Search result for

*三*

(244 entries)
(0.0305 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -三-
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
位一体改革 (n ) ปฏิรูปแบบตรีเอกานุภาพ(เป็นนโยบายหลักนโยบายหนึ่งของอดีตนายกรัฐมนตรีโคอิซึมิ ซึ่งเป็นแนวนโยบายเพื่อการปฏิรูปเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งแนวคิดของนโยบายนี้เสนอให้มีการปฏิรูปทั้งสามด้านพร้อมกันเป็นหนึ่งแพคเกจ ดังนั้นนายกรัฐมนตรีโคอิซึมิ จึงเรียกการปฏิรูปนี้ว่า"การปฏิรูปแบบตรีเอกานุภาพ สามด้านที่ต้องปฏิรูปก็คือ การปฏิรูปเรื่องภาษีของท้องถิ่น การปฏิรูปเรื่องเงินอุดหนุนแบบให้เปล่าเพื่อประกันรายได้ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้ไม่เพียงพอ และการปฏิรูปด้านการให้เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[さん, san] (n) สาม
[みっつ, mittsu] (n) สามชิ้น/อย่าง
[さんじゅう, sanjuu] (n) สามสิบ
[みっか, mikka] (n) วันที่สามของเดือน,สามวัน
[じゅうさん, juusan] (n) สิบสาม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
日月[みかづき, mikazuki] (n) พระจันทร์เสี้ยว
蔵経[さんぞうけい, sanzoukei] (n) พระไตรปิืฏก
角波[さんかくは, sankakuha] (n) คลื่นรูปสามเหลี่ยม คลื่นรูปฟันปลา , See also: R. 正弦波、矩形波
[さんまい, sanmai] (n) สมาธิ (คำว่า สัมไม เป็นคำศัพท์ทางศาสนาที่ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาบาลีสันสกฤตของอินเดียอย่างเดียวกับที่ภาษาไทยใช้ ที่อินเดียจะออกเสียงว่า สะ-มา-ดิ๊)
位一体[さんみいったい, sanmiittai] (n ) ตรีเอกานุภาพ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[三, sān, ㄙㄢ] three
Radical: Decomposition: 一 (yī )  二 (èr ㄦˋ) 
Etymology: [ideographic] Three  parallel lines; compare 一 (one) and 二 (two)
[丰, fēng, ㄈㄥ] abundant, lush, bountiful, plenty
Radical: Decomposition: 三 (sān ㄙㄢ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictographic] An ear of grass
[仨, sā, ㄙㄚ] three (cannot be followed by a measure word)
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  三 (sān ㄙㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] three
[兰, lán, ㄌㄢˊ] orchid; elegant, graceful
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  三 (sān ㄙㄢ) 
Etymology: [pictographic] An orchid in bloom
[叁, sān, ㄙㄢ] three (bankers' anti-fraud numeral)
Radical: Decomposition: 厶 (sī )  大 (dà ㄉㄚˋ)  三 (sān ㄙㄢ) 
Etymology: [ideographic] Three 三 with accents to prevent forgery
[承, chéng, ㄔㄥˊ] to undertake, to bear, to accept a duty; inheritance
Radical: Decomposition: 了 (le,liǎo)  三 (sān ㄙㄢ) 
Etymology: [ideographic] Three hands 手 lifting a dead body 了
[闫, yàn, ㄧㄢˋ] village gate
Radical: Decomposition: 门 (mén ㄇㄣˊ)  三 (sān ㄙㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] gate
[韦, wéi, ㄨㄟˊ] tanned leather; surname
Radical: Decomposition: 三 (sān ㄙㄢ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: []

Japanese-English: EDICT Dictionary
3時のおやつ;時のおやつ;時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea [Add to Longdo]
3次元(P);次元[さんじげん, sanjigen] (n) three dimensions; three dimensional; 3D; 3-D; (P) [Add to Longdo]
時;御[おさんじ, osanji] (n) three-o'clock snack [Add to Longdo]
