ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*三*

   
244 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -三-
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
位一体改革 (n ) ปฏิรูปแบบตรีเอกานุภาพ(เป็นนโยบายหลักนโยบายหนึ่งของอดีตนายกรัฐมนตรีโคอิซึมิ ซึ่งเป็นแนวนโยบายเพื่อการปฏิรูปเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งแนวคิดของนโยบายนี้เสนอให้มีการปฏิรูปทั้งสามด้านพร้อมกันเป็นหนึ่งแพคเกจ ดังนั้นนายกรัฐมนตรีโคอิซึมิ จึงเรียกการปฏิรูปนี้ว่า"การปฏิรูปแบบตรีเอกานุภาพ สามด้านที่ต้องปฏิรูปก็คือ การปฏิรูปเรื่องภาษีของท้องถิ่น การปฏิรูปเรื่องเงินอุดหนุนแบบให้เปล่าเพื่อประกันรายได้ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้ไม่เพียงพอ และการปฏิรูปด้านการให้เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[三, sān, ㄙㄢ] three
Radical: Decomposition: 一 (yī )  二 (èr ㄦˋ) 
Etymology: [ideographic] Three  parallel lines; compare 一 (one) and 二 (two),  Rank: 125
[承, chéng, ㄔㄥˊ] to undertake, to bear, to accept a duty; inheritance
Radical: Decomposition: 了 (le,liǎo)  三 (sān ㄙㄢ) 
Etymology: [ideographic] Three hands 手 lifting a dead body 了,  Rank: 639
[兰, lán, ㄌㄢˊ] orchid; elegant, graceful
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  三 (sān ㄙㄢ) 
Etymology: [pictographic] An orchid in bloom,  Rank: 642
[丰, fēng, ㄈㄥ] abundant, lush, bountiful, plenty
Radical: Decomposition: 三 (sān ㄙㄢ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictographic] An ear of grass,  Rank: 1,189
[韦, wéi, ㄨㄟˊ] tanned leather; surname
Radical: Decomposition: 三 (sān ㄙㄢ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 1,667
[叁, sān, ㄙㄢ] three (bankers' anti-fraud numeral)
Radical: Decomposition: 厶 (sī )  大 (dà ㄉㄚˋ)  三 (sān ㄙㄢ) 
Etymology: [ideographic] Three 三 with accents to prevent forgery,  Rank: 4,396
[仨, sā, ㄙㄚ] three (cannot be followed by a measure word)
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  三 (sān ㄙㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] three,  Rank: 4,685
[闫, yàn, ㄧㄢˋ] village gate
Radical: Decomposition: 门 (mén ㄇㄣˊ)  三 (sān ㄙㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] gate,  Rank: 5,593

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Sān guó, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ, / ] Three Kingdoms period following the break-up of the Han (220-280); several Three Kingdoms periods in Korean history, esp. from 1st century AD to unification under Silla 新羅|新罗 in 658, #2,792 [Add to Longdo]
[sān xīng, ㄙㄢ ㄒㄧㄥ, ] Samsung, South Korean electronics company, #3,758 [Add to Longdo]
[zhōu sān, ㄓㄡ ㄙㄢ, / ] Wednesday, #5,693 [Add to Longdo]
[sān jiǎo, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ, ] triangle, #5,722 [Add to Longdo]
[sān xiá, ㄙㄢ ㄒㄧㄚˊ, / ] The Three Changjiang River Gorges; The Three Gorges, #5,860 [Add to Longdo]
[dì sān cì, ㄉㄧˋ ㄙㄢ ㄘˋ, ] third; third time, #6,169 [Add to Longdo]
