ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -弑-, *弑*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[弑, shì, ㄕˋ] patricide, matricide
Radical: Decomposition: 杀 (shā ㄕㄚ)  式 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] murder,  Rank: 4,763

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, / ] murder a superior, #29,123 [Add to Longdo]
[shì fù, ㄕˋ ㄈㄨˋ, / ] patricide; to kill one's own father [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しぎゃく;しいぎゃく, shigyaku ; shiigyaku] (vs) murder of one's own lord or father [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tyrion of the House Lannister, you stand accused by the Queen Regent of regicide.[CN] 提利昂的兰尼斯特家族的, 你站在指责 皇后摄政君的。 The Laws of Gods and Men (2014)
My trial for regicide. Yes, I know.[CN] 我是君的审判 是的 我知道 Oathkeeper (2014)
Thereafter known as the Kingslayer."[CN] 此后以"君者"闻名于世 Oathkeeper (2014)
The Kingslayer brothers.[CN] 君者兄弟 Oathkeeper (2014)
Kingslayer![CN]  The Laws of Gods and Men (2014)
What's the punishment for regicide?[CN] 君的惩罚是什么? The Mountain and the Viper (2014)
You're to stand trial in a fortnight for murdering the king.[CN] 你在两周后会接受审判 罪名是 Breaker of Chains (2014)
Filicide is sons.[CN] 子杀的是儿子 The Mountain and the Viper (2014)
Fratricide is brothers.[CN] 兄杀的是兄弟 The Mountain and the Viper (2014)
Matricide, patricide, infanticide, suicide.[CN] 母,父 杀婴,自杀 The Mountain and the Viper (2014)
They'll execute that dwarf for murdering the king and you'll be free to marry Robin.[CN] 他们会以君罪将那个侏儒处死 你就可以嫁给Robin啦 First of His Name (2014)
Nepoticide. That's the one.[CN] 侄,应该叫这个 The Mountain and the Viper (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top