ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

comfort

K AH1 M F ER0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comfort-, *comfort*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
comfortable(adj) สบาย, นุ่ม, อบอุ่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comfort(n) คนหรือสิ่งอำนวยความสะดวก, See also: เครื่องบรรเทาทุกข์, Syn. luxury, creature, convenience, conveniency, help, support, succor
comfort(n) ความสบายกาย, See also: ความสบาย, ความรู้สึกสบาย, Syn. relaxation, satisfaction, ease, rest, repose, assuagement, coziness, Ant. discomfort, uneasiness, distress
comfort(n) ความสบายใจ, See also: ความสุขสบาย, ความอบอุ่นใจ, Syn. relaxation, satisfaction, contentment, ease, rest, assuagement, gratification, pleasure, happiness, complacency, complancence, Ant. discomfort, uneasiness, distress
comfort(vt) ปลอบประโลม, See also: ปลอบใจ, Syn. soothe, console, reassure, solace, condole, pacify, tranquilise, tranquilize, hearten, cheer, assuage, gladden, revive, Ant. distress, afflict, discourage
comfort(n) สิ่งปลอบใจ, See also: คำปลอบใจ, Syn. solace
comfort(vt) อำนวยความสะดวก, See also: ทำให้สะดวกสบาย, Syn. help, support, succor, relieve, sustain
comforter(n) ผู้ที่ช่วยปลอบโยน, Syn. consoler, sympathizer
comforting(adj) ที่สะดวกสบาย
comfortable(adj) เพียงพอ (กว้างขวางเพียงพอ), See also: พอเพียง, กว้างขวาง, กว้างใหญ่, กว้างพอ, Syn. commodious, roomy, spacious, sufficient, suitable, ample, enough
comfortable(adj) มั่งคั่ง, See also: ร่ำรวย, มีเงินมาก, มีอันจะกิน, Syn. luxurious, affluent, prosperous, rich, Ant. miserable, wretched

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comfort(คัม'เฟิร์ท) { comforted, comforting, comforts } vt. ปลอบโยน, ให้กังวลใจ, ช่วยเหลือ -n. การปลอบโยน, คำปลอบโยน, สิ่งปลอบใจ, ผู้ปลอบใจ, การช่วยเหลือ., Syn. solace
comfort stationn. ห้องสุขาสาธารณะ
comfortable(คัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. สบาย, สุขกาย, สุขใจ, พอเพียง -n. ผู้ปลอบโยน
comforter(คัม'เฟิร์ทเทอะ) n. ผู้ปลอบโยน, Syn. solace
comforting(คัม'เฟิร์ทิง) adj. ให้ความสุขสบาย, ซึ่งปลอบโยน, ซึ่งปลอบใจ
discomfort(ดิสคัม'เฟิร์ท) n. ความลำบาก, ความไม่สบาย, ความไม่สะดวก vt. ทำให้ลำบาก, ทำให้ไม่สะดวก, Syn. annoyance
discomfortable(ดิสคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ซึ่ง ไม่สะดวกสบาย, ซึ่งทำให้ลำบากหรือไม่สะดวก
uncomfortable(อันคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ไม่สะดวกสบาย, ไม่สบายใจ, เจ็บปวด, ระคายเคือง, กระสับกระส่าย, เคร่งเครียด