[sān yuè, ㄙㄢ ㄩㄝˋ, ] March; third month, #6,211 [Add to Longdo]
分之一[sān fēn zhī yī, ㄙㄢ ㄈㄣ ㄓ ㄧ, ] one third, #7,794 [Add to Longdo]
[Sān yà, ㄙㄢ ㄧㄚˋ, / ] Sanya city prefecture level city in Hainan, #8,606 [Add to Longdo]
[dì sān fāng, ㄉㄧˋ ㄙㄢ ㄈㄤ, ] third party, #10,285 [Add to Longdo]
季度[dì sān jì dù, ㄉㄧˋ ㄙㄢ ㄐㄧˋ ㄉㄨˋ, ] third quarter (of financial year), #10,518 [Add to Longdo]
[sān wéi, ㄙㄢ ㄨㄟˊ, / ] three dimensional; 3D, #11,425 [Add to Longdo]
产业[dì sān chǎn yè, ㄉㄧˋ ㄙㄢ ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, / ] tertiary sector of industry, #11,494 [Add to Longdo]
轮车[sān lún chē, ㄙㄢ ㄌㄨㄣˊ ㄔㄜ, / ] pedicab; tricycle, #11,607 [Add to Longdo]
分之二[sān fēn zhī èr, ㄙㄢ ㄈㄣ ㄓ ㄦˋ, ] two-thirds, #11,853 [Add to Longdo]
[zài sān, ㄗㄞˋ ㄙㄢ, ] over and over again; again and again, #11,944 [Add to Longdo]
星期[xīng qī sān, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄙㄢ, ] Wednesday, #14,141 [Add to Longdo]
[Sān líng, ㄙㄢ ㄌㄧㄥˊ, ] Mitsubishi, #14,529 [Add to Longdo]
[dì sān wèi, ㄉㄧˋ ㄙㄢ ㄨㄟˋ, ] third place, #14,621 [Add to Longdo]
[dì sān dài, ㄉㄧˋ ㄙㄢ ㄉㄞˋ, ] third generation, #14,815 [Add to Longdo]
角形[sān jiǎo xíng, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] triangle, #16,024 [Add to Longdo]
[sān jūn, ㄙㄢ ㄐㄩㄣ, / ] (in former times) upper, middle and lower army; army of right, center and left; (in modern times) the three armed services: Army, Navy and Air Force, #19,607 [Add to Longdo]
国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao, #21,589 [Add to Longdo]
接二连[jiē èr lián sān, ㄐㄧㄝ ㄦˋ ㄌㄧㄢˊ ㄙㄢ, / ] one after another (成语 saw) in succession, #22,583 [Add to Longdo]
[sān tōng, ㄙㄢ ㄊㄨㄥ, ] Three Links, #23,168 [Add to Longdo]
世界[dì sān shì jiè, ㄉㄧˋ ㄙㄢ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, ] Third World, #23,817 [Add to Longdo]
部曲[sān bù qǔ, ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄑㄩˇ, ] trilogy, #25,325 [Add to Longdo]
明治[sān míng zhì, ㄙㄢ ㄇㄧㄥˊ ㄓˋ, ] sandwich, #25,587 [Add to Longdo]
珠江角洲[Zhū jiāng sān jiǎo zhōu, ㄓㄨ ㄐㄧㄤ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄡ, ] Pearl River Delta, #26,345 [Add to Longdo]
[Sān mén, ㄙㄢ ㄇㄣˊ, / ] Sanmen County in Zhejiang, #26,632 [Add to Longdo]
位一体[Sān wèi Yī tǐ, ㄙㄢ ㄨㄟˋ ㄧ ㄊㄧˇ, / ] Holy Trinity, #27,041 [Add to Longdo]
[Sān míng, ㄙㄢ ㄇㄧㄥˊ, ] Sanming prefecture level city in Fujian, #29,599 [Add to Longdo]
里屯[Sān lǐ tún, ㄙㄢ ㄌㄧˇ ㄊㄨㄣˊ, / ] Sanlitun (Beijing street name), #29,690 [Add to Longdo]
叶草[sān yè cǎo, ㄙㄢ ㄧㄝˋ ㄘㄠˇ, / ] clover; trefoil, #30,100 [Add to Longdo]
长江角洲[Cháng jiāng sān jiǎo zhōu, ㄔㄤˊ ㄐㄧㄤ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄡ, / ] Yangtze River Delta, #30,477 [Add to Longdo]
一波[yī bō sān zhé, ㄧ ㄅㄛ ㄙㄢ ㄓㄜˊ, / ] wave with many fold (成语 saw); calligraphic flourish with many twists; fig. many twists and turns, #30,795 [Add to Longdo]
安倍晋[Ān bèi Jìn sān, ㄢ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄙㄢ, / ] ABE Shinzou, Japanese prime minister from 2006, #30,898 [Add to Longdo]
