Search result for

*直*

(296 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -直-
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
列回路[ちょくれつかいろ] (n ) series circuit

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しょうじき, shoujiki] (adj) ซื่อสัตย์, ตรงไปตรงมา
[ちょっけい, chokkei] (n) เส้นผ่านศูนย์กลาง
[ちょくりゅう, chokuryuu] (n) ไฟฟ้ากระแสตรง (DC), See also: A. 交流,
[ちょくせん, chokusen] (n) เส้นตรง
[ちょっかく, chokkaku] (n) มุมฉาก
[ちょっきん, chokkin] (adv) ล่าสุด, ใกล้สุด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ちょくせつ, chokusetsu] (adj adv) โดยตรง, ทางตรง
[みなおし, minaoshi] (n) ทบทวน
偏波[すいちょくへんぱ, suichokuhenpa] (n) Vertical Polarization
噴エンジン[ちょくふんえんじん, chokufun'enjin] (n) Direct Fuel-Injection Engine
接簡明[ちょくせつかんめい, chokusetsukanmei] cxzxx , See also: S. xzxzx,
Image:
[しょうじき, shoujiki] (n ) honesty,truthfulness
[ちょっか, chokka] (n ) ด้านล่างที่ตรงกันพอดี
[ちょっか, chokka] (vs ) การลดต่ำลงอย่างตรงๆ
もう[もうすぐ, mousugu] ใกล้เข้ามาแล้ว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[なおる, naoru] Thai: (ซ่อม)หายแล้ว English: to be repaired
[なおる, naoru] Thai: เป็นปกติดังเดิม English: to be fixed
書き[かきなおす, kakinaosu] Thai: เขียนใหม่ English: to write out
書き[かきなおす, kakinaosu] Thai: เขียนแก้ไขใหม่ English: to make a fair copy
やり[やりなおす, yarinaosu] Thai: แก้ตัวใหม่ English: to recommence
やり[やりなおす, yarinaosu] Thai: ทำใหม่อีกครั้ง English: to do over again
[なおす, naosu] Thai: แก้ไขให้ถูกต้อง English: to fix
[なおす, naosu] Thai: ซ่อมแซม English: to repair
[みなおす, minaosu] Thai: ดูทบทวนอีกครั้ง English: to look again
[みなおす, minaosu] Thai: รู้สึกกับ(เขา)ดีขึ้นกว่าที่เคยผ่านมา English: to get a better opinion of

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[真, zhēn, ㄓㄣ] real, actual, true, genuine
Radical: Decomposition: 直 (zhí ㄓˊ)  几 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] A straight 直 (that is, level) table 几,  Rank: 204
[直, zhí, ㄓˊ] straight, vertical; candid, direct, frank
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  目 (mù ㄇㄨˋ)  一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] To look someone in the eye 目,  Rank: 255
[值, zhí, ㄓˊ] price, value, worth
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  直 (zhí ㄓˊ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 600
[置, zhì, ㄓˋ] to lay out, to place, to set aside
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  直 (zhí ㄓˊ) 
Etymology: [pictophonetic] net,  Rank: 677
[植, zhí, ㄓˊ] tree, plant; to grow
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  直 (zhí ㄓˊ) 
Etymology: [pictophonetic] tree,  Rank: 1,124
[殖, zhí, ㄓˊ] to breed, to spawn; to grow, to prosper
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  直 (zhí ㄓˊ) 
Etymology: [pictophonetic] corpse,  Rank: 1,438
[矗, chù, ㄔㄨˋ] straight, upright; erect, lofty
Radical: Decomposition: 直 (zhí ㄓˊ)  直 (zhí ㄓˊ)  直 (zhí ㄓˊ) 
Etymology: [ideographic] Three people standing up straight 直,  Rank: 3,029
[埴, zhí, ㄓˊ] soil with high clay content
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  直 (zhí ㄓˊ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 6,867
[稙, zhī, ] grain ready for grinding
