ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rep

R EH1 P   
186 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rep-, *rep*
English-Thai: Longdo Dictionary
unrepentant(adj) ไม่รู้สึกว่าได้กระทำอะไรผิดไป, ไม่รู้สึกผิด
financial report(n) รายงานทางการเงิน
notory republic(n) ผู้รับรองเอกสารของรัฐ เช่น A notory republic in the US puts this big imprinted raised seal on a document, to "notarize" it.
The People’s Republic of Chinaสาธารณรัฐประชาชนจีน
preproductionขั้นตอนก่อนลงมือผลิตชิ้นงานจริง เช่น การหาข้อมูล การประชุม การไปดูสถานที่ (ถ้าต้องใช้สถานที่ในการจัดงานหรือผลิตงาน) การทำตัวอย่างชิ้นงาน (เช่น การสร้างโมเดลของสถาปนิกก่อนที่จะลงมือก่อสร้างจริง)
ad-hoc report(n ) การรายงานโดยไม่มีการเตรียมการล่วงหน้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rep[ABBR] คำย่อของ Representative หรือ Republican
rep[SL] ตัวแทนขาย
Rep.[ABBR] คำย่อของ Representative หรือ Republican
repo[SL] รถที่ยึดคืน, See also: รถที่ถูกเรียกคืน (เพราะไม่มีเงินจ่ายค่าผ่อนส่ง)
repay[VT] จ่ายเงินคืน, See also: ใช้เงินคืน, คืนเงินให้, Syn. pay back, return
repay[VT] ตอบแทน, Syn. reward
repel[VT] ขับไล่, See also: ไล่, Syn. drive off, repulse
repel[VT] ปฏิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ, Syn. refuse, reject
repel[VT] ทำให้เป็นที่น่ารังเกียจ, Syn. disgust, revolt
reply[VI] ตอบ, Syn. answer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
repair(รีแพรฺ') vt. ซ่อมแซม,ซ่อมปะ,แก้ไข,ปฏิสังขรณ์,ฟื้นฟู,รักษา,เยียวยา,ชดเชย,ชดใช้ n. การซ่อมแซม,งานซ่อมแซม,ส่วนที่ซ่อมแซม, See also: repairs ค่าซ่อมแซม repairability n. repairable adj. repairableness n. repairer n. คำที่มีความหมายเหมื
repand(รีแพนดฺ') adj. เป็นหยักที่ขอบ,เป็นคลื่นเล็กน้อย, See also: repandy adv.
reparable(เรพ'พะระเบิล) adj. ซ่อมแซมได้,แก้ไขได้,ปรับปรุงได้,ปฏิสังขรณ์ได้,รักษาหรือเยียวยาได้,ชดเชยได้, See also: reparably adv.
reparation(เรพพะเร'เชิน) n. การซ่อมแซม,การแก้ไข,ปรับปรุง,การปฏิสังขรณ์,การฟื้นฟู,การชดเชย,การรักษาการเยียวยา, See also: reparative adj., Syn. atonement,amends
repartee(เรพพะที') n. การตอบอย่างรวดเร็วและหลักแหลม,การสนทนาที่เต็มไปด้วยการตอบดังกล่าว,ความสามารถในการตอบดังกล่าว vt. โต้ตอบอย่างรวดเร็วและหลักแหลม
repartition(รีพาร์ทิช'เชิน) vt.,n. (การ) แจกจ่าย,แจกแจง,แบ่งสรร,ปันส่วน
repast(รีพาสทฺ') n. ปริมาณอาหารต่อมื้อ,มื้ออาหาร,เวลารับประทานอาหาร,การรับประทานอาหาร vi. รับประทานอาหาร,เลี้ยงอาหาร
repatriate(รีเพ'ทริเอท) vt. ส่งคืน,ส่งกลับ,ส่งกลับถิ่นที่อยู่เดิม n. ผู้ถูกส่งกลับถิ่นที่อยู่เดิม, See also: repatriable adj. repatriation n.
