Answer (2010)
Dust mites eat dead human skin cells.ตัวไรฝุ่นกินเซลผิวหนัง ที่ตายไปแล้วของคน The Boy with the Answer (2010)
It's a dust mite-- an insect found on clothes, but it also feeds on the cells of the person wearing those clothes.มันคือตัวไรฝุ่น-- เป็นแมลงที่พบได้ตามเสื้อผ้า มันยังสามารถกินอาหาร จากเซลส์ของคนที่สวมใส่ เสื้อผ้านั่นได้อีกด้วย The Boy with the Answer (2010)
And where was this dust mite found?แล้วพบตัวไรฝุ่นตัวนี้ ได้ที่ตรงไหน? The Boy with the Answer (2010)
The dust mite contained human female epithelial cells.ตัวไรฝุ่นมีเซลส์เนื้อเยื้อบุผิว ของมนุษย์เพศหญิง The Boy with the Answer (2010)
Since there were so few cells in the mite, the testing destroyed the sample, but the procedures and results are all contained in our documentation.เนื่องจากพบเซลส์มนุษย์ ภายในตัวไรฝุ่น ปริมาณน้อยมากๆ และการทดสอบได้ทำลาย ตัวอย่างไปด้วย แต่ขั้นตอนและผลการทดสอบ The Boy with the Answer (2010)
And yet, the only people who saw that dust mite, the only people who touched the alleged epithelial cells were two kidnap victims-- one a known conspiracy theorist, the other a traumatized anthropologist who's currently being treated by a psychologist.และมีเพียงคนที่เคยเห็น ตัวไรฝุ่นเท่านั้น ที่เคยสัมผัสกับหลักฐาน เนื้อเยื่อบุผิวมนุษย์ และทั้งสองคนก็เคยเป็นเหยื่อ การถูกลักพาตัวมาก่อน- The Boy with the Answer (2010)
Every mite we wait, this hospital takes on more liability.ยิ่งเรารอนานเท่าไหร่ รพ.เรายิ่งเสื่อมเสียชื่อเสียงมากเท่านั้น Remember Paul? (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
เอาอย่าง[v.] (aoyāng) EN: imitate ; follow   FR: imiter ; suivre l'exemple
บริษัทเอกชนจำกัด[n. exp.] (børisat ēkkachon jamkat) EN: Private Corporation ; Company Limited   
บริษัทจำกัด[n. exp.] (børisat jamkat) EN: limited company ; company limited   FR: société à responsabilité limitée [f] ; SARL = S.A.R.L. [f] (sigle)
บริษัทมหาชนจำกัด[n. exp.] (børisat mahāchon jamkat) EN: public limited company ; stock corporation (Am.) ; corporation (Am.)   
ชาวญวน[n. prop.] (Chāo Yūan ) EN: Vietnamese ; Annamese ; Annamite   FR: Vietnamien [m] ; Annamite [m, f]
เฉพาะ[v.] (chaphǿ) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted   FR: être particulier ; être spécifique
เฉพาะที่[adj.] (chaphǿthī) EN: particular ; specific ; distinct ; limited   
ชีปะขาว[X] (chīpakhāo) EN: moth ; nunmoth   FR: papillon de nuit [m] ; mite [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MITE    M AY1 T
MITEK    M AY1 T EH2 K
MITEL    M AY1 T EH2 L
MITER    M AY1 T ER0
MITES    M AY1 T S
MITERING    M AY1 T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mite    (n) (m ai1 t)
mites    (n) (m ai1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
角曲尺[jiǎo qū chǐ, ㄐㄧㄠˇ ㄑㄩ ㄔˇ, ] miter square (tool to measure angles) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mitentscheinden (vi vt ) | entscheidest mit, entschied mit, hat mitentschieden | (mit OBJ/ohne OBJ) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Miteigentümer {m}part owner [Add to Longdo]
Miterbe {n} | Miterben {pl}coheir | coheirs [Add to Longdo]
Miterfinder {m}; Miterfinderin {f}co-inventor; joint inventor [Add to Longdo]
Mitesser {m} | Mitesser {pl}blackhead | blackheads [Add to Longdo]
Scherflein {n} | sein Scherflein zu etw. beitragenmite | to make one's little contributions to sth. [Add to Longdo]
miteinandertogether [Add to Longdo]
miteinanderwith each other [Add to Longdo]
miteinander verbindento interlink [Add to Longdo]
mitessen; (Mahlzeit) essen; (Mahlzeit) teilento partake (of) [Add to Longdo]
miteinander rangelnto skirmish [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
proximité(n) |f| ที่ใกล้เคียง เช่น Le campus est à proximité des grandes autoroutes.

