Search result for

far

(189 entries)
(0.0528 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -far-, *far*
English-Thai: Longdo Dictionary
fart(v, n) ตด, pass the gas
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
far[ADV] ไกล, See also: ห่าง, ห่างไกล
far[ADV] อย่างมาก, See also: มาก, Syn. greatly, incomparably
far[ADJ] (ระยะเวลา) ห่างไกล, See also: ไกล, ห่าง, ยาวนาน, Ant. close, near
far[ADJ] (ระยะทาง) ไกล, See also: ห่างไกล, กว้างไกล, Syn. distant, faraway, remote
fare[N] ค่าโดยสาร, See also: ค่าพาหนะ, ค่าเดินทาง, Syn. charge, expense, token
fare[N] อาหาร, Syn. meals, menu
fare[VI] กระทำ, See also: ปฎิบัติ, จัดการ, Syn. do, manage, get on
fare[VI] รับประทาน, See also: กิน, ทาน
fare[VI] เดินทาง
farm[N] ที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์, See also: นา, ไร่นา, Syn. field, pasture

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
far(ฟาร์) adv. ไกล,ห่าง,มาก,ทีเดียว -Phr. (by far มาก,เป็นปริมาณมาก.), See also: Phr. (far and away มาก) . farness n.
far eastn. ประเทศทั้งหลายในตะวันออกไกล,เอเชียตอนใต้และเอเชียอาคเนย์. -Far Eastern adj.,n.
far-offadj. สุดขีด,อย่างยิ่ง,ลึก,ซึ่งเลยเถิด,ผิดปกติ, See also: far-offness,n.
farad(แฟ'เริด) n. หน่วยความจุไฟฟ้า
faraday(แฟ' ระเดย์) n. หน่วยไฟฟ้าที่เท่ากับ96,500คูลอมบ์
faradic(ฟะแรด' คิด) adj. เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า
farce(ฟาร์ซฺ) {farced,farcing,farces} n. ละครตลก,เรื่องตลก,เรื่องที่น่าขบขัน vt. สอดแทรก,ปรุงแต่ง,ยัด,ใส่
farceur(ฟาร์เซอร์') n. ผู้เขียนละครตลก,ผู้เขียนเรื่องตลก,ตัวตลก
farcical(ฟารฺ'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับละครตลก,น่าหัวเราะ,เหลวไหล, See also: farcicality n. farcicalness n. farcically adv., Syn. absurd ###A. serious
fard(ฟาร์ด) n. เครื่องสำอางค์สำหรับใบหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
far(adj,adv) ห่างไกล,ห่าง,ไกล,ไกลห่าง
FAR-far-fetched(adj) กว้างขวาง,ลึกซึ้ง,ไกลจากความจริง
FAR-far-flung(adj) แผ่กว้าง,กว้าง,แผ่ไพศาล,กว้างขวาง
FAR-far-off(adj) ห่างไกล,ไกล
FAR-far-reaching(adj) แผ่ไปไกล,มีอิทธิพลมาก,กว้างขวาง
faraway(adj) ห่างไกล,ไกล
farce(n) หัสนาฏกรรม,เรื่องตลก,ละครตลก,เรื่องชวนหัว,เรื่องขบขัน
fare(n) ค่าโดยสาร,คนโดยสาร,อาหาร
fare(vi) ปรากฏ,มีประสบการณ์,เป็นไป,เกิดขึ้น,ท่องเที่ยวไป,จินตนาการ
farewell(adj) เป็นการลาจาก,เป็นการอำลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
far-sight; farsightedness; hypermetropia; hyperope; hyperopiaสายตายาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
farceละครตลก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
fareค่าโดยสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
farinaนวลแป้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
farinaceous; mealy๑. มีนวลแป้ง [มีความหมายเหมือนกับ farinose]๒. คล้ายแป้ง๓. เป็นแป้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
farinoseมีนวลแป้ง [มีความหมายเหมือนกับ farinaceous; mealy ๑] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
farmสถานเกษตรกรรม, ไร่นา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
farm managerผู้จัดการไร่นา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
farm operatorผู้ทำไร่นา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
