ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

representation

R EH2 P R AH0 Z EH0 N T EY1 SH AH0 N   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -representation-, *representation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
representation[N] การเป็นตัวแทน, See also: การดำเนินการแทน, Syn. personification, impersonation, delegation
representational[ADJ] ซึ่งดำเนินการแทน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
representation(เรพพริเซนเท'เชิน) n. การแทน,การเป็นผู้แทน,เครื่องหมายแสดงออก,ตัวอย่าง,ตัวแทน,ผู้แทน,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,การแสดงออก,รูป,ภาพ,รูปปั้น,การแสดงละคร,ข้อเท็จจริง,เครื่องแสดง,การบรรยาย, See also: representational adj., Syn. indic

English-Thai: Nontri Dictionary
representation(n) ตัวอย่าง,การแสดง,ผู้แทน,การบรรยาย,ข้อคิดเห็น
misrepresentation(n) การแสดงผิด,การใส่ความ,การบิดเบือนความจริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
representation๑. การเป็นผู้แทน๒. หนังสือแสดงความไม่พอใจ (เบากว่าประท้วง)๓. การแถลงในนามของรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
representationการแถลงข้อความจริง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
representation๑. การเป็นผู้แทน๒. การชี้แจงข้อเท็จจริง, การแถลงข้อความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
representationการแทน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
representation of a vectorตัวแทนเวกเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
representation theoryทฤษฎีตัวแทน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
representation, collectiveการเป็นผู้แทนปวงชนโดยส่วนรวม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
representation, functionalการเป็นผู้แทนตามกลุ่มอาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
representation, groupการเป็นผู้แทนกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
representation, minority๑. การให้มีผู้แทนของฝ่ายข้างน้อย๒. การเป็นตัวแทนของฝ่ายข้างน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Representation (Psychoanalysis)ตัวแทน (จิตวิเคราะห์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
representationการรับรอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Landers, I cautioned you earlier that legal representation would be helpful.ผมเตือนคุณก่อนหน้านี้แล้วว่า ตัวแทนที่เหมาะสมทางก.ม.ช่วยคุณได้ Oh, God! (1977)
Yeah, well, you'd think a guy that outsells Stephen King... could find better representation.ใช่ คุณไม่คิดบ้างเหรอว่า คนที่จะมาทำลายสถิติของสตีเฟ่น คิง น่าจะหาตัวแทนได้ดีกว่านี้ In the Mouth of Madness (1994)
A representation. The things Cane writes are indescribable.เปรียบเหมือนตัวแทน สิ่งที่เคนกล่าวถึงไม่สามารถพูดออกมาได้ In the Mouth of Madness (1994)
Japan made headlines by opting to forego candidate representation in exchange for the systems integration subcontract.ญี่ปุ่นทำข่าวโดยการเลือกที่จะ นำตัวแทนผู้สมัคร เพื่อแลกกับการรับ เหมาช่วงการรวมระบบ Contact (1997)
You're fired. I have new representation.คุณถูกไล่ออก ฉันมีทนายคนใหม่ Legally Blonde (2001)
She's a holographic representation of the Red Queen.มันคือโอโลกราฟฟิก ตัวแทนของเรทควีน Resident Evil (2002)
I will use the words business community cause I think that is a much fairer representation than zeroing in on just this word corporation.ผมจะใช้คำว่า "ชุมชนธุรกิจ" เพราะผมคิดว่า นี่เป็นคำที่กลาง ๆ กว่า ดีกว่าใช้คำว่า "บรรษัท" The Corporation (2003)
Some people have called that intergeneration tyranny a form of taxation without representation levied by us on generations yet to be.บางคนเรียกมันว่า ระบอบทรราชย์ข้ามรุ่น มันเป็นการขูดรีดภาษีโดยที่อีกฝ่ายไม่มีปากเสียง เราขูดรีดจากคนรุ่นหลังที่ยังไม่เกิด The Corporation (2003)
...I appeared before the Congressional Committee the highest representation of the American people under subpoena to tell what I knew of activities which I believed might lead to an attempt to set up a fascist dictatorship....ผมปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการสภาคองเกรส ผู้แทนสูงสุดของชาวอเมริกัน ภายใต้คำสั่งศาลเพื่อให้การเรื่องที่ผมรู้เห็น The Corporation (2003)
To receive legal representation.ได้รับบริการทางกฏหมาย Pilot (2004)
Representation. It's gonna be a feeding frenzy. Gonna be murders.เป็นผจก.ส่วนตัวเขาไง รับรองโดนทิ้งแน่ Goal! The Dream Begins (2005)
We get thousands of requests for representation.เราได้รับการร้องเรียน เรื่องแบบนี้เยอะมาก Cute Poison (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
representationThis painting is a representation of a storm at sea.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปแทน[N] representation, Example: พระประทานในโบสถ์เป็นรูปแทนองค์พระพุทธเจ้า ซึ่งจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนองค์จริงทุกอย่าง เพราะสร้างขึ้นจากอุดมคติ และความศรัทธา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การหลอกลวง[n.] (kān løklūang) EN: deceit ; fraud ; fraudulent misrepresentation   FR: fraude [f]
การเป็นตัวแทน[n. exp.] (kān pen tūathaēn) EN: representation   
การแสดงเจตนา[n. exp.] (kān sadaēng jettanā) EN: declaration of intention ; disclosing one's intention ; intention representation   FR: déclaration d'intention [f]
การแสดงคำ[n. prop.] (kān sadaēng kham) EN: representation   FR: représentation [f]
ละคร[n.] (lakhøn) EN: theater ; play ; drama ; theatrical performance ; stage performance ; show ; ldance drama ; lakorn   FR: théâtre [m] ; pièce de théâtre [f] ; comédie [f] ; drame [m] ; représentation théâtrale [f] ; spectacle de théâtre [m]
ปฏิมา[n. exp.] (patimā) EN: Buddha image ; Buddha figure   FR: icône [f] ; image [f] ; représentation du Bouddha [f]
แผนผัง[n.] (phaēnphang) EN: diagram ; plan ; layout ; scheme ; plot   FR: plan [m] ; schéma [m] ; représentation [f] ; croquis [m] ; diagramme [m] ; organigramme [m]
พระพุทธรูป[n. exp.] (Phraphuttharūp) EN: image of Buddha ; Statue of Buddha ; Buddha image   FR: image du Bouddha [f] ; représentation du Bouddha [f]
ระบบปาร์ตี้ลิสต์[n. exp.] (rabop pātīlis) EN: proportional representation ; party list system   FR: représentation proportionnelle [f] ; proportionnelle [f]
ระบบสัดส่วน[n. exp.] (rabop satsūan) EN: proportional representation   FR: représentation proportionnelle [f] ; proportionnelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
REPRESENTATION    R EH2 P R AH0 Z EH0 N T EY1 SH AH0 N
REPRESENTATIONS    R EH2 P R AH0 Z AH0 N T EY1 SH AH0 N Z
REPRESENTATIONAL    R EH2 P R AH0 Z AH0 N T EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
representation    (n) rˌɛprɪzɛntˈɛɪʃən (r e2 p r i z e n t ei1 sh @ n)
representations    (n) rˌɛprɪzɛntˈɛɪʃənz (r e2 p r i z e n t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Darstellung {f} | isometrische Darstellung {f}; maßgleiche Darstellung {f}representation | isometric representation [Add to Longdo]
Interessenvertretung {f}representation of interests [Add to Longdo]
Vertretung {f} | in Vertretung von | zur Vertretung berufenrepresentation | as representative of | appointed to act for [Add to Longdo]
Volksvertretung {f}representation of the people [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]
アナログ表現[アナログひょうげん, anarogu hyougen] (n) {comp} analog representation [Add to Longdo]
アナログ表示[アナログひょうじ, anarogu hyouji] (n) {comp} analog representation [Add to Longdo]
アバター;アヴァター[, abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality [Add to Longdo]
グリフ表現[グリフひょうげん, gurifu hyougen] (n) {comp} glyph representation [Add to Longdo]
コード化表現[コードかひょうげん, ko-do kahyougen] (n) {comp} code element; code value; coded representation [Add to Longdo]
コード値[コードち, ko-do chi] (n) {comp} code element; code value; coded representation [Add to Longdo]
コード要素[コードようそ, ko-do youso] (n) {comp} code element; code value; coded representation [Add to Longdo]
シ;チ[, shi ; chi] (n) ti; si; 7th note in the tonic solfa representation of the diatonic scale [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
アナログ表現[アナログひょうげん, anarogu hyougen] analog representation [Add to Longdo]
アナログ表示[アナログひょうじ, anarogu hyouji] analog representation [Add to Longdo]
グリフ表現[ぐりふひょうげん, gurifuhyougen] glyph representation [Add to Longdo]
コード化表現[コードかひようげん, ko-do kahiyougen] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード値[コードち, ko-do chi] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード要素[コードようそ, ko-do youso] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
データ表示[データひょうじ, de-ta hyouji] data representation [Add to Longdo]
ディジタル表現[ディジタルひょうげん, deijitaru hyougen] digital representation [Add to Longdo]
ビュー表現[ビューひょうげん, byu-hyougen] view representation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Representation \Rep`re*sen*ta"tion\ (-z?n-t?"sh?n), n. [F.
   repr?sentation, L. representatio.]
   1. The act of representing, in any sense of the verb.
    [1913 Webster]
 
