ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atomic bomb

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atomic bomb-, *atomic bomb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
atomic bomb[N] ระเบิดปรมาณู, Syn. A-bomb, nuclear weapon

English-Thai: Nontri Dictionary
ATOMIC atomic bomb(n) ระเบิดปรมาณู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atomic bombลูกระเบิดอะตอม, ลูกระเบิดที่แรงระเบิดเกิดจากปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียสของธาตุหนัก เช่น ยูเรเนียม-235 หรือ พลูโทเนียม-239 ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (ดู Fission ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Atomic bombระเบิดปรมาณู [TU Subject Heading]
Atomic Bombsระเบิดปรมาณู [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
President Truman dropped two atomic bombs on Japan to end World War II.ครั้งสุดท้ายที่สู้กัน เขาฆ่าผม ไป ไป Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
Now, if you'll excuse me, the father of the atomic bomb wants a saucer of milk.งั้น ฉันขอตัวก่อนนะ เจ้าพ่อแห่งระเบิดนิวเคลียร์อยากกินนมแล้ว The Zazzy Substitution (2010)
The atomic bomb was The Manhattan Project.ระเบิดปรมาณู เคยใช้รหัสโครงการแมนฮัตตัน The Bus Pants Utilization (2011)
If the mortgage bonds were the match and the CDOs were the kerosene-soaked rags, then the synthetic CDO was the atomic bomb with the drunk President holding his finger over the button.หากพันธบัตรจำนองมีการ แข่งขัน และ ซีดีโอs เป็นยาจก น้ำมันก๊าดแช่ แล้ว ซีดีโอ สังเคราะห์เป็น ระเบิดปรมาณู The Big Short (2015)
Lewis Ranieri's mortgage bond, and turned it into an atomic bomb of fraud and stupidity that's on its way to decimating the world economy.พันธบัตรจำนองลูอิสรานิเอรี่ ของ และกลายเป็นระเบิดปรมาณู ของการทุจริตและความโง่เขลา The Big Short (2015)
They found these all over Hiroshima after the first atomic bomb was dropped.พวกเขาเจอมัน ที่ฮิโรชิม่า หลังจากอโตมิคบอมบ์ลูกแรกที่ปรับลดลง Crazy for You (2015)
You have priceless batteries and an atomic bomb in your bag.นายพกทั้งแบตล้ำค่า ทั้งปรมาณู Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
atomic bombAn atomic bomb was dropped on Hiroshima in 1945.
atomic bombAtomic bombs are a danger to the human race.
atomic bombSadako's friends wanted to build a monument to her and all children who were killed by the atomic bomb.
atomic bombScience produced the atomic bomb.
atomic bombThe atomic bomb destroyed the entire city of Hiroshima.
atomic bombThe atomic bomb is a grave threat to mankind.
atomic bombThe atomic bomb is the offspring of 20th century physics.
atomic bombThe first atomic bomb was dropped on Japan.
atomic bombThe treaty bans atomic bombs and hydrogen bombs.
atomic bombThey dropped an atomic bomb on Hirosima.
atomic bombThey know how to make an atomic bomb.
atomic bombWe should never use an atomic bomb again.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบิดปรมาณู[N] atomic bomb, See also: A - bomb, Example: เมืองฮิโรชิมาอยู่ในความโกลาหล หลังจากถูกทำลายด้วยลูกระเบิดปรมาณู, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกระเบิดที่ให้อำนาจระเบิดได้ด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ชนิดที่ทำให้นิวเคลียสของอะตอมของธาตุยูเรเนียมหรือธาตุพลูโทเนียมแตกสลาย ระเบิดชนิดนี้มีอำนาจทำลายมากยิ่งกว่าระเบิดธรรมดาที่ใช้ดินระเบิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระเบิดปรมาณู[n. exp.] (raboēt paramānū) EN: atomic bomb   FR: bombe atomique [f] ; bombe nucléaire [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピカドン;ぴかどん[, pikadon ; pikadon] (n) (col) atomic bomb [Add to Longdo]
原子爆弾[げんしばくだん, genshibakudan] (n,adj-no) (See 原爆) atomic bomb; A-bomb [Add to Longdo]
原爆[げんばく, genbaku] (n) (abbr) (See 原子爆弾) atomic bomb; A-bomb; (P) [Add to Longdo]
原爆犠牲者[げんばくぎせいしゃ, genbakugiseisha] (n) atomic bomb victim [Add to Longdo]
爆死[ばくし, bakushi] (n,vs) bomb victim; atomic bomb victim [Add to Longdo]
被爆者[ひばくしゃ, hibakusha] (n) atomic bomb victim; bomb victim [Add to Longdo]
被爆者援護法[ひばくしゃえんごほう, hibakushaengohou] (n) Atomic Bomb Victims' Relief Law (1995) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nuclear weapon \Nu"cle*ar wea"pon\, n.
   A weapon of great explosive power, such as an {atomic bomb}
   or a {hydrogen bomb}, which depends for most of its explosive
   power on the release of energy from within atomic nuclei by a
   nuclear reaction. A {fission weapon} or a {fusion weapon}.
   The term includes atomic shells for cannon.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Atomic \A*tom"ic\, Atomical \A*tom"ic*al\, a. [Cf. F. atomique.]
   1. Of or pertaining to atoms.
    [1913 Webster]
 
   2. Extremely minute; tiny.
    [1913 Webster]
 
   {Atomic bomb}, see {atom bomb} in the vocabulary.
 
   {Atomic philosophy}, or {Doctrine of atoms}, a system which,
    assuming that atoms are endued with gravity and motion,
    accounted thus for the origin and formation of all things.
    This philosophy was first broached by Leucippus, was
    developed by Democritus, and afterward improved by
    Epicurus, and hence is sometimes denominated the Epicurean
    philosophy.
 
   {Atomic theory}, or the {Doctrine of definite proportions}
    (Chem.), teaches that chemical combinations take place
    between the supposed ultimate particles or atoms of
    bodies, in some simple ratio, as of one to one, two to
    three, or some other, always expressible in whole numbers.
    
 
   {Atomic weight} (Chem.), the weight of the atom of an element
    as compared with the weight of the atom of hydrogen, taken
    as a standard.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Atom bomb \At"om bomb`\, Atomic bomb \A*tom"ic bomb`\n.
   a bomb of great power in which the explosive energy is
   derived from the nuclear fission of a fissionable material,
   such as plutonium or uranium-235. It is a type of nuclear
   weapon. The strength of an atom bomb is measured in kilotons,
   i.e. the equivalent energy released by explosion of a
   thousand tons of TNT. The first atomic bomb was manufactured
   in 1945.
 
   Syn: A-bomb, fission bomb.
     [PJC] Atomic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atomic bomb
   n 1: a nuclear weapon in which enormous energy is released by
      nuclear fission (splitting the nuclei of a heavy element
      like uranium 235 or plutonium 239) [syn: {atom bomb},
      {atomic bomb}, {A-bomb}, {fission bomb}, {plutonium bomb}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top