ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reject

R IH0 JH EH1 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reject-, *reject*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reject(vt) ปฏิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ, Syn. decline, deny, refuse
reject(vt) บอกปัด, See also: ทอดทิ้ง, ไม่แยแส, Syn. discard, outcast
reject(vt) ไม่ยอมรับ (เช่น ร่างกาย อวัยวะ ยา), Syn. decline
reject(vt) อาเจียน, Syn. disgorge, vomit
reject(n) คนหรือสิ่งที่ถูกปฏิเสธ, Syn. the dregs, the flotsam and jetsam
rejecter(n) ผู้ปฏิเสธ
rejection(n) การปฏิเสธ, See also: การไม่ยอมรับ, Syn. denial, dismissal, rebuff, refusal
rejective(adj) ซึ่งปฏิเสธ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reject(รีเจคทฺ') vt. ปฏิเสธ, ทิ้ง, ไม่ยอมรับ, บอกปัด, อาเจียน, ละทิ้ง, n. สิ่งที่ถูกปฏิเสธหรือบอกปัด, See also: rejectable adj. rejecter n. rejective adj., Syn. rebuff, throw away
rejection(รีเจค'เชิน) n. การปฏิเสธ, การบอกปัด, สิ่งที่ถูกปฏิเสธ, สิ่งที่ถูกละทิ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
reject(vt) ถ่ายออก, ทิ้ง, อาเจียน, บอกปัด, ปฏิเสธ
rejection(n) การปฏิเสธ, การทิ้ง, การบอกปัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rejectยกเสีย, บอกปัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rejectionปฏิกิริยาปฏิเสธสิ่งปลูกถ่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rejectionการปฏิเสธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rejection of offerการบอกปัดคำเสนอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rejection risk insuranceการประกันภัยปฏิเสธนำเข้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rejectionสำนักงานสิทธิบัตรปฏิเสธ ไม่ยอมรับคำขอรับสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The seediest dive on the wharf, populated with every reject and cut-throat from Bombay to Calcutta.คนเที่ยวมีแต่โหดๆ ห่วยๆ ตั้งแต่บอมเบย์ถึงกัลกัตต้า Airplane! (1980)
No matter how much you reject it, you'll bare your fangs anyway.ถึงจะต่อต้านมันแค่ไหน สุดท้ายก็ออกสันดานจนได้ Vampire Hunter D (1985)
Doctors at the CDC in Atlanta reject that theory calling it preposterous beyond belief.'แพทย์ที่ศูนย์ควบคุมโรคในแอตแลนต้า ปฏิเสธทฤษฎีนี้' 'และพูดว่า พิศดารเกินที่จะเชื่อ' Night of the Living Dead (1990)
- Hey, you cannot reject me.- Hey, คุณไม่สามารถปฏิเสธฉัน The Russia House (1990)
You are here because the outside world rejects you.คุณอยู่ที่นี่เพราะโลกภายนอกปฏิเสธคุณ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
You are here because the outside world rejects you.คุณอยู่ที่นี่ ... ... เพราะโลกภายนอกปฏิเสธคุณ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Miscarriage-prone female reproductive system is merely an extension... of the body's natural and necessary instincts to reject foreign matter.ผู้หญิงที่มีแนวโน้มแท้งบุตร จริงๆแล้วเป็นระบบภูมิคุ้มกัน ที่ร่างกายทำการปฏิเสธวัตถุแปลกปลอมตามธรรมชาติ Junior (1994)
The body mistakenly identifies the embryo... as an unwanted foreign substance... and creates antibodies to fight and reject it.ตัวอ่อนเป็นวัตถุแปลกปลอมที่ไม่ต้องการ และสร้างแอนติบอดี้มาต่อสู้ และขับมันออก Junior (1994)
It is why we are a peaceful people who reject violence on principle.เราจึงอยู่อย่างสันติ ปฏิเสธความรุนแรงทุกประการ Seven Years in Tibet (1997)
- Reject civilisation, ... ..especially material possessions.คุณ.. เต้นทั้งคืน Fight Club (1999)
Yemanja, please... don't reject my offering.ยีแมนจาเมตตาด้วย โปรดรับเครื่องเซ่นของข้า Woman on Top (2000)
It's not the reject table, but it's definitely self-exile territory.มันไม่ใช่โต๊ะที่ถูกคนอื่นปฏิเสธหรอกนะ แต่มันคือโต๊ะที่แยกตัวออกจากคนอื่นต่างหากล่ะ A Walk to Remember (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rejectFor love is something you can't reject.
rejectHe had the presumption to reject my proposal.
rejectHer application to join the party was rejected.
rejectHe rejected all the objections.
rejectHe rejected my offer flatly.
rejectHe rejected our demand flatly.
rejectHe rejected our offer.
rejectHe was rejected because his health was poor.
rejectHis application was rejected.
rejectI am afraid it is a reject.
rejectI do not want to reject this claim.
rejectI don't intend to flatly reject suicide but I really wish parents would not make their children join in with them.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกปัด[bøkpat] (v) EN: reject  FR: rejeter
คัดค้าน[khatkhān] (v) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; reject ; dissuade ; dispute ; ban  FR: s'opposer ; être en désaccord ; protester ; contester ; contredire
คัดค้านคำกล่าวหา[khatkhān kham klāohā] (v, exp) EN: reject an accusation
คัดทิ้ง[khat thing] (n, exp) EN: reject
ละทิ้ง[lathing] (v) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person  FR: abandonner ; déserter ; négliger
ละเว้น[lawen] (v) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert  FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
ไม่ยอมรับ[mai yømrap] (v, exp) EN: refuse to admit ; refuse to acknowledge ; refuse ; reject ; disapprove  FR: refuser d'admettre ; refuser de reconnaître ; refuser d'accepter
ปัด[pat] (v) EN: reject ; disclaim ; refuse ; decline  FR: rejeter ; repousser
ปฏิเสธ[patisēt] (v) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow  FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer
ทิ้งขว้าง[thingkhwāng] (v, exp) EN: cast aside ; throw away ; abandon ; dump ; reject