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  直 (zhí ㄓˊ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 9,421

Japanese-English: EDICT Dictionary
す;仕す;為す;仕なおす[しなおす, shinaosu] (v5s) to do over; to remake; to resume [Add to Longdo]
すぐ側(P);ぐそば;ぐ側[すぐそば, sugusoba] (n) (uk) near; immediately; (P) [Add to Longdo]
ただごと歌;徒言歌;言歌[ただごとうた;ただことうた(徒言歌), tadagotouta ; tadakotouta ( to gen uta )] (n) (See 六義・2) plain form (of waka) [Add to Longdo]
ひた隠し;隠し[ひたかくし, hitakakushi] (n) cover-up; hiding at all costs [Add to Longdo]
ひた隠す;隠す;ヒタ隠す[ひたかくす(ひた隠す;隠す);ヒタかくす(ヒタ隠す), hitakakusu ( hita kakusu ; choku kakusu ); hita kakusu ( hita kakusu )] (v5s) to cover; to cover up [Add to Longdo]
もう[もうじき, moujiki] (exp,adv) (uk) (See もうぐ,・じき) soon [Add to Longdo]
もう[もうすぐ, mousugu] (exp) (uk) very soon [Add to Longdo]
やりし(P);遣りし;遣[やりなおし, yarinaoshi] (n,vs) redoing; (P) [Add to Longdo]
やりす(P);遣りす;遣りなおす[やりなおす, yarinaosu] (v5s,vt) to do over again; to redo; to start over; to remake; to resume; to recommence; (P) [Add to Longdo]
[あんちょく, anchoku] (adj-na,n) inexpensive; cheap; easy; simple [Add to Longdo]
一からやり[いちからやりなおす, ichikarayarinaosu] (exp,v5s) to sweep the slate clean; to start again from the beginning; to do it all over again [Add to Longdo]
[いっちょく, icchoku] (n) lining out to first base [Add to Longdo]
[いっちょくせん, icchokusen] (n) straight line; (P) [Add to Longdo]
引きす;引す;引きなおす[ひきなおす, hikinaosu] (v5s,vt) to redo [Add to Longdo]
縁起[えんぎなおし, enginaoshi] (n) change of fortune; trying to change one's luck [Add to Longdo]
[えんちょく, enchoku] (adj-na,n,adj-no) perpendicular; upright; vertical [Add to Longdo]
[えんちょくけん, enchokuken] (n) vertical circle [Add to Longdo]
[えんちょくせん, enchokusen] (n) vertical line [Add to Longdo]
[えんちょくめん, enchokumen] (n) vertical plane [Add to Longdo]
下駄[げたなおし, getanaoshi] (n) repairing clogs; clog repairer [Add to Longdo]
化粧[けしょうなおし, keshounaoshi] (n) adjusting one's makeup; redecoration [Add to Longdo]
価格の下方硬[かかくのかほうこうちょくせい, kakakunokahoukouchokusei] (n) downward price rigidity [Add to Longdo]
価格硬[かかくこうちょくせい, kakakukouchokusei] (n) price rigidity [Add to Longdo]
海外接投資[かいがいちょくせつとうし, kaigaichokusetsutoushi] (n) foreign direct investment; FDI; direct overseas investment [Add to Longdo]
開き[ひらきなおる, hirakinaoru] (v5r,vi) to become defiant; to turn upon; to become serious; (P) [Add to Longdo]
学び[まなびなおす, manabinaosu] (v5s,vt) to relearn; to brush up [Add to Longdo]
掛けす;かけす;掛けなおす[かけなおす, kakenaosu] (v5s) to call again; to call someone back [Add to Longdo]
漢字接入力[かんじちょくせつにゅうりょく, kanjichokusetsunyuuryoku] (n) {comp} (See 漢) direct kanji input (as opposed to kana-kanji conversion) [Add to Longdo]
[かんちょく, kanchoku] (n) (abbr) {comp} (See 漢字接入力) direct kanji input (as opposed to kana-kanji conversion) [Add to Longdo]
簡明[かんめいちょくせつ, kanmeichokusetsu] (n,adj-na) simple and plain; frank, direct and unambivalent; straightforward [Add to Longdo]
簡明率[かんめいそっちょく, kanmeisocchoku] (n,adj-na) simple, plain, and artless; clear, concise, and unaffected [Add to Longdo]
顔をす;顔をなおす[かおをなおす, kaowonaosu] (exp,v5s) to touch up one's makeup [Add to Longdo]
機嫌をす;機嫌をなおす[きげんをなおす, kigenwonaosu] (v5s,exp) to put back in a good mood; to cheer up [Add to Longdo]