[Jīn sān jiǎo, ㄐㄧㄣ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ, ] Golden Triangle (Southeast Asia), #31,546 [Add to Longdo]
半夜[bàn yè sān gēng, ㄅㄢˋ ㄧㄝˋ ㄙㄢ ㄍㄥ, ] in the depth of night; late at night, #31,592 [Add to Longdo]
亚市[Sān yà shì, ㄙㄢ ㄧㄚˋ ㄕˋ, / ] Sanya prefecture level city in Hainan, #34,847 [Add to Longdo]
合一[sān hé yī, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄧ, ] three in one; triple, #34,857 [Add to Longdo]
国志[Sān guó zhì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄓˋ, / ] History of the Three Kingdoms, fourth of the 24 dynastic histories 二十四史, composed by Chen Shou 陳寿|陈寿 in 289 during Jin Dynasty 晋朝, 65 scrolls, #35,216 [Add to Longdo]
长江[cháng jiāng sān xiá, ㄔㄤˊ ㄐㄧㄤ ㄙㄢ ㄒㄧㄚˊ, / ] Three Gorges, #36,021 [Add to Longdo]
环路[sān huán lù, ㄙㄢ ㄏㄨㄢˊ ㄌㄨˋ, / ] Third ring road (Beijing), opened in 1994, #36,066 [Add to Longdo]
门峡[Sān mén xiá, ㄙㄢ ㄇㄣˊ ㄒㄧㄚˊ, / ] Sanmenxia prefecture level city in Henan, #37,225 [Add to Longdo]
叉戟[sān chā jǐ, ㄙㄢ ㄔㄚ ㄐㄧˇ, ] trident, #38,417 [Add to Longdo]
角洲[sān jiǎo zhōu, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄡ, ] delta, #39,356 [Add to Longdo]
学社[jiǔ sān xué shè, ㄐㄧㄡˇ ㄙㄢ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄜˋ, / ] Jiusan Society, #41,356 [Add to Longdo]
字经[Sān zì jīng, ㄙㄢ ㄗˋ ㄐㄧㄥ, / ] Three character classic, a reading primer consisting of doggerel in lines of 3 characters, #41,553 [Add to Longdo]
天两头[sān tiān liǎng tóu, ㄙㄢ ㄊㄧㄢ ㄌㄧㄤˇ ㄊㄡˊ, / ] lit. twice every three days (成语 saw); practically every day; frequently, #41,816 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[さん, san] (n) สาม
[みっつ, mittsu] (n) สามชิ้น/อย่าง
[さんじゅう, sanjuu] (n) สามสิบ
[みっか, mikka] (n) วันที่สามของเดือน,สามวัน
[じゅうさん, juusan] (n) สิบสาม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
日月[みかづき, mikazuki] (n) พระจันทร์เสี้ยว
蔵経[さんぞうけい, sanzoukei] (n) พระไตรปิืฏก
角波[さんかくは, sankakuha] (n) คลื่นรูปสามเหลี่ยม คลื่นรูปฟันปลา , See also: R. 正弦波、矩形波
[さんまい, sanmai] (n) สมาธิ (คำว่า สัมไม เป็นคำศัพท์ทางศาสนาที่ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาบาลีสันสกฤตของอินเดียอย่างเดียวกับที่ภาษาไทยใช้ ที่อินเดียจะออกเสียงว่า สะ-มา-ดิ๊)
位一体[さんみいったい, sanmiittai] (n ) ตรีเอกานุภาพ

Japanese-English: EDICT Dictionary
3時のおやつ;時のおやつ;時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea [Add to Longdo]
3次元(P);次元[さんじげん, sanjigen] (n) three dimensions; three dimensional; 3D; 3-D; (P) [Add to Longdo]
時;御[おさんじ, osanji] (n) three-o'clock snack [Add to Longdo]
これより[これよりさんやく, koreyorisanyaku] (n) final three bouts on the last day of a sumo tournament [Add to Longdo]
しめ縄;注連縄;七五縄;標縄[しめなわ, shimenawa] (n) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil [Add to Longdo]
アデノシンリン酸;アデノシン燐酸[アデノシンさんリンさん(アデノシンリン酸);アデノシンさんりんさん(アデノシン燐酸), adenoshin san rin san ( adenoshin san rin san ); adenoshin sanrinsan ( adenoshin sa] (n) adenosine triphosphate; ATP [Add to Longdo]