   2. That which represents. Specifically:
    (a) A likeness, a picture, or a model; as, a
      representation of the human face, or figure, and the
      like.
    (b) A dramatic performance; as, a theatrical
      representation; a representation of Hamlet.
    (c) A description or statement; as, the representation of
      an historian, of a witness, or an advocate.
    (d) The body of those who act as representatives of a
      community or society; as, the representation of a
      State in Congress.
    (e) (Insurance Law) Any collateral statement of fact, made
      orally or in writing, by which an estimate of the risk
      is affected, or either party is influenced.
      [1913 Webster]
 
   3. The state of being represented.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Description; show; delineaton; portraiture; likeness;
     resemblance; exhibition; sight.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Re-presentation \Re-pres`en*ta"tion\ (r?-prez`?n-t?"sh?n), n.
   [See {Re-present}.]
   The act of re-presenting, or the state of being presented
   again; a new presentation; as, re-presentation of facts
   previously stated.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 representation
   n 1: a presentation to the mind in the form of an idea or image
      [syn: {representation}, {mental representation}, {internal
      representation}]
   2: a creation that is a visual or tangible rendering of someone
     or something
   3: the act of representing; standing in for someone or some
     group and speaking with authority in their behalf
   4: the state of serving as an official and authorized delegate
     or agent [syn: {representation}, {delegacy}, {agency}]
   5: a body of legislators that serve in behalf of some
     constituency; "a Congressional vacancy occurred in the
     representation from California"
   6: a factual statement made by one party in order to induce
     another party to enter into a contract; "the sales contract
     contains several representations by the vendor"
   7: a performance of a play [syn: {theatrical performance},
     {theatrical}, {representation}, {histrionics}]
   8: a statement of facts and reasons made in appealing or
     protesting; "certain representations were made concerning
     police brutality"
   9: the right of being represented by delegates who have a voice
     in some legislative body
   10: an activity that stands as an equivalent of something or
     results in an equivalent

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top