気を取りす;気を取りなおす[きをとりなおす, kiwotorinaosu] (exp,v5s) to completely rethink; to pull one's self together [Add to Longdo]
起き[おきなおる, okinaoru] (v5r,vi) to sit up [Add to Longdo]
疑似接目的語[ぎじちょくせつもくてきご, gijichokusetsumokutekigo] (n) {ling} pseudo-direct object [Add to Longdo]
急転[きゅうてんちょっか, kyuutenchokka] (n,vs) suddenly and precipitately; take a sudden turn [Add to Longdo]
り強盗[いなおりごうとう, inaorigoutou] (n) thief who threatens violence when detected [Add to Longdo]
[いなおる, inaoru] (v5r,vi) (1) to sit up properly straight; (2) to become aggressive [Add to Longdo]
共役径対[きょうえきちょっけいたい, kyouekichokkeitai] (n) {comp} conjugate diameter pair; CDP [Add to Longdo]
[きょうちょく, kyouchoku] (adj-na,n,adj-no) rigidity; uprightness [Add to Longdo]
間代発作[きょうちょくかんだいほっさ, kyouchokukandaihossa] (n) (obsc) (See 大発作) tonic-clonic seizure [Add to Longdo]
矯めす;矯めなおす[ためなおす, tamenaosu] (v5s) to set up again; to correct; to cure [Add to Longdo]
[きょくちょく, kyokuchoku] (n) merits (of a case); right or wrong [Add to Longdo]
筋硬[きんこうちょく, kinkouchoku] (n) muscle stiffness [Add to Longdo]
謹厳実[きんげんじっちょく, kingenjicchoku] (n) sober and honest [Add to Longdo]
[きんちょく, kinchoku] (adj-na,n) conscientious; scrupulous [Add to Longdo]
九天[きゅうてんちょっか, kyuutenchokka] (n) falling headlong; plummeting; sudden crash [Add to Longdo]
[ぐちょく, guchoku] (adj-na,n) simple honesty; tactless frankness [Add to Longdo]
[くつなおし, kutsunaoshi] (n) shoe repair [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī zhí, ㄧ ㄓˊ, ] straight (in a straight line); continuously; always; from the beginning of ... up to ...; all along; always, #232 [Add to Longdo]
[zhí jiē, ㄓˊ ㄐㄧㄝ, ] direct (opposite of indirect); immediate; directly; straightforward, #457 [Add to Longdo]
[zhí, ㄓˊ, ] straight; vertical; frank; directly; straightly; upright, #1,291 [Add to Longdo]
[zhí dào, ㄓˊ ㄉㄠˋ, ] until, #1,925 [Add to Longdo]
[jiǎn zhí, ㄐㄧㄢˇ ㄓˊ, / ] simply; at all, #2,930 [Add to Longdo]
[zhí bō, ㄓˊ ㄅㄛ, ] live broadcast (not recorded); direct internet broadcasting, #4,070 [Add to Longdo]
[zhí zhì, ㄓˊ ㄓˋ, ] lasting until; up till (the present), #5,746 [Add to Longdo]
[zhí jìng, ㄓˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] diameter, #5,897 [Add to Longdo]
升机[zhí shēng jī, ㄓˊ ㄕㄥ ㄐㄧ, / ] helicopter, #6,788 [Add to Longdo]
[chuí zhí, ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ, ] perpendicular; vertical, #7,920 [Add to Longdo]
线[zhí xiàn, ㄓˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] straight line, #8,182 [Add to Longdo]
[zhí xiāo, ㄓˊ ㄒㄧㄠ, / ] direct marketing, #8,675 [Add to Longdo]
辖市[zhí xiá shì, ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, / ] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city, #10,080 [Add to Longdo]
[zhí guān, ㄓˊ ㄍㄨㄢ, / ] direct observation; directly perceived through the senses; intuitive; audiovisual, #11,050 [Add to Longdo]
[zhí shǔ, ㄓˊ ㄕㄨˇ, / ] directly subordinate, #11,258 [Add to Longdo]
[zhí jué, ㄓˊ ㄐㄩㄝˊ, / ] intuition, #11,518 [Add to Longdo]
[zhí dá, ㄓˊ ㄉㄚˊ, / ] through; nonstop, #14,089 [Add to Longdo]
[zhí liú, ㄓˊ ㄌㄧㄡˊ, ] direct current (D.C.), #15,188 [Add to Longdo]
[zhèng zhí, ㄓㄥˋ ㄓˊ, ] upright; upstanding; honest, #16,046 [Add to Longdo]