これより[これよりさんやく, koreyorisanyaku] (n) final three bouts on the last day of a sumo tournament [Add to Longdo]
しめ縄;注連縄;七五縄;標縄[しめなわ, shimenawa] (n) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil [Add to Longdo]
アデノシンリン酸;アデノシン燐酸[アデノシンさんリンさん(アデノシンリン酸);アデノシンさんりんさん(アデノシン燐酸), adenoshin san rin san ( adenoshin san rin san ); adenoshin sanrinsan ( adenoshin sa] (n) adenosine triphosphate; ATP [Add to Longdo]
ウラン235;ウラン二[ウランにひゃくさんじゅうご, uran nihyakusanjuugo] (n) uranium-235 (U-235) [Add to Longdo]
オート[オートさんりん, o-to sanrin] (n) three-wheeler vehicle [Add to Longdo]
グアノシン燐酸[グアノシンさんりんさん, guanoshin sanrinsan] (n) guanosine triphosphate; GTP [Add to Longdo]
セシウム137;セシウム百十七[セシウムひゃくさんじゅうしち, seshiumu hyakusanjuushichi] (n) cesium 137 (Cs-137); caesium 137 [Add to Longdo]
パスカルの角形[パスカルのさんかくけい, pasukaru nosankakukei] (n) Pascal's triangle [Add to Longdo]
ミウラ折り;浦折り[ミウラおり(ミウラ折り);みうらおり(浦折り), miura ori ( miura ori ); miuraori ( miura ori )] (n) Miura map fold; special technique for folding used on some solar panel arrays [Add to Longdo]
ヨウ素131;沃素一[ヨウそひゃくさんじゅういち(ヨウ素131);ようそひゃくさんじゅういち(沃素一一), you sohyakusanjuuichi ( you moto 131 ); yousohyakusanjuuichi ( yoku moto kazumi ich] (n) iodine-131 [Add to Longdo]
ヨハネの手紙[ヨハネのてがみさん, yohane notegamisan] (n) Third Epistle of John (book of the Bible) [Add to Longdo]
阿耨多羅菩提[あのくたらさんみゃくさんぼだい, anokutarasanmyakusanbodai] (n) {Buddh} anuttara samyak sambodhi (supreme perfect enlightenment) [Add to Longdo]
悪行[あくぎょうざんまい, akugyouzanmai] (n) committing every evil; being given to evil ways; following the path of evil [Add to Longdo]
囲碁[いごさんきゅう, igosankyuu] (n) third rank in the game of go [Add to Longdo]
一唱嘆;一倡[いっしょうさんたん, isshousantan] (n,vs) one reading (of a poem aloud) leaves one with ceaseless sighs of admiration [Add to Longdo]
一心[いっしんさんがん, isshinsangan] (n) {Buddh} (See 諦) simultaneous contemplation of the threefold truth (form of Tendai meditation) [Add to Longdo]
一盗二婢妾四妓五妻[いっとうにひさんしょうしぎごさい, ittounihisanshoushigigosai] (exp) most thrilling relationships for a man (another man's wife, a maidservant, a mistress, a prostitute, and finally his own wife) [Add to Longdo]
一読嘆;一読[いちどくさんたん, ichidokusantan] (n,vs) a reading leaves one with ceaseless sighs of admiration [Add to Longdo]
一日[いちじつさんしゅう;いちにちさんしゅう, ichijitsusanshuu ; ichinichisanshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
つ時[うしみつどき, ushimitsudoki] (n) midnight [Add to Longdo]
鋭角角形[えいかくさんかくけい;えいかくさんかっけい, eikakusankakukei ; eikakusankakkei] (n) acute triangle [Add to Longdo]
益者[えきしゃさんゆう, ekishasanyuu] (exp) There are three types of friends worth having--honest, sincere, and well-informed ones. (Confucius) [Add to Longdo]
仮言的段論法[かげんてきさんだんろんぽう, kagentekisandanronpou] (n) (See 段論法) hypothetical syllogism [Add to Longdo]
戯作[げさくざんまい, gesakuzanmai] (n) being absorbed in writing popular novels (cheap fiction); being absorbed in writing something to amuse oneself [Add to Longdo]
角関数[ぎゃくさんかくかんすう, gyakusankakukansuu] (n) {math} inverse trigonometric function [Add to Longdo]
