Search result for

*式*

(294 entries)
(0.033 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -式-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ずしき, zushiki] (n) แผนการ โครงการ แผนภูมิ ภาพแสดงรายละเอียดต่างๆ, See also: R. 大要
方程[ほうていしき, houteishiki] (n) สมการ
[かぶしき, kabushiki] เป็นคำย่อของ 株会社 ซึ่งแปลว่าบริษัทมหาชนจำกัด
会社[かぶしきかいしゃ, kabushikikaisha] (n) บริษัทมหาชน
市場[かぶしきいちば, kabushikiichiba] (n) ตลาดหลักทรัพย์
[せいしき, seishiki] (adv) อย่างเป็นทางการ
調印[ちょういんしき, chouinshiki] (n) พิธีลงนาม (ในสัญญา หรือข้อตกลง)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しきてn, shikite n] (n) พิธี, พระราชพิธี
[ようしき, youshiki] รูปแบบ
[そうしき, soushiki] (n) งานศพ
[こうしき, koushiki, koushiki , koushiki] (n adj ) สูตร,กฎ,เกณฑ์,หลัก,มาตรฐาน,รูปแบบ,แผ่น,ตำรับ,ตำรา , ข้าราชการ,เจ้าพนักงาน adj. เป็นทางการ, ระเบียบ,ระเบียบแบบแผน,พิธีรีตอง,ความเคร่งครัดในระเบียบ,ความเข้มงวด,ธรรมเนียมปฏิบัติ
上棟[じょうとうしき, joutoushiki] พิธีการเข้าอยู่บ้านใหม่
上棟[じょうとうしき, joutoushiki] พิธีการขึ้นเสาเอกบ้านใหม่
方程[ほうていしき, houteishiki] (n ) สมการ , See also: R. equation

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ようしき, youshiki] Thai: แบบตะวันตก English: Western style
[けいしき, keishiki] Thai: รูปแบบ English: form
[けいしき, keishiki] Thai: สูตรสมการคณิตศาสตร์ English: math expression
旧形[きゅうけいしき, kyuukeishiki] Thai: แบบเก่าดั้งเดิม English: old-structure form
[かぶしき, kabushiki] Thai: หุ้น

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[式, shì, ㄕˋ] formula, pattern, rule, style, system
Radical: Decomposition: 弋 (yì ㄧˋ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [ideographic] A craftsman using an awl 弋 and a measuring square 工,  Rank: 303
[试, shì, ㄕˋ] to try, to experiment; exam, test
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  式 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 643
[轼, shì, ㄕˋ] carriage crossbar
Radical: Decomposition: 车 (chē ㄔㄜ)  式 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] cart,  Rank: 2,926
[拭, shì, ㄕˋ] to wipe away stains with a cloth
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  式 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 3,337
[弑, shì, ㄕˋ] patricide, matricide
Radical: Decomposition: 杀 (shā ㄕㄚ)  式 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] murder,  Rank: 4,763
[試, shì, ㄕˋ] to try, to experiment; exam, test
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  式 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 6,385
[弒, shì, ㄕˋ] patricide, matricide
Radical: Decomposition: 杀 (shā ㄕㄚ)  式 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] murder
[軾, shì, ㄕˋ] carriage crossbar
Radical: Decomposition: 車 (chē ㄔㄜ)  式 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] cart

Japanese-English: EDICT Dictionary
2項[にこうしき, nikoushiki] (n,adj-no) {comp} binomial [Add to Longdo]
ABO血液型[エービーオーしきけつえきがた, e-bi-o-shikiketsuekigata] (n) ABO blood type [Add to Longdo]
MN血液型[エムエヌしきけつえきがた, emuenu shikiketsuekigata] (n) MN blood type [Add to Longdo]
Rh血液型[アールエッチしきけつえきがた, a-ruecchi shikiketsuekigata] (n) Rh blood type [Add to Longdo]
うず形;渦形[うずけいしき, uzukeishiki] (n) vortex design [Add to Longdo]
