ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

censure

S EH1 N SH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -censure-, *censure*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
censure(n) การตำหนิ, See also: การติเตียน
censure(vt) ตำหนิ, See also: ติเตียน, ติ, Syn. blame, rebuke, reprimand
censure(vi) วิจารณ์อย่างรุนแรง, Syn. criticize
censure for(phrv) กล่าวตำหนิ, See also: ติเตียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
censure(เซน'เชอะ) vt., vi., n. (การ) ตำหนิ, ติเตียน, ด่า, ว่า, วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: censurer n., Syn. reproach

English-Thai: Nontri Dictionary
censure(n) การตำหนิ, การด่าว่า, การติเตียน, การวิจารณ์
censure(vt) ตำหนิ, ด่าว่า, ติเตียน, วิจารณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
censureการตำหนิโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
censure, vote ofการลงมติไม่ไว้วางใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you deny that you separated a young couple who loved each other, exposing your friend to censure for caprice and my sister to derision for disappointed hopes, involving them both in acute misery?คุณจะปฎิเสธหรือว่า คุณไม่ได้เป็น คนแยกคู่รักทั้งสองออกจากกัน ตำหนิเพื่อนของคุณ ว่ากำลังทำสิ่งไม่เหมาะสม และทำให้พี่สาวของฉัน ต้องได้รับความผิดหวัง Pride & Prejudice (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
censureHe censured me for what I had done.
censureWill you screen me from public censure?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิพากษ์วิจารณ์(v) criticize, See also: censure, review, comment, judge, Syn. วิจารณ์, ติชม, Example: คนส่วนใหญ่วิพากษ์วิจารณ์วิธีการสลายม็อบของตำรวจว่ากระทำรุนแรงกว่าเหตุ, Thai Definition: ให้คำตัดสินว่ามีข้อดีอย่างไร หรือมีข้อขาดตกบกพร่องอย่างไรบ้าง
ติติง(v) reproach, See also: censure, reprove, blame, reprimand, criticize, blame, Syn. ทักท้วง, Ant. สนับสนุน, เห็นด้วย, Example: ทำไมไม่ติติงไปที่นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลบ้างล่ะ, Thai Definition: ทักท้วงหรือชี้เพื่อให้รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งพูดหรือทำผิด
การติ(n) condemnation, See also: censure, reproach, comment, review, Syn. การตำหนิ, การต่อว่า, การวิพากย์วิจารณ์, Example: การติเพื่อก่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ครหา(v) blame, See also: censure, reprimand, condemn, criticize, reproach, Syn. ติเตียน, ตำหนิ, ติโทษ, Ant. ชมเชย, ชื่นชม, สรรเสริญ, Example: ลูกน้องต่างก็พากันครหาหัวหน้าว่าอ่อนแอเกินไปจึงแก้ปัญหาไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริภาษ[børiphāt] (v) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure  FR: critiquer ; condamner
ด่าว่า[dāwā] (v) EN: scold ; reprimand ; censure ; rebuke ; reproach  FR: injurier ; insulter ; agonir (r.)
ดุ[du] (v) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate  FR: reprocher ; réprimander
การอภิปรายไม่ไว้วางใจ[kān aphiprāi mai waiwāngjai] (n, exp) EN: debate of no-confidence ; censure debate
การเซ็นเซอร์[kān sensoē] (n) EN: censorship  FR: censure [ f[
การเซ็นเซอร์ในประเทศไทย[kān sensoē nai Prathēt Thai] (n, exp) FR: la censure en Thaïlande [ f ]
ครหา[kharahā] (n) EN: disapproval ; criticism ; censure ; condemnation  FR: critique [ f ] ; désapprobation [ f ]
ครหา[kharahā] (v) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove  FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; diffamer
ลงมติไม่ไว้วางใจ[longmati mai waiwāngjai] (v, exp) EN: censure  FR: voter la confiance
ประณาม[pranām] (v) EN: condemn ; blame ; denounce ; damn ; censure ; reproach ; reprobate ; criticize ; reprimand ; rebuke  FR: condamner ; désapprouver ; blâmer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CENSURE S EH1 N SH ER0
CENSURED S EH1 N SH ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
censure (v) sˈɛnʃər (s e1 n sh @ r)
censured (v) sˈɛnʃəd (s e1 n sh @ d)
censures (v) sˈɛnʃəz (s e1 n sh @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
责难[zé nàn, ㄗㄜˊ ㄋㄢˋ,   /  ] censure #34,921 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
攻撃[こうげき, kougeki] (n, vs) attack; strike; offensive; criticism; censure; (P) #658 [Add to Longdo]
非難(P);批難[ひなん, hinan] (n, vs, adj-na) criticism; blame; censure; attack; reproach; (P) #5,177 [Add to Longdo]
がり;ガリ[gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof #10,471 [Add to Longdo]
弾劾[だんがい, dangai] (n, vs, adj-no) impeachment; accusation; censure; denunciation; (P) #19,168 [Add to Longdo]
検定試験[けんていしけん, kenteishiken] (n) certification examination; licensing examination; licensure examination [Add to Longdo]
勅勘[ちょっかん, chokkan] (n) the emperor's censure [Add to Longdo]
誹議;非議[ひぎ, higi] (n, vs) criticism; censure [Add to Longdo]
不信任決議[ふしんにんけつぎ, fushinninketsugi] (n) censure vote [Add to Longdo]
不信任動議[ふしんにんどうぎ, fushinnindougi] (n) censure motion [Add to Longdo]
褒貶[ほうへん, houhen] (n, vs) praise and censure; criticism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Censure \Cen"sure\, n. [L. censura fr. censere: cf. F. censure.
   Cf. {Censor}.]
   1. Judgment either favorable or unfavorable; opinion. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Take each man's censure, but reserve thy judgment.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of blaming or finding fault with and condemning as
    wrong; reprehension; blame.
    [1913 Webster]
 
       Both the censure and the praise were merited.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Judicial or ecclesiastical sentence or reprimand;
    condemnatory judgment.
    [1913 Webster]
 
       Excommunication or other censure of the church.
                          --Bp. Burnet.
 
   Syn: Blame; reproof; condemnation; reprobation; disapproval;
     disapprobation; reprehension; animadversion; reprimand;
     reflection; dispraise; abuse.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Censure \Cen"sure\, v. i. [imp. & p. p. {Censured}; p. pr. & vb.
   n. {Censuring}.] [Cf. F. ensurer.]
   1. To form or express a judgment in regard to; to estimate;
    to judge. [Obs.] "Should I say more, you might well
    censure me a flatterer." --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   2. To find fault with and condemn as wrong; to blame; to
    express disapprobation of.
    [1913 Webster]
 
       I may be censured that nature thus gives way to
       loyalty.               --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To condemn or reprimand by a judicial or ecclesiastical
    sentence. --Shak.
 
   Syn: To blame; reprove; rebuke; condemn; reprehend;
     reprimand.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Censure \Cen"sure\, v. i.
   To judge. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 censure
   n 1: harsh criticism or disapproval [syn: {censure},
      {animadversion}]
   2: the state of being excommunicated [syn: {excommunication},
     {exclusion}, {censure}]
   v 1: rebuke formally [syn: {reprimand}, {censure}, {criminate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top