ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anatomical

AE2 N AH0 T AA1 M IH0 K AH0 L   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anatomical-, *anatomical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anatomical[ADJ] ที่เกี่ยวกับโครงสร้าง, Syn. anatomic, structural

English-Thai: Nontri Dictionary
anatomical(adj) เกี่ยวกับกายวิภาค,เกี่ยวกับร่างกาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anatomical crownตัวฟันทางกายวิภาค [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anatomical dead spaceบริเวณเสียเปล่าเชิงกายวิภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomical rootรากฟันทางกายวิภาค [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anatomicalทางกายภาพ, กายภาพ [การแพทย์]
Anatomical Barriersเครื่องกีดขวางทางกายวิภาค [การแพทย์]
Anatomical Positionท่าในทางกายวิภาคศาสตร์ [การแพทย์]
Anatomical Position, Neutralตำแหน่งของกระดูกและข้อต่างๆของร่างกายในสภาพยื [การแพทย์]
Anatomical Termsคำศัพท์ทางกายวิภาค, คำศัพท์ทางวิชากายวิภาค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The ventricle bowing is most likely a pre-existing anatomical anomaly, not the indication of a tumor.รูปด้านventricle bowing ดูคล้ายรูปร่างของผู้หญิงจังเลย ไม่คล้ายเนื้องอก House Divided (2009)
No anatomical evidence of disease in her entire body. It was all in her head and he knows it....ไม่มีหลักฐานทางโครงสร้างของโรค ในร่างกายของเธอเลย You Don't Know Jack (2010)
Don't tell me the anatomical reason he always so lonely?อย่าอ้างเหตุผลเรื่องกายวิภาค เขายังเหงาบ่อยนะ? Con-Heir (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anatomicalGood doctors explain things to patients in easily understandable ways, using anatomical models and such.
anatomicalMost important of all, the brain needs global reentry pathways connecting these anatomical structures.
anatomicalThat's because they're the classic places for 'something' to appear. Like the grand piano that plays by itself, the human anatomical model that moves by itself ...

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โครงกระดูก[N] skeleton, See also: anatomical structure, complex body part, bodily structure, body structure, Syn. กระดูก, Example: เสือกินกวางจนเหลือแต่โครงกระดูก, Count unit: โครง, Thai definition: กระดูกร่างกายที่ทำให้มีรูปร่างอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โครงกระดูก[n.] (khrōngkradūk) EN: skeleton ; anatomical structure ; complex body part ; bodily structure ; body structure   FR: squelette [m] ; ossature [f]
เกี่ยวกับโครงสร้าง[adj.] (kīokap khrōngsāng) EN: anatomical   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANATOMICAL AE2 N AH0 T AA1 M IH0 K AH0 L
ANATOMICALLY AE2 N AH0 T AA1 M AH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anatomical (j) ˌænətˈɒmɪkl (a2 n @ t o1 m i k l)
anatomically (a) ˌænətˈɒmɪkliː (a2 n @ t o1 m i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラクナ[, rakuna] (n) lacuna (anatomical cavity or depression) [Add to Longdo]
解剖図[かいぼうず, kaibouzu] (n) anatomical drawing [Add to Longdo]
人体模型[じんたいもけい, jintaimokei] (n) anatomical model of the human body [Add to Longdo]
蝶番;蝶つがい;蝶番い(io)[ちょうつがい;ちょうばん(蝶番), choutsugai ; chouban ( choutsugai )] (n) (1) hinge (e.g. on a door); (2) joint (esp. an anatomical joint) [Add to Longdo]
内腔[ないこう, naikou] (n) lumen (anatomical) [Add to Longdo]
毛細管[もうさいかん, mousaikan] (n) (1) capillary tube; (2) (See 毛細血管) capillary (anatomical) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anatomic \An`a*tom"ic\, Anatomical \An`a*tom"ic*al\, a. [L.
   anatomicus, Gr. ?: cf. F. anatomique. See {Anatomy}.]
   Of or relating to anatomy or dissection; as, the anatomic
   art; anatomical observations. --Hume.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anatomical
   adj 1: of or relating to the structure of the body; "anatomical
       features" [syn: {anatomic}, {anatomical}]
   2: of or relating to the branch of morphology that studies the
     structure of organisms; "anatomical research" [syn:
     {anatomic}, {anatomical}]
   n 1: an expression that relates to anatomy [syn: {anatomical
      reference}, {anatomical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top