お会;御会[おえしき, oeshiki] (n) (See 会・えしき・2) (Nichiren Buddhism) memorial service for Nichiren (13th day of 10th month) [Add to Longdo]
くわ入れ;鍬入れ[くわいれしき, kuwaireshiki] (n) ground-breaking ceremony [Add to Longdo]
ところてん[ところてんしきに, tokorotenshikini] (adv) systematically; in turn [Add to Longdo]
ねじ[ねじしき, nejishiki] (adj-no,n) screw type; screw-on; threaded [Add to Longdo]
べた塗り内部様[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] (n) {comp} solid interior style [Add to Longdo]
アクセス方[アクセスほうしき, akusesu houshiki] (n) {comp} access method [Add to Longdo]
アクセス方実行プログラム[アクセスほうしきじっこうプログラム, akusesu houshikijikkou puroguramu] (n) {comp} access method executor [Add to Longdo]
アクティブマトリクス方[アクティブマトリクスほうしき, akuteibumatorikusu houshiki] (n) {comp} active matrix [Add to Longdo]
アジア的生産様[アジアてきせいさんようしき, ajia tekiseisanyoushiki] (n) Asiatic mode of production (Marx) [Add to Longdo]
アドオン方[アドオンほうしき, adoon houshiki] (n) add-on [Add to Longdo]
アドレス形[アドレスけいしき, adoresu keishiki] (n) {comp} address format [Add to Longdo]
蹴球[アしきしゅうきゅう, a shikishuukyuu] (n) (See アソシエーションフットボール) association football; soccer [Add to Longdo]
インクジェット方[インクジェットほうしき, inkujietto houshiki] (n) {comp} ink-jet method [Add to Longdo]
エッジトリガ方[エッジトリガほうしき, ejjitoriga houshiki] (n) {comp} edge trigger method [Add to Longdo]
オーストラリアフットボール[オーストラリアしきフットボール, o-sutoraria shiki futtobo-ru] (n) Aussie-Rules Football; Australian-Rules Football [Add to Longdo]
オーバーラップウィンドウ方[オーバーラップウィンドウほうしき, o-ba-rappuuindou houshiki] (n) {comp} overlapped windowing [Add to Longdo]
オギノ[オギノしき, ogino shiki] (n) Ogino method [Add to Longdo]
カスケードけた上げ[カスケードしきけたあげ, kasuke-do shikiketaage] (n) {comp} cascaded carry [Add to Longdo]
ガリレイ望遠鏡[ガリレイしきぼうえんきょう, garirei shikibouenkyou] (n) Galilean telescope [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
キーボード制御のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] (exp) {comp} calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
キリスト教[キリストきょうしき, kirisuto kyoushiki] (n) Christian rites [Add to Longdo]
クロスリファレンス形[クロスリファレンスけいしき, kurosurifarensu keishiki] (n,adj-no) (obsc) {comp} cross-referenced [Add to Longdo]
グローバル形[グローバルけいしき, guro-baru keishiki] (n) {comp} global format [Add to Longdo]
ケプラー望遠鏡[ケプラーしきぼうえんきょう, kepura-shikibouenkyou] (n) Keplerian telescope [Add to Longdo]
コリント[コリントしき, korinto shiki] (n) Corinthian order (building style) [Add to Longdo]
コリント様[コリントようしき, korinto youshiki] (n) Corinthian order (building style) [Add to Longdo]
ゴシック[ゴシックしき, goshikku shiki] (n) Gothic style (of art) [Add to Longdo]
サイクルアンドライド方[サイクルアンドライドほうしき, saikuruandoraido houshiki] (n) cycle and ride system [Add to Longdo]
シーアンドエア方[シーアンドエアほうしき, shi-andoea houshiki] (n) sea and air system [Add to Longdo]
シーリング方[シーリングほうしき, shi-ringu houshiki] (n) ceiling system [Add to Longdo]
シップエア方[シップエアほうしき, shippuea houshiki] (n) ship air system [Add to Longdo]
シュレーディンガー方程[シュレーディンガーほうていしき, shure-deinga-houteishiki] (n) Schroedinger equation [Add to Longdo]
シルク形[シルクけいしき, shiruku keishiki] (n) {comp} Symbolic LinK format [Add to Longdo]
スキャンロン方[スキャンロンほうしき, sukyanron houshiki] (n) Scanlon plan [Add to Longdo]
ストロンボリ噴火[ストロンボリしきふんか, sutoronbori shikifunka] (n) Strombolian eruption [Add to Longdo]
