ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

react

R IY0 AE1 K T   
129 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -react-, *react*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
reacts[รี แอ็คส์] ปฏิกิริยาตอบสนองกลับ

English-Thai: Longdo Dictionary
exergonic reaction(n) ปฏิกิริยาทางเคมีที่ปล่อยพลังงาน, ปฏิกิริยาคายพลังงาน, S. exothermic reaction

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
react[VI] ตอบสนอง, Syn. answer, respond
react[VI] เกิดปฏิกิริยาต่อต้าน, Syn. counteract, rebel
react[VI] เกิดปฏิกิริยาทางเคมี
reactor[N] คนหรือสิ่งที่แสดงการตอบสนอง
reactor[N] เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, See also: ปฏิกรณ์, เครื่องปฏิกรณ์, เตาแยกปฏิกรณ์ปรมาณู
react to[PHRV] ตอบสนองต่อ, See also: โต้ตอบ, Syn. respond to
reactant[N] ผู้ตอบสนอง
reaction[N] การตอบสนอง, Syn. answer, response
reaction[N] ปฏิกิริยาตอบกลับ, Syn. backlash, counteraction
reaction[N] ปฏิกิริยาเคมี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
react(รีแอคทฺ') vi. แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ,โต้ตอบ,ต่อต้าน,คัดค้าน,แวดงปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. response
reaction(รีแอค'เชิน) n. ปฏิกิริยา,การโต้ตอบ,การตอบสนอง,ปฏิกิริยาทางเคมี,ลัทธิฝ่ายขวา
reactionary(รีแอค'เชินนะรี) adj. เกี่ยวกับพวกฝ่ายขวา,ชอบให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ n. สมาชิกฝ่ายขวา,ผู้ชอบการมีปฏิกิริยาโต้ตอบ (มีอีกชื่อว่าreactionist), See also: reactionism,reactionarism n., Syn. die-hard,rightist
reactor(รีแอค'เทอะ) n. บุคคลหรือสารที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ,เครื่องปฏิกรณ์,เครื่องต้านไฟฟ้า,เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
chain reactionn. ปฏิกิริยาลูกโซ่
nuclear reactionn. ปฏิกริยานิวเคลียร์
nuclear reactorn. เครื่องปฏิกรนิวเคลียร์

English-Thai: Nontri Dictionary
react(vt) ทำซ้ำ,กระทำตอบ,แสดงอีก
reaction(n) การตอบสนอง,ปฏิกิริยา,การโต้ตอบ,การสะท้อน
reactionary(adj) ตรงข้าม,แย้ง,เกี่ยวกับปฏิกิริยาโต้ตอบ,เกี่ยวกับการตอบสนอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reactโต้, แสดงปฏิกิริยา, ร่วมปฏิกิริยา, ทำปฏิกิริยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reactantตัวโต้, สารร่วมปฏิกิริยา, ตัวทำปฏิกิริยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reactionการโต้, ปฏิกิริยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reaction border; reaction rimขอบปฏิกิริยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
reaction gun; expansion gunปืนขยาย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
reaction rim; reaction borderขอบปฏิกิริยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
reaction timeเวลาตอบโต้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reaction woodไม้ผิดปรกติ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
reaction, photochemical; photoreactionปฏิกิริยาจากแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reactionaryปฏิกิริยา, พวกปฏิกิริยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
reactant [initial substance]สารตั้งต้น, ตัวทำปฏิกิริยา, อะตอม โมเลกุลหรือไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วได้ผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น  เช่น   HCl + NaOH ------>  NaCl +  H2O      ในปฏิกิริยานี้ HCl และ NaOH คือสารเริ่มต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
reactionปฏิกิริยา, การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารเริ่มต้นแล้วได้ผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
reactionแรงปฏิกิริยา, แรงกระทำตอบของวัตถุต่อแรงกิริยา (แรงที่มากระทำ) และมีขนาดเท่ากับ แรงกิริยาแต่ทิศทางตรงกันข้าม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Reaction Tank ถังปฏิกิริยา
ถังในระบบผลิตหรือระบบบำบัดซึ่งเกิดปฏิกิริยา เคมี หรือชีววิทยา เช่น ถังย่อย ถังเติมอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Reactive Domainด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
[เทคโนโลยีการศึกษา]
Reactive Hazardous Waste ของเสียเสี่ยงอันตรายปฏิกิริยา
