ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*歹*

   
90 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -歹-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[死, sǐ, ㄙˇ] dead; death; impassable, inflexible
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  匕 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] A person kneeling 匕 before a corpse 歹,  Rank: 317
[列, liè, ㄌㄧㄝˋ] a line; to arrange, to classify
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  刂 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] line,  Rank: 500
[残, cán, ㄘㄢˊ] to injure, to ruin, to spoil; cruel, oppressive, savage; disabled, incomplete
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  戋 (jiān ㄐㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] death,  Rank: 1,150
[殊, shū, ㄕㄨ] different, special, unusual
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  朱 (zhū ㄓㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] depraved,  Rank: 1,191
[殖, zhí, ㄓˊ] to breed, to spawn; to grow, to prosper
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  直 (zhí ㄓˊ) 
Etymology: [pictophonetic] corpse,  Rank: 1,438
[歼, jiān, ㄐㄧㄢ] to annihilate, to kill off, to wipe out
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  千 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [ideographic] A thousand 千 corpses 歹; 千 also provides the pronunciation,  Rank: 1,815
[歹, dǎi, ㄉㄞˇ] corpse; death; evil, depraved, wicked
Radical: Decomposition: 一 (yī )  夕 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictographic] A corpse,  Rank: 2,905
[殆, dài, ㄉㄞˋ] almost, probably; danger, peril; to endanger
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] death,  Rank: 3,142
[殉, xùn, ㄒㄩㄣˋ] martyr; to die for a cause
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  旬 (xún ㄒㄩㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] death,  Rank: 3,303
[殃, yāng, ㄧㄤ] misfortune, disaster, calamity
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  央 (yāng ㄧㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] death,  Rank: 3,562
[殡, bìn, ㄅㄧㄣˋ] funeral; to enbalm, to inter
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  宾 (bīn ㄅㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] corpse,  Rank: 3,965
[夙, sù, ㄙㄨˋ] dawn, early in the morning; previous; long-held
Radical: Decomposition: 几 (jǐ ㄐㄧˇ)  歹 (dǎi ㄉㄞˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 4,303
[殁, mò, ㄇㄛˋ] dead; to die
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  殳 (shū ㄕㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] death,  Rank: 4,457
[殓, liàn, ㄌㄧㄢˋ] to dress a corpse for burial
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  佥 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] corpse,  Rank: 4,461
[殒, yǔn, ㄩㄣˇ] to die, to fall, to perish, to vanish
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  员 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] death,  Rank: 4,590
[殚, dān, ㄉㄢ] utmost, entirely, quite; to use up
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  单 (dān ㄉㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] death,  Rank: 5,170
[殇, shāng, ㄕㄤ] to die young; national mourning
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  昜 (yáng ㄧㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] death,  Rank: 5,198
[殛, jí, ㄐㄧˊ] to put to death; to imprison for life
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  亟 (jí ㄐㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] death,  Rank: 5,731
[殄, tiǎn, ㄊㄧㄢˇ] to end; to exterminate
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  㐱 (zhěn ㄓㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] death,  Rank: 6,018
[殍, piǎo, ㄆㄧㄠˇ] to starve to death
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  孚 (fú ㄈㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] death,  Rank: 6,053
[殂, cú, ㄘㄨˊ] dead; to die
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  且 (qiě ㄑㄧㄝˇ) 
Etymology: [pictophonetic] death,  Rank: 6,734
[薤, xiè, ㄒㄧㄝˋ] shallots, scallions; Allium bakeri