セルラー方[セルラーほうしき, serura-houshiki] (n) {comp} cellular system [Add to Longdo]
セル電話[セルしきでんわ, seru shikidenwa] (n) {comp} cellular phone [Add to Longdo]
ソナタ形[ソナタけいしき, sonata keishiki] (n) sonata form [Add to Longdo]
ソフトセクタディスク[ソフトセクタしきディスク, sofutosekuta shiki deisuku] (n) {comp} soft-sectored diskette [Add to Longdo]
ゾーン形[ゾーンけいしき, zo-n keishiki] (n) {comp} zoned format [Add to Longdo]
ターンキー方輸出[ターンキーほうしきゆしゅつ, ta-nki-houshikiyushutsu] (n) turnkey export [Add to Longdo]
タイリングウィンドウ方[タイリングウィンドウほうしき, tairinguuindou houshiki] (n) {comp} tiling window method [Add to Longdo]
タイル方[タイルほうしき, tairu houshiki] (n,adj-no) {comp} tiling [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fāng shì, ㄈㄤ ㄕˋ, ] way (of life); pattern; style; mode; manner, #348 [Add to Longdo]
[zhèng shì, ㄓㄥˋ ㄕˋ, ] formal; official, #767 [Add to Longdo]
[mó shì, ㄇㄛˊ ㄕˋ, ] mode; method, #956 [Add to Longdo]
[xíng shì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, ] form; shape; situation; circumstance, #1,004 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] type; form; pattern; style, #1,330 [Add to Longdo]
[yí shì, ㄧˊ ㄕˋ, / ] ceremony, #2,435 [Add to Longdo]
[gé shì, ㄍㄜˊ ㄕˋ, ] form; specification; format, #5,432 [Add to Longdo]
开幕[kāi mù shì, ㄎㄞ ㄇㄨˋ ㄕˋ, / ] opening ceremony, #6,164 [Add to Longdo]
[kuǎn shì, ㄎㄨㄢˇ ㄕˋ, ] style, #6,507 [Add to Longdo]
生活方[shēng huó fāng shì, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄈㄤ ㄕˋ, ] way of life; lifestyle, #6,913 [Add to Longdo]
[gōng shì, ㄍㄨㄥ ㄕˋ, ] formula, #7,761 [Add to Longdo]
[yàng shì, ㄧㄤˋ ㄕˋ, / ] type; style, #13,414 [Add to Longdo]
[xīn shì, ㄒㄧㄣ ㄕˋ, ] new type; latest type; new-style, #15,513 [Add to Longdo]
方程[fāng chéng shì, ㄈㄤ ㄔㄥˊ ㄕˋ, ] equation, #15,634 [Add to Longdo]
闭幕[bì mù shì, ㄅㄧˋ ㄇㄨˋ ㄕˋ, / ] closing ceremonies, #16,396 [Add to Longdo]
各样[gè shì gè yàng, ㄍㄜˋ ㄕˋ ㄍㄜˋ ㄧㄤˋ, / ] (of) all kinds and sorts; various, #16,834 [Add to Longdo]
跨越[kuà yuè shì, ㄎㄨㄚˋ ㄩㄝˋ ㄕˋ, ] breakthrough; going beyond; leap-forward; unusual new development, #16,874 [Add to Longdo]
非正[fēi zhèng shì, ㄈㄟ ㄓㄥˋ ㄕˋ, ] unofficial, #17,641 [Add to Longdo]
[zhāo shì, ㄓㄠ ㄕˋ, ] style; manner, #18,127 [Add to Longdo]
[pú shì ěr, ㄆㄨˊ ㄕˋ ㄦˇ, ] bushel (one eight of a gallon), #18,516 [Add to Longdo]
中国[Zhōng guó shì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕˋ, / ] Chinese style; à la chinoise, #20,362 [Add to Longdo]
主义[xíng shì zhǔ yì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] Formalism (art), #21,446 [Add to Longdo]
[shì yàng, ㄕˋ ㄧㄤˋ, / ] style, #22,135 [Add to Longdo]
[zhì shì, ㄓˋ ㄕˋ, ] standard (format, e.g. PAL or SECAM for TV signal); system; service pattern; type of service, #22,833 [Add to Longdo]
西[xī shì, ㄒㄧ ㄕˋ, 西] Western style, #23,758 [Add to Longdo]
自杀[zì shā shì, ㄗˋ ㄕㄚ ㄕˋ, / ] suicide (attack); suicidal, #23,987 [Add to Longdo]
便携[biàn xié shì, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄝˊ ㄕˋ, 便 / 便] portable, #24,351 [Add to Longdo]
会社[zhū shì huì shè, ㄓㄨ ㄕˋ ㄏㄨㄟˋ ㄕㄜˋ, / ] Japanese limited company (kabushiki kaisha), #27,304 [Add to Longdo]
首映[shǒu yìng shì, ㄕㄡˇ ˋ ㄕˋ, ] premiere of a movie, #29,861 [Add to Longdo]