[zhí cháng, ㄓˊ ㄔㄤˊ, / ] rectum (anat.), #17,239 [Add to Longdo]
[jìng zhí, ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ, / ] directly, #17,339 [Add to Longdo]
气壮[lǐ zhí qì zhuàng, ㄌㄧˇ ㄓˊ ㄑㄧˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] in the right and selfconfident (成语 saw); bold and confident with justice on one's side; to have the courage of one's convictions; just and forceful, #18,591 [Add to Longdo]
[zhí háng, ㄓˊ ㄏㄤˊ, ] direct flight; to fly directly, #19,797 [Add to Longdo]
[bǐ zhí, ㄅㄧˇ ㄓˊ, / ] perfectly straight; straight as a ramrod; bolt upright, #21,511 [Add to Longdo]
[zhí lì, ㄓˊ ㄌㄧˋ, ] erect; upright, #22,140 [Add to Longdo]
勇往[yǒng wǎng zhí qián, ㄩㄥˇ ㄨㄤˇ ㄓˊ ㄑㄧㄢˊ, ] to advance bravely, #22,415 [Add to Longdo]
升飞机[zhí shēng fēi jī, ㄓˊ ㄕㄥ ㄈㄟ ㄐㄧ, / ] variant of 升機|升机, helicopter, #25,939 [Add to Longdo]
言不讳[zhí yán bù huì, ㄓˊ ㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] straight talk, nothing taboo (成语 saw); frank and straightforward; to speak bluntly without euphemism, #26,197 [Add to Longdo]
系亲属[zhí xì qīn shǔ, ㄓˊ ㄒㄧˋ ㄑㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] next of kin; immediate dependant, #27,319 [Add to Longdo]
[zhí shuài, ㄓˊ ㄕㄨㄞˋ, ] candid; frank, #28,126 [Add to Longdo]
截了当[zhí jié liǎo dàng, ㄓˊ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄠˇ ㄉㄤˋ, / ] direct and plain speaking (成语 saw); blunt; straightforward, #29,545 [Add to Longdo]
[zhí shuǎng, ㄓˊ ㄕㄨㄤˇ, ] straightforward; outspoken, #35,145 [Add to Longdo]
[Dōng zhí mén, ㄉㄨㄥ ㄓˊ ㄇㄣˊ, / ] Dongzhimen neighborhood of Beijing, #36,033 [Add to Longdo]
西[Xī zhí mén, ㄒㄧ ㄓˊ ㄇㄣˊ, 西 / 西] Xizhimen neighborhood of Beijing; Xizhimen, the main Beijing gate leading northwest; now a subway station on the way to Beijing and Tsinghua Universities, #36,750 [Add to Longdo]
横冲[héng chōng zhí zhuàng, ㄏㄥˊ ㄔㄨㄥ ㄓˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] lit. bashing sideways and colliding straight on (成语 saw); to push through shoving and bumping; to barge; to charge around violently, #39,162 [Add to Longdo]
[zhí jiǎo, ㄓˊ ㄐㄧㄠˇ, ] a right angle, #40,229 [Add to Longdo]
[Zhí lì, ㄓˊ ㄌㄧˋ, / ] Ming and Qing dynasty province directly administered by Beijing, including Beijing, Tianjin, most of Hebei and Henan and part of Shandong, #40,246 [Add to Longdo]
[shuài zhí, ㄕㄨㄞˋ ㄓˊ, ] frank; straightforward; blunt, #43,165 [Add to Longdo]
急转[jí zhuǎn zhí xià, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄢˇ ㄓˊ ㄒㄧㄚˋ, / ] to develop rapidly after abrupt turn (成语 saw); dramatic change, #44,531 [Add to Longdo]
奋起[fèn qǐ zhí zhuī, ㄈㄣˋ ㄑㄧˇ ㄓˊ ㄓㄨㄟ, / ] to catch up vigorously; to set off in hot pursuit, #46,503 [Add to Longdo]
[zhí yì, ㄓˊ ㄧˋ, / ] direct meaning; literal translation, #49,264 [Add to Longdo]
流电[zhí liú diàn, ㄓˊ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄧㄢˋ, / ] direct current, #50,734 [Add to Longdo]
[zhí lái zhí qù, ㄓˊ ㄌㄞˊ ㄓˊ ㄑㄩˋ, / ] there and back without delay, #52,053 [Add to Longdo]
口快[xīn zhí kǒu kuài, ㄒㄧㄣ ㄓˊ ㄎㄡˇ ㄎㄨㄞˋ, ] frank and outspoken; straight speaking; to say what one thinks, #56,292 [Add to Longdo]
