ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

直下

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -直下-, *直下*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
急转直下[jí zhuǎn zhí xià, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄢˇ ㄓˊ ㄒㄧㄚˋ, / ] to develop rapidly after abrupt turn (成语 saw); dramatic change, #44,531 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
直下[ちょっか, chokka] (n ) ด้านล่างที่ตรงกันพอดี
直下[ちょっか, chokka] (vs ) การลดต่ำลงอย่างตรงๆ

Japanese-English: EDICT Dictionary
直下[ちょっか, chokka] (n,vs) directly under; price cut; fall perpendicularly; (P) [Add to Longdo]
直下型地震[ちょっかがたじしん, chokkagatajishin] (n) near-field earthquake (local earthquake, esp. with a shallow focus directly under a populated area) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In Singapore, practically right on the equator, the rainy and dry seasons aren't very clear cut.ほぼ赤道直下にあるシンガポールでは、雨季・乾季があまり明瞭ではない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
#So his prospects Take a terminal dip# whoopee![CN] 他的命运将急转直下 Aladdin (1992)
- Lf this thing takes a nosedive he'll be lucky to run the hardware department.[CN] - LF这个东西需要一个急转直下... ... ...... Vice Versa (1988)
We just paddle on down to Aintry, get the cars and go home.[CN] 我们继续摇橹直下到达安特利 拿回车子回家去 Deliverance (1972)
Invite them aboard for the final journey, 700 feet straight down.[CN] 请他们登船做最后的航行 直下700英尺 The Private Life of Sherlock Holmes (1970)
And then everything happened at once.[CN] 后来事情急转直下 The Asphalt Jungle (1950)
Represent his different parts of the body[CN] 以此類推,一直下 Lao biao ni hao ye! (1991)
The government then established an aid group that started to ferry the aliens to a temporary camp set up just beneath the ship.[JA] 政府は 支援部署を立ち上げ― 船の直下に 避難キャンプを設けた District 9 (2009)
He wasn't a bit hard-boiled, and he hated any sort of violence.[CN] 他是不是有点煮, 他痛恨任何形式的暴力。 但我一直下去。 The Stepford Wives (1975)
We need someone up on the roof of that house under the flight path now.[JA] あの空路直下の家の 屋根を調べないと The Weekend (2011)
Why'd you buy that house under the flight path?[JA] なぜ空路直下の家を買った The Weekend (2011)
He said that the lift went straight into the ground.[CN] 剛才阿強他說電梯直下到地下室 The Imp (1981)
Cattle prices dropped after the war ended[CN] 战争结束后牲口的价格一直下 Legends of the Fall (1994)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top