ウラン235;ウラン二[ウランにひゃくさんじゅうご, uran nihyakusanjuugo] (n) uranium-235 (U-235) [Add to Longdo]
オート[オートさんりん, o-to sanrin] (n) three-wheeler vehicle [Add to Longdo]
グアノシン燐酸[グアノシンさんりんさん, guanoshin sanrinsan] (n) guanosine triphosphate; GTP [Add to Longdo]
セシウム137;セシウム百十七[セシウムひゃくさんじゅうしち, seshiumu hyakusanjuushichi] (n) cesium 137 (Cs-137); caesium 137 [Add to Longdo]
パスカルの角形[パスカルのさんかくけい, pasukaru nosankakukei] (n) Pascal's triangle [Add to Longdo]
ミウラ折り;浦折り[ミウラおり(ミウラ折り);みうらおり(浦折り), miura ori ( miura ori ); miuraori ( miura ori )] (n) Miura map fold; special technique for folding used on some solar panel arrays [Add to Longdo]
ヨウ素131;沃素一[ヨウそひゃくさんじゅういち(ヨウ素131);ようそひゃくさんじゅういち(沃素一一), you sohyakusanjuuichi ( you moto 131 ); yousohyakusanjuuichi ( yoku moto kazumi ich] (n) iodine-131 [Add to Longdo]
ヨハネの手紙[ヨハネのてがみさん, yohane notegamisan] (n) Third Epistle of John (book of the Bible) [Add to Longdo]
阿耨多羅菩提[あのくたらさんみゃくさんぼだい, anokutarasanmyakusanbodai] (n) {Buddh} anuttara samyak sambodhi (supreme perfect enlightenment) [Add to Longdo]
悪行[あくぎょうざんまい, akugyouzanmai] (n) committing every evil; being given to evil ways; following the path of evil [Add to Longdo]
囲碁[いごさんきゅう, igosankyuu] (n) third rank in the game of go [Add to Longdo]
一唱嘆;一倡[いっしょうさんたん, isshousantan] (n,vs) one reading (of a poem aloud) leaves one with ceaseless sighs of admiration [Add to Longdo]
一心[いっしんさんがん, isshinsangan] (n) {Buddh} (See 諦) simultaneous contemplation of the threefold truth (form of Tendai meditation) [Add to Longdo]
一盗二婢妾四妓五妻[いっとうにひさんしょうしぎごさい, ittounihisanshoushigigosai] (exp) most thrilling relationships for a man (another man's wife, a maidservant, a mistress, a prostitute, and finally his own wife) [Add to Longdo]
一読嘆;一読[いちどくさんたん, ichidokusantan] (n,vs) a reading leaves one with ceaseless sighs of admiration [Add to Longdo]
一日[いちじつさんしゅう;いちにちさんしゅう, ichijitsusanshuu ; ichinichisanshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
つ時[うしみつどき, ushimitsudoki] (n) midnight [Add to Longdo]
鋭角角形[えいかくさんかくけい;えいかくさんかっけい, eikakusankakukei ; eikakusankakkei] (n) acute triangle [Add to Longdo]
益者[えきしゃさんゆう, ekishasanyuu] (exp) There are three types of friends worth having--honest, sincere, and well-informed ones. (Confucius) [Add to Longdo]
仮言的段論法[かげんてきさんだんろんぽう, kagentekisandanronpou] (n) (See 段論法) hypothetical syllogism [Add to Longdo]
戯作[げさくざんまい, gesakuzanmai] (n) being absorbed in writing popular novels (cheap fiction); being absorbed in writing something to amuse oneself [Add to Longdo]
角関数[ぎゃくさんかくかんすう, gyakusankakukansuu] (n) {math} inverse trigonometric function [Add to Longdo]
角形[ぎゃくさんかくけい;ぎゃくさんかっけい, gyakusankakukei ; gyakusankakkei] (n) inverted triangle [Add to Longdo]
宮中殿[きゅうちゅうさんでん, kyuuchuusanden] (n) the palace sanctuary, shrine of imperial ancestors and temple inside the Japanese imperial palace [Add to Longdo]