角形[ぎゃくさんかくけい;ぎゃくさんかっけい, gyakusankakukei ; gyakusankakkei] (n) inverted triangle [Add to Longdo]
宮中殿[きゅうちゅうさんでん, kyuuchuusanden] (n) the palace sanctuary, shrine of imperial ancestors and temple inside the Japanese imperial palace [Add to Longdo]
球面角法[きゅうめんさんかくほう, kyuumensankakuhou] (n) spherical trigonometry [Add to Longdo]
[むねさんずん;むなさんずん, munesanzun ; munasanzun] (n) heart; mind; feelings [Add to Longdo]
胸先[むなさきさんずん, munasakisanzun] (n) one's mind; one's inner feelings; (a decision hinging on) how someone feels about it [Add to Longdo]
駆け付け[かけつけさんばい, kaketsukesanbai] (n) three cups of sake which latecomers to a party are made to drink [Add to Longdo]
結びの[むすびのさんばん, musubinosanban] (n) final three bouts of the tournament day (sumo) [Add to Longdo]
[がんざん, ganzan] (n-adv,n-t) New Year's period (January 1st to 3rd) [Add to Longdo]
五十[ごじゅうさんつぎ, gojuusantsugi] (n) the 53 Toukaidou stages; (P) [Add to Longdo]
家;ご[ごさんけ, gosanke] (n) (1) (See 家・さんけ・2) three branch Tokugawa families (Owari, Kii, and Mito); (2) big three; top three [Add to Longdo]
卿;ご[ごさんきょう, gosankyou] (n) (See 卿) three secondary Tokugawa branch families (Tayasu, Shimizu, and Hitotsubashi) [Add to Longdo]
御食津神;御饌津神;狐神[みけつかみ;さぐじ, miketsukami ; saguji] (n) (1) any god of foodstuffs; (2) (See 稲魂) Uka-no-Mitama (god of rice) [Add to Longdo]
乞食を日すれば止められぬ[こじきをみっかすればやめられぬ, kojikiwomikkasurebayamerarenu] (exp) (id) Once a beggar, always a beggar [Add to Longdo]
味線[くちざみせん;くちじゃみせん, kuchizamisen ; kuchijamisen] (n) humming a samisen tune [Add to Longdo]
向こう[むこうさんげん, mukousangen] (n) one's next three neighbors; one's next three neighbours [Add to Longdo]
世明王[ごうざんぜみょうおう, gouzanzemyouou] (n) {Buddh} Trailokyavijaya Vidya-raja; conqueror of the three worlds [Add to Longdo]
;高3[こうさん, kousan] (n) (See 高校) third year of high school; third-year high-school student [Add to Longdo]
[さいさん, saisan] (adv,n) again and again; repeatedly; (P) [Add to Longdo]
再四[さいさんさいし, saisansaishi] (adv,n) repeatedly [Add to Longdo]
坂東[ばんどうさんじゅうさんしょ, bandousanjuusansho] (n) (See 所) 33 sacred places in the Kanto Region (which was previously known as Bandou) [Add to Longdo]
(P);3[さん(P);み(P), san (P); mi (P)] (num) (1) three; (pref) (2) tri-; (P) [Add to Longdo]
々九度;九度[さんさんくど, sansankudo] (n) three-times-three exchange of nuptial cups [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一问不知[yī wèn sān bù zhī, ㄧ ㄨㄣˋ ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄓ, / ] replying "I don't know" to every question [Add to Longdo]
一板[yī bǎn sān yǎn, ㄧ ㄅㄢˇ ㄙㄢ ㄧㄢˇ, ] lit. one strong beat and three weak beats in a measure of music (four beats in the bar) (成语 saw); fig. scrupulous attention to detail [Add to Longdo]
一波[yī bō sān zhé, ㄧ ㄅㄛ ㄙㄢ ㄓㄜˊ, / ] wave with many fold (成语 saw); calligraphic flourish with many twists; fig. many twists and turns [Add to Longdo]
七月十号[qī yuè sān shí hào, ㄑㄧ ㄩㄝˋ ㄙㄢ ㄕˊ ㄏㄠˋ, / ] July 30 [Add to Longdo]
