ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disgust

D IH0 S G AH1 S T   
79 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disgust-, *disgust*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disgust[N] ความขยะแขยง, See also: ความน่ารังเกียจ, ความสะอิดสะเอียน, ความไม่สบอารมณ์, Syn. loathing, abhorrance, dislike, distaste
disgust[VT] ทำให้ขยะแขยง, See also: ทำให้น่ารังเกียจ, ทำให้สะอิดสะเอียน, ทำให้ไม่สบอารมณ์, Syn. displease, upset, revot, horrify, traumatize, Ant. please, delight, enchant
disgusted[ADJ] ซึ่งน่าสะอิดสะเอียน, See also: ซึ่งน่ารังเกียจ, Syn. displeased, offended, Ant. attracked
disgusting[ADJ] น่ารังเกียจ, See also: น่าเกลียด, น่าสะอิดสะเอียน, น่าขยะแขยง, Syn. loathsome, repellent, Ant. attracktive
disgustingly[ADV] อย่างน่ารังเกียจ, See also: อย่างน่าขยะแขยง, อย่างสะอิดสะเอียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disgust(ดิสกัสทฺ') n. ความน่ารังเกียจ,ความน่าขยะแขยง,ความสะอิดสะเอียน,ความน่าชัง. vt. ทำให้อาเจียน, ทำให้น่าชัง,ทำให้น่าขยะแขยง., See also: disgustedness n. ดูdisgust, Syn. offend,irk,repulsion
disgustful(ดิสกัส'ฟูล) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน
disgusting(ดิสกัส'ทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง., Syn. offensive,odious ###A. attractive