是非曲[shì fēi qū zhí, ㄕˋ ㄈㄟ ㄑㄩ ㄓˊ, ] lit. right and wrong, crooked and straight (成语 saw); fig. merits and demerits; pros and cons, #63,512 [Add to Longdo]
[gāng zhí, ㄍㄤ ㄓˊ, / ] upright and outspoken, #72,782 [Add to Longdo]
[fù zhí jī, ㄈㄨˋ ㄓˊ ㄐㄧ, ] rectus abdominis muscle (front of the belly), #73,209 [Add to Longdo]
[shuǎng zhí, ㄕㄨㄤˇ ㄓˊ, ] straightforward, #76,935 [Add to Longdo]
抒胸臆[zhí shū xiōng yì, ㄓˊ ㄕㄨ ㄒㄩㄥ ㄧˋ, ] to speak one's mind, #78,523 [Add to Longdo]
角三角形[zhí jiǎo sān jiǎo xíng, ㄓˊ ㄐㄧㄠˇ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] a right angled triangle, #78,844 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I would like to hear your honest opinion.あなたの率な意見が聞きたいのです。
#B: 靴し は 靴型 から 離れる な[3]
Can I call you back in twenty minutes?20分後に電話を掛けしてもいいですか。
An angle of 90 degrees is called a right angle.90度の角度は角と呼ばれている。
I'll call again later.あとでかけします。
I hope you'll think better of it.あなたがそれを考えして止めてもらえればと思います。
If you are tied up now, I'll call you back later on.あなたが今忙しければ、後で掛けしますよ。
The two streets are at right angle.2本の通りは角に交差している。
Granting that you are honest, that is no proof of your innocence.あなたが正だとしても、それはあなたの無罪を証明するものではない。
Listen to those whom you think to be honest.あなたが正だと思う人の言う事を聞きなさい。
Take a fresh look at your life style.あなたのライフスタイルを見してみましょう。
I will have repaired your watch by tomorrow.あなたの時計は明日までにはしておきますよ。
It is a matter of principle with him to answer your questions honestly.あなたの質問に正に答えるかどうかは、彼の主義の問題だ。
Could you please re-schedule the meeting at your convenience?あなたの都合のいい日時にミーティングを組みしてくださいませんか。
By whom did you get this English composition corrected?あなたはこの英作文を誰にしてもらったのですか。
Do you want this watch mended?あなたはこの時計をしてもらいたいのですか。
You must answer honestly.あなたは正に答えなければなりません。
You should have Mr Green correct your English pronunciation.あなたはグリーン先生に英語の発音をしてもらうべきだ。
You missed two assignments; you will have to make them up at once.あなたは研究課題を二つ落とした、すぐにやりさなければならない。
You ought to face the stark reality.あなたは赤裸々な現実を視すべきだ。
It goes without saying that honesty is the best policy.いうまでもなく、正は最良の策である。
He is directly above me.あの人が私の属の上司です。
Americans are frank enough to say what they think.アメリカ人は思っている事を率に言う。
If you are going to America, brush up your English.アメリカへ行くつもりなら、英語をしっかりとやりしなさい。
When will you ever loosen your purse strings?いったい、いつになったらそのケチはるの?
It goes without saying that honesty is the best policy in many ways.いろいろな意味で、正が最善の策であることは言うまでもない。
It's not honest being honest all the time.いつも正であるというのは、容易なことではない。
To be always honest is not easy.いつも正でいることはたやすくない。
It isn't as if I'm learning by being corrected all the time.いつもされることによって学ぶわけではない。
Once you have formed a had habit, you cannot get rid of it easily.いったん悪い癖がつくと、容易にすことは出来ない。
It's is no use trying to fix it now.いまそれをそうったって無駄だ。
Have a satsuma for dessert.お口しにミカンをどうぞ。 [M]
Don't tell a lie. Be honest.うそをつくな、正であれ。
Tell me truly what you think.おもうことを正に話してごらん。
You had better take this medicine if you want to get well.お前は病気がりたいのならこの薬を飲んだ方がいいよ。
The mother becomes irritated and frankly, but gently, tells Beth to leave the room.お母さんはいらいらし始めると、率にでもやさしく、部屋から出て行くようにベスに言います。
I'll ring you back.かけすよ。
We've been moping around too much. It's time to pull ourselves together and keep trying.クサクサすることばっかりだけど、気を取りして頑張っていきましょう!