[sān, ㄙㄢ, ] three; 3 [Add to Longdo]
[sān bù, ㄙㄢ ㄅㄨˋ, ] "the three no's" (an example of an abbreviated slogan or catchphrase) [Add to Longdo]
[sān shì, ㄙㄢ ㄕˋ, ] the Third (of named Kings) [Add to Longdo]
九天[sān jiǔ tiān, ㄙㄢ ㄐㄧㄡˇ ㄊㄧㄢ, ] the twenty seven days after the Winter Solstice, reptued to be the coldest days of the year [Add to Longdo]
[Sān jǐng, ㄙㄢ ㄐㄧㄥˇ, ] Mitsui (Japanese company) [Add to Longdo]
[Sān yà, ㄙㄢ ㄧㄚˋ, / ] Sanya city prefecture level city in Hainan [Add to Longdo]
亚市[Sān yà shì, ㄙㄢ ㄧㄚˋ ㄕˋ, / ] Sanya prefecture level city in Hainan [Add to Longdo]
人成虎[sān rén chéng hǔ, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄔㄥˊ ㄏㄨˇ, ] three men talking makes a tiger (成语 saw); repeated rumor becomes a fact [Add to Longdo]
人行,则必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, ze2 bi4 you3 wo3 shi1, / ] If three walk together, one of them can teach me sth (Confucius) [Add to Longdo]
人行,必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, bi4 you3 wo3 shi1, / ] lit. If three walk together, one should be my teacher (成语 saw, from Confucian analects). You have sth to learn from everyone.; also translated as: If three of us walk together, at least one of the other two is good enough to be my teacher. [Add to Longdo]
[sān dài, ㄙㄢ ㄉㄞˋ, ] third-generation [Add to Longdo]
代同堂[sān dài tóng táng, ㄙㄢ ㄉㄞˋ ㄊㄨㄥˊ ㄊㄤˊ, ] three generations under one roof [Add to Longdo]
[sān fú, ㄙㄢ ㄈㄨˊ, ] three periods forming the hottest periods of summer, from mid-July to mid-August, namely 初伏 (mid-July), 中伏 (late July to early August), 末伏 (mid-August) [Add to Longdo]
位一体[Sān wèi Yī tǐ, ㄙㄢ ㄨㄟˋ ㄧ ㄊㄧˇ, / ] Holy Trinity [Add to Longdo]
位博士[sān wèi bó shì, ㄙㄢ ㄨㄟˋ ㄅㄛˊ ㄕˋ, ] the Magi; the Three Wise Kings from the East in the biblical nativity story [Add to Longdo]
侠五义[Sān xiá wǔ yì, ㄙㄢ ㄒㄧㄚˊ ˇ ㄧˋ, / ] Sanxia wuyi (lit. Three knight-errants and five righteous one), novel edited from stories of late Qing pinghua 評話|评话 master storyteller Shi Yukun [Add to Longdo]
个代表[sān gè dài biǎo, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] the Three Represents enunciated by Jiang Zemin 江澤民|江泽民 as the duty of the Chinese Communist party in 2001, namely to represent productivity of an advanced society, forward progress of advanced culture and the fundamental interests of the people [Add to Longdo]
个臭皮匠,合成一个诸葛亮[sān gè chòu pí jiang, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄔㄡˋ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄤ˙, he2 cheng2 yi1 ge4 Zhu1 ge3 Liang4, / ] lit. three ignorant cobblers add up to a genius (成语 saw); fig. collective wisdom [Add to Longdo]
[sān bèi, ㄙㄢ ㄅㄟˋ, ] triple [Add to Longdo]
[sān jià, ㄙㄢ ㄐㄧㄚˋ, / ] trivalent [Add to Longdo]
[sān bā, ㄙㄢ ㄅㄚ, ] foolish; International Women's day on 8th March [Add to Longdo]
八线[sān bā xiàn, ㄙㄢ ㄅㄚ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] thirty eighth parallel, forming the DMZ border between North and South Korea [Add to Longdo]