farm ownerเจ้าของไร่นา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Far Advancedขนาดมาก,ระยะที่ลุกลามมากแล้ว,ขั้นมาก [การแพทย์]
Far Eastดินแดนตะวันออกไกล [การแพทย์]
Far Infraredฟาร์อินฟราเรด [การแพทย์]
far pointจุดไกล, ตำแหน่งวัตถุไกลที่สุดที่ตาจะมองเห็นได้ชัด  สำหรับตาคนปกติจะมองเห็นวัตถุไกลที่สุดได้ชัดในระยะอนันต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Far-Sightednessสายตายาว [การแพทย์]
far-sightedness [presbyopia]สายตายาวแบบคนสูงอายุ, สายตาของผู้สูงอายุซึ่งกล้ามเนื้อตาหรือเลนส์ตาขาดความยืดหยุ่นไม่สามารถปรับเลนส์ตาให้โค้งนูนได้ปกติตามต้องการ จึงมองดูวัตถุระยะใกล้ไม่ชัดเจน (ตาคนปกติจะมองเห็นวัตหถุได้ชัดเจนในระยะใกล้สุด 25 เซนติเมตร)  แต่มองดูวัตถุระยะไกลได้เหมือนคนปกติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
faradฟารัด, หน่วยของความจุไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ F โดยกำหนดว่าความจุไฟฟ้า 1 ฟารัด คือค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ ซึ่งถ้ามีการถ่ายโอนประจุระหว่างแผ่นตัวนำทั้งสองในตัวเก็บประจุปริมาณ 1 คูลอมบ์ จะทำให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้า 1 โวลต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Faraday Cageกรงฟาราเดย์ [การแพทย์]
Faradiac Peaksปฎิกิริยาทางไฟฟ้าเคมี [การแพทย์]
Faradic Currentกระแสสลับ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
farewellการเลี้ยงส่ง
farmingกสิกรรม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Farm?ฟาร์มเหรอ? The Boy in the Striped Pajamas (2008)
As far as my being here, you take that up with the school.ก่อนที่จะมาพูดเรื่องที่ฉันมาที่นี่ เธอควรคิดถึงเรื่องโรงเรียนก่อนดีกว่า New Haven Can Wait (2008)
How far from it she's really been?มาไกลเกินกว่า ที่เธอเคยเป็น Chuck in Real Life (2008)
Playing with bows and arrows can only get you so far.เล่นกับธนู ก็พานายมาไกลได้เท่านี้แหละ Odyssey (2008)
I've been holding onto a life on this farm that hasn't existed for years.ผมยังคงหยุดใช้ชีวิตในฟาร์มนี้ซึ่งคงจะไม่ได้อยู่หลายปี Odyssey (2008)
I am so far from perfect.ผมยังแย่กว่าที่คิด Odyssey (2008)
We're not far.ไม่ไกลแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
If you can hear me, stabilizers are back online, but we need to move farther away from the planet.ถ้าคุณได้ยินฉัน ขอบอกว่าเครื่องสร้างแรงเสถียนใช้ได้แล้ว แต่เราจะต้องออกห่างจากดาวดวงนี้ Dead Space: Downfall (2008)
I've been paying for that? So far, you haven't paid for anything.ฉันเคยจ่ายเงินเพื่อการนั้นมานานแล้ว นายไม่ได้จ่ายเรื่องอะไร Not Cancer (2008)
It's worked so far.มันใช้ได้มานานแล้ว Adverse Events (2008)
So far he's fine.เขาไม่เป็นไร Birthmarks (2008)
You would take, even this, a moment of real human grief, and turn it into a farce.คุณต้องการที่จะมีช่วงเวลาที่จะเป็นมนุษย์จริงๆ Birthmarks (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
farHe is by far the wisest of the three.
farHow far is it to the library from here?
farThe plan is far from satisfactory.
farHe is breeding cattle on his farm.
farExcuse me. That fare is not enough.
farHer word processor is far better than that.
farFarmers suffered crop losses from poor weather.
farWe went as far as Kyoto.
farI delighted in going to his farm during the summer vacation.
farHis house isn't far from this store.
farHow far is it from here?