He came to see you right after you left.きみが出かけた後に彼が訪ねてきた。 [M]
I'd better write over this manuscript again.この原稿は書きしたほうがいいな。
Chris' heart felt so empty and damaged that it couldn't be repaired.クリスはとてもむなしく思い、立ちれないほどに、心に大きな傷を受けました。
These two lines are at right angles.この2つの線は角に交わっている。
Please fix the iron.このアイロンをして下さい。
Honesty seems to be rather at a discount today.このごろ正さがかなり軽んじられているようだ。
You can believe me, because I heard this news first hand.このニュースは接聞いたから間違いない。
These things are much better spoken about face to face so that we can draw diagrams and demonstrate timings on logic analyzers and oscilloscopes where necessary.このようなことについては接お会いして、図面に書いたり、ロジックアナライザやオシロでタイミングを見たりしながら話し合ったほうが解決が速いです。
Kindly address yourself to the chairman, not directly to other representatives at this meeting.この会に出席している他の代表者に接話すのではなく、どうか議長に話して下さい。
See to this matter right away, will you?この件をぐに調べてくれ。
Draw a straight line here.ここに線を引け。
We should take matter into our own hands.こちらで接やったほうがいい。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I suppose I'll be able to ask him myself soon enough.[JA] まあ すぐに接聞けるけどね The Queen's Justice (2017)
It has been six months since we started living together.[CN] 虽然一在持续治疗 但仍没有恢复意识的征兆 Absolute (2017)
But to be perfectly honest,[JA] でも 正に言います Ready (2017)
What your father did has nothing to do with you.[CN] 我一在犹豫要不要继续写小说 和你说了之后 Appeal (2017)
When you write your next one, allow me to read it.[CN] 不过 你也一都很老实地来访啊 Choices (2017)
MURDERER! GO TO HELL![CN] 到现在也让人难以置信 The Mysterious Million Yen Women (2017)
Get up at 5:30, get ready for work.[CN] 拳击让他远离了街头 但我一告诉他 "你一定要小心 哥们 CounterPunch (2017)
Now, AIBA, the famously corrupt International Boxing Association, wanna make the sport more entertaining.[CN] 我们一被告知 首先要考虑拳击手的安全问题 CounterPunch (2017)
I WISH YOU HAPPINESS. (LAUGHING)[CN] 老实说 我一都很怕她 Ready (2017)
Because it's a very long commitment, and I'll be straight with you, last couple of gigs we've had some unwelcome attention from National Front thugs.[JA] 本当にいいのか? 長期間だし 正に言うと最近のライブは 国民戦線からにらまれてる Smell the Weakness (2017)
Listen, I'll be completely straight with you, if your sales figures and your references back up what my gut tells me about you, then this interview is already two minutes too long.[JA] 率に言わせてもらう 営業成績と推薦状は 期待どおりだから この面接は長すぎる Sexy Rollercoasters (2017)
Here's to the World Theory TV special.[CN] 你一都很想出名吧? Confrontation (2017)
Excuse me, Mr. Michima.[CN] 到她去世那晚之前都在一起 Reason (2017)
Who's that?[CN] 只要有孩子需要打出一条出路 拳击台就会一在召唤 CounterPunch (2017)
If he wins, it was all worth it.[CN] 你简是魔术师 你的眼睛完全没事 CounterPunch (2017)
[woman speaking in English] Barbecuing in an open pit flame or any kind of fire goes back to cowboy days.[JA] バーベキューは 火で焼く料理 昔は たき火であぶってた Barbecue (2017)
No, you have your dinner. I'll call back another day.[JA] では 出します Salesmen Are Like Vampires (2017)
Though I myself am an author, I can't explain it well.[CN] 小说维持着这样的风格到最后一页 连登场人物的名字都未曾提起 就结束了 Appeal (2017)
THANK YOU, NANAKA![CN] 不过话题再这样一持续下去 就该叫做日本最优秀话题奖吧 根本没有任何实力可言 Reason (2017)
I've heard the name Al Haymon, but I've never seen him.[CN] 就接给他钱 让他别打 并承诺如果他不打这一场 就让他打另一场 CounterPunch (2017)
For yourself?[CN] 有件事我一都很想问你 Reason (2017)
That's a brilliant idea.[CN] 再加上《世界论》电影化的正式发表 来进行现场播 一定会引发话题的 Disbanded (2017)
Sorry, but I'll call you back.[JA] ごめん ちょっと あとで かけすわ Absolute (2017)
It'll just... make you have to keep starting over.[JA] やりすだけよ 耐えて CounterPunch (2017)