分布[fēn bù shì, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ, / ] distributed, #31,667 [Add to Longdo]
[gé shì huà, ㄍㄜˊ ㄕˋ ㄏㄨㄚˋ, ] to format, #32,881 [Add to Longdo]
[chéng shì, ㄔㄥˊ ㄕˋ, ] form; pattern; formula; program, #33,180 [Add to Longdo]
[jiù shì, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ, / ] old style, #33,947 [Add to Longdo]
[tǐ shì, ㄊㄧˇ ㄕˋ, / ] format; form, #35,841 [Add to Longdo]
表达[biǎo dá shì, ㄅㄧㄠˇ ㄉㄚˊ ㄕˋ, / ] expression (math.); displayed formula, #35,900 [Add to Longdo]
喷气[pèn qì shì, ㄆㄣˋ ㄑㄧˋ ㄕˋ, / ] jet (engine), #37,626 [Add to Longdo]
[dìng shì, ㄉㄧㄥˋ ㄕˋ, ] regular formula in Go, #40,863 [Add to Longdo]
不等[bù děng shì, ㄅㄨˋ ㄉㄥˇ ㄕˋ, ] inequality (math.), #43,542 [Add to Longdo]
[bǎn shì, ㄅㄢˇ ㄕˋ, ] format, #44,902 [Add to Longdo]
关系[guān xì shì, ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄕˋ, / ] equation expressing a relation, #51,626 [Add to Longdo]
[děng shì, ㄉㄥˇ ㄕˋ, ] an equality; an equation, #52,008 [Add to Longdo]
折叠[zhé dié shì, ㄓㄜˊ ㄉㄧㄝˊ ㄕˋ, / ] folding (i.e. portable), #52,954 [Add to Longdo]
多项[duō xiàng shì, ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ, / ] (math.) polynomial; (math.) multinomial, #53,480 [Add to Longdo]
移动[yí dòng shì, ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄕˋ, / ] mobile, #56,948 [Add to Longdo]
[bǎ shì, ㄅㄚˇ ㄕˋ, ] person skilled in a trade; skill, #58,891 [Add to Longdo]
[shì zi, ㄕˋ ㄗ˙, ] formula; mathematical expression, #68,628 [Add to Longdo]
化学[huà xué shì, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄕˋ, / ] chemical formula (e.g. water H2O), #70,025 [Add to Longdo]
结构[jié gòu shì, ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ ㄕˋ, / ] structural formula (organic chem.), #72,063 [Add to Longdo]
填鸭[tián yā shì, ㄊㄧㄢˊ ㄧㄚ ㄕˋ, / ] force feeding (as a teaching method), #72,446 [Add to Longdo]
分子[fēn zǐ shì, ㄈㄣ ㄗˇ ㄕˋ, ] molecular formula, #73,032 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm taking bereavement leave on Jan. 30 and 31.1月30日、31日は葬のため休みます。
During the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.1930年代の恐慌の間、多くの金持ちが株市場の崩壊で全てを失った。
You had better set some money apart for your wedding.あなたは結婚のためにお金を別に取っておいたほうがいい。
On April 1, Nanyo Foods Co. Ltd. will move to its new building in Yokohama.4月1日、南洋フーズ株会社は横浜の新社屋に移転します。
It is strange that you should know nothing about her wedding.あなたが彼女の結婚について何も知らないとは不思議だ。
You need not prepare a formal speech.あなたの正なスピーチを用意する必要はありません。
That university conducts its entrance examinations using a computer scored answer sheet.あの大学はマークシート方で入学試験を行っている。
That car is quite up to date.あの車はなかなか最新だ。
You will soon accommodate yourself new ways of living.あなたは新しい生活様にすぐ慣れるでしょう。
You need not prepare a formal speech.あなたは正なスピーチを用意する必要がありません。
The President of the U.S. paid a formal visit to China.アメリカ大統領が中国を公に訪問した。
In the U.S., it is common to give a present, such as glasses or a coffee-maker, to the bride at weddings.アメリカでは杯やコーヒーメーカーを結婚で花嫁にプレゼントすることがよくあります。
At the funeral, the widow looked very dignified, with her black suit, hat and gloves.お葬で、未亡人は黒いスーツ、帽子そして手袋をしてとてもしっかりとして見えた。
To teach Alex, Pepperberg used a special form of training.アレックスを教えるために、ペパーバーグは特別な訓練形を用いた。