repay(รีเพ') {repaid,repaying,repays} vt.,vi. จ่ายกลับ,คืนเงิน,ชำระเงินคืน,ชดใช้,ตอบแทน, See also: repayable adj. repayment n., Syn. reimburse,indemnify
repeal(รีพีล') vt. ถอน,ยกเลิก,ลบล้าง,ละทิ้ง,เลิกล้ม n. การถอน,การยกเลิก,การลบล้าง,การละทิ้ง,การเลิกล้ม, See also: repealability adj. repealable adj. repealer n., Syn. rescind,revoke

English-Thai: Nontri Dictionary
repair(vi) ไปเป็นประจำ,ไปยัง,ชุมนุม
repair(vt) แก้ไข,ซ่อมแซม,ชดใช้,ปฏิสังขรณ์,ฟื้นฟู,รักษา
repairer(n) ผู้ปฏิสังขรณ์,ผู้ซ่อมแซม,ผู้ฟื้นฟู
reparable(adj) แก้ไขได้,ซ่อมแซมได้,ปฏิสังขรณ์ได้
reparation(n) การชดใช้,การซ่อมแซม,การฟื้นฟู,การปฏิสังขรณ์,ค่าทำขวัญ
repartee(n) คำตอบที่เฉียบแหลม
repast(n) มื้ออาหาร,อาหาร,เวลารับประทานอาหาร
repatriate(vt) ส่งคืน,ส่งกลับ
repay(vt) ชำระหนี้,ใช้คืน,ตอบแทน,คืนเงิน
repeal(n) การถอน,การยกเลิก,การเลิกล้ม,การละทิ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repairซ่อมแซม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
repandเป็นคลื่นเล็กน้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
reparationการชดใช้ค่าเสียหาย, ค่าปฏิกรรมสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reparation๑. การชดใช้ค่าเสียหาย (ก. แพ่ง)๒. ค่าปฏิกรรม (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reparation, warค่าปฏิกรรมสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reparteeคำโต้กลับ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
repatencyการทำให้ช่องกลับเปิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
repatriateส่งกลับประเทศเดิม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
repatriationการส่งกลับประเทศเดิม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
repatriationการส่งกลับประเทศเดิม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Repair การซ่อมแซม
การซ่อมแซมสิ่งของเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ได้อีก [สิ่งแวดล้อม]
Repairค่าซ่อมแซม [การบัญชี]
Repair and reconstructionการซ่อมแซมและการสร้างใหม่ [TU Subject Heading]
Repairingการซ่อมแซม [TU Subject Heading]
Reparation (Criminal justice)การชดใช้ค่าเสียหาย ((งานยุติธรรมทางอาญา) [TU Subject Heading]
Reparative Medicineการแพทย์การสร้างอวัยวะใหม่
วิธีการบำบัดรักษาโดยการเปลี่ยนแปลงเซลล์ต้นตอให้เป็นเซลล์ชนิดจำเพาะที่ต้องการเพื่อนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยเพื่อซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ถูกทำลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Repatriationการส่งกลับประเทศเดิม [TU Subject Heading]
Repatriation rightสิทธิในการส่งกลับประเทศเดิม [เศรษฐศาสตร์]
repeat keyแป้นซ้ำ
แป้นซึ่งเรากดค้างไว้ในขณะที่กดแป้นอักขระอื่น เพื่ให้จอภาพแสดงอักขระนั้นซ้ำหลายครั้ง [คอมพิวเตอร์]
repeating decimalทศนิยมซ้ำ, ทศนิยมที่มีตัวเลขหลังจุดทศนิยมซ้ำกัน  เช่น 2.7262626... มีเลข 26 ซ้ำ,  2.333... มีเลข 3 ซ้ำ (ดู  rational number ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
replicant (n slang ) สิ่งที่คล้ายมนุษย์, หุ่นยนต์ที่คล้ายมนุษย์ ,สิ่งที่ถูกสร้างโดยกลไกทางพันธุ์กรรมให้ดูเหมือนมนุษย์ ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
See also: S. android,robot,
replied (vt ) กริยาช่อง 2 และ 3 ของคำว่า reply ตอบกลับ, ตอบ
reply (n ) คำให้การโจทก์ (ตอบคำฟ้องแย้งของจำเลย)
representationการรับรอง
representativeผู้แทน
reproductive cycle[รี-โพร-ดัค-ทีฟ ไซ-เคิล] (n ) สำหรับสัตว์หมายถึงวงจรการเจริญพันธุ์ หรือ วงจรการผสมพันธุ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Repeat.ย้ำ The Front Line (2011)
