ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -隸-, *隸*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[隸, lì, ㄌㄧˋ] subservient; servant
Radical: Decomposition: 柰 (nài ㄋㄞˋ)  隶 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] bear,  Rank: 7,851

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奴隶[nú lì, ㄋㄨˊ ㄌㄧˋ, / ] slave, #11,762 [Add to Longdo]
隶属[lì shǔ, ㄌㄧˋ ㄕㄨˇ, / ] to belong to (a category); to be attached to, #18,420 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] attached to; scribe, #36,422 [Add to Longdo]
直隶[Zhí lì, ㄓˊ ㄌㄧˋ, / ] Ming and Qing dynasty province directly administered by Beijing, including Beijing, Tianjin, most of Hebei and Henan and part of Shandong, #40,246 [Add to Longdo]
奴隶主[nú lì zhǔ, ㄋㄨˊ ㄌㄧˋ ㄓㄨˇ, / ] slave owner, #43,294 [Add to Longdo]
奴隶制[nú lì zhì, ㄋㄨˊ ㄌㄧˋ ㄓˋ, / ] slavery, #43,408 [Add to Longdo]
隶书[lì shū, ㄌㄧˋ ㄕㄨ, / ] Clerical script (Chinese writing style), #58,623 [Add to Longdo]
奴隶社会[nú lì shè huì, ㄋㄨˊ ㄌㄧˋ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] slave-owning society (precedes feudal society 封建社會|封建社会 in Marxist theory), #61,254 [Add to Longdo]
奴隶制度[nú lì zhì dù, ㄋㄨˊ ㄌㄧˋ ㄓˋ ㄉㄨˋ, / ] slavery [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So therefore the slave must go to you, Mr. Chairman— to the Chinese.[CN] 所以奴要跟著你, 主席先生 對於中國人 The Chairman (1969)
Be blessed Thine field and let it yield good crops so those slaves of Thine could eat bread from it.[CN] 上帝保佑汝之田地, 愿其穀物豐登 這樣,汝之奴 即可享用麵包 The White Bird Marked with Black (1971)
Have you come to free the slaves or something?[CN] 你是來解放奴嗎? Lolita (1962)
China will teach the slave three lessons.[CN] 中國會給奴們上三堂課 The Chairman (1969)
I didn't sign on to be your slave![CN] 我可不當你的奴 Love Affair, or The Case of the Missing Switchboard Operator (1967)
Our own American Revolution, our own Civil War— when we had to arm slaves in order to win.[CN] 我們自 己的美國革命, 我們自 己的獨立戰爭 當我們來武裝奴去取得勝利的時候 The Chairman (1969)
Nevertheless, no slave invented the gun.[CN] 不過, 沒有奴發明槍 The Chairman (1969)
And, Mr. Chairman... when the slave has raised his arm against his master and killed... and when he has killed his master's family... and his master's dog and his master's pig... then and only then the slave can stand up and declare himself a free man.[CN] 而且, 主席先生... 當奴聚集了他的武器 發對他的主人並且殺了... 當他殺了他的主人的家人的時候... The Chairman (1969)
This is a famous play— Slave Girl of Peking.[CN] 這是著名的戲劇... 北京的奴女孩 The Chairman (1969)
Defendant, I take it from your philosophy you're opposed to slavery, is that right?[CN] 被告,從你的哲學得知... ... 你反對奴制,對嗎? Punishment Park (1971)
Well, I'm willin' t' marry 'er. lt's me that sufers by it I'm a slave to that woman, Eliza[CN] 我願意娶她,是我在受罪 從此我成了她的奴,伊萊莎 My Fair Lady (1964)
Yes, murder is as necessary to the slave as water.[CN] 是的, 屠殺度於奴就像水一樣 The Chairman (1969)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top