分之一[sān fēn zhī yī, ㄙㄢ ㄈㄣ ㄓ ㄧ, ] one third [Add to Longdo]
分之二[sān fēn zhī èr, ㄙㄢ ㄈㄣ ㄓ ㄦˋ, ] two-thirds [Add to Longdo]
分熟[sān fēn shú, ㄙㄢ ㄈㄣ ㄕㄨˊ, ] cooked three minutes; rare (of steak) [Add to Longdo]
[sān shí, ㄙㄢ ㄕˊ, ] thirty; 30 [Add to Longdo]
十一[sān shí yī, ㄙㄢ ㄕˊ ㄧ, ] thirty one; 31 [Add to Longdo]
十七[sān shí qī, ㄙㄢ ㄕˊ ㄑㄧ, ] thirty seven; 37 [Add to Longdo]
[sān shí sān, ㄙㄢ ㄕˊ ㄙㄢ, ] thirty three; 33 [Add to Longdo]
十九[sān shí jiǔ, ㄙㄢ ㄕˊ ㄐㄧㄡˇ, ] thirty nine; 39 [Add to Longdo]
十二[sān shí èr, ㄙㄢ ㄕˊ ㄦˋ, ] thirty two; 32 [Add to Longdo]
十五[sān shí wǔ, ㄙㄢ ㄕˊ ˇ, ] thirty five; 35 [Add to Longdo]
十五亿[sān shí wǔ yì, ㄙㄢ ㄕˊ ˇ ㄧˋ, 亿 / ] 3.5 billion [Add to Longdo]
十亿[sān shí yì, ㄙㄢ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] three billion [Add to Longdo]
十八[sān shí bā, ㄙㄢ ㄕˊ ㄅㄚ, ] thirty eight; 38 [Add to Longdo]
十六[sān shí liù, ㄙㄢ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ, ] thirty six; 36 [Add to Longdo]
十六字母[sān shí liù zì mǔ, ㄙㄢ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄗˋ ㄇㄨˇ, ] thirty six initial consants of Song phonetic theory [Add to Longdo]
十四[sān shí sì, ㄙㄢ ㄕˊ ㄙˋ, ] thirty four; 34 [Add to Longdo]
十天[sān shí tiān, ㄙㄢ ㄕˊ ㄊㄧㄢ, ] thirty days [Add to Longdo]
十年来[sān shí nián lái, ㄙㄢ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄌㄞˊ, / ] for the past thirty years [Add to Longdo]
原县[Sān yuán xiàn, ㄙㄢ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Sanyuan county in Shaanxi [Add to Longdo]
叉戟[sān chā jǐ, ㄙㄢ ㄔㄚ ㄐㄧˇ, ] trident [Add to Longdo]
叉神经[sān chā shén jīng, ㄙㄢ ㄔㄚ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] trigeminal nerve [Add to Longdo]
台县[Sān tái xiàn, ㄙㄢ ㄊㄞˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Santai county in Sichuan [Add to Longdo]
合一[sān hé yī, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄧ, ] three in one; triple [Add to Longdo]
合一疫苗[sān hé yī yì miáo, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄧ ㄧˋ ㄇㄧㄠˊ, ] DTP vaccination [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
After 11 o'clock the guests began to leave by twos and threes.11時を過ぎると、お客たちは々五々帰り始めた。
It is hard to define "triangle."角形」を定義するのは難しいです。
Could we see each other for about an hour on February 27 at 3:00 pm?2月27日の時から1時間くらい会うことにしませんか。
How long have you lived in Sanda?あなたはいつから田に住んでいますか。
You are required to provide three months' rent in deposit.あなたは家賃のヶ月分を資金として払わなければならない。
You can borrow three books at a time.あなたは一度に冊の本を借りる事が出来ます。
You came when I was thirty.アンタは私が〇才のときの子だよ。
When will you live in Sanda next year?あなたは来年のいつに田に住むつもりですか。
You'll get there by three o'clock.あなたは時までにはそこに着きますよ。
Take this medicine for your cold three times a day.かぜにはこの薬を一日回飲みなさい。
Like it or not we're in this together. All we can do is work closely as though we were joined at the hip.いやでもおうでも、これからは君と二人脚で仕事をするしかないのかね。 [M]
My aunt has three children.叔母さんには人の子供がいる。
Three coffees, please.コーヒーつおねがいします。