farSo far we have had no news as to which route the expedition has taken.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลิบ[ADJ] far apart, See also: far, distant, remote, almost out of sight, Syn. ลิบลิ่ว, ลิบตา, Example: ฉันมองลงไปยังเชิงดอยที่อยู่ไกลลิบ เห็นแปลงดอกไม้หลากสีสรรอยู่ที่นั่นด้วย, Thai definition: สุดสายตา (ใช้เฉพาะไกลกับสูง)
ไกลปืนเที่ยง[ADJ] underdeveloped, See also: far and underdeveloped, Example: ผมเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านที่ไกลปืนเที่ยงมา กว่า 10 ปีก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไร, Thai definition: ไม่รู้เรื่องราวอะไรเพราะอยู่ห่างไกลความเจริญ, Notes: (สำนวน)
ชาวนาชาวไร่[N] farmer, See also: planter, grower, horticulturist, agriculturist, gardener, Syn. เกษตรกร, Example: ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจพังทลายมากที่สุด ได้แก่ เกษตรกร ชาวนาชาวไร่ และคนยากจน, Thai definition: ผู้มีอาชีพทำนาทำไร่, ผู้ทำการเกษตรกรรม
ห่างไกล[ADV] far, See also: a long way, afar, a great distance, Syn. ไกลห่าง, Ant. ใกล้, Example: นักศึกษาบางคนอยู่หอพัก เพราะบ้านอยู่ห่างไกลมหาวิทยาลัยต้องใช้รถโดยสารหลายต่อ
ไร่[N] farm, See also: vegetable garden, plantation, ranch, small holding, croft, Example: ถ้าผมยอมขายไร่คงได้เป็นแสนนะ, Count unit: ไร่, Thai definition: ที่ปลูกพืชและต้นไม้บนไหล่เขาหรือในที่ดอน
ไร่นา[N] farm farm, a paddy field, See also: vegetable garden, paddy field, plantation, Syn. เรือกสวนไร่นา, Example: รถเหล่านี้มักใช้งานหนักอยู่ตามไร่นา, Count unit: แห่ง
ทำการเกษตร[V] cultivate, See also: farm, plant, Syn. ทำการกสิกรรม, ทำการเพาะปลูก, ทำไร่ทำนา, ทำสวน, ทำไร่, Example: การทำลายป่านั้นส่วนใหญ่เกิดจากเกษตรกรเข้าไปตัดฟันเพื่อใช้พื้นที่ทำการเกษตร
ไกลโพ้น[ADJ] remote, See also: far, distant, Syn. ไกลมาก, Example: บรรพบุรุษของเขาได้อพยพจากประเทศจีนผืนแผ่นดินใหญ่อันไกลโพ้นมาตั้งแต่อยู่ในวัยหนุ่มสาวแล้ว, Thai definition: ไกลเหลือเกิน
เกิน[ADV] far, See also: too much, over, more, further, Syn. พ้น, เลย, Example: หญิงมีครรภ์ที่นั่งทำงานหน้าจอเกินกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีอัตราเสี่ยงต่อการแท้งลูกมาก, Thai definition: มากเกินไป
เกษตร[N] farmland, See also: land, field, Syn. ที่ดิน, ทุ่ง, นา, ไร่, Example: ประเทศจีนที่มีการปฏิรูปชนบททำให้การทำงานด้านเกษตรมีลักษณะยืดหยุ่นมากขึ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell   FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
บะหมี่[n.] (bamī) EN: Chinese egg noodles ; Chinese vermicelli ; egg noodles   FR: nouilles aux oeufs et farine de blé [fpl] ; pâte de blé fine aux oeufs [f]
บ้านนา[n.] (bannā) EN: farmhouse   
บ้านป่า[n.] (bānpā) EN: farmhouse   
บ้านไร่[n.] (bānrai) EN: farmhouse   
บ้านสวน[n. exp.] (bān-suan = bān-sūan) EN: garden house ; farmhouse   
ชาวนา[n.] (chāonā) EN: rice-farmer ; farmer ; peasant ; agriculturist   FR: riziculteur [m] ; agriculteur [m] ; agricultrice [f] ; cultivateur [m] ; cultivatrice [f] ; fermier [m] ; fermière [f] ; paysan [m] ; paysanne [f]
ชาวนาชาวไร่[n. exp.] (chāonā-chāorai) EN: farmer ; planter ; grower ; horticulturist ; agriculturist ; gardener   FR: fermier [m] ; agriculteur [m]
ชาวไร่[n.] (chāorai) EN: vegetable gardener ; farmer ; agriculturist   FR: maraîcher [m] ; agriculteur [m] ; fermier [m]
ชาวไร่ชาวนา[n. exp.] (chāorai chāonā) EN: farmer   

