ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

answer

AE1 N S ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -answer-, *answer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
answer(n) การตอบคำถาม
answer(n) การโต้ตอบ, Syn. defense, counterclaim
answer(vt) แก้ตัวในศาล, See also: แก้ต่างในศาล
answer(n) คำแก้ต่างในศาล, Syn. plea, defense
answer(n) คำตอบ, Syn. reply, response, Ant. question, request
answer(vi) ตอบ, See also: ให้คำตอบ, Syn. reply, give answer, respond, Ant. question, ask, inquire
answer(vt) ตอบ, See also: ให้คำตอบ
answer(vi) ตอบสนอง, Syn. react, return
answer(vt) ตอบสนอง
answer(vt) โต้ตอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
answer(อาน' เซอะ) n., vt., vi. คำตอบ, ผลลัพธ์, คำแก้ตัว, คำสนอง, ตอบ, สนอง, แก้ตัว.
answer modeภาวะตอบรับหมายถึง ภาวะที่โมเด็ม (modem) หรืออุปกรณ์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์ส่งเสียงแสดงว่าพร้อมที่จะรับคำสั่ง (แปลว่าให้เริ่มส่งข้อมูลได้)

English-Thai: Nontri Dictionary
answer(n) คำตอบ, ผลลัพธ์, คำแก้ตัว
answer(vt) ตอบ, แก้ตัว
answerable(adj) รับผิดชอบ, ที่แก้ได้, ที่ตอบได้
unanswerable(adj) ตอบไม่ได้, เถียงไม่ได้, แย้งไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
answered signalสัญญาณตอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
answersคำให้การ, คำให้การแก้ฟ้อง (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Answers, Shortคำตอบสั้นๆ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
answer(n) คำให้การ (ของจำเลยเพื่อแก้คำฟ้องของโจทก์)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Don't answer back!-ไม่มีคำตอบ The Great Dictator (1940)
I promise you I won't bring this up again, but before we end this conversation, would you answer just one more question?เอาล่ะ ฉันสัญญาว่าจะไม่ยกเรื่องนี้มาพูดอีก แต่ก่อนที่เราจะจบเรื่องนี้กัน คุณจะตอบคําถามฉันอีกสักข้อได้มั้ย Rebecca (1940)
Why don't you answer me?ทําไมคุณไม่ตอบฉันล่ะคะ Rebecca (1940)
How can I answer you when I don't know the answer myself?ผมจะตอบคุณได้อย่างไร ในเมื่อผมเองก็ไม่รู้คำตอบ Rebecca (1940)
When they don't ask questions, it's because they know the answers already.เมื่อพวกเขาไม่ถามคำถาม ก็เพราะพวกเขารู้คำตอบอยู่แล้ว 12 Angry Men (1957)
It wears off very quickly. (Doorbell rings) (Ahme) Don't answer it!ไม่ได้ตอบมัน มันสามารถจะคือแค่ คแลง Help! (1965)
Answer 'Present' !ขานว่า 'อยู่ครับ' ! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Somebody calls you, you answer quite slowlyใครบางคนเรียกคุณคุณตอบค่อนข้าง ช้า Yellow Submarine (1968)
What's your answer going to be, Pop?สิ่งที่คำตอบของคุณจะเป็นป๊อป? The Godfather (1972)
Things are negotiated that'll solve your problems and answer your questions.Things are negotiated that'll solve your problems and answer your questions. The Godfather (1972)
You have to answer for Santino, Carlo.You have to answer for Santino, Carlo. The Godfather (1972)
They wanted to know if you could get their test answers from God.เด็ก ๆ อยากรู้ว่า คุณขอข้อสอบจากพระเจ้าได้มั้ย Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
answerA clever student can answer such a question easily.
answerAfter a while he found out the answer.
answerAfter the exam we compared the answers we had written.
answerA girl opened the door in answer to my knock.
answerAlex will answer, "Color!"
answerAll answers must be written according to the instructions.
