ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

answer back

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -answer back-, *answer back*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
answer back[V] สวนตอบ, See also: ตอบโต้, โต้, สวน, ย้อนกลับ, เถียง, สวนกลับ, Syn. talk back
answer back[PHRV] เถียงกลับ, See also: โต้กลับ, ย้อนกลับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And we have the answer back on Berk.และเรามีคำตอบอยู่ที่เบิร์ค How to Train Your Dragon 2 (2014)
Don't you ever fucking answer back to me again.คุณไม่เคยร่วมเพศตอบกลับมาให้ฉันอีกครั้ง Starred Up (2013)
the pirates has answer back get off the stageทีมไพร์เรต เริ่มโต้กลับแล้ว ลงไปจากเวที Step Up 3D (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
answer backShe knows better than to answer back to him.
answer backWhen mother scolds you don't answer back.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ย้อน[v.] (yøn) EN: retort ; reply ; answer ; answer back ; respond ; counter ; return   FR: rétorquer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反唇相讥[fǎn chún xiāng jī, ㄈㄢˇ ㄔㄨㄣˊ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ, / ] answer back sarcastically, #60,537 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い返す(P);言返す[いいかえす, iikaesu] (v5s,vt) (1) to talk back; to answer back; to retort; (2) to say over; to repeat words; to say repeatedly; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top