Ken runs fastest of the three.ケンは人のなかでもっとも速く走ります。
Prices have gone up these three months.ここヶ月物価が上昇しました。
This jet travels about three times as fast as the speed of sound.このジェット機は音速の約倍で飛ぶ。
Divide this cake among you three.このケーキを君たち人で分けなさい。 [M]
This suite is three times larger than my condominium.このスイートルームは私の住んでいるマンションの倍の広さだ。
This task took three hours.この仕事は時間かかった。
This classroom can accommodate only thirty students.この教室には十人の学生しか入れない。
This play has three acts.この劇は幕からなる。
We encounter similar difficulties when we substitute rectangles for triangles in this configuration.この構成において、角形の変わりに長方形を用いても類似の困難が生ずる。
The three organizations are the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, and the General Agreement on Tariffs and Trade.このつの機関とは国際通貨基金、国際復興開発銀行、関税・貿易一般協定である。
This ticket is good for three days.この切符は日間有効だ。
This novel consists of three parts.この小説は部からなりたっている。
This novel consists of three parts.この小説は部から成っている。
This deposit bears three percent interest.この貯金には分の利子が付く。
We can get three stations in this area.この地区では局受信できます。
This room can hold three hundred people.この部屋は百人収容できる。
This book costs 3000 yen.この本は千円する。
These three countries were united into one.これらつの国が連合して一つの国になった。
In respect of this question, there are three opinions.この問題に関してはつの問題がある。
Take this medicine three times a day.この薬を一日に回飲みなさい。
This train left Aomori thirty minutes late, so we won't arrive at Tokyo before noon, I'm afraid.この列車は青森を十分遅れで出発したので、東京には昼前には到着しないと思う。
May I have this for two or three days?これを二、日貸していただけますか。
I'd like three of these.これをつください。
Anybody who shows up late (at the party) has to chug!さあ、駆けつけ杯、威勢よくぱっといきましょう。
Jim says he goes jogging at least three times a week.ジムは少なくとも週度はジョギングをすると言っている。
Three more passengers got on the bus.さらに人の乗客がバスに乗った。
But I slept right through the class. Don't you ever sleep through an eight-thirty class?しかし私は授業の間ずっと寝ていました。あなたは今までで、八時十分からの授業で眠ったことはありませんか。
The steam shovels dug down three stories on one side and four stories on the other side.スチームショベルは片方に階建て、もう片方に四階建てのの地下を掘りました。
John is not the man that he was three years ago.ジョンは年前の彼とは違う。
And there were three.そして、人が残った。
The population of Spain is about one-third as large as that of Japan.スペインの人口は日本の約分の一である。
Smith struck Jones out.スミスはジョーンズを振に打ちとった。
The film scooped up three awards at the Cannes film festival.その映画はカンヌ映画祭でつの賞を獲得した。
The load of the truck was in excess of three tons.そのトラックの積み荷はトンを超えていた。
Divide the pizza among you three.そのピザを人で分けなさい。
The third is the preservation of environment. In this case, the conservation of energy and resources is needed.そして第が地球環境の保全であり、省エネルギー、省資源型の生活を送る仕組みが必要となる。
The rates cover all the meals at the hotel.そのホテルの宿泊料金は食付きの値段です。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- One, two, three.[JA] - 一二。 - ああ! 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
Darmani Rock, from North Philadelphia, is 19 years old, and he's also qualified for the Olympic trials.[CN] 但卡姆F傲森晋级了 还需要赢场 他就能获得第四次金手套冠军 CounterPunch (2017)