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  非 (fēi ㄈㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] grass,  Rank: 6,805
[殪, yì, ㄧˋ] to die, to kill, to exterminate
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  壹 (yī ) 
Etymology: [pictophonetic] death,  Rank: 7,255
[殗, yè, ㄧㄝˋ] sickness; repeated
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  奄 (yǎn ㄧㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] death
[殘, cán, ㄘㄢˊ] to injure, to ruin, to spoil; cruel, oppressive, savage; disabled, incomplete
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  戔 (jiān ㄐㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] death
[殞, yǔn, ㄩㄣˇ] to die, to fall, to perish, to vanish
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  員 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] death
[殤, shāng, ㄕㄤ] to die young; national mourning
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  昜 (yáng ㄧㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] death
[殫, dān, ㄉㄢ] utmost, entirely, quite; to use up
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  單 (dān ㄉㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] death
[殭, jiāng, ㄐㄧㄤ] a stiff corpse
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  畺 (jiāng ㄐㄧㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] corpse
[殮, liàn, ㄌㄧㄢˋ] to dress a corpse for burial
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  僉 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] corpse
[殯, bìn, ㄅㄧㄣˋ] funeral; to enbalm, to inter
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  賓 (bīn ㄅㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] corpse
[殲, jiān, ㄐㄧㄢ] to annihilate, to kill off, to wipe out
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  韱 (xiān ㄒㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] death

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǎi tú, ㄉㄞˇ ㄊㄨˊ, ] evil person who commits crimes, #6,887 [Add to Longdo]
[hǎo dǎi, ㄏㄠˇ ㄉㄞˇ, ] good and bad; most unfortunate occurence; in any case; whatever, #13,642 [Add to Longdo]
[dǎi, ㄉㄞˇ, ] bad; wicked; evil, #37,230 [Add to Longdo]
[dǎi dú, ㄉㄞˇ ㄉㄨˊ, ] vicious; ruthless; malevolent, #42,963 [Add to Longdo]
为非作[wéi fēi zuò dǎi, ㄨㄟˊ ㄈㄟ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄞˇ, / ] to break the law and commit crimes (成语 saw); malefactor; evil-doer; to perpetrate outrages, #47,262 [Add to Longdo]
不知好[bù zhī hǎo dǎi, ㄅㄨˋ ㄓ ㄏㄠˇ ㄉㄞˇ, ] not know what's good for one, #57,613 [Add to Longdo]
不识好[bù shí hǎo dǎi, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄏㄠˇ ㄉㄞˇ, / ] unable to tell good from bad; undiscriminating, #85,656 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[がつへん, gatsuhen] (n) (See 一タ偏) kanji "bare bone" radical at left [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He ain't coming home tonight if he knows what's good for him.[CN] 他要是知道好,今晚就不会回来了 A Streetcar Named Desire (1951)
See if you have prints on Danny Leggett, a New York gangster. Please, a hunch.[CN] 看看有没有丹尼·莱格特的指纹 一个纽约的徒 我有预感 'G' Men (1935)
You want to up the proportion of white muggers to have racial equality?[CN] 你要白色的比例,徒有种族平等? Death Wish (1974)
Those bastards can't harm you here in prison but they'll surely do so on the way, please be careful[CN] 狗男女牢里害你不了 路上必起意,兄长小心 The Delightful Forest (1972)
Muggers out here, they just plain get their asses blown up.[CN] 在这里,他们只是普通的徒,得到他们的驴吹起来。 Death Wish (1974)
The least I can do is sit with him while he has his coffee.[CN] 好也该陪他喝杯咖啡 The Killing (1956)
We know gangsterism is returning.[CN] 我们知道徒就要回来了 The Street with No Name (1948)
It's crazy, but I've been with you for ten years. I'll go along for the ride.[CN] 这真是疯了,但我好也跟你们共事 十年了, 我要去凑凑热闹 Pocketful of Miracles (1961)
Gunslinger.[CN] 持枪 Westworld (1973)
Agent O'Brien was kept under close guard by the mobsters.[CN] 奥布莱恩特工被徒严加看管 T-Men (1947)
But you, old man, should have known better![CN] 可是你,老家伙, 更应该知道好 If I Had a Gun (1971)
She's a real friend. No cruel intentions.[CN] 她是真正的朋友 没有 Celestine, Maid at Your Service (1974)