Our agent reports that all the board of directors are Aryans.ทูตรายงานว่า คณะกรรมขององค์กรเป็นอารยัน The Great Dictator (1940)
"A certain Jewish barber, reported to be a friend of Schultz, is wanted for questioning."ช่างตัดผม น่าสงสัย จากรายงานพบว่าเขาเป็นเพื่อนกัน บุคคลเหล่านี้เป็นที่ต้องการตัว. The Great Dictator (1940)
You know the regulations about reporters.คุณน่าจะรู้ ว่านักข่าวเป็นอย่างไร The Great Dictator (1940)
Quick, Doctor, that report.ด่วน, แพทย์, รายงานว่า Pinocchio (1940)
I'll repeat what I said.ผมขอยืนยันคําพูด Rebecca (1940)
Not this modern stuff, I hope, you know, portrait of a lampshade upside down to represent a soul in torment.คงไม่ใช่เเบบสมัยใหม่นะ ไอ้ที่วาดโคมไฟกลับหัวเเล้วบอกว่า... สื่อถึงจิตใจที่ทุกข์ทรมานนะ แล้วแล่นเรือเป็นมั้ย Rebecca (1940)
Is it possible to repair the ornament, madam?ตุ๊กตานั่นพอจะเอามาซ่อมได้มั้ยคะ คุณผู้หญิง Rebecca (1940)
And on this date, she returned to me for his report.เเละในวันนั้นหล่อนก็มาหาผมเพื่อฟังผล Rebecca (1940)
We would need the straw mattress, at once pantry and strongbox, the fiercely contested blanket, the denunciations and curses, the orders repeated in every tongue, the sudden appearance of the SS, zealous in their spot checks and practical jokes.เราต้องการแค่ที่นอนฟาง ที่เก็บอาหาร และหีบเก็บของ มีเพียงผ้าห่มที่ไม่เพียงพอ คำกล่าวหา และด่าทอ กล่าวย้ำสั่งให้ทำงาน Night and Fog (1956)
An orphanage, transient but constantly replenished.เด็กๆกำพร้ามาอยู่ที่ที่ได้ไม่นาน แล้วก็ถูกทำให้หายไป Night and Fog (1956)
"That can be replaced.ที่สามารถแทนที่ The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
repNot having got a reply, May wrote to Bill again.
repI represented my university at the conference.
repHe repeated his question.
repShe is a singer whose reputation is growing fast.
repThe report is not encouraging sales wise.
repThis report is not perfect.
repThe car isn't worth repairing.
repWe have asked you repeatedly to settle your outstanding account for the invoice No.1111.
repShe wanted to replace her old vase with a new one.
repThe reporter hit at the politician.
repIn the religious-cult trial, the ambitious lawyer will represent the cult leader.
repWhen did you finish writing the report?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขานรับ[N] answer, See also: reply, Syn. คำตอบรับ, Example: ความกล้าหาญชาญชัยของรัฐบาลได้รับคำขานรับและต่อต้านระคนกันไป
ด่าว่า[V] scold, See also: reprimand, censure, rebuke, reproach, Syn. ดุด่า, ดุด่าว่ากล่าว, Example: เขาด่าว่าผมในหนังสือพิมพ์โดยปราศจากเหตุผล, Thai definition: ใช้ถ้อยคำว่าคนอื่น
ผละออก[V] repel, See also: flee (from), Ant. เข้าหา, เข้าใกล้, Example: เธอเพ่งมองเข้าไปในความมืดสลัวอยู่ครู่หนึ่งก็ผละออกมา, Thai definition: ออกไปให้พ้นอย่างกระทันหัน
ผู้แก้ไข[N] repairman, See also: editor, Syn. คนแก้ไข, Example: บทความที่พวกเราอ่านอยู่นี้ อาจารย์อัมพิกาเป็นผู้แก้ไข จนกระทั่งได้ภาษาที่สละสลวยเช่นนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ดัดแปลงให้ดีขึ้น
ผู้รายงาน[N] reporter, See also: informer, Syn. คนรายงาน, Example: ผู้รายงานไม่เห็นบอกผมเลยว่างานแสดงอยู่ที่ไหนบ้าง, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำหน้าที่บอกเรื่องราวต่างๆ ให้ผู้อื่นทราบ
ค่อนว่า[V] reproach intentionally, See also: taunt, upbraid, Syn. กระแนะกระแหน, Example: มีคนเคยค่อนว่าว่าเราตามใจลูกเกินไป, Thai definition: แกล้งว่าให้เจ็บใจ