CMU English Pronouncing Dictionary
FAR    F AA1 R
FARR    F AA1 R
FARB    F AA1 R B
FARM    F AA1 R M
FARE    F EH1 R
FARO    F EH1 R OW0
FARAI    F AA1 R AY0
FARAI    F EH1 R EY0
FAR'S    F AA1 R Z
FARED    F EH1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
far    (j) (f aa1 r)
fare    (v) (f e@1 r)
farm    (v) (f aa1 m)
fart    (v) (f aa1 t)
Farsi    (n) (f aa1 s ii)
farce    (n) (f aa1 s)
fared    (v) (f e@1 d)
fares    (v) (f e@1 z)
farms    (v) (f aa1 m z)
farts    (v) (f aa1 t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
遠い[とおい, tooi] Thai: ไกล English: far

German-Thai: Longdo Dictionary
farblos(adj) ที่ไม่มีสี
Herzinfarkt(n) |der, pl. Herzinfarkte| หัวใจล้มเหลว เช่น Vichai hat einen Herzinfarkt gleich nach dem Essen bekommen. คุณวิชัยมีอาการหัวใจล้มเหลวหลังทานอาหาร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Farad {n} [electr.]farad [Add to Longdo]
Faradaykäfig {m} [phys.]Faradeay cage [Add to Longdo]
Farbanstrich {m}coat of paint [Add to Longdo]
Farbauflösung {f}color resolution [Add to Longdo]
Farbauszug {m} | Farbauszüge {pl}color separations | color separations [Add to Longdo]
Farbbad {n}; Tauchbad {n}dip [Add to Longdo]
Farbband {n}ribbon; ink ribbon [Add to Longdo]
Farbberater {m}; Farbberaterin {f}colour consultant [Add to Longdo]
Farbbildschirm {m}chromatic terminal [Add to Longdo]
Farbbildschirm {m}; Farbmonitor {m}colour monitor [Br.]; color monitor [Am.] [Add to Longdo]
Farbbildschirm {m}colour terminal [Br.]; color terminal [Am.] [Add to Longdo]
Farbdichte {n}ink density [Add to Longdo]
Farbdrucker {m}color printer [Add to Longdo]
Farbe {f} | Farben {pl} | komplementäre Farben | kühle Farben | warme Farben | verlaufene Farbencolour [Br.]; color [Am.] | colours [Br.]; colors [Am.] | complementary colors | cool colors | warm colors | runny colors [Add to Longdo]
Farbe {f}paint [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกียจ, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ

Japanese-English: EDICT Dictionary
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
あばよ[, abayo] (conj,int) good-bye; farewell [Add to Longdo]
おさらば[, osaraba] (n,vs) good-bye; farewell [Add to Longdo]
お百姓さん[おひゃくしょうさん, ohyakushousan] (n) farmer [Add to Longdo]
お別れ[おわかれ, owakare] (n) farewell [Add to Longdo]
きりり[, kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar [Add to Longdo]
ご機嫌よう;御機嫌よう[ごきげんよう, gokigenyou] (int) (1) (uk) how do you do?; nice to meet you; (2) adieu; farewell; bon voyage [Add to Longdo]
さらば[, saraba] (conj,int) farewell [Add to Longdo]
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[, zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P) [Add to Longdo]
ずば抜ける[ずばぬける, zubanukeru] (v1,vi) to tower above the rest; to be by far the best; to be prominent; to be outstanding; to be a cut above [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuǎn, ㄩㄢˇ, / ] far; distant; remote, #764 [Add to Longdo]
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, / ] farm; village; manor, #4,573 [Add to Longdo]
农场[nóng chǎng, ㄋㄨㄥˊ ㄔㄤˇ, / ] farm, #8,875 [Add to Longdo]
远方[yuǎn fāng, ㄩㄢˇ ㄈㄤ, / ] far away; a distant location, #9,196 [Add to Longdo]
农田[nóng tián, ㄋㄨㄥˊ ㄊㄧㄢˊ, / ] farmland; cultivated land, #9,243 [Add to Longdo]
远东[yuǎn dōng, ㄩㄢˇ ㄉㄨㄥ, / ] Far East, #12,833 [Add to Longdo]
农贸市场[nóng mào shì chǎng, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄠˋ ㄕˋ ㄔㄤˇ, / 貿] farmer's market, #13,377 [Add to Longdo]
农具[nóng jù, ㄋㄨㄥˊ ㄐㄩˋ, / ] farm implements; farm tools, #13,661 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, / ] farewell; secrets (of an art), #14,308 [Add to Longdo]
运费[yùn fèi, ㄩㄣˋ ㄈㄟˋ, / ] fare, #14,648 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロスリファレンス[くろすりふぁれんす, kurosurifarensu] cross reference [Add to Longdo]
クロスリファレンス形式[クロスリファレンスけいしき, kurosurifarensu keishiki] cross-referenced (a-no) [Add to Longdo]
ディファレンシャルマンチェスタ符号化方式[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] differential Manchester encoding [Add to Longdo]
バッファリングレベル[ばっふぁりんぐれべる, baffaringureberu] buffering level [Add to Longdo]
バファリン[ばふぁりん, bafarin] buffer-in [Add to Longdo]
ブロックバッファリング[ぶろっくばっふぁりんぐ, burokkubaffaringu] block buffering [Add to Longdo]
レファレンス[れふぁれんす, refarensu] reference [Add to Longdo]
凍結レファレンス[とうけつレファレンス, touketsu refarensu] frozen reference [Add to Longdo]
未割当てレファレンス[みわりあてレファレンス, miwariate refarensu] unassigned reference [Add to Longdo]
プリファレンス[ぷりふぁれんす, purifarensu] Preference [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
塗料[とりょう, toryou] Farbe, Anstrich [Add to Longdo]
[いろ, iro] Farbe [Add to Longdo]
[いろ, iro] Farbe, Liebe, sinnliche_Lust [Add to Longdo]
色彩[しきさい, shikisai] Farbe, Faerbung [Add to Longdo]
色盲[しきもう, shikimou] Farbenblindheit [Add to Longdo]
色紙[しきし, shikishi] farbiges_Papier, Buntpapier [Add to Longdo]
色香[いろか, iroka] Farbe_und_Duft, Schoenheit, Zauber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (15 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Far \Far\, n. [See {Farrow}.] (Zool.)
   A young pig, or a litter of pigs.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Far \Far\, a. [{Farther}and {Farthest}are used as the compar.
   and superl. of far, although they are corruptions arising
   from confusion with further and furthest. See {Further}.]
   [OE. fer, feor, AS. feor; akin to OS. fer, D. ver, OHG.
   ferro, adv., G. fern, a., Icel. fjarri, Dan. fjirn, Sw.
   fjerran, adv., Goth. fa[imac]rra, adv., Gr. ????? beyond,
   Skr. paras, adv., far, and prob. to L. per through, and E.
   prefix for-, as in forgive, and also to fare. Cf. {Farther},
   {Farthest}.]
   1. Distant in any direction; not near; remote; mutually
    separated by a wide space or extent.
    [1913 Webster]
 
       They said, . . . We be come from a far country.
                          --Josh. ix. 6.
    [1913 Webster]
 
       The nations far and near contend in choice.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Remote from purpose; contrary to design or wishes; as, far
    be it from me to justify cruelty.
    [1913 Webster]
 
