ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

三分之二

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -三分之二-, *三分之二*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三分之二[sān fēn zhī èr, ㄙㄢ ㄈㄣ ㄓ ㄦˋ, ] two-thirds, #11,853 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I went in with one and two-thirds division, which was totally inadequate.[CN] 我带着一又三分之二个师进去, 而这点部队完全不能胜任 Tough Old Gut: Italy - November 1942-June 1944 (1974)
It's a spinner's night, nearly two-to-one on heads.[CN] 这是投币者的夜晚,人头占了将近三分之二 Wake in Fright (1971)
I found two thirds of his men and his horses knocked out, two of his guns disabled, and no covering troops at all.[CN] 在那儿我看到了 三分之二的人马阵亡 两门大炮被毁 根本没有部队掩护 War and Peace (1966)
Cunningham lost 300 tanks - two-thirds of his force - many through mechanical failure.[CN] 坎宁汉就损失了300辆坦克... 他的部队的三分之二... 许多是由于机械故障 The Desert: North Africa - 1940-1943 (1973)
The "high, low and great ones", in this in case that, they were two terços of Indian troops.[CN] "长的短的和高的", 在这里, 他们中的三分之二是印度部队 It's a Lovely Day Tomorrow: Burma - 1942-1944 (1974)
-By a two-thirds majority in the case of--[CN] - 超過三分之二的選票... Monty Python and the Holy Grail (1975)
I give to you two-thirds.[CN] 换句话说 我给了你三分之二 Cleopatra (1963)
Two thirds of all German fighters were now concentrated against the Eighth Air Force.[CN] 德国全部战斗机的三分之二 现在被集中起来对付第八航空队 Whirlwind: Bombing Germany - September 1939-April 1944 (1974)
That morality, which has made Rome strong enough to steal... two-thirds of the world from its rightful owners... founded on the sanctity of Roman marriage and family.[CN] 罗马之所以能够强占 全世界三分之二的土地 完全归功于我们的美德... 是建立在神圣的婚姻 和家庭制度上 Spartacus (1960)
So that's two out of three.[CN] 所以这就有三分之二 Love Story (1970)
My coffee black, two thirds of a cup, no sugar.[CN] 我喝黑咖啡杯子倒 三分之二不加糖 The Night of the Generals (1967)
Two-thirds of my latest creation, champ. The Carrie Nations.[CN] 冠军 这是我最新打造的三分之二国民嘉莉 Beyond the Valley of the Dolls (1970)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top