1) ของเสียซึ่งทั่วไปยังมีสภาวะไม่คงตัวและสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี อย่างรุนแรงได้ทันที แต่ไม่ถึงขั้นระเบิดหรือเป็นของเสียที่มีปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับน้ำได้ถึง ขั้นระเบิด หรือเป็นของ เสียที่ก่อให้เกิดควันพิษเมื่อผสมกับน้ำ 2) ขอของเสียที่มีปฏิกิริยาถึงขั้นระเบิดได้แต่ต้องอาศัยสื่อชักนำที่รุนแรง หรือเป็นของเสียที่ให้ความร้อนภายใต้การชักนำด้วยสภาวะบีบอัด 3) ของเสียที่สามารถระเบิดได้อย่างทันที หรือเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิและความดันปกติ [สิ่งแวดล้อม]
Reactive power (Electrical engineering)กำลังรีแอคทีฟ (วิศวกรรมไฟฟ้า) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reactive Substance สารเกิดปฏิกริยาได้ง่าย
สารที่มีสภาพไม่คงตัว สามารถทำปฏิกริยาได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง [สิ่งแวดล้อม]
Reactor containmentอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อาคารหรือสิ่งก่อสร้างชั้นนอกที่ออกแบบให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อ ป้องกันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จากอุบัติภัยภายนอก และเพื่อไม่ให้สารกัมมันตรังสีแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมกรณีเกิด อุบัติเหตุภายในอาคารหรือสิ่งกักกั้นชำรุดหรือเสียหาย [นิวเคลียร์]
Reactor containmentอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อาคารหรือสิ่งก่อสร้างชั้นนอกที่ออกแบบให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จากอุบัติภัยภายนอก และเพื่อไม่ให้สารกัมมันตรังสีแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมกรณีเกิดอุบัติเหตุภายในอาคารหรือสิ่งกักกั้นชำรุดหรือเสียหาย [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If they shoot it off at some of those apes, it could set off a chain reaction in the whole atmosphere.มันจะใช้รับมือพวกวานร จะทําให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ ทั่วบรรยากาศ Beneath the Planet of the Apes (1970)
-That will be his first reaction, sure.- ที่จะมีปฏิกิริยาแรกของเขานั่นเอง The Godfather (1972)
I don't think you appreciate the gut reaction people have to these things.ผมว่าคุณคงนึกภาพปฎิกิริยาของผู้คน กับเรื่องพวกนี่ออกนะ Jaws (1975)
Larry, I appreciate it. I'm just reacting to what I was told.ลาร์รี่ ผมนึกออกสิ ผมเเค่ออกความเห็น Jaws (1975)
Scepticism is the natural reaction of people nowadays,ความสงสัยเป็นปฎิกิริยา ตามธรรมชาติของคนสมัยนี้ Suspiria (1977)
What if they don't arrest you? What if they don't react at all?แล้วถ้าเขาไม่จับคุณ ไม่มีปฏิกริยาอะไรเลยล่ะ Gandhi (1982)
I suppose if there's a reaction, we'd know who isn't human. We've got whole blood in storage.แม๊ค ฉันว่า เราต้องการให้แบล์รช่วยพวกเรานะ The Thing (1982)
And the computer on board the Discovery the HAL-9000, can it be reactivated?และคอมพิวเตอร์ออ นบอร์ดดิสคัเฟอรีที่ ฮาล 9000 สามารถที่จะเปิดใช้ งาน? 2010: The Year We Make Contact (1984)
There's one good thing about a reactionary president:แน่นอนมีสิ่งหนึ่งที่ดี เกี่ยวกับประธานอนุรักษ์: เขาไม่ได้ลงไปในอาหารเพื่อ สุขภาพ 2010: The Year We Make Contact (1984)
He designed Hal. He can reactivate him.เขาออกแบบ แฮล เขาสามารถ เปิดเขา 2010: The Year We Make Contact (1984)
Because you have hopes that Hal can be reactivated.ว่า แฮล สามารถเปิดใช้งาน 2010: The Year We Make Contact (1984)
You're here to help us reactivate the Discovery and its computer systems because that is United States territory.คุณอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้เราเปิดใช้ งาน ดิสคัเฟอรีและระบบ คอมพิวเตอร์ เพราะเห็นว่าเป็นดินแดนของ สหรัฐอเมริกา 2010: The Year We Make Contact (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
react5. When the reaction is over, place the test-tube on a damp cloth.
reactAcid reacts with metals.
reactA conservative is not always a reactionary.
reactAs expectation increases that the dollar will weaken, the foreign exchange market's reaction to US economic indicators has been fairly muted.
reactCause and effect react upon each other.
reactC is formed by reacting A with B.
reactHuman and animal life are influenced by their reactions to the atmospheric environment.
reactI find myself being enthralled by her reaction each time I replay it.