English-Thai: Nontri Dictionary
disgust(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความสะอิดสะเอียน,ความชั่ว
disgust(vt) ทำให้ขยะแขยง,รังเกียจ,ทำให้สะอิดสะเอียน,ทำให้น่าชัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You disgust me.นายทำให้ฉันขยะแขยง The Well-Tempered Clavier (2016)
You all disgust me.พวกแกน่ารังเกียจ Alice Through the Looking Glass (2016)
My own daughter disgusts me.ลูกสาวของฉันเองฉัน disgustYoung & Beautiful (2013)
- Get off me. You disgust me!ออกไปนะ เธอทำตัวน่ารังเกียจมาก Power (2013)
Can you imagine the disillusionment, the shame and the disgust I feel now that I see through you and your stupid, pitiful, naked ambition?คุณพ่อนึกภาพ ความผิดหวัง ความอับอายและความสะอิดสะเอียนที่ฉันรู้สึกออกไหม Spilt Milk (2013)
You would have your grandson protected by someone who disgusts you?ท่านอยากให้หลานชาย ได้รับการปกป้อง จากคนที่เกลียดเขาหรือ? The Climb (2013)
You're afraid of touching others. It disgusts you to put your hands near their possessions.คุณไม่กล้าสัมผัสคนอื่น คุณรังเกียจที่จะแตะต้องของของคนอื่น The Best Offer (2013)
- Save it. Get off of me! You disgust me!เก็บคำพูดไว้เถอะ อยู่ให้ห่างฉันไว้ เธอทำให้ฉันขยะแขยง เฮ้ นั่นพอได้แล้วนะ Revelations (2012)
It disgusts me even to talk...ฉันขยะแขยงที่จะพูดเรื่องนั้น The Scent (2012)
She kind of disgusts you.เธอค่อนข้างที่จะสะอิดสะเอียนนายน่ะ Hopeless (2012)
Shut away in the tower. She disgusts you.ถูกขังในหอคอย The Night Lands (2012)
You disgust me.ฉันรังเกียจเธอ Episode #1.3 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disgustHe could not hide his disgust at the task he was to perform.
disgustHer attitude disgusts me.
disgustHer thick makeup is disgusting.
disgustHis attitude disgusts me.
disgustHow dare you speak about my husband in that disgusting way!
disgustI always view this photo with disgust.
disgustI am disgusted with him.
disgustI am disgusted with myself for my short memory.
disgustI am disgusted with you.
disgustI felt disgust at his behavior.
disgustI was disgusted with his pointless talk.
disgustShe was disgusted at his persistence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าเกลียด[ADJ] disgusting, See also: repulsive, detestable, Syn. น่ารังเกียจ, น่าชัง, Ant. น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ, Thai definition: ที่ไม่น่ายกย่อง, ที่ทำไม่เหมาะสม
น่าเกลียด[V] disgust, See also: be sickening, disfavor, distaste, Syn. น่ารังเกียจ, น่าชัง, Ant. น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ, Example: เขาน่าเกลียดมากที่ประพฤติตัวเช่นนี้, Thai definition: ทำตัวไม่เหมาะสม
น่าเกลียดน่ากลัว[ADJ] disgusting, See also: repulsive, detestable, Syn. น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, น่ากลัว, Ant. น่ารัก, สวย
น่าขยะแขยง[ADJ] disgusting, See also: loathsome, repulsive, Syn. น่ารังเกียจ, น่าเกลียดน่ากลัว, น่าแขยง, Ant. น่ารัก, น่าชื่นชม, น่ารักใคร่, Example: หญิงสาวเอามือควานลงไปในบ่ออันน่าขยะแขยงอย่างรวดเร็ว
น่ารังเกียจ[ADJ] disgusting, See also: hateful, Syn. น่าสะอิดสะเอียน, น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, Ant. น่ารัก, น่าพึงพอใจ, Example: ฉันยอมรับพฤติกรรมน่ารังเกียจของเพื่อนร่วมงานคนนี้ไม่ได้
อสุภ[ADJ] disgusting, See also: loathsome, abhorrent, ugly, Syn. น่าเกลียด, ไม่งาม, ไม่สวย, Ant. สวย, งาม, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate   
แขยง[v.] (khayaēng) EN: be filled with revulsion ; loathe ; abhor ; feel a repugnance ; regard with disgust ; feel nauseated   FR: éprouver de la répulsion/du dégoût ; donner la nausée
ขยะแขยง[v.] (khayakhayaēng) EN: be disgusted ; be revolted ; be repelled ; abhor ; detest ; loathe   FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester
ขยะแขยง[adj.] (khayakhayaēng) EN: sickening ; disgusting ; nauseous   
น่าเกลียด [adj.] (nāklīet) EN: ugly ; disgusting ; unattractive ; unpleasant ; offensive ; unlovely   FR: affreux ; laid ; moche (fam.) ; déplaisant
น่าเกลียดน่ากลัว[adj.] (nāklīet-nāklūa) EN: disgusting ; repulsive ; detestable   
น่ารังเกียจ [adj.] (nārangkīet) EN: disgusting ; hateful   FR: déplaisant ; désagréable
ปฏิกูล[adj.] (patikūn) EN: offensive ; foul ; dirty ; disgusting ; nauseous   FR: dégoûtant ; répugnant ; nauséabond ; écoeurant
สะอิดสะเอียน[v.] (sa-it sa-īen) EN: abhor ; regard with disgust ; be repelled ; have a feeling of revulsion ; be disgusted ; feel nauseous   FR: répugner ; être dégoûté ; considérer avec dégoût ; abhorrer