ตอกกลับ[V] retort, See also: reply, react, repose, answer back, Syn. โต้กลับ, ตอบโต้, สวนกลับ, สวนตอบ, ย้อนกลับ, ย้อน, Example: ฝ่ายรัฐบาลตอกกลับว่านักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังจริงๆ ของการทุจริตคือพรรคฝ่ายค้านนั่นเอง, Thai definition: พูดโต้ตอบกลับไปด้วยแง่มุมที่เหนือกว่า
ตัดอกตัดใจ[V] restrain one's desire, See also: repress, suppress, make a decision against one's wish, Syn. ตัดใจ, Example: หากคุณรักใครสักคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วก็ให้ตัดอกตัดใจเสียแต่เนิ่นๆ, Thai definition: ห้ามใจไม่ให้คิดในเหตุที่เกิดขึ้น, Notes: (ปาก)
สวนตอบ[V] respond immediately, See also: reply at once, answer promptly, Syn. ตอบโต้, โต้, สวน, สวนกลับ, Example: ทันทีที่เขาพูดจบ ผมก็สวนตอบไปโดยไม่รีรอ
ตอบกลับ[V] reply, See also: answer, Example: ทางบริษัทจะตอบกลับไปภายใน 2 อาทิตย์, Thai definition: แจ้งกลับไปให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารแช่แข็ง[X] (āhān chāe khaeng) EN: frozen food   FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
อาหารกลางวัน[n.] (āhān klāngwan) EN: lunch ; luncheon   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารและที่พัก[n. exp.] (āhān lae thīphak) EN: accommodation ; food and lodging   FR: repas et logement [mpl]
อาหารมื้อกลางวัน[n.] (āhān meū klāngwan) EN: lunch   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อหน้า[n. exp.] (āhān meū nā) EN: next meal   FR: le prochain repas
อาหารมื้อหนึ่ง[n. exp.] (āhān meū neung) EN: a meal   FR: un repas
อาหารมื้อนี่[n. exp.] (āhān meū nī) EN: this meal   FR: ce repas
อาหารหนัก[n. exp.] (āhān nak) EN: heavy meal   FR: repas lourd [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
REP    R EH1 P
REP    R EH0 P R IY0 Z EH1 T AH0 T IH0 V
REPH    R EH1 F
REPS    R EH1 P S
REPO    R IY1 P OW0
REP.    R EH0 P R IY0 Z EH1 T AH0 T IH0 V
REP.    R EH1 P
REPP    R EH1 P
REPKA    R EH1 P K AH0
REP'S    R EH1 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rep    (n) rˈɛp (r e1 p)
repp    (n) rˈɛp (r e1 p)
reps    (n) rˈɛps (r e1 p s)
repay    (v) rˈɪpˈɛɪ (r i1 p ei1)
repel    (v) rˈɪpˈɛl (r i1 p e1 l)
reply    (v) rˈɪplˈaɪ (r i1 p l ai1)
repot    (v) rˌiːpˈɒt (r ii2 p o1 t)
repaid    (v) rˈɪpˈɛɪd (r i1 p ei1 d)
repair    (v) rˈɪpˈɛəʴr (r i1 p e@1 r)
repast    (n) rˈɪpˈaːst (r i1 p aa1 s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
记者[jì zhě, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] reporter; journalist, #82 [Add to Longdo]
报道[bào dào, ㄅㄠˋ ㄉㄠˋ, / ] report, #331 [Add to Longdo]
代表[dài biǎo, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, ] representative; delegate; to represent; to stand for, #421 [Add to Longdo]
回答[huí dá, ㄏㄨㄟˊ ㄉㄚˊ, ] reply; answer, #1,435 [Add to Longdo]
[dá, ㄉㄚˊ, ] reply; answer; return; respond; echo, #2,472 [Add to Longdo]
不住[bù zhù, ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ, ] repeatedly; continuously; constantly, #2,609 [Add to Longdo]
反复[fǎn fù, ㄈㄢˇ ㄈㄨˋ, / ] repeatedly; over and over, #2,889 [Add to Longdo]
共和国[gòng hé guó, ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] republic, #4,612 [Add to Longdo]
更换[gēng huàn, ㄍㄥ ㄏㄨㄢˋ, / ] replace, #4,785 [Add to Longdo]
一再[yī zài, ㄧ ㄗㄞˋ, ] repeatedly, #5,978 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Bundesrepublik(n) |die| ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ย่อมาจาก Bundesrepublik Deutschland
Treppe(n) |die, pl. Treppen| บันได
Rolltreppe(n) |die, pl. Rolltreppen| บันไดเลื่อน
Image:

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reparatur {f}; Instandsetzung {f} | in Reparatur | misslungene Reparaturrepair | under repair | failed repair [Add to Longdo]
Reparatur {f}reperation [Add to Longdo]
Reparatur {f}; Korrektur {f}patch [Add to Longdo]
Reparaturarbeiten {pl}repair work [Add to Longdo]
Reparaturdauer {f} | maximale Reparaturdauer | mittlere Reparaturdauertime to repair (TTR) | maximum time to repair; maximum TTR | mean time to repair (MTTR) [Add to Longdo]
Reparatursatz {m}; Reparaturset {n}repair kit [Add to Longdo]
Reparaturwerkstätte {f}; Reparaturwerkstatt {f}repair shop; workshop; garage [Add to Longdo]
Repatriierung {f}repatriation [Add to Longdo]
Repeater {m} [comp.]repeater [Add to Longdo]
Repertoire {n}repertoire [Add to Longdo]
Repetiergewehr {n} [mil.]repeating rifle; repeater [Add to Longdo]
Repetition {f}repetition [Add to Longdo]
Replik {f}replication [Add to Longdo]
Repository {n} [comp.]repository [Add to Longdo]
Reportage {f} | Reportagen {pl}coverage; report; commentary; reportage | reportages [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
repas(n) n.m. อาหาร, See also: S. nourriture,
Image:

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
replace (n vt)
République et Canton de Genèveสาธารณรัฐแห่งรัฐเจนีวา เป็นหนึ่งในยี่สิบหกรัฐของสมาพันธรัฐสวิส

Japanese-English: EDICT Dictionary
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
ヽ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ゝ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced) [Add to Longdo]
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP [Add to Longdo]
PET[ペット, petto] (n) (1) polyethylene terephthalate; PET; (2) positron emission tomography; PET [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
アト[あと, ato] atto represents 10^-18 [Add to Longdo]
アナログ表現[アナログひょうげん, anarogu hyougen] analog representation [Add to Longdo]
アナログ表示[アナログひょうじ, anarogu hyouji] analog representation [Add to Longdo]
グリフ表現[ぐりふひょうげん, gurifuhyougen] glyph representation [Add to Longdo]
コード化表現[コードかひようげん, ko-do kahiyougen] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード値[コードち, ko-do chi] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード要素[コードようそ, ko-do youso] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
スタディレポート[すたでいれぽーと, sutadeirepo-to] study report [Add to Longdo]
テープ複製機構[テープふくせいきこう, te-pu fukuseikikou] tape reproducer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
代表的[だいひょうてき, daihyouteki] repraesentativ [Add to Longdo]
修理[しゅうり, shuuri] reparieren [Add to Longdo]
共和国[きょうわこく, kyouwakoku] Republik [Add to Longdo]
直す[なおす, naosu] reparieren, korrigieren [Add to Longdo]
複製[ふくせい, fukusei] Reproduktion, Nachdruck [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rep \Rep\ (r[e^]p), n. [Prob. a corruption of rib: cf. F. reps.]
   A fabric made of silk or wool, or of silk and wool, and
   having a transversely corded or ribbed surface.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rep \Rep\ (r[e^]p), a.
   Formed with a surface closely corded, or ribbed transversely;
   -- applied to textile fabrics of silk or wool; as, rep silk.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rep
   n 1: informal abbreviation of `representative'
   2: a fabric with prominent rounded crosswise ribs [syn: {rep},
     {repp}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 rep
  cord; rope; string

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top