   3. Remote in affection or obedience; at a distance, morally
    or spiritually; t enmity with; alienated.
    [1913 Webster]
 
       They that are far from thee ahsll perish. --Ps.
                          lxxiii. 27.
    [1913 Webster]
 
   4. Widely different in nature or quality; opposite in
    character.
    [1913 Webster]
 
       He was far from ill looking, though he thought
       himself still farther.        --F. Anstey.
    [1913 Webster]
 
   5. The more distant of two; as, the far side (called also off
    side) of a horse, that is, the right side, or the one
    opposite to the rider when he mounts.
    [1913 Webster]
 
   Note: The distinction between the adjectival and adverbial
      use of far is sometimes not easily discriminated.
      [1913 Webster]
 
   {By far}, by much; by a great difference.
 
   {Far between}, with a long distance (of space or time)
    between; at long intervals. "The examinations are few and
    far between." --Farrar.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Far \Far\, adv.
   1. To a great extent or distance of space; widely; as, we are
    separated far from each other.
    [1913 Webster]
 
   2. To a great distance in time from any point; remotely; as,
    he pushed his researches far into antiquity.
    [1913 Webster]
 
   3. In great part; as, the day is far spent.
    [1913 Webster]
 
   4. In a great proportion; by many degrees; very much; deeply;
    greatly.
    [1913 Webster]
 
       Who can find a virtuous woman ? for her price is far
       above rubies.             --Prov. xxxi.
                          10.
    [1913 Webster]
 
   {As far as}, to the extent, or degree, that. See {As far as},
    under {As}.
 
   {Far off}.
    (a) At a great distance, absolutely or relatively.
    (b) Distant in sympathy or affection; alienated. "But now,
      in Christ Jesus, ye who some time were far off are
      made nigh by the blood of Christ." --Eph. ii. 13.
 
   {Far other}, different by a great degree; not the same; quite
    unlike. --Pope.
 
   {Far and near}, at a distance and close by; throughout a
    whole region.
 
   {Far and wide}, distantly and broadly; comprehensively. "Far
    and wide his eye commands." --Milton.
 
   {From far}, from a great distance; from a remote place.
    [1913 Webster]
 
   Note: Far often occurs in self-explaining compounds, such as
      far-extended, far-reaching, far-spread.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 far
   adv 1: to a considerable degree; very much; "a far far better
       thing that I do"; "felt far worse than yesterday"; "eyes
       far too close together"
   2: at or to or from a great distance in space; "he traveled
     far"; "strayed far from home"; "sat far away from each other"
   3: at or to a certain point or degree; "I can only go so far
     before I have to give up"; "how far can we get with this kind
     of argument?"
   4: remote in time; "if we could see far into the future"; "all
     that happened far in the past"
   5: to an advanced stage or point; "a young man who will go very
     far"
   adj 1: located at a great distance in time or space or degree;
       "we come from a far country"; "far corners of the earth";
       "the far future"; "a far journey"; "the far side of the
       road"; "far from the truth"; "far in the future" [ant:
       {close}, {near}, {nigh}]
   2: being of a considerable distance or length; "a far trek"
   3: being the animal or vehicle on the right or being on the
     right side of an animal or vehicle; "the horse on the right
     is the far horse"; "the right side is the far side of the
     horse"
   4: beyond a norm in opinion or actions; "the far right"
   n 1: a terrorist organization that seeks to overthrow the
      government dominated by Tutsi and to institute Hutu control
      again; "in 1999 ALIR guerrillas kidnapped and killed eight
      foreign tourists" [syn: {Army for the Liberation of
      Rwanda}, {ALIR}, {Former Armed Forces}, {FAR},
      {Interahamwe}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 FAR
     False Acception Rate
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 FAR
     Fixed Alternative Routing (SNI)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 FAR
     Flow Admission Request [message] (LFAP)
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 far
   father
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 far
   father
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 far
    boil
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 far
    confront, face
    confront, stand up to, withstand
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 far
    shave
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 far
    brew
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 far
    ache, be painful, hurt
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 headlight
 
 1. araba farı, far
 2. gemide pupa feneri.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top