And I trust the eyes of an honest man more than I trust what everybody knows.[JA] そして 私は皆の目よりも 正な一人の男の目を信用する The Queen's Justice (2017)
To be honest, I don't have a clue either.[JA] 正 僕にも分からない Choices (2017)
At any rate, be honest with feelings... and live how you want to.[CN] 一以来都只有和书本相伴 Confrontation (2017)
To be honest, it was tiring.[JA] 正 疲れました Affection (2017)
Good. Now that you're being reasonable, why don't you compose yourself and we'll start again.[JA] 道理をわきまえたようだから やりそう Sexy Rollercoasters (2017)
Our technology's come so far over the years making a sample doesn't take that long.[JA] 見本なんてぐできるわ Resident Evil: Vendetta (2017)
Even simpler, if it won an award, or something.[CN] 从你刚出道时 她就一是你的书迷 Confrontation (2017)
Ouch![CN] 我在想要是一看着你的话 会不会喜欢上你呢 Affection (2017)
Did you see Little Theon's face right before he jumped overboard?[JA] シーオンの顔を見たか 飛び降りる前の顔だ The Queen's Justice (2017)
So, Novel.[CN] 当然也知道自己的价值会一变动 Values (2017)
Did you read my letter?[CN] 我一想不通 Choices (2017)
I have to be honest, this is making me hard.[JA] 正 硬くなってる The Queen's Justice (2017)
So, don't come here anymore.[CN] 你也一都感受到了吧 Reason (2017)
Very good, so you were in Paul Young's band just before he made it big?[JA] 最高だ ブレイク前まで ポール・ヤングのバンドに? Smell the Weakness (2017)
Eyeball?[JA] "接会う"だ The Widow Maker (2017)
Why are you already up, Nanaka?[CN] 那我就单刀入吧 Absolute (2017)
They're guys with 1-7 records and guys who've never boxed before, guys making their debut.[CN] 他说:"赢这场简易如反掌 我一点都不担心" CounterPunch (2017)
I would like to express my congratulations on winning this prize.[CN] 小说维持着这样的风格到最后一页 连登场人物的名字都未曾提起 就结束了 Appeal (2017)
You should be the one telling her in person.[JA] 娘に接言うべきだわ Stalker's Prey (2017)
I'm used to it now.[CN] 男人一都觉得是自己上了女人 但其实是反过来的 The Mysterious Million Yen Women (2017)
After what my father did,[CN] 从我读过出道作之后 到现在一都是 Appeal (2017)
Tell us your honest feelings about being...[JA] (記者) 今回 受賞された 率なお気持ちを... Appeal (2017)
I never once felt like I fit in at the orphanage.[JA] 正 施設になじむことは 一度もなかったです Choices (2017)
I'm not paying for this until it's been corrected.[JA] 今すぐ印刷業者にさせろ The Secret of Sales (2017)
I honestly thought you were weird.[JA] 正 何この子って驚きました Ready (2017)
Should have known to come straight to the Street of Steel.[JA] すぐに鍛冶屋街に行するべきだった Eastwatch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
共役径対[きょうえきちょっけいたい, kyouekichokkeitai] conjugate diameter pair [Add to Longdo]
両用式計算器[こうちょくりょうようしきけいさんき, kouchokuryouyoushikikeisanki] mains, battery powered calculator [Add to Longdo]
高速列インターフェイス[こうそくちょくれつインターフェイス, kousokuchokuretsu inta-feisu] high speed serial interface [Add to Longdo]
タブ[すいちょくタブ, suichoku tabu] vertical tabulation (VT) [Add to Longdo]
パリティ[すいちょくパリティ, suichoku paritei] lateral parity [Add to Longdo]
パリティチェック[すいちょくパリティチェック, suichoku pariteichiekku] VRC, Vertical Redundancy Check [Add to Longdo]
磁気記録[すいちょくじききろく, suichokujikikiroku] perpendicular magnetic recording, vertical magnetic recording [Add to Longdo]
冗長検査[すいちょくじょうちょうけんさ, suichokujouchoukensa] Vertical Redundancy Check, VRC [Add to Longdo]
[ちょっけつ, chokketsu] online, on-line [Add to Longdo]
結形トランジスタ論理回路[ちょっけつけいトランジスタろんりかいろ, chokketsukei toranjisuta ronrikairo] Direct-coupled Transistor Logic, DCTL [Add to Longdo]
交周波数多重変調[ちょっこうしゅうはすうたじゅうへんちょう, chokkoushuuhasuutajuuhenchou] orthogonal frequency division multiplexing [Add to Longdo]
接アクセス[ちょくせつアクセス, chokusetsu akusesu] direct access, random access [Add to Longdo]
