ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

原子

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -原子-, *原子*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原子[yuán zǐ, ㄩㄢˊ ㄗˇ, ] atom; atomic, #10,421 [Add to Longdo]
原子[yuán zǐ néng, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄋㄥˊ, ] atomic energy, #11,651 [Add to Longdo]
原子[yuán zǐ dàn, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄉㄢˋ, / ] atom bomb, #15,903 [Add to Longdo]
原子[yuán zǐ hé, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄏㄜˊ, ] atomic nucleus, #47,979 [Add to Longdo]
原子[yuán zǐ liàng, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄌㄧㄤˋ, ] atomic weight; atomic mass, #96,554 [Add to Longdo]
原子序数[yuán zǐ xù shù, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄒㄩˋ ㄕㄨˋ, / ] atomic number, #121,017 [Add to Longdo]
原子[yuán zǐ zhōng, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄓㄨㄥ, / ] atomic clock, #125,283 [Add to Longdo]
日本原子能研究所[Rì běn Yuán zǐ Néng Yán jiū suǒ, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄋㄥˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄙㄨㄛˇ, ] Japan Atomic Energy Research Institute, #460,542 [Add to Longdo]
中国国家原子能机构[Zhōng guó Guó jiā Yuán zǐ néng Jī gòu, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄋㄥˊ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, / ] China Atomic Energy Agency (CAEA) [Add to Longdo]
内爆法原子[nèi bào fǎ yuán zǐ dàn, ㄋㄟˋ ㄅㄠˋ ㄈㄚˇ ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄉㄢˋ, / ] implosion atomic bomb [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
原子[げんし, genshi] (n) atom; (P) [Add to Longdo]
原子エネルギー[げんしエネルギー, genshi enerugi-] (n) atomic energy [Add to Longdo]
原子[げんしぐも;げんしうん(ik), genshigumo ; genshiun (ik)] (n) atomic cloud [Add to Longdo]
原子[げんしか, genshika] (n) valence; atomic value [Add to Longdo]
原子[げんしかく, genshikaku] (n,adj-no) nucleus (atomic); (P) [Add to Longdo]
原子核工学[げんしかくこうがく, genshikakukougaku] (n) nucleonics; nuclear engineering [Add to Longdo]
原子核分裂[げんしかくぶんれつ, genshikakubunretsu] (n) nuclear fission [Add to Longdo]
原子核崩壊[げんしかくほうかい, genshikakuhoukai] (n) (obsc) (See 放射性崩壊) nuclear decay [Add to Longdo]
原子時計[げんしどけい, genshidokei] (n) atomic clock [Add to Longdo]
原子時代[げんしじだい, genshijidai] (n) atomic age [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
An atomic bomb was dropped on Hiroshima in 1945.1945年広島に原子爆弾が投下された。
Uranium is used in the production of nuclear power.ウラニウムは原子力製造に用いられる。
Here is an atomic power plant.ここに原子力発電所があります。
This book deals with the uses of atomic power.この本は原子力利用を取り扱っている。
The scientist is working on atomic energy.その科学者は原子力の仕事に従事している。
The nuclear ship was built at a considerable expense.その原子力船はかなりの費用をかけて建造された。
Science produced the atomic bomb.科学が原子爆弾を生み出した。
Let us stop to think how much we depend upon atomic energy.我々がどのくらい原子力に頼っているか、落ち着いて考えてみよう。
We are in the era of atomic energy.我々は今や原子力時代にある。
We are exploring new sources, such as solar and atomic energy.我々は太陽エネルギーや原子エネルギーのような新しい資源を開発しつつある。
Nuclear power plants are dangerous, not to mention nuclear weapons.核兵器は言うまでもなく、原子力発電所も危険である。
A great deal of energy is locked up in the nucleus.原子核には大量のエネルギーが封じ込められている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir Edmund Sloan? The Atom Man?[CN] Edmumd Sloan爵士 研究原子的那位? Girl (2013)
But it occurs to me that if you want to implement multi-threading, you'd do better to use atomic variables.[CN] 但我突然想到 如果你想实现多线程的话 最好用原子变量 2 Pi R (2013)
How about France? Nuclear country.[JA] フラ ンスはどうだ 原子力推進国だ Shin Godzilla (2016)
I started seeing them, too, revolving around you like an atom.[JA] 私も見始めた 君の周りを回る 原子のように だが... Fallout (2016)
The Nuclear Regulation Authority.[JA] 原子力規制庁は 何とか被害を免れた Shin Godzilla (2016)
During the war, with the A-bomb.[CN] 战争期间,原子 The Challenger Disaster (2013)
Let me check. I'll call the Nuclear Regulation Authority.[JA] 分かりました 至急 原子力規制庁に確認します Shin Godzilla (2016)
- You mean like the atom bomb?[CN] 全球每一个个体的生活 你是说像原子弹一样 Brave New World (2013)
Your machine was able to capture brain wavelengths on a subatomic level, leaving the body after death.[JA] 博士の機器では 原子構成レベルで 死後に体を離れる 脳の波長を捕捉することが出来ました The Discovery (2017)
My team's inspected all of the nation's reactors and didn't find a leak at any of them.[JA] いえ 全国すべての 原子力施設での 放射性物質のリークは 確認されておりません Shin Godzilla (2016)
If its atomic structure is making Bizarro stronger, reversing its ionic charge should have an oppositional effect.[JA] その原子構造がビザロを 強化するなら、 そのイオン電荷を逆にすれば 反抗効果があるはずだ。 Bizarro (2016)
- And the Atom Bomb.[CN] - 还有原子 Hail, Hale (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
原子[げんし, genshi] Atom [Add to Longdo]
原子力発電所[げんしりょくはつでんしょ, genshiryokuhatsudensho] Atomkraftwerk [Add to Longdo]
原子[げんしかく, genshikaku] Atomkern [Add to Longdo]
原子[げんしろ, genshiro] Atomreaktor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top