Once you have reached informal agreement, you should enter into a contract with the other party.いったん非公に合意に達したからには、相手と契約を始めるべきだ。
The Arabic script was replaced by the Roman alphabet.アラビア文字はローマアルファベットにとって変わられた。
Women's Liberation is a broad-based but informal popular movement.ウーマン・リブは底辺は広いが、非公な民衆の運動である。
Quite a few people were invited to the ceremony.かなりたくさんの人がその典に招待された。
Let us suppose that the number of incidents is twice that of those officially recorded.ここでの事故の数が公に記録されているものの2倍あると仮定してみよう。
Gordon is interested in Japanese way of life.ゴードンは日本の生活様に興味を持っている。
There were two marriages here yesterday.きのうここで結婚が2組あった。
This machine has gone out of date.この機械は旧になってしまった。
This parade descends from an ancient rite.このパレードは古い儀に由来している。
This word conjures up a new way of life.この言葉は新しい生活様を想定させる。
This ceremony has been handed down from generation to generation.この儀は幾世代にもわたって伝わってきた。
This news is official.この報道は公のものだ。
This style of costume originated in Paris.この服装様はパリに始まった。
Fill out this form, please.この書に記入してください。
This form looks kind of complicated. Help me fill it out.この書はやや複雑そうだ。書きこむのを手伝ってくれ。
These diagrams demonstrate different possible approaches to job seeking.これらの図は求職に関する様々なアプローチを示している。
This is the American way of life.これがアメリカ風の生活様だ。
This book will give you a clear idea of the American way of life.この本を読めば、アメリカ人の生活様がよく分かるだろう。
The optimal formula which would encompass all these factors has not been proposed.これらの要素をすべて包含するような最良の公はこれまでのところ提案されていない。
Jack and Peggy were married by the Rev. John Smith.ジャックとペギーの結婚はジョン・スミス師により行われた。
Sam got a raw deal when he was laid off just before his job would have become permanent.サムは不当にも正採用となる寸前で、解雇されてしまった。
The computer is up to date.そのコンピューターは最新だ。
The royal wedding was a magnificent occasion.その王室の結婚は壮大な祭典であった。
The end of which there were two little sketches of rhetoric and logic, the latter finishing with a specimen of a dispute in the Socratic method.その巻末には修辞学と論理学の技法についての2編の短い大要があり、後者はソクラテス論争方の見本で結ばれていた。
The company introduced Japanese methods into its business.その会社は経営に日本のやり方を導入した。
The ceremony is to turn away evil spirits.その儀は悪霊を追い払うためのものである。
The ceremony went off well.その儀は順調に進んだ。
This rite is part of their religion.その儀は彼らの宗教の一部である。
The ceremony will take place tomorrow.その儀は明日催される。
The laboratory has the most up-to-date equipment.その実験室には最新の設備がある。
The marriage came off last week.その結婚は先週行われた。
In the factory all the equipment was up to date.その工場では、設備はすべて最新のものだった。
Will you take part in the ceremony?そのに参加してくれますか。
The ceremony was simple.その典は簡素だった。
The ceremony was held in honor of the guest from China.その典は中国からの招待客のために行われた。
That car is quite up to date.その車はなかなか最新だ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm not gonna do that.[CN] 好吧 首先 这无关我的管理方 Mudmare (2017)
We're back in the lab.[CN] 市面上許多有效的藥物 一開始都是天然藥物 或是其他形的另類醫藥 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
So, was this all worth it?[CN] 傲森现在正入选 美国奥运男子拳击队 CounterPunch (2017)
Indeed.[CN] 而是依照现有数据 程序找出模 Machines Take Over the World (2017)
A ceremonial knife with a large jewel at the hilt.[JA] 柄に大きな宝石が はまった儀用の短剣です The Mummy (2017)