球面角法[きゅうめんさんかくほう, kyuumensankakuhou] (n) spherical trigonometry [Add to Longdo]
[むねさんずん;むなさんずん, munesanzun ; munasanzun] (n) heart; mind; feelings [Add to Longdo]
胸先[むなさきさんずん, munasakisanzun] (n) one's mind; one's inner feelings; (a decision hinging on) how someone feels about it [Add to Longdo]
駆け付け[かけつけさんばい, kaketsukesanbai] (n) three cups of sake which latecomers to a party are made to drink [Add to Longdo]
結びの[むすびのさんばん, musubinosanban] (n) final three bouts of the tournament day (sumo) [Add to Longdo]
[がんざん, ganzan] (n-adv,n-t) New Year's period (January 1st to 3rd) [Add to Longdo]
五十[ごじゅうさんつぎ, gojuusantsugi] (n) the 53 Toukaidou stages; (P) [Add to Longdo]
家;ご[ごさんけ, gosanke] (n) (1) (See 家・さんけ・2) three branch Tokugawa families (Owari, Kii, and Mito); (2) big three; top three [Add to Longdo]
卿;ご[ごさんきょう, gosankyou] (n) (See 卿) three secondary Tokugawa branch families (Tayasu, Shimizu, and Hitotsubashi) [Add to Longdo]
御食津神;御饌津神;狐神[みけつかみ;さぐじ, miketsukami ; saguji] (n) (1) any god of foodstuffs; (2) (See 稲魂) Uka-no-Mitama (god of rice) [Add to Longdo]
乞食を日すれば止められぬ[こじきをみっかすればやめられぬ, kojikiwomikkasurebayamerarenu] (exp) (id) Once a beggar, always a beggar [Add to Longdo]
味線[くちざみせん;くちじゃみせん, kuchizamisen ; kuchijamisen] (n) humming a samisen tune [Add to Longdo]
向こう[むこうさんげん, mukousangen] (n) one's next three neighbors; one's next three neighbours [Add to Longdo]
世明王[ごうざんぜみょうおう, gouzanzemyouou] (n) {Buddh} Trailokyavijaya Vidya-raja; conqueror of the three worlds [Add to Longdo]
;高3[こうさん, kousan] (n) (See 高校) third year of high school; third-year high-school student [Add to Longdo]
[さいさん, saisan] (adv,n) again and again; repeatedly; (P) [Add to Longdo]
再四[さいさんさいし, saisansaishi] (adv,n) repeatedly [Add to Longdo]
坂東[ばんどうさんじゅうさんしょ, bandousanjuusansho] (n) (See 所) 33 sacred places in the Kanto Region (which was previously known as Bandou) [Add to Longdo]
(P);3[さん(P);み(P), san (P); mi (P)] (num) (1) three; (pref) (2) tri-; (P) [Add to Longdo]
々九度;九度[さんさんくど, sansankudo] (n) three-times-three exchange of nuptial cups [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is hard to define "triangle."角形」を定義するのは難しいです。
After 11 o'clock the guests began to leave by twos and threes.11時を過ぎると、お客たちは々五々帰り始めた。
Could we see each other for about an hour on February 27 at 3:00 pm?2月27日の時から1時間くらい会うことにしませんか。
How long have you lived in Sanda?あなたはいつから田に住んでいますか。
You can borrow three books at a time.あなたは一度に冊の本を借りる事が出来ます。
You are required to provide three months' rent in deposit.あなたは家賃のヶ月分を資金として払わなければならない。
You'll get there by three o'clock.あなたは時までにはそこに着きますよ。
When will you live in Sanda next year?あなたは来年のいつに田に住むつもりですか。
You came when I was thirty.アンタは私が〇才のときの子だよ。
Like it or not we're in this together. All we can do is work closely as though we were joined at the hip.いやでもおうでも、これからは君と二人脚で仕事をするしかないのかね。 [M]
