ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

taunt

T AO1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -taunt-, *taunt*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
taunt(n) คำพูดเสียดสี, Syn. insult, mockery, gibe
taunt(vt) พูดส่อเสียด, See also: เหน็บแนม, ดูถูก, Syn. insult, jeer, mock, tease
taunt with(phrv) เยาะเย้ย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
taunt(ทอนทฺ', ทานทฺ) vt., n. (การ) เหน็บแนม, หัวเราะเยาะ, สบประมาท, ยั่วยุ, เยาะเย้ย., See also: taunter n. tauntingly adv.
greatauntดูgrandaunt

English-Thai: Nontri Dictionary
taunt(n) การเยาะเย้ย, การเหน็บแนม, การสบประมาท, การยั่วยุ
taunt(vt) เหน็บแนม, เยาะเย้ย, สบประมาท, ยั่วยุ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where someone taunts you with what they're gonna do?บางคนอาจด่าว่าคุณ เกี่ยวกับอะไรบางสิ่งที่เขาควรทำ? Faceless, Nameless (2009)
Was it just to taunt you?มันแค่อยากเยาะเย้ยคุณรึ? Earthling (2009)
But all the kids used to taunt me with this lame song.เด็กคนอื่นๆ ชอบร้องเพลงล้อเลียนฉัน.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
You can always taunt later. Can we hurry this along?เอาไว้คุยเล่นกันทีหลัง เราไปกันได้หรือยัง Hitting the Ground (2010)
You think I'm gonna let you taunt me?นายคิดว่าฉันจะให้นายพูดเสียดสีฉันเหรอ? Chapter Seventeen 'The Wall' (2010)
If you know that, then why did you taunt the guy with the gun?ถ้าคุณรู้ในเรื่องนั้น งั้นทำไมคุณยังพูดประชด เสียดสีใส่คนที่พกปืนล่ะ? The Witch in the Wardrobe (2010)
Now you're calling to taunt me before you disappear?คราวนี้เธอก็อยากหายไปหลังจากวางสาย Episode #1.10 (2010)
They throw Tom Fitz off the roof of Mishawum for cooperating... , ..and then stand around and taunt him while he drowned in his own blood.We lost our dog the year before... ...and l wanted to make these posters... The Town (2010)
Last hanging was in '38. They left the tree to taunt the inmates.แขวนล่าสุดใน '38 พวกเขาออกจากต้นไม้เพื่อยั่วยุผู้ต้องขัง Drive Angry (2011)
A friendly sentiment in this country, cruel taunt in the Sudan.คำพูดแสดงน้ำใจในประเทศนี้ เท่ากับการซ้ำเติมอย่างโหดร้ายในประเทศซูดาน The Herb Garden Germination (2011)
Then why was he here? Why does he choose to taunt me like this?งั้นเขามาที่นี่ทำไม ทำไมจึงต้องแกล้งข้าด้วยเล่า The Sword in the Stone: Part Two (2011)
The taunt said to Diana Mitchell he repeated to us.เขาพูดคำที่เยาะเย้ยไดอาน่า มิทเชลล์ กับเราอีกครั้ง Unknown Subject (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่อนว่า(v) reproach intentionally, See also: taunt, upbraid, Syn. กระแนะกระแหน, Example: มีคนเคยค่อนว่าว่าเราตามใจลูกเกินไป, Thai Definition: แกล้งว่าให้เจ็บใจ
ยั่วเย้า(v) tease, See also: taunt, tantalize, harass, kid, Syn. เย้า, เย้าแหย่, Example: บิดามารดาเด็กบางคนมีเหตุผลในการเลี้ยงดู ไม่ชอบยั่วเย้าให้เด็กอารมณ์เสียเสียก่อนจึงสนองตอบความต้องการของเด็ก, Thai Definition: พูดหยอกล้อให้โกรธ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตลก[talok] (v) EN: fun ; joke ; jest ; ridicule ; amuse ; jeer ; mock ; sneer ; taunt ; play the fool  FR: plaisanter
เย้า[yao] (v) EN: tease ; pull someone's leg ; taunt ; banter ; joke ; kid ; jest ; rib  FR: taquiner ; faire marcher
ยั่วเย้า[yūayao] (v) EN: tease ; taunt ; tantalize ; harass ; kid ; make fun of ; rag  FR: taquiner ; asticoter (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TAUNT T AO1 N T
TAUNTS T AO1 N T S
TAUNTED T AO1 N T IH0 D
TAUNTON T AO1 N T AH0 N
TAUNTING T AO1 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
taunt (v) tˈɔːnt (t oo1 n t)
taunts (v) tˈɔːnts (t oo1 n t s)
Taunton (n) tˈɔːntən (t oo1 n t @ n)
taunted (v) tˈɔːntɪd (t oo1 n t i d)
taunting (v) tˈɔːntɪŋ (t oo1 n t i ng)
tauntingly (a) tˈɔːntɪŋliː (t oo1 n t i ng l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
erstaunt(adj, adv) รู้สึกทึ่ง, รู้สึกประหลาดใจ(ทางบวก) เช่น Sie ist über die Nachricht so erstaunt. เธอรู้สึกทึ่งเกี่ยวกับข่าวนี้

Japanese-English: EDICT Dictionary
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u, vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P) [Add to Longdo]
痛め付ける;痛めつける[いためつける, itametsukeru] (v1, vt) to rebuke; to taunt; to give a good shaking; to knock about; to torment; to punish [Add to Longdo]
嘲罵[ちょうば, chouba] (n, vs) taunt; insult; abuse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Taunt \Taunt\, a. [Cf. OF. tant so great, F. tant so much, L.
   tantus of such size, so great, so much.] (Naut.)
   Very high or tall; as, a ship with taunt masts. --Totten.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Taunt \Taunt\, v. t. [imp. & p. p. {Taunted}; p. pr. & vb. n.
   {Taunting}.] [Earlier, to tease; probably fr. OF. tanter to
   tempt, to try, for tenter. See {Tempt}.]
   To reproach with severe or insulting words; to revile; to
   upbraid; to jeer at; to flout.
   [1913 Webster]
 
      When I had at my pleasure taunted her.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To deride; ridicule; mock; jeer; flout; revile. See
     {Deride}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Taunt \Taunt\, n.
   Upbraiding language; bitter or sarcastic reproach; insulting
   invective.
   [1913 Webster]
 
      With scoffs, and scorns, and contemelious taunts.
                          --Shak.
   [1913 Webster]
 
      With sacrilegious taunt and impious jest. --Prior.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 taunt
   n 1: aggravation by deriding or mocking or criticizing [syn:
      {twit}, {taunt}, {taunting}]
   v 1: harass with persistent criticism or carping; "The children
      teased the new teacher"; "Don't ride me so hard over my
      failure"; "His fellow workers razzed him when he wore a
      jacket and tie" [syn: {tease}, {razz}, {rag}, {cod},
      {tantalize}, {tantalise}, {bait}, {taunt}, {twit}, {rally},
      {ride}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top