answerAll but she answered the question.
answerAll of his answers were wide of the mark.
answerAll the answers to this question were wrong.
answerAll the answer to this question were wrong.
answerAll you have to do is sit down here and answer the doctor's questions.
answerA man of reason could answer the question.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขานรับ(n) answer, See also: reply, Syn. คำตอบรับ, Example: ความกล้าหาญชาญชัยของรัฐบาลได้รับคำขานรับและต่อต้านระคนกันไป
ตอบกลับ(v) reply, See also: answer, Example: ทางบริษัทจะตอบกลับไปภายใน 2 อาทิตย์, Thai Definition: แจ้งกลับไปให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้
เครื่องตอบรับโทรศัพท์(n) answering machine, Example: ฉันอยากได้เครื่องตอบรับโทรศัพท์สักเครื่องเพราะช่วงนี้ไม่มีใครอยู่บ้าน, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: เครื่องที่ถ่ายทอดข้อความที่บันทึกไว้เมื่อมีสัญญาณเรียกเข้าจากโทรศัพท์เพื่อให้ผู้เรียกเข้าฟัง และบันทึกข้อความจากผู้เรียกเข้าได้
ระบบโทรศัพท์ตอบรับ(n) answering system, See also: answerphone, Example: ผู้สมัครสามารถฝากชื่อและที่อยู่ไว้ที่ระบบโทรศัพท์ตอบรับได้หากไม่มีผู้รับสาย, Count Unit: ระบบ, Thai Definition: เครื่องที่ต่อกับเครื่องรับโทรศัพท์เพื่อรับโทรศัพท์และบันทึกข้อความจากผู้ที่โทรเข้ามา
เครื่องตอบรับโทรศัพท์(n) answering machine, Thai Definition: เครื่องที่ถ่ายทอดข้อความที่บันทึกไว้เมื่อมีสัญญาณเรียกเข้าจากโทรศัพท์เพื่อให้ผู้เรียกเข้าฟัง และบันทึกข้อความจากผู้เรียกเข้าได้
สนองตอบ(v) respond, See also: answer, reply, Syn. ตอบสนอง, Example: โครงการดังกล่าวสามารถสนองตอบต่อประชากรมากกว่า 300 ล้านคน
กล่าวตอบ(v) answer, See also: reply, respond, Syn. ตอบ, Example: ฉันกล่าวตอบปฏิเสธความช่วยเหลือจากเขา
ขานรับ(v) answer, See also: respond to, Syn. ตอบรับ, ขานตอบ, Example: นักศึกษาขานรับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกันอย่างพร้อมเพรียง, Thai Definition: ตอบรับกลับไปหรือเห็นพ้องด้วย
ขาน(v) reply, See also: answer, respond, Syn. ขานรับ, ขานตอบ, ตอบ, ตอบรับ, Example: ทำไมหนูไม่ขาน เมื่อแม่เรียก, Thai Definition: พูดตอบกลับไปยังผู้ที่เรียก
คำเฉลย(n) answer, See also: respond, reply, retort, key, Syn. คำตอบ, Ant. คำถาม, Example: เขาเปิดโอกาสให้ผู้อ่านดูคำเฉลยที่หน้าอื่นๆ ก่อนสอบ, Thai Definition: คำอธิบายหรือชี้แจงข้อปัญหา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาอย่างไร[ao yāngrai] (x) EN: what do you want ? ; what's the answer ?
เฉลย[chaloēi] (v) EN: answer ; solve ; reply ; response ; give the answer to ; explain ; interpret  FR: résoudre ; apporter la réponse ; bien répondre
จดหมายตอบ[jotmāi tøp] (n, exp) EN: letter in reply ; written answer  FR: lettre de réponse [ f ]
ค่ะ[kha] (x) EN: yes ; okay ; right ; [ politeness marker when answering a question in the affirmative ]  FR: oui ; [ formule de politesse en fin de réponse affirmative ]
ไข[khai] (v) EN: answer ; solve
คำให้การ[kham haikān] (n, exp) EN: testimony ; deposition ; pleading ; answer ; reply ; defense ; evidence  FR: déposition [ f ]
คำถาม คำตอบ[khamthām khamtøp] (n, exp) EN: questions and answers ; catechisms  FR: questions et réponses [ fpl ]
คำตอบ[khamtøp] (n) EN: answer ; reply ; retort  FR: réponse [ f ] ; réplique [ f ] ; répartie [ f ]
คำตอบ[khamtøp] (n) EN: answer ; solution ; key  FR: réponse [ f ] ; solution [ f ] ; clé = clef [ f ]
ขานรับ[khānrap] (v) EN: answer ; respond to