reactIf someone irritates you, it is best not to react immediately.
reactIsn't it reacting against that forced on us that is "human"?
reactIs there any adverse reaction?
reactKaoru, yours is the best reaction so far - you win the grand prize.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนองตอบ[V] respond, See also: react, give a respond to, counter, Syn. ตอบโต้, ตอบรับ, ตอบกลับ
ปฏิกิริยาตอบโต้[N] respond, See also: react, Syn. ปฏิกิริยาโต้ตอบ, Example: รัฐบาลอินเดียมีปฏิกิริยาตอบโต้การทดลองนิวเคลียร์ของปากีสถานอย่างรุนแรง, Thai definition: การกระทำโต้กลับไป, การกระทำตอบสนองกลับไป
ปฏิกิริยาสะท้อน[N] reaction, See also: response, repercussion, Example: พฤติกรรมส่วนมากในชีวิตประจำวันของเราไม่ใช่ปฏิกิริยาสะท้อน แต่เป็นพฤติกรรมที่เราตั้งใจทำ, Thai definition: การกระทำที่ย้อนกลับมา
โต้กลับ[V] respond, See also: react, Syn. ตอบโต้กลับ, Example: คู่กรณีโต้กลับอย่างมั่นใจในความถูกต้องของฝ่ายตน, Thai definition: ตอบกลับไปหรือแย้งกลับไปยังฝ่ายนั้น
ปฏิกิริยา[N] reaction, Syn. การตอบรับ, การตอบสนอง, ผลสะท้อน, Example: ชาวบ้านเริ่มมีปฏิกิริยาคัดค้านการปลูกป่าของโครงการ
เกิดปฏิกิริยา[V] react, See also: engender, response, Example: โคที่ได้รับการถ่ายเลือดซ้ำในเวลาใกล้ๆ กันจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านขึ้นได้, Thai definition: มีปฏิกิริยาขึ้น
ตอบสนอง[V] respond, See also: react, reply, answer, Syn. ตอบรับ, Example: สิ่งเร้าทำให้ร่างกายของเราตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุ้นได้ดี
ตอบสนอง[V] respond, See also: react, reply, answer, Syn. ตอบรับ, Example: สิ่งเร้าทำให้ร่างกายของเราตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุ้นได้ดี
ท่าที[N] attitude, See also: reaction, manner, Syn. ทีท่า, ท่า, อาการ, กิริยาอาการ, ท่วงท่า, อากัปกริยา, Example: ท่าทีของโซเวียตรัสเซียในเอเซียอาคเนย์กำลังจะเปลี่ยนแปลง, Thai definition: กริยาอาการหรือท่าทีที่มีต่อสถานการณ์หรือบุคคลเป็นต้น
ปฏิกิริยา[N] reaction, Syn. แรงโต้ตอบ, การตอบสนอง, การตอบรับ, แรงสะท้อน, ผลสะท้อน, Example: ชาวบ้านเริ่มมีปฏิกิริยาคัดค้านการปลูกป่าของโครงการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชา [v.] (chā) EN: feel numb ; feel senseless ; feel anaesthetized ; become blunted   FR: rester sans réaction ; être engourdi
การมีปฏิกิริยารุนแรงเกินไป[n. exp.] (kān mī patikiriyā runraēng koēnpai) EN: overreaction   
การมีปฏิกิริยาโต้ตอบแรงเกินไป[n. exp.] (kān mī patikiriyā tōtøp raēng koēnpai) EN: overreaction   
การโต้ตอบ[n.] (kān tōtøp) EN: retaliation ; reaction   
เครื่องบินไอพ่น[n.] (khreūangbin ai phon) EN: jet ; jet plane   FR: avion à réaction [m] ; jet [m]
เครื่องบินเจ็ท[n.] (khreūangbin jēt) EN: jet plane ; jetliner   FR: avion à réaction [m]
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์[n. exp.] (khreūang patikøn niūkhlīa) FR: réacteur nucléaire [m]
เครื่องยนต์ไอพ่น[n. exp.] (khreūangyon aiphon) EN: jet engine   FR: moteur à réaction [m]
เครื่องยนต์แบบเจ๊ท[n. exp.] (khreūangyon baēp jēt) EN: jet engine   FR: moteur à réaction [m]
น้ำยา[n.] (nāmyā) EN: solution ; liquid reagent ; photographic developer   FR: solution [f] ; réactif liquide [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
REACT    R IY0 AE1 K T
REACTS    R IY0 AE1 K T S
REACTED    R IY0 AE1 K T AH0 D
REACTOR    R IY0 AE1 K T ER0
REACTORS    R IY0 AE1 K T ER0 Z
REACTION    R IY0 AE1 K SH AH0 N
REACTING    R IY0 AE1 K T IH0 NG
REACTIVE    R IY0 AE1 K T IH0 V
REACTIONS    R IY0 AE1 K SH AH0 N Z
REACTOR'S    R IY0 AE1 K T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
