ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

upbraid

AH0 P B R EY1 D   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -upbraid-, *upbraid*, upbrai
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
upbraid[VT] ดุด่า, See also: ว่ากล่าวอย่างแรง, ตำหนิ, Syn. scold, reprimand, blame, Ant. praise
upbraider[N] ผู้ดุด่า, See also: ผู้ว่ากล่าว
upbraid for[PHRV] ตำหนิ / ดุด่าในเรื่อง, Syn. upbraid with
upbraid with[PHRV] ตำหนิ / ดุด่าในเรื่อง, Syn. upbraid for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
upbraid(อัพเบรด') vt.,vi. ดุด่า,ตำหนิอย่างรุนแรง,ประณาม., See also: upbraider n., Syn. scold

English-Thai: Nontri Dictionary
upbraid(vt) ติเตียน,ดุด่า,ตำหนิ,ประณาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thanks. How much better that man should fall before the lion than the wolf. The clock upbraids me with the waste of time.ขอบใจ มาแล้ว โทษที ขอโทษครับ You'll nothing, madam, to my lord by me? Wicker Park (2004)

CMU English Pronouncing Dictionary
UPBRAID    AH0 P B R EY1 D
UPBRAIDED    AH0 P B R EY1 D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
upbraid    (v) ˌʌpbrˈɛɪd (uh2 p b r ei1 d)
upbraids    (v) ˌʌpbrˈɛɪdz (uh2 p b r ei1 d z)
upbraided    (v) ˌʌpbrˈɛɪdɪd (uh2 p b r ei1 d i d)
upbraiding    (v) ˌʌpbrˈɛɪdɪŋ (uh2 p b r ei1 d i ng)
upbraidings    (n) ˌʌpbrˈɛɪdɪŋz (uh2 p b r ei1 d i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhà, ㄓㄚˋ, ] upbraid, #35,708 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
剣突く;剣突[けんつく, kentsuku] (n) (uk) (See 剣突を食わす) rough scolding; upbraiding; tongue-lashing; dressing-down [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Upbraid \Up*braid"\ ([u^]p*br[=a]d"), v. i. [imp. & p. p.
   {Upbraided}; p. pr. & vb. n. {Upbraiding}.] [OE. upbreiden;
   AS. upp up + bregdan to draw, twist, weave, or the kindred
   Icel. breg[eth]a to draw, brandish, braid, deviate from,
   change, break off, upbraid. See {Up}, and {Braid}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. To charge with something wrong or disgraceful; to
    reproach; to cast something in the teeth of; -- followed
    by with or for, and formerly of, before the thing imputed.
    [1913 Webster]
 
       And upbraided them with their unbelief. --Mark xvi.
                          14.
    [1913 Webster]
 
       Vet do not
       Upbraid us our distress.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To reprove severely; to rebuke; to chide.
    [1913 Webster]
 
       Then began he to upbraid the cities wherein most of
       his mighty works were done.      --Matt. xi. 20
    [1913 Webster]
 
       How much doth thy kindness upbraid my wickedness!
                          --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   3. To treat with contempt. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. To object or urge as a matter of reproach; to cast up; --
    with to before the person. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To reproach; blame; censure; condemn.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Upbraid \Up*braid"\, v. i.
   To utter upbraidings. --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Upbraid \Up*braid"\, n.
   The act of reproaching; contumely. [Obs.] " Foul upbraid."
   --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 upbraid
   v 1: express criticism towards; "The president reproached the
      general for his irresponsible behavior" [syn: {reproach},
      {upbraid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top