接アクセス記憶装置[ちょくせつアクセスきおくそうち, chokusetsu akusesu kiokusouchi] Direct Access Storage Device, DASD [Add to Longdo]
接アドレス[ちょくせつアドレス, chokusetsu adoresu] direct address [Add to Longdo]
接アドレスファイル[ちょくせつアドレスファイル, chokusetsu adoresufairu] direct address file [Add to Longdo]
接メモリアクセス[ちょくせつメモリアクセス, chokusetsu memoriakusesu] Direct Memory Access, DMA [Add to Longdo]
接記憶アクセス[ちょくせつきおくアクセス, chokusetsukioku akusesu] direct memory access, DMA [Add to Longdo]
接呼出し機能[ちょくせつよびだしきのう, chokusetsuyobidashikinou] direct call facility [Add to Longdo]
接色指定[ちょくせついろしてい, chokusetsuiroshitei] direct colour (specification) [Add to Longdo]
接入力[ちょくせつにゅうりょく, chokusetsunyuuryoku] direct input [Add to Longdo]
接発信[ちょくせつはっしん, chokusetsuhasshin] direct submission [Add to Longdo]
接百分率機能[ちょくせつひゃくぶんりつきのう, chokusetsuhyakubunritsukinou] direct percentage function [Add to Longdo]
接編成ファイル[ちょくせつへんせいファイル, chokusetsuhensei fairu] direct file [Add to Longdo]
接利用者[ちょくせつりようしゃ, chokusetsuriyousha] direct user [Add to Longdo]
前指定要素[ちょくぜんしていようそ, chokuzenshiteiyouso] previous specified element [Add to Longdo]
定数[ちょくていすう, chokuteisuu] literal [Add to Longdo]
[ちょくはん, chokuhan] direct marketing, direct selling [Add to Longdo]
並列変換器[ちょくへいれつへんかんき, chokuheiretsuhenkanki] staticizer, serial-parallel converter [Add to Longdo]
[ちょくりゅう, chokuryuu] DC, direct current [Add to Longdo]
[ちょくれつ, chokuretsu] serial [Add to Longdo]
列データ回線[ちょくれつデータかいせん, chokuretsu de-ta kaisen] tandem data circuit [Add to Longdo]
列加算[ちょくれつかさん, chokuretsukasan] serial addition [Add to Longdo]
列加算器[ちょくれつかさんき, chokuretsukasanki] serial adder [Add to Longdo]
列伝送[ちょくれつでんそう, chokuretsudensou] serial transmission [Add to Longdo]
[ひちょっけつ, hichokketsu] offline, off-line [Add to Longdo]
描き[えがきなおし, egakinaoshi] new frame action [Add to Longdo]
列変換器[へいちょくれつへんかんき, heichokuretsuhenkanki] serializer, parallel-serial converter, dynamicizer [Add to Longdo]
交周波数多重[ちょっこうしゅうはすうたじゅう, chokkoushuuhasuutajuu] OFDM, orthogonal frequency division multiplexing [Add to Longdo]
[ちょっこう, chokkou] orthogonal [Add to Longdo]
交系列[ちょっこうけいれつ, chokkoukeiretsu] orthogonal sequences [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
刷り[すりなおす, surinaosu] (ein_Buch) neu_drucken [Add to Longdo]
[すいちょく, suichoku] senkrecht, vertikal [Add to Longdo]
書き[かきなおす, kakinaosu] noch_einmal_schreiben, umschreiben [Add to Longdo]
[ぼくちょく, bokuchoku] schlicht, einfach, aufrichtig [Add to Longdo]
[しょうじき, shoujiki] ehrlich, aufrichtig, rechtschaffen [Add to Longdo]
[そっちょく, socchoku] aufrichtig, offen, offenherzig [Add to Longdo]
[ちょく, choku] ehrlich, offen, direkt [Add to Longdo]
[なおす, naosu] reparieren, korrigieren [Add to Longdo]
ちに[ただちに, tadachini] sogleich, Yomikata = tadachi ni [Add to Longdo]
[なおる, naoru] wiederhergestellt_werden [Add to Longdo]
[ちょくぜん, chokuzen] gerade_vor, kurz_vor [Add to Longdo]
[ちょっけい, chokkei] Durchmesser [Add to Longdo]
[ちょくご, chokugo] gerade_nach, kurz_nach [Add to Longdo]
情径行[ちょくじょうけいこう, chokujoukeikou] geradeheraus, impulsiv [Add to Longdo]
[ちょくせつ, chokusetsu] direkt [Add to Longdo]
[ちょっけい, chokkei] direkte_Abstammung [Add to Longdo]
[ちょくせん, chokusen] gerade_Linie, Gerade [Add to Longdo]
[ちょっかく, chokkaku] Intuition, Anschauung [Add to Longdo]
[ちょっかく, chokkaku] rechter_Winkel [Add to Longdo]
[ちょっかつ, chokkatsu] direkte_Oberaufsicht, direkte_Kontrolle [Add to Longdo]
矯め[ためなおす, tamenaosu] korrigieren, abstellen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top