I decided to legally change my name and become a new person, new attitude, new way of life.[JA] 正に自分の名前を変えて 生まれ変わろうと決めた CounterPunch (2017)
We are very happy to be supplying windows to the old people's home but in order cut the lead-time we need to get the contract signed and the deposit paid.[JA] 納品までの時間短縮のために 正な契約と前金が必要です Smell the Weakness (2017)
I never did receive a formal education, but I could have sworn I read the last King in the North was Torrhen Stark, who bent the knee to my ancestor, Aegon Targaryen.[JA] 私は正な教育を受けていない だが私の知識では― 北部最後の王は エイゴン・ターガリアンに跪いた トーリン・スタークであろう The Queen's Justice (2017)
I guess I prefer to make people the old-fashioned way.[JA] 子を作るのは 昔の方がはるかにいいです Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
We have a conflict with one of our clients.[CN] 而这是我道歉的方 Mudmare (2017)
Today, the funeral for Nanaka Hiraki was held.[JA] (ニュースキャスター) 本日行われた 開 菜々果さんの葬儀告別 Reason (2017)
Either.. we wait for that day to arrive... or we can fight it on our own terms.[JA] 私たちはその日が来るのを 待っています あるいは私たちの方で それと闘う人もいる The Mummy (2017)
- Says your son died of a heart attack.[CN] 你觉得身体有所谓完成吗? Divide and Conquer (2017)
Are you enjoying the festivities?[JA] 典を楽しんでいらっしゃるかしら John Wick: Chapter 2 (2017)
There is a canal at the center of them... that feeds a ritual well at the base, filled with mercury.[JA] その中心には運河があり... ...儀に基づく 水銀で満たされている The Mummy (2017)
Or, at least in a way, for the woman I am.[CN] 这大概是过去八、九年来的模  ()
Is it not true that this man was raised in a brothel and has no formal education of any kind?[JA] 売春宿で育ったから 正な教育も受けていない King Arthur: Legend of the Sword (2017)
- Good job![CN] 我决定合法地改名 重新做人 用新的态度 新的生活方 CounterPunch (2017)
Partner in many battles.[CN] 我正在发掘我自己 发掘新的表达方 新的连衣裙、漂亮的鞋子 随时都有新的东西  ()
Ideas, inspiration for formula weapons but I don't make them used them.[JA] 化学に対する アイデア ひらめき・・・ ...兵器... しかし 私は彼らにそれらを 使用させてはいない Wonder Woman (2017)
The first is one little island.[CN] "你要我們倒推回耶穌現世的方 紀年大部分的歷史? Louis C.K. 2017 (2017)
Sound therapy has nothing to do with Buddhism or Hinduism.[CN] 尤其討厭那些行銷方 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
Meanwhile, the streets adjacent to the place cordoned off by falling object.[JA] 国防省より正見解 あるまで... Attraction (2017)
That's a brilliant idea.[CN] 再加上《世界论》电影化的正发表 来进行现场直播 一定会引发话题的 Disbanded (2017)
This whole gender oppression thing is lived in different ways by a transgender person, who is questioning precisely these formulas, these cages.[JA] 同じトランスジェンダーでも 性別に対して感じる 抑圧は違うの 形や枠組みに 強くこだわってる人もいるわ  ()
It was your wedding day.[JA] 結婚の最中に Resident Evil: Vendetta (2017)
THE CURSED HOUSE![CN] 在今日举行的开菜菜果的告别 Reason (2017)
Their products get damaged. It's really--[CN] 威尼斯每個人都有個應用程 可以每天查 Earth Is a Hot Mess (2017)
I ASKED YOU - WHAT IF A GAME DOES NOT HAVE AN OBJECTIVE?[CN] 为什么把我的作品 用最疯狂的方胡搞瞎搞 都没有被认为是不妥 这件事却被认为是不恰当?  ()
It's like a self-mounting tent, or a self-inflating pool bed.[JA] ワンタッチのテントや 自動で膨らむプールと同じ Barbecue (2017)
This is not an official operation.[JA] これは公の操作です 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
- than go to another fucking funeral.[JA] - "あちら側" に行った奴の葬に出るよりわ The Discovery (2017)
It is a party that I am not going to miss no matter what.[JA] 結婚を 見逃すわけにはいかない  ()
