Search result for

dist

(140 entries)
(0.0712 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dist-, *dist*.
English-Thai: Longdo Dictionary
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
Fractional distillation(n ) การกลั่นลำดับส่วน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
distinct conceptความคิดที่ชัดเจน
distressการยึดทรัพย์สินเป็นการประกันการชำระเงิน
distress (n ) ความเจ็บปวด, เศร้าเสียใจ หรือวิตกกังวลอย่างรุนแรง
See also: S. suffering,
distress (n ) (in distress) ภาวะอันตรายหรือลำบาก ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
distributorships (n ) สิทธิของการเป็นผู้แทนจำหน่าย
distro[ดิสโทร] (n ) ผู้แจกจ่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distant    [ADJ] ห่างไกล, See also: ไกลลับตา, Syn. far, apart, out of sight, Ant. near, close
distend    [VI] แผ่กระจาย, See also: ขยาย, บวม, พอง, โป่ง, Syn. broaden, widen, enlarge, Ant. narrow, contract
distend    [VT] แผ่กระจาย, See also: ขยาย, ขยายตัว, พอง, โป่ง, Syn. broaden, widen, enlarge, Ant. narrow, contract
distill    [VI] กลั่น, See also: ทำให้บริสุทธิ์, ต้มสกัด, Syn. distil, purify, refine, Ant. muddy, cloud
distill    [VT] กลั่น, See also: ทำให้บริสุทธิ์, ต้มสกัด, Syn. distil, purify, refine, Ant. muddy, cloud
distort    [VT] ทำให้ผิดรูป, See also: ทำให้บิดเบี้ยว, Syn. warp, twist
distort    [VT] บิดเบือน, See also: ทำให้บิดเบือน, ทำให้เข้าใจผิด, Syn. misrepresent, bias
distort    [VI] ผิดรูปผิดร่าง, See also: บิดเบี้ยว, Syn. warp, twist
disturb    [VT] รบกวน, See also: ทำให้วุ่นวาย, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้ขุ่นเคือง, Syn. upset, worry, distress, Ant. calm, comfort
distance    [N] ความห่างไกล, See also: ความห่างเหิน, Syn. remoteness, Ant. closeness, nearness

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
distal-ปลาย, -ส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
distalด้านปลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
distal๑. -ไกลกลาง๒. -ปลาย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
distal 1/3ส่วนไกลกลาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
distal contactสัมผัสไกลกลาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
distal cuspปุ่มด้านไกลกลาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
distal endส่วนหลังสุด(ฟันปลอม) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
distal extension partial denture; denture, distal extension partial; denture, extension partial; extension partial dentureฟันปลอมบางส่วนขยายฐาน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
distal grooveร่องไกลกลาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
distal phalanxกระดูกนิ้วท่อนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distalเจริญงอกยาวออกทางปลาย,ส่วนปลาย,ปลาย,ขอบ,ซึ่งห่างไกลจากลำตัว [การแพทย์]
Distal Endส่วนปลาย,ส่วนปลาย [การแพทย์]
Distal Groupกล้ามเนื้อกลุ่มปลาย [การแพทย์]
Distal Loopขดปลายทาง [การแพทย์]
Distal Partถุงไส้เลื่อนส่วนปลาย,ส่วนปลาย [การแพทย์]
Distal Processส่วนปลายที่สั้นของโอลแฟคตอรีเซลล์ [การแพทย์]
Distal Segmentประสาทท่อนปลาย [การแพทย์]
Distal Straight Portionส่วนตรงตอนปลาย [การแพทย์]
Distanceระยะทาง,ระยะห่าง [การแพทย์]
Distance educationการศึกษาทางไกล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dist"Don't disturb her. She is at work right now" he whispered.
distTen miles is not a short distance.
distTwenty miles is a long distance to walk.
distAn orphan at three, he was brought up by a distant relative.
distForty miles is a good distance.
distFour miles is a good distance.
distFive miles is a suitable distance for a picnic.
distFive miles is a long distance to walk.
distSuccessfully demonstrated a new product in 7 districts.
distSomething looking like a UFO made a sudden turn then disappeared into the distant sky.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distaff(ดิส'ทาฟ) n. ไม้พันหรือปั่นด้ายเวลากรอ,เพศหญิง,งานของผู้หญิง. -adj. เกี่ยวกับผู้หญิง,ซึ่งมีเชื้อสายทางฝ่ายแม่
distain(ดิสเทน') vt. ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เป็นมลทิน, Syn. stain,sully
distal(ดิส'เทิล) adj. ปลาย,ไกลจากส่วนกลาง., Syn. terminal
distance(ดิส'เทินซฺ) n.ระยะทาง,ระยะทางไกล,ช่วงเวลา,จุดหรือบริเวณที่อยู่ไกล,ทางไกล. vt. ทิ้งระยะไกล, Syn. length,space,remove
distant(ดิส'เทินทฺ) adj. ไกล,ยาวนาน,ไม่ต่อเนื่องกัน,แยกกัน,ไม่คุ้นเคย., See also: distantness n., Syn. far,apart,reserved ###A. near
distaste(ดิสเทส') n. ความไม่ชอบ,ความไม่พอใจ. vt. ไม่ชอบ,ไม่พอใจ,รังเกียจ, Syn. aversion,dislike ###A. liking,taste
distasteful(ดิสเทส'ฟูล) adj. ไม่พอใจ,น่ารังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย,ไม่ถูกรส., See also: distastefulness n., Syn. disgusting,repugnant
distemper(ดิสเทม'เพอะ) n. อารมณ์ร้าย,ชื่อโรคติดเชื้อหลายโรคของสัตว์โดยเฉพาะcanine distemper,เทคนิคการวาดภาพด้วยกาวน้ำ,ภาพวาดกาวน้ำ. vt. วาดภาพกาวน้ำ, Syn. craze
distemperature(ดิสเทม'เพอระเชอะ) n. ภาวะผิดปกติ,อารมณ์ร้าย,สุขภาพจิตหรืออารมณ์ทิ่ผิดปกติ
distend(ดิสเทนดฺ') vt.,vi. แผ่กระจายไปทุกทิศ,ขยาย,พอง,ทำให้ยืดออก,ทำให้บานออก

