Search result for

ด่าว่า

(46 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ด่าว่า-, *ด่าว่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด่าว่า[V] scold, See also: reprimand, censure, rebuke, reproach, Syn. ดุด่า, ดุด่าว่ากล่าว, Example: เขาด่าว่าผมในหนังสือพิมพ์โดยปราศจากเหตุผล, Thai definition: ใช้ถ้อยคำว่าคนอื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I said some pretty horrible things to her.ฉันด่าว่าเธอเสียๆหายๆหลายอย่างมาก Passengers (2008)
You'll be unhappy, and he'll say, "Insa."คุณไม่มีความสุข เพราะถูกด่าว่า"อินซา" Body of Lies (2008)
I guess I never really thought about what it really means to be a princess.ชั้นเด่าว่า ชั้นไม่เคยคิดจริงๆเกี่ยวกับสิ่งนั้น อะไรที่หมายถึงเจ้าหญิงจริงๆ Princess Protection Program (2009)
Being bullied by the others.ถูกคนอื่นด่าว่า Episode #1.3 (2009)
Think about what you're accusing me of.คิดถึงสิ่งที่คุณจะด่าว่าฉัน Mattress (2009)
Yes, i've gained a few extra pounds while we expecting the baby.ใช่ เราถูกด่าว่ามาเยอะ ในขณะที่พวกเรารับเด็กมาเลี้ยง Pilot (2009)
Where someone taunts you with what they're gonna do?บางคนอาจด่าว่าคุณ เกี่ยวกับอะไรบางสิ่งที่เขาควรทำ? Faceless, Nameless (2009)
If she gave you any look at all, it was a you-suck look.ถ้าเธอส่งสายตาอะไรให้นาย ก็คงเป็นสายตาด่าว่านายห่วยแตก The Cornhusker Vortex (2009)
No matter how I berate him for being useless, I will never hate him.ไม่ว่าฉันจะด่าว่าที่ เขาทำตัวไร้ค่า, ฉันจะไม่มีวันเกลียดเขา. Shining Inheritance (2009)
- You use the "N" word?- แล้วด่าว่า "ปัญญาอ่อน" ล่ะ Theatricality (2010)
Call me crazy, but this smells like a heart attack.ด่าว่าฉันบ้าเหอะ ,แต่นั่นน่าจะเป็นหัวใจวาย Appointment in Samarra (2010)
Evan was drunk, yelling all kinds of crazy stuff.ตะโกนด่าว่าเธอเสียๆหายๆ A Deadly Affair (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่าว่า[v.] (dāwā) EN: scold ; reprimand ; censure ; rebuke ; reproach   FR: injurier ; insulter ; agonir (r.)

English-Thai: Longdo Dictionary
slag off(vt slang) ด่าว่า, พูดในทางไม่ดี, [to slag someone off]
cyber bully(n) การระรานทางไซเบอร์, การกลั่นแกล้ง การให้ร้าย การด่าว่า การข่มเหง หรือการรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคมต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baste[VT] ด่าว่าแรงๆ, See also: ตำหนิ, ติเตียน, ดุ, ว่า, Syn. lambaste
bawl out[PHRV] ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ), See also: ด่าว่า, ว่ากล่าว, Syn. tell off
be after[PHRV] ดุด่า, See also: ด่าว่า, Syn. go on at
call down[PHRV] ตำหนิ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ด่าว่า, ว่ากล่าว, Syn. tell off
chew out[PHRV] ด่าว่า (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดุด่า, ว่ากล่าว
condemn as[PHRV] ประณามว่าเป็น, See also: ด่าว่าเป็น
fulminate[VI] ด่าว่าหรือวิพากษ์รุนแรง, See also: พูดให้เจ็บแสบ, ร้องด่า, Syn. denounce, rail
fulminate[VT] ด่าว่าหรือวิพากษ์รุนแรง, See also: พูดให้เจ็บแสบ, ร้องด่า, Syn. denounce, rail
haul over[PHRV] ด่าว่าที่ทำผิด, Syn. call over, rake over
henpeck[VT] ด่าว่า (สามี), See also: ด่า (สามี), ชอบหาเรื่อง (สามี), กระแนะกระแหน (สามี), Syn. criticize, nag

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chew(ชู) {chewed,chewing,chews} vt. เคี้ยว,ขยำ,ทำลาย,ทำให้บาดเจ็บใคร่ครวญ,ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง. -vi. เคี้ยว,เคี้ยวใบยาสูบ,ครุ่นคิด, See also: chew the cud เคี้ยวเอื้อง,ครุ่นคิด chew out ด่าว่า -n. การเคี้ยว,ปริมาณเต็มปาก -S...
decry(ดิไคร') {decried,decrying,decries} vt. ประณาม,ด่าว่า,คัดค้านเสียงดัง,กดราคา,ตีราคาต่ำ, Syn. denounce
execrate(เอค'ซะเครท) v. ด่าว่าอย่างรุนแรง,สาปแช่ง,เกลียด,ประณาม., See also: execrator n. ดูexecrate
flog(ฟลอก) {flogged,flogging,flogs} vt. ตี,เฆี่ยน,หวด,ด่าว่า, See also: floggable adj. flogger n., Syn. beat
harangue(ฮะแรง') n. คำพูดหรือข้อเขียนที่โอ้อวดและยืดยาด,การด่าว่า. vi.,vt. พูดยืดยาดและรุนแรง
henpeck(เฮน'เพค) vt. ด่าว่า,ดุว่า,ชอบหาเรื่อง
invective(อินเวค'ทิฟว) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การประนามอย่างรุนแรง,การกล่าวดูหมิ่น,ผรุสวาท,การด่าว่าอย่างรุนแรง,คำประนาม,คำผรุสวาท,คำด่าว่า, See also: invectively adv. invectiveness n., Syn. abuse
rap(แรพ) vt.,vi.,n. (การ) เคาะ,ตี,เคาะหรือตีเป็นจังหวะ,พูดโผงผาง,พูดโพล่ง,ด่าว่า,ตำหนิ,โทษสำหรับการกระทำความผิด,เสียงเคาะ,เสียงตี,การลงโทษ,การคุย, See also: rapper n., Syn. strike,hit
reprehend(เรพริเฮนดฺ') vt. ตำหนิ,ดุ,ด่าว่า,จับผิด,ประณาม, See also: reprehendable adj. reprehender n., Syn. censure,blame
scurrilous(สเคอ'เริส) adj. หยาบคาย,ด่าว่า,สามหาว,ต่ำช้า, See also: scurrilousness n., Syn. coarse

English-Thai: Nontri Dictionary
abuse(n) การปรามาส,การเหยียดหยาม,การดูถูก,การด่าว่า
abuse(vt) ปรามาส,เหยียดหยาม,ดูถูก,ด่าว่า
abusive(adj) ที่ถูกปรามาส,ที่ถูกเหยียดหยาม,ที่ถูกด่าว่า
assail(vt) ทำร้าย,ก้าวร้าว,ด่าว่า,โจมตี,รุกราน,ต่อสู้
blackguard(vt) ด่าว่า
censure(n) การตำหนิ,การด่าว่า,การติเตียน,การวิจารณ์
censure(vt) ตำหนิ,ด่าว่า,ติเตียน,วิจารณ์
chide(vt) ดุ,ตะเพิด,ด่าว่า,คำราม,ตำหนิ,ติเตียน
condemn(vt) กล่าวโทษ,ประณาม,ตำหนิ,ตราหน้า,ด่าว่า,ลงโทษ,ตัดสินความ
decry(vt) ประณาม,ตำหนิ,ติเตียน,ด่าว่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top