My aunt has three children.叔母さんには人の子供がいる。
Take this medicine for your cold three times a day.かぜにはこの薬を一日回飲みなさい。
Ken runs fastest of the three.ケンは人のなかでもっとも速く走ります。
Three coffees, please.コーヒーつおねがいします。
Prices have gone up these three months.ここヶ月物価が上昇しました。
Divide this cake among you three.このケーキを君たち人で分けなさい。 [M]
This jet travels about three times as fast as the speed of sound.このジェット機は音速の約倍で飛ぶ。
This suite is three times larger than my condominium.このスイートルームは私の住んでいるマンションの倍の広さだ。
This classroom can accommodate only thirty students.この教室には十人の学生しか入れない。
This play has three acts.この劇は幕からなる。
We encounter similar difficulties when we substitute rectangles for triangles in this configuration.この構成において、角形の変わりに長方形を用いても類似の困難が生ずる。
The three organizations are the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, and the General Agreement on Tariffs and Trade.このつの機関とは国際通貨基金、国際復興開発銀行、関税・貿易一般協定である。
This task took three hours.この仕事は時間かかった。
This novel consists of three parts.この小説は部からなりたっている。
This novel consists of three parts.この小説は部から成っている。
This ticket is good for three days.この切符は日間有効だ。
We can get three stations in this area.この地区では局受信できます。
This deposit bears three percent interest.この貯金には分の利子が付く。
This room can hold three hundred people.この部屋は百人収容できる。
This book costs 3000 yen.この本は千円する。
In respect of this question, there are three opinions.この問題に関してはつの問題がある。
Take this medicine three times a day.この薬を一日に回飲みなさい。
This train left Aomori thirty minutes late, so we won't arrive at Tokyo before noon, I'm afraid.この列車は青森を十分遅れで出発したので、東京には昼前には到着しないと思う。
These three countries were united into one.これらつの国が連合して一つの国になった。
I'd like three of these.これをつください。
May I have this for two or three days?これを二、日貸していただけますか。
Anybody who shows up late (at the party) has to chug!さあ、駆けつけ杯、威勢よくぱっといきましょう。
Three more passengers got on the bus.さらに人の乗客がバスに乗った。
But I slept right through the class. Don't you ever sleep through an eight-thirty class?しかし私は授業の間ずっと寝ていました。あなたは今までで、八時十分からの授業で眠ったことはありませんか。
Jim says he goes jogging at least three times a week.ジムは少なくとも週度はジョギングをすると言っている。
John is not the man that he was three years ago.ジョンは年前の彼とは違う。
The steam shovels dug down three stories on one side and four stories on the other side.スチームショベルは片方に階建て、もう片方に四階建てのの地下を掘りました。
The population of Spain is about one-third as large as that of Japan.スペインの人口は日本の約分の一である。
Smith struck Jones out.スミスはジョーンズを振に打ちとった。
And there were three.そして、人が残った。
The third is the preservation of environment. In this case, the conservation of energy and resources is needed.そして第が地球環境の保全であり、省エネルギー、省資源型の生活を送る仕組みが必要となる。
The load of the truck was in excess of three tons.そのトラックの積み荷はトンを超えていた。
Divide the pizza among you three.そのピザを人で分けなさい。
The rates cover all the meals at the hotel.そのホテルの宿泊料金は食付きの値段です。