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANSWER AE1 N S ER0
ANSWERS AE1 N S ER0 Z
ANSWER'S AE1 N S ER0 Z
ANSWERED AE1 N S ER0 D
ANSWERING AE1 N S ER0 IH0 NG
ANSWERABLE AE1 N S ER0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
answer (v) ˈaːnsər (aa1 n s @ r)
answers (v) ˈaːnsəz (aa1 n s @ z)
answered (v) ˈaːnsəd (aa1 n s @ d)
answering (v) ˈaːnsərɪŋ (aa1 n s @ r i ng)
answerable (j) ˈænsərəbl (a1 n s @ r @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
答案[dá àn, ㄉㄚˊ ㄢˋ,  ] answer; solution #2,757 [Add to Longdo]
解答[jiě dá, ㄐㄧㄝˇ ㄉㄚˊ,  ] answer; explanation; (math.) solution (of an equation) #8,531 [Add to Longdo]
谜底[mí dǐ, ㄇㄧˊ ㄉㄧˇ,   /  ] answer to a riddle #23,054 [Add to Longdo]
答问[dá wèn, ㄉㄚˊ ㄨㄣˋ,   /  ] answer #50,716 [Add to Longdo]
反唇相讥[fǎn chún xiāng jī, ㄈㄢˇ ㄔㄨㄣˊ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ,     /    ] answer back sarcastically #60,537 [Add to Longdo]
对歌[duì gē, ㄉㄨㄟˋ ㄍㄜ,   /  ] answering phrase of duet; to sing antiphonal answer #61,116 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antwort { f }; Reaktion { f }; Erwiderung { f } (auf) | als Antwort | als Antwort auf; als Reaktion aufanswer (to) | by way of an answer | in answer to [Add to Longdo]
Antwortzustand { m }answer state [Add to Longdo]
Kennungsanforderung { f }; Namensgeberanforderung { f }answer code request [Add to Longdo]
Kennungsgeber { m }; Namensgeber { m }answer generator [Add to Longdo]
Lösung { f }; Ergebnis { n } | die Lösung des Rätsels | die Lösung eines Problemsanswer | the answer to this problem | the answer to a problem [Add to Longdo]
Namensgeberzeichen { n } (Fernschreiber); Stationskennung { f }answer code [Add to Longdo]
Rückschein { m }answer registered [Add to Longdo]
Öffne bitte die Tür!Answer the door please! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness #448 [Add to Longdo]
回答[かいとう, kaitou] (n, vs) reply; answer; (P) #514 [Add to Longdo]
該当[がいとう, gaitou] (n, vs) corresponding; answering to; coming under; applying to; (P) #1,348 [Add to Longdo]
違う[ちがう, chigau] (v5u, vi) (1) to differ (from); to vary; (2) to not be in the usual condition; (3) to not match the correct (answer, etc.); (4) (See 話が違う) to be different from promised; (P) #2,504 [Add to Longdo]
出る[でる, deru] (v1, vi) (1) to go out; to exit; to leave; (2) to appear; to come forth; to be published; (3) (See 電話に出る) to answer (the phone or door); (P) #2,621 [Add to Longdo]
答え(P);答(P);応え[こたえ(P);いらえ(応え), kotae (P); irae ( kotae )] (n) response; reply; answer; solution; (P) #3,272 [Add to Longdo]
返事(P);返辞[へんじ, henji] (n, vs) reply; answer; response; (P) #5,330 [Add to Longdo]
正解[せいかい, seikai] (n, vs) correct; right; correct interpretation (answer, solution); (P) #6,736 [Add to Longdo]
解答[かいとう, kaitou] (n, vs) answer; solution; (P) #8,646 [Add to Longdo]
応答[おうとう, outou] (n, vs) reply; answer; response; (P) #8,964 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
応答[おうとう, outou] answering [Add to Longdo]
共同利用型音声照会通知システム[きょうどうりようけいおんせいしょうかいつうちシステム, kyoudouriyoukeionseishoukaitsuuchi shisutemu] ANSER, Automatic Answer Network System for Electrical Request [Add to Longdo]
自動応答[じどうおうとう, jidououtou] auto-answer, automatic answering [Add to Longdo]
自動発着信装置[じどうはっちゃくしんそうち, jidouhacchakushinsouchi] automatic calling and automatic answering unit [Add to Longdo]
手動応答[しゅどうおうとう, shudououtou] manual answering [Add to Longdo]
電話応答機能[でんわおうとうきのう, denwaoutoukinou] Answering Machine [Add to Longdo]
留守番電話[るすばんでんわ, rusubandenwa] answering machine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Answer \An"swer\, v. i.
   1. To speak or write by way of return (originally, to a
    charge), or in reply; to make response.
    [1913 Webster]
 