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REJECT R IH0 JH EH1 K T
REJECT R IY1 JH EH0 K T
REJECTS R IY1 JH EH0 K T S
REJECTS R IH0 JH EH1 K T S
REJECTED R IY0 JH EH1 K T AH0 D
REJECTED R IH0 JH EH1 K T IH0 D
REJECTING R IY0 JH EH1 K T IH0 NG
REJECTION R IH0 JH EH1 K SH AH0 N
REJECTION R IY0 JH EH1 K SH AH0 N
REJECTING R IH0 JH EH1 K T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reject (n) rˈiːʤɛkt (r ii1 jh e k t)
reject (v) rˈɪʤˈɛkt (r i1 jh e1 k t)
rejects (n) rˈiːʤɛkts (r ii1 jh e k t s)
rejects (v) rˈɪʤˈɛkts (r i1 jh e1 k t s)
rejected (v) rˈɪʤˈɛktɪd (r i1 jh e1 k t i d)
rejecting (v) rˈɪʤˈɛktɪŋ (r i1 jh e1 k t i ng)
rejection (n) rˈɪʤˈɛkʃən (r i1 jh e1 k sh @ n)
rejections (n) rˈɪʤˈɛkʃənz (r i1 jh e1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
驳回[bó huí, ㄅㄛˊ ㄏㄨㄟˊ,   /  ] reject; turn down; overrule #13,889 [Add to Longdo]
不受理[bù shòu lǐ, ㄅㄨˋ ㄕㄡˋ ㄌㄧˇ,   ] reject a complaint; refuse to entertain (a proposal) #46,068 [Add to Longdo]
[bìn, ㄅㄧㄣˋ, / ] reject; expel; discard; exclude; renounce #83,635 [Add to Longdo]
摈斥[bìn chì, ㄅㄧㄣˋ ㄔˋ,   /  ] reject; dismiss #224,700 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aussteuermagazin { n }reject stacker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
没(P);歿[ぼつ, botsu] (n, n-suf) (1) discard; (n) (2) death; (3) (没 only) (abbr) rejection (of a manuscript, etc.); (n-pref) (4) (没 only) lacking; without; (P) #486 [Add to Longdo]
拒否[きょひ, kyohi] (n, vs, adj-no) denial; veto; rejection; refusal; (P) #2,333 [Add to Longdo]
落選[らくせん, rakusen] (n, vs) election loss; rejection; (P) #3,294 [Add to Longdo]
排除[はいじょ, haijo] (n, vs, adj-no) exclusion; removal; rejection; elimination; abatement; lifting (sanctions, etc.); (P) #4,621 [Add to Longdo]
却下[きゃっか, kyakka] (n, vs) rejection; dismissal; (P) #8,915 [Add to Longdo]
拒絶[きょぜつ, kyozetsu] (n, vs) refusal; rejection; (P) #10,138 [Add to Longdo]
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s, vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) { comp } to download; to copy from a computer to another medium; (7) { MA } to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P) #10,232 [Add to Longdo]
棄却[ききゃく, kikyaku] (n, vs) rejection; dismissal; abandoning; renunciation; waiver; (P) #12,186 [Add to Longdo]
ハブ[habu] (n) (1) { comp } hub; (vs) (2) (sl) to ostracize (someone); to reject #12,310 [Add to Longdo]
断り(P);断わり[ことわり, kotowari] (n) (1) notice; notification; warning; (2) permission; consent; (3) rejection; refusal; nonacceptance; declination; declining; (4) excuse; plea; (P) #15,100 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拒否[きょひ, kyohi] denial, veto, rejection, refusal [Add to Longdo]
雑音除去[ざつおんじょきょ, zatsuonjokyo] normal mode rejection [Add to Longdo]
同相分除去[どうそうぶんじょきょ, dousoubunjokyo] common mode rejection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reject \Re*ject"\ (r?-j?kt"), v. t. [imp. & p. p. {Rejected}; p.
   pr. & vb. n. {Rejecting}.] [L. rejectus, p. p. of reicere,
   rejicere; pref. re- re- + jacere to throw: cf. F. rejeter,
   formerly also spelt rejecter. See {Jet} a shooting forth.]
   1. To cast from one; to throw away; to discard.
    [1913 Webster]
 