The film scooped up three awards at the Cannes film festival.その映画はカンヌ映画祭でつの賞を獲得した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't you think it strange that there's never a third person present when anything unpleasant occurs?[JA] 妙だと思わないかい? よくないことが起こるのは 第者がいないときだけだ And Then There Were None (1945)
I've worked hard the past 3 years[CN] 正式宣布成为情侣 在过去年里 Episode #1.4 (2004)
If you let her be beside me for rest of my time,[CN] 只要能够将她留在我身边 火腿两个 蟹肉棒 Episode #1.8 (2004)
- Three.[CN] -天了 Nobel Son (2007)
Now, in Punta Prieta, in August 7th, three Americans stopped for provisions at a store owned by José Andrade.[JA] 次にプンタ・プリエタで... 8月7日... 人のアメリカ人が 食料を買いに... The Hitch-Hiker (1953)
Missy![CN] 小 New Perfect Two (2012)
Three.[CN]  Barb Wire (1996)
Three weeks ago, the American spacecraft, Discovery One left on its half-billion mile voyage to Jupiter.[JA] アメリカの宇宙船ディスカバリー1号は 週間前に―― 木星への5億マイルの 航海へ旅立ちました 2001: A Space Odyssey (1968)
These triangles are similar.[JA] この角形は War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
Three?[CN] 是唐叔你 The Sun Also Rises (2007)
It's bounded on three sides by Fuller, Santa Monica and Poinsettia.[JA] 方を道で 囲われてる He Walked by Night (1948)
The Phantom Carriage Part lll[CN] 幽灵马车 第 The Phantom Carriage (1921)
Yo no hablo Inglés.[JA] コンニチワ ビールつだ The Hitch-Hiker (1953)
That night I fell from my horse three times, as if I was blown off.[JA] それを飲んだ晚 俺は度も馬から落ちた Tikhiy Don (1957)
Fire![CN] 失火啦 宋彩失火啦 Episode #1.5 (2004)
Maybe two or three.[JA] 二・週間かも The Intruder (1962)
Two-time murderer caught in third attempt![CN] 前两次谋杀的凶手在第次行凶时候被捕! The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
I haven't seen Mrs Owen yet. We only came here a few days ago.[JA] まだ奥様にお目にかかってません 私どもは二日前に来たばかりです And Then There Were None (1945)
Two, three...[CN] 二、 The Maze Runner (2014)
How many men inside?[JA] - The Crazies (1973)
People are fighting.[JA] タガンログとか箇所から 攻めてきている Tikhiy Don (1957)
End of Part lll[CN] 第幕结束 The Phantom Carriage (1921)
That's where it begins to make sense. Third one's due to arrive.[JA] その辻褄は合うさ 人目が来る予定だ Kansas City Confidential (1952)
In today's battle, I shot at you from behind three times.[JA] 俺はお前の背中を狙って 銃を度撃った Tikhiy Don (1957)
'60s.[CN] 我骨折了 Flashdance (1983)
Neither. An innocent bystander, I guess.[JA] どちらでもない 善意の第者さ Hollow Triumph (1948)
Stop lying.[JA] 奴等ががロストフを 日早く出てたら Tikhiy Don (1957)
I protest, Cornet![JA] 黙れ 列縦隊で進め Tikhiy Don (1957)
In today's battle, I shot at you from behind three times.[JA] 俺はお前の背中を狙って 銃を度撃った Tikhiy Don II (1958)
When a third person is present, nothing happens.[JA] 第者がいれば 何も起こらない And Then There Were None (1945)
Thea von Harbou's script for the film Die Nibelungen, with 24 images from the production, is published by Drei Masken Verlag, Munich.[CN] 蒂婭·馮·哈布根據電影《尼伯龍根》 而創作的二十四格畫冊《尼伯龍根》... 由慕尼黑的「面具出版社」出版 [蒂婭·馮·哈布正是弗裏茨·朗的妻子] Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
3, 2, 1.[CN] 二 一 Identity (2013)
End of Part Three[JA] 第部 終 War and Peace, Part III: The Year 1812 (1967)