One bucket of this triples a brothel's earnings for the week.[JA] バケツ一杯で売春宿の一週間の稼ぎの倍にする Eastwatch (2017)
I'm sorry, Ms. Miura.[JA] すいません 浦さん Reason (2017)
Mr. Hanaki, will it be all right for you to continue?[JA] (浦(みうら)) 花木さん 続けても大丈夫ですか? Reason (2017)
-Good night. -Good night.[JA] (浦)お疲れさまです (桜井)うん お疲れ〜 Affection (2017)
Ms. Miura.[JA] (花木)浦(みうら)さん Absolute (2017)
Third time's the charm.[JA] 第に時間が魅力です。 Kong: Skull Island (2017)
Since he didn't appeal... his death sentence became irrevocable.[CN] 在父亲事件的天后 我所投稿的小说得了大奖 Values (2017)
Last week Nafisi flew by private jet to Samjiyon airbase in North Korea.[JA] 先週ナフィジはプライベートジェットで 北朝鮮の池淵線基地まで飛んだ A Flash of Light (2017)
That covers 100% of human beings.[CN] 住天 就因為你們想結個幾年婚" Louis C.K. 2017 (2017)
Mr. Sakurai, can I talk to you?[JA] (浦(みうら)) 桜井(さくらい)さん ちょっといいですか? Affection (2017)
If you're a...[CN] 我觉得哈维不穿角裤 Divide and Conquer (2017)
Good afternoon.[JA] (浦)お疲れさまです Ready (2017)
They're a family, three generations! And you keep slandering them![JA] 彼等は世代家族だ まだ貶めるか? Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
You poured fuel on the fire, and if you asked me to choose between the two of you for Managing Partner right now,[CN] -个解决了一个 Divide and Conquer (2017)
Excuse me?[JA] (浦)はい? Affection (2017)
There's some third party involved.[JA] 何かの第者がからんでいるわ Casus Belli (2017)
Your winner by split decision, boxing out of the blue corner, Cam Awesome![CN] 但因为眼睛受了伤 还有场比赛没打 他必须非常谨慎 或者冒着 因身体问题被取消资格的危险 CounterPunch (2017)
No draw there, I'll tell you that.[CN] 拳击场边的第位 也是最后一位裁判 打出的分数是113比113 平局 CounterPunch (2017)
"stopping at third base is no better than striking out.[JA] 3塁で止まってしまっては 振と一緒だ」 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
I read his novel, Drifting ...[CN] 你最好去死个次吧! Affection (2017)
I'm the three-eyed raven. I have to be ready for this.[JA] 僕はつ目の鴉だ 準備できてなきゃ駄目なんだ Dragonstone (2017)
The fight is declared a split draw.[CN] 在打满12回合的比赛中 结果由名裁判决定 CounterPunch (2017)
But I realized...[CN] 别担心 反正你说的每件事里 我只会听进去一件 Divide and Conquer (2017)
In the near future, the whole world will know the name Shin Michima.[CN] 从名气、销售量、预约状况 还有数据看来 初版的千本就很足够了 Appeal (2017)
Is that the only reason?[CN] 这不是言两语讲得清楚的 Absolute (2017)
There is zero precedent for any of this. But you do not come out of that lab without triple-checking everything.[JA] 先例がない今回の件では 重のチェックをして部屋を出て Life (2017)
Brunswick has a system of randomly assigning changes.[CN] 不表示其他个人不会说 Brooklyn Housing (2017)
-Thank you for the meal.[CN] 我被父母给抛弃了 就在我岁的时候 Choices (2017)
I thought I'd surprise you by hitting Casterly Rock, but you were three steps ahead of me.[JA] キャストリー・ロックを叩くことで 意表をつけると思ったのだが お前は歩先を歩いていた Eastwatch (2017)
You landed in Irkutsk first, then onward in a different plane to Samjiyon.[JA] 最初にイルクーツクに降り それから池淵線行きの 違う飛行機に 乗り換えた The Covenant (2017)
Well, that and your recent trip to Samjiyon Airbase.[JA] そのために池淵線空軍基地にいった The Covenant (2017)
