ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

原子能

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -原子能-, *原子能*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原子能[yuán zǐ néng, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄋㄥˊ, ] atomic energy, #11,651 [Add to Longdo]
日本原子能研究所[Rì běn Yuán zǐ Néng Yán jiū suǒ, ㄖˋ ㄅㄣˇ ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄋㄥˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄙㄨㄛˇ, ] Japan Atomic Energy Research Institute, #460,542 [Add to Longdo]
中国国家原子能机构[Zhōng guó Guó jiā Yuán zǐ néng Jī gòu, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄋㄥˊ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, / ] China Atomic Energy Agency (CAEA) [Add to Longdo]
原子能发电站[yuán zǐ néng fā diàn zhàn, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄋㄥˊ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, / ] atomic power station [Add to Longdo]
国际原子能机构[guó jì yuán zǐ néng jī gòu, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄋㄥˊ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, / ] International Atomic Energy Agency [Add to Longdo]
国际原子能结构[guó jì yuán zǐ néng jié gòu, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄋㄥˊ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, / ] International Atomic Energy Agency (IAEA) [Add to Longdo]
欧洲原子能联营[ōu zhōu yuán zǐ néng lián yíng, ㄡ ㄓㄡ ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄋㄥˊ ㄌㄧㄢˊ ㄧㄥˊ, / ] Euratom [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And then 14 years of scientific work the Institute "Kurchatov"[CN] 後來你在科爾恰托夫原子能研究所 乾了14年的研究工作 Escape to Nowhere (1973)
The next day, April 25, Stimson explained to Truman that his view of foreign policy - Stimson's - was dominated by the imminent prospect of atomic power, and the terms which might be got from Russia in exchange for sharing atomic secrets.[CN] 第二天,4月25日,史汀生向杜鲁门解释说 他对外交政策的看法... 史汀生的看法... 是被即将来临的原子能的前景,以及与俄国分享 原子秘密所可能交换获得的条件 所支配的, The Bomb: February-September 1945 (1974)
Well, we've been having lectures in atomic energy at school.[CN] 我应该吗? 我们在学校听过原子能的课。 The Best Years of Our Lives (1946)
But soon one of your nations will apply atomic energy to spaceships.[CN] 但是很快,你们各国会将原子能用到飞船上 The Day the Earth Stood Still (1951)
Because when you combine atomic energy with jet propulsion and radar and guided missiles, well, just think of the....[CN] 当你把原子能和喷气动力 和无线电和弹道导弹结合起来, 只要想想... The Best Years of Our Lives (1946)
Not for us, we're hoping to trade a part of his reserves for a nuclear plant with immediate access.[CN] 不是为了我们 我们希望用他的储量的一部份 为了一个原子能工厂交易,用立即访问 The Professional (1981)
It'll make atomic power look like the horse and buggy.[CN] 看起来很传统 但能制造出原子能 Strangers on a Train (1951)
We know from observation that your planet has discovered a rudimentary atomic energy.[CN] 我们从科学观察中得知你们的星球 发现了基本性质的的原子能 The Day the Earth Stood Still (1951)
All this atomic energy and scientific efficiency.[CN] 全都是些 原子能和科学效率... The Best Years of Our Lives (1946)
A highly developed form of atomic power, I should imagine.[CN] 一种高度提炼的原子能,我猜是这样 The Day the Earth Stood Still (1951)
The ninth Congress of the Young Communist League has declared... that it will oversee the construction work on the atomic reactor at Paks.[CN] 帕爾 西蒙博士,第九次同盟大會 宣佈巴基斯坦原子能裝置 Family Nest (1977)
Forrester thinks they generate atomic force without the screening we use.[CN] 佛瑞斯特博士认为它们直接利用原子能 The War of the Worlds (1953)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top