- Notarized.[JA] 正 Once Upon a Time in Venice (2017)
Yeah, well, we did plans-[CN] 還有抽水水力發電貯存法 當有多餘電力,例如夜間風很大 可以抽水上山,隔日需要用電時 Earth Is a Hot Mess (2017)
But the, uh, there'll be a memorial service in a couple of weeks.[JA] しかし、そこには、 お葬になる 数週間で 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
Anyway, let's enjoy waiting for the announcement.[CN] 都还没正决定呢 Appeal (2017)
We would announce the World Theory movie, and it would be broadcast live.[JA] 「セカイロン」映像化 公発表に合わせて 生配信するんです Disbanded (2017)
Women don't feel that.[CN] 所有的模都是  ()
She's in Rome for her coronation.[JA] 彼女は即位のためローマにいる John Wick: Chapter 2 (2017)
So what?[CN] 互相攻击、压迫他人的方  ()
EPISODE 12 EMOTIONS[CN] 我想到各各样的地方 亲眼见证更多人的生存之道 Emotions (2017)
Good night.[CN] 我有以自己的方在做 The Mysterious Million Yen Women (2017)
The deal with Iran has been formally adopted.[JA] イランとの取引は 公のものよ Alt.truth (2017)
You see, they interrupted a ritual in process... and that is mistake we cannot... afford to repeat.[JA] 彼らは進行中に その儀を妨げた... ...まさにそれがミスだよ 私たちは... ...それを繰り返してはならない The Mummy (2017)
You-[CN] 讓我能一窺某個歷史時刻 或許能推論出當時人們的樣子 當時的語言模 Malarkey! (2017)
Officially you'll be a criminal[JA] そして君は公に犯罪者になる The Fate of the Furious (2017)
Welcome to my inauguration![JA] 私の就任へようこそ Okja (2017)
It's a formula for a new kind of gas.[JA] これは化学です... 新しい種類の ガスについてのものです Wonder Woman (2017)
She's dead."[CN] 有一次我在看美足球 這傢伙得了很多分,大家很興奮 Louis C.K. 2017 (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2項[2こうしき, 2 koushiki] binomial (a-no) [Add to Longdo]
べた塗り内部様[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
アクセス方[アクセスほうしき, akusesu houshiki] access method [Add to Longdo]
アドレス形[アドレスけいしき, adoresu keishiki] address format [Add to Longdo]
カスケードけた上げ[カスケードしきけたあげ, kasuke-do shikiketaage] cascaded carry [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
キーボード制御のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
クロスリファレンス形[クロスリファレンスけいしき, kurosurifarensu keishiki] cross-referenced (a-no) [Add to Longdo]
グローバル形[グローバルけいしき, guro-baru keishiki] global format [Add to Longdo]
セル電話[セルしきでんわ, seru shikidenwa] cellular phone [Add to Longdo]
ソフトセクタディスク[ソフトセクタしきディスク, sofutosekuta shiki deisuku] soft-sectored diskette [Add to Longdo]
ゾーン形[ゾーンけいしき, zo-n keishiki] zoned format [Add to Longdo]
タイル方[タイルほうしき, tairu houshiki] tiling (a-no) [Add to Longdo]
データタグ形[データたぐけいしき, de-ta tagukeishiki] data tag pattern [Add to Longdo]
データ形[データけいしき, de-ta keishiki] data layout [Add to Longdo]
ディファレンシャルマンチェスタ符号化方[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] differential Manchester encoding [Add to Longdo]
デジタルオーディオ形のファイル[デジタルオーディオけいしきのファイル, dejitaruo-deio keishikino fairu] digital audio file [Add to Longdo]
ドラムプロッタ[ドラムしきプロッタ, doramu shiki purotta] drum plotter [Add to Longdo]
ハードセクタディスク[ハードセクタしきディスク, ha-dosekuta shiki deisuku] hard-sectored disk [Add to Longdo]
ハードセクタ方[ハードセクタほうしき, ha-dosekuta houshiki] hard sectoring [Add to Longdo]
ハッチ内部様[はっちないぶようしき, hacchinaibuyoushiki] hatch interior style [Add to Longdo]
ハッチ様[はっちようしき, hacchiyoushiki] hatch style [Add to Longdo]
パターン内部様[パターンないぶようしき, pata-n naibuyoushiki] pattern interior style [Add to Longdo]
