ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -弒-, *弒*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[弒, shì, ㄕˋ] patricide, matricide
Radical: Decomposition: 杀 (shā ㄕㄚ)  式 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] murder

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, / ] murder a superior, #29,123 [Add to Longdo]
弑父[shì fù, ㄕˋ ㄈㄨˋ, / ] patricide; to kill one's own father [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you think they will kill me?[CN] 你认为他们会朕吗? The Last Emperor (1987)
What does this have to do with someone burning a cop killer to death here in CBI?[CN] 這和有人在加調局縱火燒死 一名警兇手有什麼關係 Bloodsport (2011)
I know the Penal Code concerning parricide and accept it to atone for my faults.[CN] 我瞭解關於親的刑法 而且願意接受刑罰來彌補我的過錯 Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère... (1976)
To the amazement of all, the court sentenced Pierre Rivière to death for parricide.[CN] 最令人吃驚的是 法院因皮埃爾·裏弗爾親而判他死刑 Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère... (1976)
A son who kills his father, he's a parricide?[CN] 兒子殺死父親是親嗎? La Poison (1951)
Robb Stark will never release the Kingslayer.[CN] 羅柏·史塔克絕不會釋放君者 What Is Dead May Never Die (2012)
Her lying, mama-killing, dagger-happy brother.[CN] 她那撒謊 母 喜歡釘人的開心大哥 Homecoming (2011)
So you want to explain to me why I just killed my brother?[CN] 你該解釋下為什麼要我 Monster's Ball (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top