       There was no voice, nor any that answered. --1 Kings
                          xviii. 26.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a satisfactory response or return. Hence: To
    render account, or to be responsible; to be accountable;
    to make amends; as, the man must answer to his employer
    for the money intrusted to his care.
    [1913 Webster]
 
       Let his neck answer for it, if there is any martial
       law.                 --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To be or act in return. Hence:
    (a) To be or act by way of compliance, fulfillment,
      reciprocation, or satisfaction; to serve the purpose;
      as, gypsum answers as a manure on some soils.
      [1913 Webster]
 
         Do the strings answer to thy noble hand?
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
    (b) To be opposite, or to act in opposition.
    (c) To be or act as an equivalent, or as adequate or
      sufficient; as, a very few will answer.
    (d) To be or act in conformity, or by way of
      accommodation, correspondence, relation, or
      proportion; to conform; to correspond; to suit; --
      usually with to.
      [1913 Webster]
 
         That the time may have all shadow and silence in
         it, and the place answer to convenience. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         If this but answer to my just belief,
         I 'll remember you.        --Shak.
      [1913 Webster]
 
         As in water face answereth to face, so the heart
         of man to man.          --Prov. xxvii.
                          19.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Answer \An"swer\ ([a^]n"s[~e]r), v. t. [imp. & p. p. {Answered}
   ([a^]n"s[~e]rd); p. pr. & vb. n. {Answering}.] [OE.
   andswerien, AS. andswerian, andswarian, to answer, fr.
   andswaru, n., answer. See {Answer}, n.]
   1. To speak in defense against; to reply to in defense; as,
    to answer a charge; to answer an accusation.
    [1913 Webster]
 
   2. To speak or write in return to, as in return to a call or
    question, or to a speech, declaration, argument, or the
    like; to reply to (a question, remark, etc.); to respond
    to.
    [1913 Webster]
 
       She answers him as if she knew his mind. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       So spake the apostate angel, though in pain: . . .
       And him thus answered soon his bold compeer.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To respond to satisfactorily; to meet successfully by way
    of explanation, argument, or justification, and the like;
    to refute.
    [1913 Webster]
 
       No man was able to answer him a word. --Matt. xxii.
                          46.
    [1913 Webster]
 
       These shifts refuted, answer thine appellant.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The reasoning was not and could not be answered.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. To be or act in return or response to. Hence:
    (a) To be or act in compliance with, in fulfillment or
      satisfaction of, as an order, obligation, demand; as,
      he answered my claim upon him; the servant answered
      the bell.
      [1913 Webster]
 
         This proud king . . . studies day and night
         To answer all the debts he owes unto you.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
    (b) To render account to or for.
      [1913 Webster]
 
         I will . . . send him to answer thee. --Shak.
      [1913 Webster]
    (c) To atone; to be punished for.
      [1913 Webster]
 
