ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atom smasher

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atom smasher-, *atom smasher*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atom smasherเครื่องมือไฟฟ้าสถิตหรือแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผลิตอนุภาคที่มีพลังงานสูงแล้วยิงเข้าที่เป้าหนึ่ง (accelerator)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, well... that still leaves Atom Smasher to deal with.โอเค เยี่ยม แต่เรายังมี Atom Smasher ที่ต้องจัดการนะ The Man Who Saved Central City (2015)
Atom Smasher won't be able to absorb it all.Atom Smasher ไม่มีทางซึมซับมันได้ทั้งหมดแน่ The Man Who Saved Central City (2015)
It came back when Atom Smasher attacked on Flash Day, and then again when Sand Demon showed up.และมันกลับมาอีกครั้งหลังจากวันนั้น วันที่มีระเบิดอะตอม แล้วก็เห็นอีกครั้ง ตอนปีศาจทรายโผล่มา Flash of Two Worlds (2015)
The first thing that Atom Smasher did when he crossed the breach was to kill his doppelganger.สิ่งแรกที่อตอมสแมซเชอร์ทำ เมื่อเขาข้ามผ่านรอกแยกมาก็คือ การฆ่าดอบเบิลแกงเกอร์ของเขา The Darkness and the Light (2015)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Particle accelerator \Par"ti*cle ac*cel"er*a*tor\, n. (Physics)
   A large and expensive scientific instrument used by
   physicists to accelerate elementary particles (such as
   protons or electrons) to speeds near that of light, for the
   purpose of investigating the fundamental properties of
   matter; sometimes also called an {atom smasher}, since the
   particles thus accelerated are often directed at targets of
   atoms which are fragmented by the impact into their more
   fundamental component particles.
 
   Note: The particles generated by impact of a beam in an
      accelerator on its target are detected by various types
      of detecting apparatus, and procedures are required to
      sort and identify the many particles created. The
      fundamental particles generated by impacts in a
      particle accelerator are often those not actually
      present inside atoms; and in certain types of particle
      accelerator, such as the {colliding beam accelerator},
      the impact which generates energetic particles is with
      other fundamental particles, and not with atoms.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atom smasher
   n 1: a scientific instrument that increases the kinetic energy
      of charged particles [syn: {accelerator}, {particle
      accelerator}, {atom smasher}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top