CMU English Pronouncing Dictionary
DISGUST    D IH0 S G AH1 S T
DISGUSTS    D IH0 S G AH1 S T S
DISGUSTED    D IH0 S G AH1 S T AH0 D
DISGUSTED    D IH0 S G AH1 S T IH0 D
DISGUSTING    D IH0 S G AH1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disgust    (v) dˈɪsgˈʌst (d i1 s g uh1 s t)
disgusts    (v) dˈɪsgˈʌsts (d i1 s g uh1 s t s)
disgusted    (v) dˈɪsgˈʌstɪd (d i1 s g uh1 s t i d)
disgusting    (v) dˈɪsgˈʌstɪŋ (d i1 s g uh1 s t i ng)
disgustedly    (a) dˈɪzgˈʌstɪdliː (d i1 z g uh1 s t i d l ii)
disgustingly    (a) dˈɪsgˈʌstɪŋliː (d i1 s g uh1 s t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
讨厌[tǎo yàn, ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ, / ] disgusting; troublesome; nuisance; nasty; to hate doing sth, #2,221 [Add to Longdo]
可憎[kě zēng, ㄎㄜˇ ㄗㄥ, ] disgusting, #71,866 [Add to Longdo]
使厌烦[shǐ yàn fán, ㄕˇ ㄧㄢˋ ㄈㄢˊ, 使 / 使] disgust [Add to Longdo]
讨厌鬼[tǎo yàn guǐ, ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] disgusting person; slob [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ekelempfindlichkeit {f}disgust sensitivity [Add to Longdo]
Widerwille {m}; Abscheu {f} (gegen) | mit Widerwille; mit Abscheudisgust (at; for) | in disgust [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy [Add to Longdo]
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
きめえ[, kimee] (exp) (sl) (See キモい) disgusting; gross; bad feeling; weird [Add to Longdo]
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting [Add to Longdo]
げろげろ[, gerogero] (exp) (sl) gross me out!; disgusting! [Add to Longdo]
ぞっとしない[, zottoshinai] (exp) not very appealing; pretty disgusting [Add to Longdo]
キモい;きもい[, kimo i ; kimoi] (adj-i) (sl) (abbr) (See 気持ち悪い) gross; disgusting [Add to Longdo]
グロい;ぐろい[, guro i ; guroi] (adj-i) (sl) (from グロ) grotesque; disgusting; gross [Add to Longdo]
ゲッ;げっ;ゲ;げ[, getsu ; getsu ; ge ; ge] (int) exclamation of surprised disappointment, disgust, or worry (yuck, ick, ack, eeew, crap!, blech, gross) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disgust \Dis*gust"\, n. [Cf. OF. desgoust, F. d['e]go[^u]t. See
   {Disgust}, v. t.]
   Repugnance to what is offensive; aversion or displeasure
   produced by something loathsome; loathing; strong distaste;
   -- said primarily of the sickening opposition felt for
   anything which offends the physical organs of taste; now
   rather of the analogous repugnance excited by anything
   extremely unpleasant to the moral taste or higher
   sensibilities of our nature; as, an act of cruelty may excite
   disgust.
   [1913 Webster]
 
      The manner of doing is more consequence than the thing
      done, and upon that depends the satisfaction or disgust
      wherewith it is received.        --Locke.
   [1913 Webster]
 
      In a vulgar hack writer such oddities would have
      excited only disgust.          --Macaulay.
 
   Syn: Nausea; loathing; aversion; distaste; dislike;
     disinclination; abomination. See {Dislike}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disgust \Dis*gust"\, v. t. [imp. & p. p. {Disgusted}; p. pr. &
   vb. n. {Disgusting}.] [OF. desgouster, F. d['e]go[^u]ter;
   pref. des- (L. dis-) + gouster to taste, F. go[^u]ter, fr. L.
   gustare, fr. gustus taste. See {Gust} to taste.]
   To provoke disgust or strong distaste in; to cause (any one)
   loathing, as of the stomach; to excite aversion in; to offend
   the moral taste of; -- often with at, with, or by.
   [1913 Webster]
 
      To disgust him with the world and its vanities.
                          --Prescott.
   [1913 Webster]
 
      [AE]rius is expressly declared . . . to have been
      disgusted at failing.          --J. H.
                          Newman.
   [1913 Webster]
 
      Alarmed and disgusted by the proceedings of the
      convention.               --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disgust
   n 1: strong feelings of dislike
   v 1: fill with distaste; "This spoilt food disgusts me" [syn:
      {disgust}, {gross out}, {revolt}, {repel}]
   2: cause aversion in; offend the moral sense of; "The
     pornographic pictures sickened us" [syn: {disgust}, {revolt},
     {nauseate}, {sicken}, {churn up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top