Japanese-English: EDICT Dictionary
せせこましい[, sesekomashii] (adj-i) (1) narrow; limited; (2) fussy [Add to Longdo]
とみて星;虚宿[とみてぼし, tomiteboshi] (n) (See 虚・きょ・3) Chinese "Emptiness" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
に限らず[にかぎらず, nikagirazu] (conj) not limited to; not just ... [Add to Longdo]
アミティ[, amitei] (n) amity [Add to Longdo]
アルマイト[, arumaito] (n) anodized aluminum (from Alumite (brand name)); anodised aluminium [Add to Longdo]
アンチセミティズム[, anchisemiteizumu] (n) (obsc) (See 反ユダヤ主義) anti-Semitism [Add to Longdo]
イミテーション;イミテイション[, imite-shon ; imiteishon] (n) imitation [Add to Longdo]
エラム語[エラムご, eramu go] (n) Elamite (language) [Add to Longdo]
クロム鉄鉱[クロムてっこう, kuromu tekkou] (n) chromite [Add to Longdo]
サービスプリミティブ[, sa-bisupurimiteibu] (n) {comp} service primitive [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サービスプリミティブ[さーびすぷりみていぶ, sa-bisupurimiteibu] service primitive [Add to Longdo]
プリミティブ[ぷりみていぶ, purimiteibu] primitive [Add to Longdo]
リミタ[りみた, rimita] limiter (e.g. in analog computing) [Add to Longdo]
ロールバック起動サービスプリミティブ[ロールバックきどうサービスプリミティブ, ro-rubakku kidou sa-bisupurimiteibu] Rollback-initiating service primitive [Add to Longdo]
一般区切り子[いっぱんくぎりし, ippankugirishi] general delimiter (role) [Add to Longdo]
一般区切り子機能[いっぱんくぎりしきのう, ippankugirishikinou] general delimiter role [Add to Longdo]
永久に[としえに, toshieni] unlimited (Internet access, e.g.) [Add to Longdo]
仮原文区切り記号[かりげんぶんくぎりきごう, karigenbunkugirikigou] pseudo-text delimiter [Add to Longdo]
規格参照区切り子集合[きかくさんしょうくぎりししゅうごう, kikakusanshoukugirishishuugou] reference delimiter set [Add to Longdo]
区きり子[くきりし, kukirishi] delimiter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
未定[みてい, mitei] unbestimmt, unentschieden, schwebend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mite \Mite\ (m[imac]t), n. [AS. m[imac]te mite (in sense 1);
   akin to LG. mite, D. mijt, G. miete, OHG. m[imac]za; cf.
   Goth. maitan to cut.]
   1. (Zool.) A minute arachnid, of the order {Acarina}, of
    which there are many species; as, the dust mite, cheese
    mite, sugar mite, harvest mite, three-toed spider mite,
    etc. See {Acarina}.
    [1913 Webster]
 
   2. [D. mijt; prob. the same word.] A small coin formerly
    circulated in England, rated at about a third of a
    farthing. The name is also applied to a small coin used in
    Palestine in the time of Christ.
    [1913 Webster]
 
       Two mites, which make a farthing.   --Mark xii.
                          49.
    [1913 Webster]
 
   3. A small weight; one twentieth of a grain.
    [1913 Webster]
 
   4. Anything very small; a minute object; a very little
    quantity or particle.
    [1913 Webster]
 
       For in effect they be not worth a myte. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mite
   n 1: a slight but appreciable amount; "this dish could use a
      touch of garlic" [syn: {touch}, {hint}, {tinge}, {mite},
      {pinch}, {jot}, {speck}, {soupcon}]
   2: any of numerous very small to minute arachnids often
     infesting animals or plants or stored foods

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 mite /mit/ 
  moth

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 mite
  gentle; mild

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top