ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dissect

D AY0 S EH1 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissect-, *dissect*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissect(vt) ชำแหละคน สัตว์หรือพืชเพื่อการศึกษา, See also: ผ่าศพ, ผ่าเพื่อวิเคราะห์, Syn. dismember, operate anatomize, Ant. join, unite
dissect(vi) ชำแหละคน สัตว์หรือพืชเพื่อการศึกษา, See also: ผ่าศพ, ผ่าเพื่อวิเคราะห์, Syn. dismember, operate anatomize, Ant. join, unite
dissect(vt) ตรวจสอบ, See also: พินิจพิเคราะห์, วิเคราะห์, Syn. analyze
dissection(n) การชำแหละคน สัตว์หรือพืชเพื่อการศึกษา, See also: การผ่าเพื่อพิสูจน์, Syn. itemization, analysis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissect(ดิสเซคทฺ') vt. ชำแหละเพื่อศึกษา, ผ่า (ศพ, เนื้อเยื่อ) เพื่อศึกษา, ตัดกิ่ง ต้นดอกเพื่อศึกษา, จำแนก, วิเคราะห์., See also: dissecter n. ดูdissect dissector n. ดูdissect, Syn. cut apart, analye, anatomize
dissected(ดิสเซค'ทิด) adj.ซึ่งแบ่งแยกออกเป็นส่วนต่าง ๆ , ซึ่งแตกแยกออกโดยการสึกกร่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
dissect(vt) ผ่า, ตัดออก, ชำแหละ, วิเคราะห์, จำแนก
dissection(n) การผ่าตัด, การชำแหละ, การผ่าศพ, การวิเคราะห์, การจำแนก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dissectชำแหละ, เซาะ, เลาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dissectedตัดแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dissected plateauที่ราบสูงซอยแบ่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dissectionการชำแหละศพ [TU Subject Heading]
Dissectionศพ, การชำแหละ, พยาธิสภาพเริ่มต้น, การผ่าเพื่อแยกดูให้เห็นชัด, การชำแหละศพ [การแพทย์]
Dissection of Mosquitoesการชำแหละยุง [การแพทย์]
Dissection, Bluntการแหวกเนื้อเยื่อตามแนวแยกทางธรรมชาติด้วยนิ้วมือ, แยกด้วยกรรไกร [การแพทย์]
Dissection, Retrogradeการชำแหละย้อนทาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I should dissect the diseased brains of gorillas to find out what went wrong.ฉันจะผ่าสมองวิปริตของกอริลล่า ดูว่าผิดปรกติตรงไหน Beneath the Planet of the Apes (1970)
If they catch you speaking, they will dissect you, and they will kill you, in that order.ถ้ามันรู้คุณพูดได้ มันจะคว้านสมองคุณ และสังหารคุณ เพราะปากของคุณ Beneath the Planet of the Apes (1970)
We will be caged and they'll dissect our bodies!พวกเราจะถูกขัง แล้วก็ถูกชำแหละ! Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
Dissect our bodies!ชำแหละ! Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
I'm gonna dissect these chips to see what they're made of.ปู่จะชำแหละเจ้าชิปนี่ดูว่า ข้างในนี้เป็นยังไง Ben 10: Alien Swarm (2009)
That's because usually the things I dissect are already dead.นั่นก็เพราะสิ่งที่ผมเคยผ่ามาก่อน เป็นสิ่งที่ตายแล้ว Seep (2009)
We don't have time to dissect this.เราไม่มีเวลา เพื่อแยกสิ่งนี้ออก Do It, Monkey (2009)
I wonder if they'll let me and Watson dissect your brain.คุณน่าจะให้ผมกับวัตสัน วิเคราะห์สมองคุณหน่อย Sherlock Holmes (2009)
When she dissects the neck of the pancreasเวลาเธอผ่าเข้าไปยังส่วนต้นของตับอ่อน I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
Then he immediately calms down and dissects the victim's arm?จากนั้นเขาก็ใจเย็นลง แล้วทำการชำแหละแขนของเหยื่อ? Safe Haven (2010)
They might freak out and want to dissect your brain.ผมเคยได้ยินว่าหนึ่งก่อน Hop (2011)
They don't even dissect anything good in there.พวกเขาไม่แม้แต่จะตรวจดู ว่ามีอะไรดีๆในนั้นบ้างไหม Mannequin 3: The Reckoning (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dissectWe dissected a frog to examine its internal organs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชำแหละ(v) analyse, See also: dissect, anatomize, Syn. วิเคราะห์, จำแนกแยกแยะ, Example: ฝ่ายค้านชำแหละงบประมาณแผ่นดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำแหละ[chamlae] (v) EN: cut open ; eviscerate ; disembowel ; slice ; dissect ; analyse  FR: éviscérer ; éventrer ; disséquer ; dépecer ; analyser

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISSECT D AY0 S EH1 K T
DISSECTS D AY0 S EH1 K T S
DISSECTS D AY0 S EH1 K S
DISSECTED D AY0 S EH1 K T AH0 D
DISSECTING D AY0 S EH1 K T IH0 NG
DISSECTION D AY0 S EH1 K SH AH0 N
DISSECTION D AY1 S EH0 K SH AH0 N
DISSECTIONS D AY0 S EH1 K SH AH0 N Z
DISSECTIONS D AY1 S EH0 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissect (v) dˈɪsˈɛkt (d i1 s e1 k t)
dissects (v) dˈɪsˈɛkts (d i1 s e1 k t s)
dissected (v) dˈɪsˈɛktɪd (d i1 s e1 k t i d)
dissecting (v) dˈɪsˈɛktɪŋ (d i1 s e1 k t i ng)
dissection (n) dˈɪsˈɛkʃən (d i1 s e1 k sh @ n)
dissections (n) dˈɪsˈɛkʃənz (d i1 s e1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剖析[pōu xī, ㄆㄡ ㄒㄧ, ] dissection; self-analysis, #14,743 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
解体[かいたい, kaitai] (n, vs) (1) disassembly; dismantling; deconstruction; dissolution; demolishing; (adj-f) (2) (obsc) dissection (i.e. postmortem); (P) [Add to Longdo]
解剖[かいぼう, kaibou] (n, vs) (1) dissection; autopsy; (2) analysis; (P) [Add to Longdo]
開析台地[かいせきだいち, kaisekidaichi] (n) dissected plateau [Add to Longdo]
大動脈解離[だいどうみゃくかいり, daidoumyakukairi] (n) aortic dissection [Add to Longdo]
離断[りだん, ridan] (n) dissection; disconnection; diaeresis [Add to Longdo]
腑分け[ふわけ, fuwake] (n, vs) dissection; autopsy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dissect \Dis*sect"\, v. t. [imp. & p. p. {Dissected}; p. pr. &
   vb. n. {Dissecting}.] [L. dissectus, p. p. of dissecare; dis-
   + secare to cut. See {Section}.]
   1. (Anat.) To divide into separate parts; to cut in pieces;
    to separate and expose the parts of, as an animal or a
    plant, for examination and to show their structure and
    relations; to anatomize.
    [1913 Webster]
 
   2. To analyze, for the purposes of science or criticism; to
    divide and examine minutely.
    [1913 Webster]
 
       This paragraph . . . I have dissected for a sample.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dissect
   v 1: cut open or cut apart; "dissect the bodies for analysis"
   2: make a mathematical, chemical, or grammatical analysis of;
     break down into components or essential features; "analyze a
     specimen"; "analyze a sentence"; "analyze a chemical
     compound" [syn: {analyze}, {analyse}, {break down},
     {dissect}, {take apart}] [ant: {synthesise}, {synthesize}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top