パラメタ方[パラメタほうしき, parameta houshiki] parameter-driven (a-no) [Add to Longdo]
パラメタ方出力基本要素[パラメタほうしきしゅつりょくきほんようそ, parameta houshikishutsuryokukihonyouso] parametric output primitive [Add to Longdo]
ビッグエンディアン[ビッグエンディアンしき, bigguendeian shiki] big endian [Add to Longdo]
ファイル形[ファイルけいしき, fairu keishiki] file format [Add to Longdo]
フラットベッドプロッタ[フラットベッドしきプロッタ, furattobeddo shiki purotta] flatbed plotter [Add to Longdo]
フレーム形[フレームけいしき, fure-mu keishiki] frame format [Add to Longdo]
ブール[ブールしき, bu-ru shiki] boolean form [Add to Longdo]
プリエンプティブのマルチタスキング[プリエンプティブしきのマルチタスキング, purienputeibu shikino maruchitasukingu] preemptive multitasking [Add to Longdo]
プログラム固定計算器[プログラムこていしきけいさんき, puroguramu koteishikikeisanki] nonprogrammable calculator [Add to Longdo]
プログラム計算器[プログラムしきけいさんき, puroguramu shikikeisanki] programmable calculator [Add to Longdo]
プログラム制御のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with program-controlled addressable storage [Add to Longdo]
プログラム制御及びキーボード制御のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
マクロ[マクロしき, makuro shiki] macro expression [Add to Longdo]
メニュー方[メニューほうしき, menyu-houshiki] menu-driven (a-no) [Add to Longdo]
メニュー方のプログラム[メニューほうしのきプログラム, menyu-houshinoki puroguramu] menu-driven program [Add to Longdo]
モード方[モードほうしき, mo-do houshiki] modal [Add to Longdo]
モジュラーコンセント[モジュラーしきコンセント, mojura-shiki konsento] (modular) telephone wall jack [Add to Longdo]
ラスタ方グラフィクス[らすたほうしきグラフィクス, rasutahoushiki gurafikusu] raster graphics [Add to Longdo]
リトルエンディアン[リトルエンディアンしき, ritoruendeian shiki] little endian (a-no) [Add to Longdo]
ルーズリーフのノート[ルーズリーフしきのノート, ru-zuri-fu shikino no-to] looseleaf notebook [Add to Longdo]
ループ不変[ループふへんしき, ru-pu fuhenshiki] loop invariant [Add to Longdo]
ルックアヘッド方[ルックアヘッドほうしき, rukkuaheddo houshiki] look-ahead (technique) [Add to Longdo]
レコード形[レコードけいしき, reko-do keishiki] record format [Add to Longdo]
ワークステーション型[ワークステーションけいしき, wa-kusute-shon keishiki] workstation type [Add to Longdo]
位相変調方[いそうへんちょうほうしき, isouhenchouhoushiki] PM, Phase Modulation [Add to Longdo]
一括方[いっかつほうしき, ikkatsuhoushiki] batch mode [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上棟[じょうとうしき, joutoushiki] Richtfest [Add to Longdo]
[ぎしき, gishiki] Zeremonie, Formalitaet, Ritual [Add to Longdo]
[こうしき, koushiki] formell, offiziell [Add to Longdo]
定礎[ていそしき, teisoshiki] Grundsteinlegung [Add to Longdo]
[しき, shiki] FEIER, ZEREMONIE, STIL, FORM, METHODE, FORMEL [Add to Longdo]
[しきじ, shikiji] Ansprache, Festrede [Add to Longdo]
[しんしき, shinshiki] neuer_Stil, neuer_Typus, neues_System [Add to Longdo]
[ほうしき, houshiki] Formel, -Form, Methode, System [Add to Longdo]
[きゅうしき, kyuushiki] altmodisch, veraltet [Add to Longdo]
会社[かぶしきがいしゃ, kabushikigaisha] Aktiengesellschaft [Add to Longdo]
棟上げ[むねあげしき, muneageshiki] Richtfest [Add to Longdo]
[ようしき, youshiki] -Stil, -Form [Add to Longdo]
[せいしき, seishiki] vorgeschriebene_Form [Add to Longdo]
[れいしき, reishiki] Zeremoniell, Formalitaet, Etikette [Add to Longdo]
結婚[けっこんしき, kekkonshiki] Hochzeitsfeier [Add to Longdo]
葬儀[そうぎしき, sougishiki] Bestattung, Begraebnisfeier [Add to Longdo]
追悼[ついとうしき, tsuitoushiki] Gedaechtnisfeier [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top