ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -播-, *播*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[播, bō, ㄅㄛ] to sow seeds, to scatter; to broadcast, to spread
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  番 (fān ㄈㄢ) 
Etymology: [ideographic] To sow seeds 番 by hand 扌; 番 also provides the pronunciation,  Rank: 1,275

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bō, ㄅㄛ, ] sow; scatter; spread; broadcast; Taiwan pr. bo4, #4,142 [Add to Longdo]
[chuán bō, ㄔㄨㄢˊ ㄅㄛ, / ] to disseminate; to propagate; to spread, #2,831 [Add to Longdo]
广[guǎng bō, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ, 广 / ] broadcast; widely spread, #3,635 [Add to Longdo]
[bō fàng, ㄅㄛ ㄈㄤˋ, ] broadcast; transmit, #3,814 [Add to Longdo]
[bō chū, ㄅㄛ ㄔㄨ, ] to broadcast; to put out TV programs, #4,061 [Add to Longdo]
[zhí bō, ㄓˊ ㄅㄛ, ] live broadcast (not recorded); direct internet broadcasting, #4,070 [Add to Longdo]
[bō zhǒng, ㄅㄛ ㄓㄨㄥˇ, / ] to sow seeds; sowing; seed, #8,028 [Add to Longdo]
[zhuǎn bō, ㄓㄨㄢˇ ㄅㄛ, / ] relay; broadcast (on radio or TV), #10,599 [Add to Longdo]
[bō bào, ㄅㄛ ㄅㄠˋ, / ] to announce; to read (the news), #17,374 [Add to Longdo]
[diǎn bō, ㄉㄧㄢˇ ㄅㄛ, / ] webcast; to request item for broadcast on radio program; dibble seeding; spot seeding, #21,482 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
種;は種[はしゅ, hashu] (n,vs) sowing; seeding; planting [Add to Longdo]
[ばんしゅう, banshuu] (n) old name for part of Hyogo prefecture [Add to Longdo]
但線[ばんたんせん, bantansen] (n) Bantan Line (railway in Hyogo Prefecture) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Spread your legs.[CN] 传你的腿。 Death Wish (1974)
An orb with Rosy flesh and seeded womb.[JA] "ロージー肉 と種子宮とオーブ。 」 The Da Vinci Code (2006)
This is gonna be on television.[CN] 电视台会来做实况转 The Parallax View (1974)
This is a closed set![CN] 这是演 Blazing Saddles (1974)
Can I broadcast to the city, get picked up on transistor sets?[CN] 我能通过这个半导体收音机 向全市发表广吗? Earthquake (1974)
Another historical moment, a window into reality... an event never attempted live on television before... and coming to you on The Crazy Daisy Show.[CN] 288)}又一個歷史性的一刻 一扇通往現實的窗戶 288)}一個從來沒有在電視上直的事件 288)}將在"狂野雛菊秀"中為您展現 Sweet Movie (1974)
Le Bosco, cursed by all navies, the bad seed of any crew.[CN] 勒博斯科 被所有海军诅咒 乱四海的祸水 The Demoniacs (1974)
Read Vere Gordon Childe on diffusionism.[JA] 伝論のビアゴードンを読め。 Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
We discussed alternative forms of propagation.[JA] we discussed 私達 議論した alternative forms of propagation 選択方式の伝 Unknown (2011)
It's releasing spores in the ground.[JA] 土に胞子をいているんだ Monsters: Dark Continent (2014)
But what those cells tell us is that we're dealing with a propagating virus, which means...[JA] そして、これらの細胞はどのように伝わるのか、 伝するウイルスは、つまり・・・ FZZT (2013)
I think... the media... will broadcast this all night[CN] 这样吧 今天晚上电台电视 都会通宵广 Heung gong chat sup sam (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top