But we did drink on that ten.[JA] ヒゲ男のためであろうと 日間たっぷり飲めたんだ Tikhiy Don (1957)
70-30?[CN] 不然七分? Coursier (2010)
3rd floor[CN]  Zheng hong qi xia (1991)
And how about the Bermuda Triangle? You're not going to deny... I am.[JA] バミューダの角形は? Stalker (1979)
Act III.[CN] 第 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
You going to the groceries?[CN] 我在彩房里 Episode #1.2 (2004)
It's scary to see a scab fall off![CN] 一个女孩子家两天就掛彩 这还得了 Episode #1.2 (2004)
Let the triple battle begin, King Gunther![CN] 我們比試個回合,龔特爾殿下 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
"Do what you like to me, my Lord, only spare the three of them!"[CN] 你想对我做什么就做什么吧 哦,生与死的主人 但愿这个人能得到宽恕!" The Phantom Carriage (1921)
I thought it was settled for a while.[CN] 彩快点起来 Episode #1.2 (2004)
- On three.[CN] 数 A Series of Unfortunate Events (2004)
Or could it be Mr. Tricatel eats at those restaurants recommended by me?[JA] それとも、トリカテルさんに 私の薦めるツ星レストランで食べてもらおうとでも? The Wing or The Thigh? (1976)
Name three presidents...[JA] 名前は? 人の大統領の... What's Up, Tiger Lily? (1966)
Please, little bit more cheap~![CN] 还有腌萝卜条 那个也一个 Episode #1.8 (2004)
30 years?[CN] 十岁? Gattaca (1997)
There's only Triangle ABC that equals Triangle A-prime, B-prime, C-prime.[JA] ただの 角形ABCにすぎんよ Stalker (1979)
End of Act III.[CN] 第场结束 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
角形集合[さんかくけいしゅうごう, sankakukeishuugou] triangle set [Add to Longdo]
次の多項式[さんじのたこうしき, sanjinotakoushiki] third order polynomial [Add to Longdo]
者通話機能[さんしゃすうわきのう, sanshasuuwakinou] three way calling [Add to Longdo]
帯状連結角形[おびじょうれんけつさんかくけい, obijourenketsusankakukei] triangle strip [Add to Longdo]
添字つ組[そえじみつぐみ, soejimitsugumi] subscript triplet [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
七五[しちごさん, shichigosan] Festtag_fuer 3-,5-und 7jaehr.Kinder [Add to Longdo]
キロ[さんきろ, sankiro] 3 kg, 3 km [Add to Longdo]
[さんばい, sanbai] dreimal-soviel, dreifach [Add to Longdo]
倍以上[さんばいいじょう, sanbaiijou] mehr_als_dreimal_soviel [Add to Longdo]
号室[さんごうしつ, sangoushitsu] Zimmer_Nr.3 [Add to Longdo]
味線[しゃみせん, shamisen] dreisaitiges_jap.Zupfinstrument [Add to Longdo]
[さんば, sanba] drei_Buendel [Add to Longdo]
[みっか, mikka] 3.(Tag e.Monats), drei_Tage [Add to Longdo]
[みき, miki] Miki (Name) [Add to Longdo]
権分立[さんけんぶんりつ, sankenbunritsu] Gewaltenteilung [Add to Longdo]
浦半島[みうらはんとう, miurahantou] (Halbinsel suedlich von Kamakura) [Add to Longdo]
[さんかく, sankaku] Dreieck [Add to Longdo]
角形[さんかくけい, sankakukei] Dreieck [Add to Longdo]
[さぶろう, saburou] Saburou (maennl.Name) [Add to Longdo]
[さんがい, sangai] 2.Stock [Add to Longdo]
[さんがい, sangai] 2.Stock [Add to Longdo]
[さんせき, sanseki] -drei (Schiffe) [Add to Longdo]
面鏡[さんめんきょう, sanmenkyou] dreiteiliger_Spiegel [Add to Longdo]
[だいさんしゃ, daisansha] dritte_Person, Dritter [Add to Longdo]
キロ[やくさんきろ, yakusankiro] ungefaehr 3 km - kg [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top