English-Thai: Nontri Dictionary
distaff(n) แกนพันด้าย,งานของสตรี
distance(n) ระยะทาง,หนทาง,ช่วงเวลา
distant(adj) นาน,ไกล,ไม่คุ้นเคย,ห่างเหิน,ไม่ต่อเนื่อง
distaste(n) ความไม่ถูกใจ,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ
distasteful(adj) ไม่ถูกปาก,ไม่อร่อย,ไม่ถูกรส,ไม่ถูกใจ,ขมขื่น,น่ารังเกียจ
distemper(n) อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์ร้าย,ความเจ็บไข้
distend(vi) โตขึ้น,บาน,พอง,ขยายออก,แผ่กระจาย,ยืดออก
distil(vt) กลั่น,สกัด
distill(vt) กลั่น,สกัด
distillation(n) การกลั่น,การสกัด,ขบวนการกลั่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดจำหน่าย    [V] distribute, See also: sell, dispense, Syn. จำหน่าย, ขาย, Example: ยาไวอกราเป็นยาที่องค์การเภสัชกรรมจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว, Thai definition: จัดการเรื่องจำหน่าย
ระยะทาง    [N] distance, Example: กรุงเทพฯ อยู่ห่างจากขอนแก่นเป็นระยะทางประมาณ 440 กิโลเมตร, Count unit: เมตร, กิโลเมตร, ไมล์, Thai definition: ช่วงสั้นยาวของแนวหรือพื้นที่สำหรับใช้สัญจร
กวนเมือง    [V] annoy, See also: disturb, trouble, harass, agitate, Syn. ก่อกวน, Example: เด็กๆ ที่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน ในภายหน้ามักจะกวนเมือง ทำความเดือดร้อนให้สังคม, Thai definition: ก่อกวนให้เกิดปัญหาวุ่นวายในสังคม
ทารุณจิตใจ    [V] hurt, See also: distress, upset, Syn. ทำร้ายจิตใจ, Example: ภาพที่เห็นมันทารุณจิตใจวัยเด็กอย่างเขา
แปลกหูแปลกตา [ADJ] different, See also: distinct, Example: การเดินทางโดยทางรถไฟนั้นผู้โดยสารจะเห็นทิวทัศน์ที่แปลกหูแปลกตาและสวยงามของแต่ละภูมิภาค, Thai definition: ที่แตกต่างไปจากที่เคยรู้เคยเห็น
ต.    [N] district, See also: dist., Syn. ตำบล
อ. [N] district, See also: dist., Syn. อำเภอ
สิ่งรบกวน    [N] disturbance, See also: troublesomeness, intrusion
ถอยห่าง    [V] move far from, See also: distance oneself from, Syn. เขยิบออก, Ant. ชิดใกล้, Example: เจ้าเสือน้อยดูดนมแม่จนหายอยากแล้วจึงถอยห่างออกมา, Thai definition: เคลื่อนออกมาไกลจากที่เดิม
แยกแยะ [V] distinguish, See also: differentiate, Syn. จำแนก, แบ่ง, แบ่งแยก, แยกประเภท, Ant. รวม, รวบรวม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อำเภอ[n.] (amphoē) EN: district   FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūang) EN: capital district ; provincial capital   FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งเฉลี่ยเท่า ๆ กัน[v. exp.] (baeng chalīa thao-thao kan) EN: distribute evenly   
แบ่งเงินปันผล[v. exp.] (baeng ngoenpanphon) EN: pay out a dividend ; distribute a dividend   
แบ่งออก[v. exp.] (baeng øk) EN: distribute   FR: scinder ; sectionner
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   FR: répartir ; partager
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   
แบ่งสรร[v.] (baengsan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISTAD    D IH1 S T AH0 D
DISTAL    D IH1 S T AH0 L
DISTIL    D IH2 S T IH1 L
DISTEL    D IH1 S T AH0 L
DISTURB    D IH2 S T ER1 B
DISTILL    D IH2 S T IH1 L
DISTEND    D IH2 S T EH1 N D
DISTRON    D IH1 S T R AA2 N
DISTLER    D IH1 S T L ER0
DISTORT    D IH2 S T AO1 R T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distil    (v) (d i1 s t i1 l)
distaff    (n) (d i1 s t aa f)
distant    (j) (d i1 s t @ n t)
distend    (v) (d i1 s t e1 n d)
distils    (v) (d i1 s t i1 l z)
distort    (v) (d i1 s t oo1 t)
disturb    (v) (d i1 s t @@1 b)
distaffs    (n) (d i1 s t aa f s)
distance    (v) (d i1 s t @ n s)
distaste    (n) (d i1 s t ei1 s t)