react    (v) rˈɪˈækt (r i1 a1 k t)
reacts    (v) rˈɪˈækts (r i1 a1 k t s)
reacted    (v) rˈɪˈæktɪd (r i1 a1 k t i d)
reactor    (n) rˈɪˈæktər (r i1 a1 k t @ r)
reacting    (v) rˈɪˈæktɪŋ (r i1 a1 k t i ng)
reaction    (n) rˈɪˈækʃən (r i1 a1 k sh @ n)
reactors    (n) rˈɪˈæktəz (r i1 a1 k t @ z)
reactions    (n) rˈɪˈækʃənz (r i1 a1 k sh @ n z)
reactionary    (n) rˈɪˈækʃənriː (r i1 a1 k sh @ n r ii)
reactionaries    (n) rˈɪˈækʃənrɪz (r i1 a1 k sh @ n r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反动[fǎn dòng, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] reaction; reactionary, #6,984 [Add to Longdo]
反动派[fǎn dòng pài, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄞˋ, / ] reactionaries, #12,294 [Add to Longdo]
反应堆[fǎn yìng duī, ㄈㄢˇ ˋ ㄉㄨㄟ, / ] reactor, #23,822 [Add to Longdo]
反动分子[fǎn dòng fèn zǐ, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] reactionaries; reactionary elements, #59,162 [Add to Longdo]
电抗[diàn kàng, ㄉㄧㄢˋ ㄎㄤˋ, / ] reactance, #115,360 [Add to Longdo]
再活化假说[zài huó huà jiǎ shuō, ㄗㄞˋ ㄏㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄚˇ ㄕㄨㄛ, / ] reactivation hypothesis [Add to Longdo]
反应堆芯[fǎn yìng duī xīn, ㄈㄢˇ ˋ ㄉㄨㄟ ㄒㄧㄣ, / ] reactor core [Add to Longdo]
反应锅[fǎn yìng guō, ㄈㄢˇ ˋ ㄍㄨㄛ, / ] reaction pot (chemical engineering); cauldron (at Hogwarts 霍格沃茨) [Add to Longdo]
重活化剂[zhòng huó huà jì, ㄓㄨㄥˋ ㄏㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧˋ, / ] reactivator [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
AGR[エージーアール, e-ji-a-ru] (n) advanced gas-cooled reactor; AGR [Add to Longdo]
BWR[ビーダブリューアール, bi-daburyu-a-ru] (n) boiling-water reactor; BWR [Add to Longdo]
CANDU炉[キャンドゥろ, kyandou ro] (n) CANDU reactor; Candu reactor [Add to Longdo]
ETR[イーティーアール, i-tei-a-ru] (n) engineering testing reactor; ETR [Add to Longdo]
HWR[エッチダブリューアール, ecchidaburyu-a-ru] (n) (See 重水炉) heavy-water reactor; HWR [Add to Longdo]
JMTR[ジェーエムティーアール, jie-emutei-a-ru] (n) Japan Material Test Reactor; JMTR [Add to Longdo]
JPDR[ジェーピーディーアール, jie-pi-dei-a-ru] (n) Japan Power Demonstration Reactor; JPDR [Add to Longdo]
LWR[エルダブリューアール, erudaburyu-a-ru] (n) (See 軽水炉) light-water reactor; LWR [Add to Longdo]
MTR[エムティーアール, emutei-a-ru] (n) material testing reactor; MTR [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
副作用[ふくさよう, fukusayou] reaction, secondary effect, side effect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 React \Re*act"\ (r[=e]*[a^]kt"), v. t.
   To act or perform a second time; to do over again; to
   reenact; as, to react a play; the same scenes were reacted at
   Rome.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 React \Re*act"\ (r[-e]*[a^]kt"), v. i.
   1. To return an impulse or impression; to resist the action
    of another body by an opposite force; as, every body
    reacts on the body that impels it from its natural state.
    [1913 Webster]
 
   2. To act upon each other; to exercise a reciprocal or a
    reverse effect, as two or more chemical agents; to act in
    opposition.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 react
   v 1: show a response or a reaction to something [syn: {react},
      {respond}]
   2: act against or in opposition to; "She reacts negatively to
     everything I say" [syn: {react}, {oppose}]
   3: undergo a chemical reaction; react with another substance
     under certain conditions; "The hydrogen and the oxygen react"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top