       Therefore all this exercise of hunting . . . the
       Utopians have rejected to their butchers. --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]
 
       Reject me not from among thy children. --Wisdom ix.
                          4.
    [1913 Webster]
 
   2. To refuse to receive or to acknowledge; to decline
    haughtily or harshly; to repudiate.
    [1913 Webster]
 
       That golden scepter which thou didst reject.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Because thou hast rejected knowledge, I will also
       reject thee, that thou shalt be no priest to me.
                          --Hos. iv. 6.
    [1913 Webster]
 
   3. To refuse to grant; as, to reject a prayer or request.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To repel; renounce; discard; rebuff; refuse; decline.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reject
   n 1: the person or thing that is rejected or set aside as
      inferior in quality [syn: {cull}, {reject}]
   v 1: refuse to accept or acknowledge; "I reject the idea of
      starting a war"; "The journal rejected the student's paper"
      [ant: {accept}]
   2: refuse to accept; "He refused my offer of hospitality" [syn:
     {refuse}, {reject}, {pass up}, {turn down}, {decline}] [ant:
     {accept}, {have}, {take}]
   3: deem wrong or inappropriate; "I disapprove of her child
     rearing methods" [syn: {disapprove}, {reject}] [ant: {O.K.},
     {approve}, {okay}, {sanction}]
   4: reject with contempt; "She spurned his advances" [syn:
     {reject}, {spurn}, {freeze off}, {scorn}, {pooh-pooh},
     {disdain}, {turn down}]
   5: resist immunologically the introduction of some foreign
     tissue or organ; "His body rejected the liver of the donor"
     [syn: {resist}, {reject}, {refuse}]
   6: refuse entrance or membership; "They turned away hundreds of
     fans"; "Black people were often rejected by country clubs"
     [syn: {reject}, {turn down}, {turn away}, {refuse}] [ant:
     {admit}, {allow in}, {intromit}, {let in}]
   7: dismiss from consideration or a contest; "John was ruled out
     as a possible suspect because he had a strong alibi"; "This
     possibility can be eliminated from our consideration" [syn:
     {rule out}, {eliminate}, {winnow out}, {reject}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top