         And grievously hath C[ae]zar answered it.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
    (d) To be opposite to; to face.
      [1913 Webster]
 
         The windows answering each other, we could just
         discern the glowing horizon them. --Gilpin.
      [1913 Webster]
    (e) To be or act an equivalent to, or as adequate or
      sufficient for; to serve for; to repay. [R.]
      [1913 Webster]
 
         Money answereth all things.    --Eccles. x.
                          19.
      [1913 Webster]
    (f) To be or act in accommodation, conformity, relation,
      or proportion to; to correspond to; to suit.
      [1913 Webster]
 
         Weapons must needs be dangerous things, if they
         answered the bulk of so prodigious a person.
                          --Swift.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Answer \An"swer\, n. [OE. andsware, AS. andswaru; and against +
   swerian to swear. [root]177, 196. See {Anti-}, and {Swear},
   and cf. 1st {un-}.]
   1. A reply to a charge; a defense.
    [1913 Webster]
 
       At my first answer no man stood with me. --2 Tim.
                          iv. 16.
    [1913 Webster]
 
   2. Something said or written in reply to a question, a call,
    an argument, an address, or the like; a reply.
    [1913 Webster]
 
       A soft answer turneth away wrath.   --Prov. xv. 1.
    [1913 Webster]
 
       I called him, but he gave me no answer. --Cant. v.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   3. Something done in return for, or in consequence of,
    something else; a responsive action.
    [1913 Webster]
 
       Great the slaughter is
       Here made by the Roman; great the answer be
       Britons must take.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A solution, the result of a mathematical operation; as,
    the answer to a problem.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) A counter-statement of facts in a course of
    pleadings; a confutation of what the other party has
    alleged; a responsive declaration by a witness in reply to
    a question. In Equity, it is the usual form of defense to
    the complainant's charges in his bill. --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Reply; rejoinder; response. See {Reply}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 answer
   n 1: a statement (either spoken or written) that is made to
      reply to a question or request or criticism or accusation;
      "I waited several days for his answer"; "he wrote replies
      to several of his critics" [syn: {answer}, {reply},
      {response}]
   2: a statement that solves a problem or explains how to solve
     the problem; "they were trying to find a peaceful solution";
     "the answers were in the back of the book"; "he computed the
     result to four decimal places" [syn: {solution}, {answer},
     {result}, {resolution}, {solvent}]
   3: the speech act of replying to a question [ant: {enquiry},
     {inquiry}, {interrogation}, {query}, {question}]
   4: the principal pleading by the defendant in response to
     plaintiff's complaint; in criminal law it consists of the
     defendant's plea of `guilty' or `not guilty' (or nolo
     contendere); in civil law it must contain denials of all
     allegations in the plaintiff's complaint that the defendant
     hopes to controvert and it can contain affirmative defenses
     or counterclaims
   5: a nonverbal reaction; "his answer to any problem was to get
     drunk"; "their answer was to sue me"
   v 1: react verbally; "She didn't want to answer"; "answer the
      question"; "We answered that we would accept the
      invitation" [syn: {answer}, {reply}, {respond}]
   2: respond to a signal; "answer the door"; "answer the
     telephone"
   3: give the correct answer or solution to; "answer a question";
     "answer the riddle"
   4: understand the meaning of; "The question concerning the
     meaning of life cannot be answered" [syn: {answer},
     {resolve}]
   5: give a defence or refutation of (a charge) or in (an
     argument); "The defendant answered to all the charges of the
     prosecution"
   6: be liable or accountable; "She must answer for her actions"
   7: be sufficient; be adequate, either in quality or quantity; "A
     few words would answer"; "This car suits my purpose well";
     "Will $100 do?"; "A 'B' grade doesn't suffice to get me into
     medical school"; "Nothing else will serve" [syn: {suffice},
     {do}, {answer}, {serve}]
   8: match or correspond; "The drawing of the suspect answers to
     the description the victim gave"
   9: be satisfactory for; meet the requirements of or serve the
     purpose of; "This may answer her needs"
   10: react to a stimulus or command; "The steering of my new car
     answers to the slightest touch"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top