Put it down![CN] -五年前 父亲夺走了个人的性命 -把武器放下 Values (2017)
Yes.[JA] (浦)ええ Ready (2017)
Yes.[JA] (浦)はい Appeal (2017)
We have an army, a fleet, and three dragons.[JA] 軍隊も 艦隊も 頭のドラゴンもいる Stormborn (2017)
It's his first day.[CN] {\pos(186.305,179.043)}第七季 第集 *美钞爵士摇摇摇* 诉讼双雄 第七季第 Mudmare (2017)
This is great![CN] 我可不想撞见 穿角裤的男人 Divide and Conquer (2017)
Three kingdoms, at best.[JA] せいぜい王国だろ Dragonstone (2017)
Even on the final page of the novel, we never learn the names of the characters.[CN] 初版虽然是从千本开始 但因为获奖了 就决定紧急再版二十万本 Appeal (2017)
Do you want to write that down?[CN] 再拿第二、第本...  ()
We have footage of him boarding a private plane in Tehran, which was then tracked to Samjiyon Airbase.[JA] プライベートジェットで 足取りを追ってる 池淵線空軍基地までのね The Covenant (2017)
I thought you were the Three-Eyed Raven.[JA] あなたがつ目の渡り烏なのだと思った The Queen's Justice (2017)
Actually, I have a huge favor to ask you.[JA] (浦) 実は 桜井さんに 折り入ってお願いが... Affection (2017)
I've been thinking that I'll stop writing for your company.[CN] 浦小姐 Absolute (2017)
Nice move, finding out about that partnership agreement.[CN] 莫瑞里近年的开支报表 Divide and Conquer (2017)
Oh, shit. That was stressful. I hated those years."[CN] 那時候沒有人問說"今年幾年?" "第年" Louis C.K. 2017 (2017)
She has three full-grown dragons, Your Grace.[JA] 体のドラゴンの成体がいる The Spoils of War (2017)
That's Jacob, Dabi and Rebecca's third son.[JA] これはジェイコブ ダビとレベッカの男ね The Covenant (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
角形集合[さんかくけいしゅうごう, sankakukeishuugou] triangle set [Add to Longdo]
次の多項式[さんじのたこうしき, sanjinotakoushiki] third order polynomial [Add to Longdo]
者通話機能[さんしゃすうわきのう, sanshasuuwakinou] three way calling [Add to Longdo]
帯状連結角形[おびじょうれんけつさんかくけい, obijourenketsusankakukei] triangle strip [Add to Longdo]
添字つ組[そえじみつぐみ, soejimitsugumi] subscript triplet [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
七五[しちごさん, shichigosan] Festtag_fuer 3-,5-und 7jaehr.Kinder [Add to Longdo]
キロ[さんきろ, sankiro] 3 kg, 3 km [Add to Longdo]
[さんばい, sanbai] dreimal-soviel, dreifach [Add to Longdo]
倍以上[さんばいいじょう, sanbaiijou] mehr_als_dreimal_soviel [Add to Longdo]
号室[さんごうしつ, sangoushitsu] Zimmer_Nr.3 [Add to Longdo]
味線[しゃみせん, shamisen] dreisaitiges_jap.Zupfinstrument [Add to Longdo]
[さんば, sanba] drei_Buendel [Add to Longdo]
[みっか, mikka] 3.(Tag e.Monats), drei_Tage [Add to Longdo]
[みき, miki] Miki (Name) [Add to Longdo]
権分立[さんけんぶんりつ, sankenbunritsu] Gewaltenteilung [Add to Longdo]
浦半島[みうらはんとう, miurahantou] (Halbinsel suedlich von Kamakura) [Add to Longdo]
[さんかく, sankaku] Dreieck [Add to Longdo]
角形[さんかくけい, sankakukei] Dreieck [Add to Longdo]
[さぶろう, saburou] Saburou (maennl.Name) [Add to Longdo]
[さんがい, sangai] 2.Stock [Add to Longdo]
[さんがい, sangai] 2.Stock [Add to Longdo]
[さんせき, sanseki] -drei (Schiffe) [Add to Longdo]
面鏡[さんめんきょう, sanmenkyou] dreiteiliger_Spiegel [Add to Longdo]
[だいさんしゃ, daisansha] dritte_Person, Dritter [Add to Longdo]
キロ[やくさんきろ, yakusankiro] ungefaehr 3 km - kg [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top