ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -噴-, *噴*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[噴, pēn, ㄆㄣ] to blow, to puff, to spray, to spurt
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  賁 (bì ㄅㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pēn, ㄆㄣ, / ] to puff; to spout; to spray; to spurt, #3,918 [Add to Longdo]
[pèn, ㄆㄣˋ, / ] fragrant; sneeze, #3,918 [Add to Longdo]
喷出[pēn chū, ㄆㄣ ㄔㄨ, / ] spout; spray; belch; to well up; to puff out; to spurt out, #14,878 [Add to Longdo]
喷射[pēn shè, ㄆㄣ ㄕㄜˋ, / ] jet; spurt, #17,591 [Add to Longdo]
喷泉[pēn quán, ㄆㄣ ㄑㄩㄢˊ, / ] fountain, #20,180 [Add to Longdo]
喷洒[pēn sǎ, ㄆㄣ ㄙㄚˇ, / ] spray; sprinkle, #22,239 [Add to Longdo]
喷嚏[pēn tì, ㄆㄣ ㄊㄧˋ, / ] sneeze, #22,625 [Add to Longdo]
打喷嚏[dǎ pēn tì, ㄉㄚˇ ㄆㄣ ㄊㄧˋ, / ] to sneeze, #24,153 [Add to Longdo]
喷发[pēn fā, ㄆㄣ ㄈㄚ, / ] to erupt; an eruption, #28,080 [Add to Longdo]
喷漆[pēn qī, ㄆㄣ ㄑㄧ, / ] to spray paint or lacquer; lacquer, #35,940 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ふんすい, funsui] (n) น้ำพุ
Image:

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ふんむ, funmu] (n) spray

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふんえん, fun'en] (n) (eruption of) smoke; (P) [Add to Longdo]
[ふんか, funka] (n,vs,adj-no) eruption; (P) [Add to Longdo]
火口;火孔(iK)[ふんかこう, funkakou] (n) crater [Add to Longdo]
火山[ふんかざん, funkazan] (n) erupting volcano [Add to Longdo]
[ふんき, funki] (n) gas (fumes) [Add to Longdo]
気孔[ふんきこう, funkikou] (n) (1) fumarole; (2) blowhole (of a whale, etc.) [Add to Longdo]
[ふんしゃ, funsha] (n,vs) jet; spray; injection; jet propulsion; (P) [Add to Longdo]
射ノズル[ふんしゃノズル, funsha nozuru] (n) injection nozzle; spray nozzle [Add to Longdo]
射式[ふんしゃしき, funshashiki] (n) injection device; spray [Add to Longdo]
[ふんしゅつ, funshutsu] (n,vs) spewing; gushing; spouting; eruption; effusion; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The sprinkler is shooting out a stream of water onto the grass.スプリンクラーが芝生の一条の水を出している。
The chimney is belching black smoke.その煙突は真っ黒い煙を出している。
The volcano has erupted twice this year.その火山は今年2度火した。
The volcano erupts at regular intervals.その火山は周期的に火を繰り返す。
The volcano erupted suddenly killing many people.その火山は突然火し、多くの人が亡くなった。
The active volcano erupts at regular intervals.その活火山は周期的に火する。
The species faded away.その種は火山の火後、衰えた。
There is a fountain in front of the station.駅の前に水があります。
The volcano is belching out flames and smoke.火山が炎と煙をき出している。
Famine followed upon the eruption of the volcano.火山の火に続いて飢饉が訪れた。
The geyser sends up a column of hot water every two hours.間欠泉は2時間毎に湯を出する。
The anger of the people exploded, leading to a series of riots.国民の怒りが出して騒動が繰り返された。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right. Now check the sprays.[JA] わかった 射をチェックして The Space Between Us (2017)
In a spring of water of course![CN] 當然 它還是 Yoyo (1965)
Doc, listen, all this thrusting, we've placed ourselves into decaying orbit.[JA] ドク聞いてくれ 射しすぎて 俺たちは軌道を大きくはずれてしまった Life (2017)
I've been notified that eruption activity is dying down rapidly![JA] あっ ただ今 火活動が 急速に沈静化しているとの 報告が入りました Shin Godzilla (2016)
Regarding the Tokyo Bay coastal region, we're currently at evacuation preparedness level one.[JA] 次に東京湾沿岸等への 対処ですが... 火による石等の被害の 危険性があるため Shin Godzilla (2016)
I came here to let out a gush of oil like Dad wanted.[CN] 我來這裡是為了使泉在森林中上天,像父親想的那樣。 Siberiade (1979)
Take me to our fountain.[CN] 帶我去泉邊 Les Visiteurs du Soir (1942)
As if it were alive, smelling of mushrooms, remember?[CN] 田野綠油油,蘑菇 A Slave of Love (1976)
I'll rest, wriggling my big toe, in perfumed splendour[CN] 蜷曲著大腳趾頭 香地睡上一覺 The Cloud-Capped Star (1960)
Some of them crop-duster pilots get rich, if they live long enough.[CN] 農藥的飛行員有些會發財 如果他們能活得夠久的話 North by Northwest (1959)
A shot would ring out. I'd be lying there, blood spurting from my forehead.[CN] 槍聲一響,我就倒在了地上, 鮮血從額頭 A Report on the Party and Guests (1966)
- Thruster two firing.[JA] - スラスター2 Life (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふく, fuku] ausstossen, -speien, ausspeien, herausschleudern [Add to Longdo]
[ふんしゅつ, funshutsu] Ausbruch, Vulkanausbruch, das_Ausstroemen [Add to Longdo]
[ふんしゃ, funsha] das_Herausstroemen, das_Ausstossen [Add to Longdo]
[ふんすい, funsui] Springbrunnen, Fontaene [Add to Longdo]
[ふんか, funka] Vulkanausbruch, Eruption [Add to Longdo]
霧器[ふんむき, funmuki] Zerstaeuber, Spray [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top