ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -喷-, *喷*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[喷, pēn, ㄆㄣ] to blow, to puff, to spray, to spurt
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  贲 (bì ㄅㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 1,729

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pēn, ㄆㄣ, / ] to puff; to spout; to spray; to spurt, #3,918 [Add to Longdo]
[pèn, ㄆㄣˋ, / ] fragrant; sneeze, #3,918 [Add to Longdo]
[pēn chū, ㄆㄣ ㄔㄨ, / ] spout; spray; belch; to well up; to puff out; to spurt out, #14,878 [Add to Longdo]
[pēn shè, ㄆㄣ ㄕㄜˋ, / ] jet; spurt, #17,591 [Add to Longdo]
[pēn quán, ㄆㄣ ㄑㄩㄢˊ, / ] fountain, #20,180 [Add to Longdo]
[pēn sǎ, ㄆㄣ ㄙㄚˇ, / ] spray; sprinkle, #22,239 [Add to Longdo]
[pēn tì, ㄆㄣ ㄊㄧˋ, / ] sneeze, #22,625 [Add to Longdo]
[dǎ pēn tì, ㄉㄚˇ ㄆㄣ ㄊㄧˋ, / ] to sneeze, #24,153 [Add to Longdo]
[pēn fā, ㄆㄣ ㄈㄚ, / ] to erupt; an eruption, #28,080 [Add to Longdo]
[pēn qī, ㄆㄣ ㄑㄧ, / ] to spray paint or lacquer; lacquer, #35,940 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stop spouting scripture and do as you're told, you croaking old parrot.[CN] 停止出圣经 接受你的命令 你个老鹦鹉 Wuthering Heights (1939)
That's the friar of Fountain's Abbey. He's noted--[CN] 他是泉修道的修道士 他是... The Adventures of Robin Hood (1938)
-Was it breathing fire?[CN] 它会不会 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- We'll make him sneeze![CN] 我们可以让他打嚏! Pinocchio (1940)
Sneezy, Dopey... (LAUGHING) What funny names for children ![CN] 嚏精 糊涂蛋 多怪的名字 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The wife of some president was throwing it at a battleship.[CN] 某位总统的妻子把 它向战舰 Ninotchka (1939)
- Fire![CN] - 火! Zombie Lake (1981)
If he catches cold or sniff es just once...[CN] 如果他有一次着凉了 或者打嚏了 The Scarlet Empress (1934)
It's always good luck to launch something with champagne.[CN] 用香槟去洒东西 总是会带来好运 Ninotchka (1939)
Fine time you picked to sneeze![CN] 怎么能在这个时候打 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Mist?[CN] 雾? Percy Jackson: Sea of Monsters (2013)
And you're Sneezy. (DWARFS CHUCKLING)[CN] 你是嚏精 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top