ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drive off

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drive off-, *drive off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drive off[PHRV] ขับออกไป, See also: แล่นออกไป
drive off[PHRV] ขับผู้รุกรานออกไป, Syn. fight off
drive off[PHRV] ทำให้หมดไป, See also: ขจัด, ขับไล่, Syn. drive away

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I said to the driver, the only way to get away was to drive off the bridge.ฉันบอกคนขับว่าวิธีเดียวที่จะหนีได้ คือขับให้ตกจากสะพาน Live by Night (2016)
Well, I guess that answers the old "If I asked you to drive off a cliff" scenario.อย่างนั้นหรอ ถ้าพ่อบอกให้แกขับลงหน้าผาแกก็ขับลงละสิ Interstellar (2014)
♪ I drive off#ฉันจะขับ# Girls (and Boys) on Film (2013)
You know, what do you say right after the flight, we go right to that dealership on Collins and we buy matching convertibles and we drive off the lot and go shopping at Bal Harbour?รู้ไหมว่า,อะไรที่เธอพูดถูก หลังจากเที่ยวบิน เราทำถูกที่ทำธุรกิจกับคอลลินส์ เราเปลี่ยนมาถูกทางและ เราได้มาเยอะ That Woman's Never Been a Victim Her Entire Life (2012)
They should just drive off into the desert and pitch a tent somewhere and just talk for the rest ofพวกเขาควรจะขับออกไปในทะเลทราย แล้วตั้งเตนท์ที่ไหนสักที่ และแค่คุยกันตลอดระยะเวลา Seven Psychopaths (2012)
It's a little bit like watching your mother-in-law drive off a cliff in your BMW.ที่มีความรู้สึกผสม มันนิด ๆ หน่อย ๆ ชอบดู แม่กฎหมายในของคุณ What Are We Really Made Of? (2010)
One of these nights you'll drive off the road, you'll be so tired.คุณขับมาทั้งคืน คงจะเหนื่อแย่ The Haunting in Connecticut (2009)
And drive off in a Hyundai She was supposed to buy ya shorty Tyco with ya money# หล่อนน่าจะซื้อตุ๊กตา ด้วยเงินของนาย # Showmance (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drive offPlease drive off as soon as your child has left the car.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟาดเคราะห์[V] drive off bad luck, See also: dispel misfortune, Example: เธอฟาดเคราะห์ไปด้วยเงิน 20,000 บาทเชียวหรือ เฮ้อ! ฉันเสียดายแทนจริงๆ, Thai definition: ตัดใจยอมเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเพื่อให้หมดเคราะห์, สละสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เคราะห์สูญหายไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟาดเคราะห์[v. exp.] (fāt khrǿ) EN: drive off bad luck ; dispel misfortune   
ไล่[v.] (lai) EN: expel ; get rid of ; put out ; drive off ; drive away ; oust ; sack ; dismiss   FR: expulser ; chasser ; se débarasser de ; mettre en fuite
ตะเพิด[v.] (taphoēt) EN: drive off by shouting ; scare away ; shoo   FR: faire fuir ; effaroucher

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out [Add to Longdo]
去る(P);避る[さる, saru] (v5r,vi) (1) to leave; to go away; (2) to pass; to elapse; (3) to be distant; (v5r,vt) (4) to send away; to drive off; to divorce; (suf,v5r) (5) (after a -masu stem, esp. of a suru verb) ... completely; (adj-pn) (6) (去る only) (ant [Add to Longdo]
[しっ, shitsu] (int) (1) (uk) shh! (used to silence someone); sh!; (2) shoo! (used to drive off an approaching animal, etc.) [Add to Longdo]
鳥追棒[とりおいぼう, torioibou] (n) (arch) (See 鳥追・2) stick used to drive off birds (during the New Year's procession) [Add to Longdo]
破魔弓[はまゆみ, hamayumi] (n) (ceremonial) bow used to drive off evil; toy bow and arrow [Add to Longdo]
破魔矢[はまや, hamaya] (n) (ceremonial) arrow used to drive off evil [Add to Longdo]
蟇目;引目[ひきめ, hikime] (n) (abbr. of 響目) large, perforated, turnip-shaped arrowhead cover made of Japanese bigleaf magnolia or paulownia; harmless arrow affixed with such a cover (that whistles when shot and is used to drive off evil spirits) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drive off
   v 1: force to go away; used both with concrete and metaphoric
      meanings; "Drive away potential burglars"; "drive away bad
      thoughts"; "dispel doubts"; "The supermarket had to turn
      back many disappointed customers" [syn: {chase away},
      {drive out}, {turn back}, {drive away}, {dispel}, {drive
      off}, {run off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top