Search result for

pay back

(37 entries)
(0.1115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pay back-, *pay back*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pay back[PHRV] จ่ายเงินคืน, See also: จ่ายคืน
pay back[PHRV] ลงโทษ, See also: แก้แค้น, Syn. get even.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll pay back properly when I become richเมื่อไหร่ที่ข้ามั่งมี ข้าต้องทดแทนบุญคุณอยู่แล้ว Portrait of a Beauty (2008)
Just one more week. Please? I'll pay back for sure this time.อีแค่อาาทิตย์เดียว ได้โปรด ผมจะจ่ายทั้งหมดแน่นอน Baby and I (2008)
Counting on repossessing more than they could ever pay backและร้องขอ เกินกว่าที่พวกเขาจะให้แกได้ Saw VI (2009)
I am gonna pay back your investment...ฉันจะเอาเงินทุนมาคืน Mama Spent Money When She Had None (2009)
I'll pay back every dime.ฉันจะจ่ายคืนใ้ห้ทุกเหรียญ Fix (2009)
I'll do evertyhing I can to pay back the money.ไม่ต้องพูดแล้ว ฉันจะหาทางหาเงินมาคืนพวกเค้าเอง Episode #1.12 (2009)
How are you going to pay back the money?คุณจะทำอะไร จะทำยังไง? Episode #1.12 (2009)
How about some dead senators as pay back ?แก้แค้นโดยการสังหารหมู่วุฒิสมาชิกเป็นไง? Hostage Crisis (2009)
He was going to pay back the investorsเขากำลังจะไปจ่ายคืนให้กับนักลงทุน In Plane Sight (2009)
Whatever money they find for themselves, not pay back the investors.เงินที่พวกเขาพบสำหรับพวกเขา ไม่ได้จ่ายคืนให้นักลงทุน In Plane Sight (2009)
Yeah, I thought I could sell it, and the money could help me and my son and pay back some of the people that my husband hurt.ใช่ ฉันคิดว่าฉันจะขายมันได้ และเงินนั่นจะสามารถ ช่วยฉันและลูกชายได้ และจ่ายคืนบางส่วนให้กับ คนที่สามีฉันทำร้ายเขา In Plane Sight (2009)
this kid moose he beat kid darkness today and he did it with style with a little bit training this kid could be the spark that we need to get everyone together and win the 100,000 from the world jam and pay back what we offเด็กมูสนั่นชนะคิด ดาร์กเนสนะ เขาทำมันอย่างมีสไตล์ด้วย ฝึกอีกนิดหน่อย เขาต้องเปล่งประกายแน่ เราต้อง รวมทุกคนแล้วชนะเงินแสน จากการแข่งเวิลด์แจมแล้วก็จ่ายหนี้ได้แน่ Step Up 3D (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pay backHe promised me to pay back the money.
pay backI could not afford to pay back my debt.
pay backThe family is too poor to pay back the debts.
pay backWe are to pay back the money within this week.
pay backYou should pay back your debts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คืนเงิน[V] pay back, Example: ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้กับลูกค้าที่ไม่พอใจสินค้าภายใน 7 วัน, Thai definition: ให้เงินกลับไป
คืนทุน[V] pay back, Example: หลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ แม้ต้นทุนจะแพง แต่จะสามารถคืนทุนให้ผู้ขายได้ภายใน 7 เดือน, Thai definition: ไดทุนที่ลงทุนไปกลับคืนมา
ใช้คืน[V] pay back, See also: make reparation, reimburse, compensate, repay, remunerate, refund, recompose, Syn. ใช้, ชดใช้, Example: ผมวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบ เพื่อให้มีเงินเหลือสำหรับใช้คืนเจ้าหนี้
แทนคุณ[V] show gratitude to, See also: pay back, repay a kindness, repay an obligation to, Syn. ตอบแทนคุณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้คืน[v.] (chaikheūn) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose   FR: rembourser
ชำระคืน[v.] (chamrakheūn) EN: compensate ; pay back ; reimburse ; repay ; refund ; disburse   
ชำระหนี้[v. exp.] (chamra nī) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay   FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
แก้เผ็ด[v.] (kaēphet) EN: revenge ; avenge ; get even with ; vindicate ; retaliate ; take vengeance on ; pay back   FR: se venger ; user de représailles
คืนเงิน[v. exp.] (kheūn ngoen) EN: refund ; refund money ; give a refund ; pay back ; return the money ; return the purchase price   FR: rembourser
ทด[v.] (thot) EN: repay ; return ; reciprocate ; compensate ; indemnify ; recompense ; reimburse ; pay back   FR: restituer ; redonner
ทดแทน[v.] (thotthaēn) EN: compensate ; indemnify ; reimburse ; repay ; pay back ; return   FR: rembourser ; dédommager ; indemniser ; réparer

Japanese-English: EDICT Dictionary
済ます[すます, sumasu] (v5s,vt) (1) to finish; to get it over with; to conclude; (2) to settle; to pay back; (3) (often with で) to get along (without something); to make do with (without); (P) [Add to Longdo]
謝す[しゃす, shasu] (v5s) (1) (See 謝する) to thank; (2) to apologize; to apologise; (3) to say farewell; to retreat; to retire; (4) to refuse; (5) to pay back; to settle old scores [Add to Longdo]
謝する[しゃする, shasuru] (vs-s) (1) to thank; (2) to apologize; to apologise; (3) to say farewell; to retreat; to retire; (4) to refuse; (5) to pay back; to settle old scores [Add to Longdo]
払い戻す(P);払戻す[はらいもどす, haraimodosu] (v5s,vt) to repay; to pay back; (P) [Add to Longdo]
返す(P);反す(P)[かえす, kaesu] (v5s,vt) (1) (esp. 返す) (See 帰す・かえす) to return (something); to restore; to put back; (2) to turn over; to turn upside down; to overturn; (3) (esp. 返す) to pay back; to retaliate; to reciprocate; (suf,v5s) (4) (after the -masu stem of a verb) to repeat ...; to do ... back; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huán, ㄏㄨㄢˊ, / ] pay back; return; surname Huan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pay back
   v 1: act or give recompense in recognition of someone's behavior
      or actions [syn: {reward}, {repay}, {pay back}]
   2: take vengeance on or get even; "We'll get them!"; "That'll
     fix him good!"; "This time I got him" [syn: {pay back}, {pay
     off}, {get}, {fix}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top