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
distinguer (vt) (percevoir) distinguer qn dans la foule (différencier) ou (honorer qn par qc)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
ありあり[, ariari] (adj-f,adv-to) (on-mim) distinct; clear; vivid [Add to Longdo]
ありんす[, arinsu] (exp) variation of "arimasu" used by the prostitutes of the Yoshiwara red light district in the Edo period [Add to Longdo]
ありんすことば[, arinsukotoba] (n) language used by the harlots of the Yoshiwara red light district during the Edo period [Add to Longdo]
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
お邪魔します;御邪魔します[おじゃまします, ojamashimasu] (exp) (1) excuse me for disturbing (interrupting) you; (2) greeting used on going to someone's home [Add to Longdo]
きっぱり(P);きっぱりと[, kippari (P); kipparito] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P) [Add to Longdo]
くっきり[, kukkiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) distinctly; clearly; boldly; (P) [Add to Longdo]
けじめ[, kejime] (n) distinction (between right and wrong); (P) [Add to Longdo]
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp,v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不信用[bù xìn yòng, ] distrust [Add to Longdo]
事端[shì duān, ] disturbance; incident [Add to Longdo]
供销商[gōng xiāo shāng, / ] distribution business; supplier [Add to Longdo]
[biǎo, ] distribute [Add to Longdo]
凄然[qī rán, ] distressing [Add to Longdo]
分布[fēn bù, / ] distributed; to distribute [Add to Longdo]
分布式[fēn bù shì, / ] distributed [Add to Longdo]
分布式拒绝服务[fēn bù shì jù jùe fú wù, / ] distributed denial of service (DDOS) form of internet attack [Add to Longdo]
分布式环境[fēn bù shì huán jìng, / ] distributed environment (computing) [Add to Longdo]
分布式结构[fēn bù shì jié gòu, / ] distributed architecture [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ひずみ[ひずみ, hizumi] distortion [Add to Longdo]
オンライン配布[オンラインはいふ, onrain haifu] online distribution [Add to Longdo]
クロック分配[クロックぶんぱい, kurokku bunpai] clock (signal) distribution [Add to Longdo]
デューティサイクルひずみジッタ[でゆーていさいくる ひずみ じった, deyu-teisaikuru hizumi jitta] DCD, duty cycle distortion jitter [Add to Longdo]
ポワッソン分布[ポワッソンぶんぷ, powasson bunpu] Poisson distribution [Add to Longdo]
位相歪み[いそうひずみ, isouhizumi] phase distortion [Add to Longdo]
一般配布[いっぱんはいふ, ippanhaifu] general distribution (of software, e.g.) [Add to Longdo]
一様乱数[いちようらんすう, ichiyouransuu] uniform random number, uniformly distributed random number [Add to Longdo]
遠隔教育[えんかくきょういく, enkakukyouiku] distance learning, remote learning [Add to Longdo]
遠隔講義[えんかくこうぎ, enkakukougi] distance learning [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
地区[ちく, chiku] Distrikt, Gebiet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top