You can pretend to laugh but you should be ashamed of the life you lead.[CN] 你们的父母都是正直的人 但现在你们却成了 Port of Shadows (1938)
At least tomorrow we'll have Renata and her sister. Classy, beautiful people.[CN] 好明天我们会见到雷娜塔和她姐姐 她们又时髦又漂亮 Men and Women (1964)
A gunslinger.[CN] 一个持枪 Westworld (1973)
I wouldn't think of it![CN] 我不会这么不知好! T-Men (1947)
Not only for your sake but you can't go on causing destruction to anyone you happen to meet.[CN] 这不仅是为你好 你不能再对你遇到的人 为非作 Strangers on a Train (1951)
I call upon Asmodeus the Destroyer... and Astaroth, friend of all the great Lords of Hades.[CN] 我召唤阿斯摩斯 破坏者 I call upon Asmodeus the Destroyer... 还有阿司塔罗斯 所有阴司大王之友 and Astaroth, friend of all the great Lords of Hades. Dracula A.D. 1972 (1972)
We could be looking for a man who's had a member of his family killed by muggers.[CN] 我们可以寻找一个人,了他的家庭成员... 徒杀害。 Death Wish (1974)
Well, that's the first thing I looked for, Chief, but whoever fixed him musta took 'em.[CN] 检查过了 长官,徒掠走一切 In the Heat of the Night (1967)
'But I covered it up like a mobster, 'because I couldn't shake loose from what I was.[CN] 但是我像徒一样掩盖了真相 因为我无法面对我所做的一切 Where the Sidewalk Ends (1950)
- An East Side mug with a gardenia?[CN] - 戴桅子花的东区 'G' Men (1935)
I'm after a man, an outlaw.[CN] 我在追人,追一个 The Big Gundown (1966)
15O pure bred sons of bitches on horseback... and you facing them.[CN] 一百五十个骑着马的徒 而你独自一个人面对他们 My Name Is Nobody (1973)
After all, he was a general of the empire.[CN] 他好是个将军呀 Quo Vadis (1951)
Surrender now, you bandits, before our planes blow you to bits![CN] 徒,在飞机把 你们炸成碎片之前投降吧 For Whom the Bell Tolls (1943)
Where is another bandit like me?[CN] 288)}像我一樣的那一個徒在哪裏? The Deserter and the Nomads (1968)
150 pure bred sons of bitches on horseback... and you facing them.[CN] 一百五十个骑着马的徒 而你独自一个人面对他们 My Name Is Nobody (1973)
I'm a lawyer after all.[CN] 好我也是位律师 The Great White Tower (1966)
After all you're the "think tank" under the Ugai gang.[CN] 好你也是鹈饲系的参谋角色 The Great White Tower (1966)
When you enter someone's house, shouldn't you at least say hello?[CN] 进到别人家之前 你们好该先打声招呼吧 Zatoichi's Pilgrimage (1966)
... horsethieves,bulldykes,train robbers, bank robbers, asskickers...[CN] 盗马贼,牛头客,火车大盗, 银行劫匪,踢屁股的 Blazing Saddles (1974)
Still a Professor after all.[CN] 不过,好也是个教授 The Great White Tower (1966)
Everybody was killed or drug off by them murdering' varmints, except me and my sister Caroline.[CN] 那些徒把所有人都杀死或毒死了 除了我和我的姊姊卡洛琳 Little Big Man (1970)
This man has odiously abused my hospitality. He will be punished.[CN] 這人不知廉恥不知好 枉我待他一片好心 活該受懲罰 Les Visiteurs du Soir (1942)
The state police cannot combat these criminals.[CN] 州警察无法和徒抗衡 'G' Men (1935)
You hear what I am saying, bandidos?[CN] 徒,你听到吗? For Whom the Bell Tolls (1943)
Permit us to work to full effect with the state police agencies and these gangs will be wiped out.[CN] 允许我们和州警察部门精诚合作 这些徒终将消灭 'G' Men (1935)
Mrs. Alma Lee Brown today successfully defended herself aaainst two muaaers with an unusual weapon.[CN] 夫人阿尔玛李布朗,今天成功地为自己辩护... 反对... 两个徒,一个不寻常的武器。 Death Wish (1974)
Get records and check on families that have somebody killed by muggers.[CN] 记录和检查对家庭,有人被徒杀害。 Death Wish (1974)
Find out if we got any prints on Danny Leggett, a New York gangster.[CN] 找找我们有没有丹尼·莱格特的指纹 一个纽约的 'G' Men (1935)
The Germans have outlawed miracles.[CN] 德国人是剥夺奇迹的 Casablanca (1942)
I chose the dark and night not out of malice, as you think... but out of modesty, for the shame of my years.[CN] 我选择晚上摸黑陪并无你想的意 而是出于我自惭年老的羞怯 Body of Love (1972)
I wanted to dress up clean for once.[CN] 看见后就想着必须买下 好要打扮一次 The Tarnished Angels (1957)
For don't be a bad person[CN] 为非做的人 {\cH00FFFF}{\3cH000000}For don't be a bad person Sing gei cha low (1974)
Put me up against a villain, I'll run him down.[CN] 我对抗徒 我抓获他 Put me up against a villain, I'll run him down. Dracula A.D. 1972 (1972)
You should think about me.[CN] 好也为我的立场想想吧 The Great White Tower (1966)
- The moll of the gang.[CN] 徒的情妇 Foreign Correspondent (1940)
Well, he's our emperor.[CN] 好他总是皇上 Quo Vadis (1951)
Hit the road. Leave town if you know what's good for you.[CN] 上路吧,知道好的话就离开这 Up the Down Staircase (1967)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top