English-Thai: Nontri Dictionary
comfort(n) คำปลอบโยน, การปลอบใจ, การให้กำลังใจ, การช่วยเหลือ
comfort(vt) ให้กำลังใจ, ปลอบใจ, ช่วยเหลือ, ปลอบโยน
COMFORT comfort station(n) ส้วมสาธารณะ
comfortable(adj) สบาย, สุขใจ, สุขสบาย
comfortably(adv) อย่างสุขสบาย, อย่างสบาย
comforter(n) คนปลอบโยน, ผ้าพันคอ, ผ้าคลุมเตียง
comfortless(adj) ไม่น่าสบาย, ไม่สุขสบาย
discomfort(n) ความไม่สบายใจ, ความกระอักกระอ่วน, ความลำบากใจ, ความไม่สะดวก
uncomfortable(adj) ไม่ผาสุก, ไม่สบาย, อึดอัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
comfort air conditioningการปรับอากาศเพื่อความสบาย มีความหมายเหมือนกับ comfort cooling [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
comfort chartแผนภูมิภาวะสบาย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
comfort coolingการทำความเย็นสบาย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
comfort lineเส้นภาวะสบาย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
comfort zoneเขตสบาย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
comfort zoneเขตสบาย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comfortความสุขสบาย [การแพทย์]
Comfort womenสตรีบำเรอกาม [TU Subject Heading]
Comfort, Contractการอุ้มกอด [การแพทย์]
Comfort, Physicalความสุขสบายด้านร่างกายความใกล้ชิดทางร่างกาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thirdly, for the mutual society, help and comfort that the one ought to have of the other, both in prosperity and adversity, into which holy estate these persons present come now to be joined.และอย่างที่สาม เพื่อดำรงอยู่ด้วยกัน ช่วยเหลือและดูแลกัน ในเวลาที่คนหนึ่งคนใดต้องการจากอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งในยามสุขและยามทุกข์ Episode #1.6 (1995)
Your silence is no comfort to me, Peter.ลูกชายข้าเป็นอย่างไรบ้าง ปีเตอร์? Snow White: A Tale of Terror (1997)
Thy rod and Thy staff they comfort me"พระบารมีให้ข้าปลอดโปร่งใจ The Legend of 1900 (1998)
"You trust in words and comfort of letters in a way that I simply do not."คุณเชื่อว่าคำปลอบโยนในจดหมาย จะช่วยผมได้ แต่เปล่าเลย The Red Violin (1998)
Sure, you're right. Perhaps it's not much of a comfort at the moment.ก็ถูกของลูก บางทีช่วงนี้\ อาจยังไม่สะดวกสบายเท่าไหร่ Show Me Love (1998)
After a while, there was a disturbing comfort in not having to deal with each other because somehow you just get used to the disconnection.ต่อจากนั้นไม่นาน กลายเป็นว่า มันเป็นเรื่องขัดจังหวะไปซะหมด... ...โดยที่เราไม่เคยตกลงกันได้เลย... ...เพราะว่า บางครั้งเราคุ้นเคยกับ การไม่คุยกัน The Story of Us (1999)
It is why mem must not be heard weeping, as her soul will attach to sadness and remain to comfort living.It is why mem must not be heard weeping, as her soul will attach to sadness and remain to comfort living. Anna and the King (1999)
That must be a great comfort to him.That must be a great comfort to him. Anna and the King (1999)
But its warmth and comfort comes from the love within.ความสุขในบ้านอิลมาเล่นั้น เกิดจาก ความรักที่สะสม จากผู้ที่ได้อาศัยอยู่ Il Mare (2000)
happiness, comfort and beauty divine.สรรพคุณ ความสุข, สบาย และสวยงาม . Shrek 2 (2004)
I suppose they take comfort in knowing what course their lives are on.ผมคิดว่าพวกเขาคงจะรู้สึกสบาย ที่รู้ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรต่อไป Shall We Dance (2004)
You be his comfort womanเธอเป็นคนเดียว ที่ดวงใจเขาถวิลหา Spygirl (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
comfortAn essential condition for a helpful interview is a quiet room in which doctor and parents can sit comfortably and in private without being interrupted.
comfortBill just wanted to comfort Monica, but she interpreted it as romantic interest.
comfortBut it looked comfortable.
comfortComfort can spoil you. Once in a while, it can do you good to corner yourself (in a tight spot).
comfortEverybody wants to live in comfort.
comfortGrandmother looks very comfortable in that chair beside the fire.
comfortHe cannot afford the common comforts of life.
comfortHe cannot afford the common comforts of life, not to mention luxuries.
comfortHe lay down in a comfortable position.
comfortHe lived a rich and comfortable life in the country.
comfortHe lives comfortably.
comfortHe lives in comfort.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมบูรณ์พูนสุข(adj) comfortable, See also: convenient, without difficulty (trouble), Syn. บริบูรณ์พูนสุข, Ant. ขาดแคลน, Example: ลูกๆ เขามีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขมานานแล้ว ถึงคราวที่ต้องลำบากเสียบ้าง, Thai Definition: ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งต่างๆ ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
สะดวกสบาย(adv) comfortably, Syn. สะดวก, สบาย
สุขสบาย(v) comfortably, Syn. สุข, สบาย
สุขสบาย(adv) comfortably, See also: happily, Syn. สุขสำราญ, Ant. ทุกข์, Example: เขาก็ยังแข็งแรงและแจ่มใส ใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ที่ต่างจังหวัด
เรียกขวัญ(v) comfort, See also: console, soothe, reassure, commiserate with, hearten, Syn. ปลอบขวัญ, Example: รัฐบาลเรียกขวัญและกำลังใจของชาวประมงไทยให้กลับคืนมา, Thai Definition: กล่าวปลอบใจ
สบาย(adv) easily, See also: comfortably, smoothly, without difficulty, with ease, Syn. สบาย, ง่าย, Ant. ลำบาก, Example: วิดีโอดิสก์สามารถเก็บสารานุกรมได้อย่างสบาย, Thai Definition: อย่างสุขกายสุขใจ, Notes: (บาลี)
เขลง(adv) comfortably, See also: cosy, Example: พรุ่งนี้เราก็ได้นอนเขลงอยู่ทั้งวัน เพราะหมดภาระหน้าที่แล้ว, Thai Definition: ทอดอารมณ์อย่างสบายใจ (ใช้แก่กริยา นอน)
ปลอบประโลม(v) console, See also: comfort, soothe, Syn. ปลอบใจ, ปลอบ, Example: เด็กๆ มักจะต้องมีคุณย่าหรือคุณยายไว้เพื่อปลอบประโลมหลังจากที่ถูกพ่อดุ หรือ ถูกแม่ตี
ปลอบขวัญ(v) soothe, See also: comfort, console, Example: เมื่อเด็กอ่อนนอนผวา สะดุ้ง หรือ ตกใจร้องไห้ผิดปกติ ผู้ใหญ่ก็มักปลอบขวัญว่า ขวัญเอ๋ยอยู่กับเนื้อกับตัวนะลูก, Thai Definition: ปลอบโยนหรือบำรุงขวัญให้มีกำลังใจ หรือหายตกใจ
ปลอบ(v) soothe, See also: comfort, console, Syn. ปลอบโยน, ปลอบประโลม, Example: พวกน้องๆ ของเธอได้มาปลอบและเฝ้าให้กำลังใจเธอจากข่าวร้ายถึงกับลากิจลางานกันทุกคน, Thai Definition: พูดเอาอกเอาใจให้คลายขุ่นหมอง หรือหวาดกลัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริบูรณ์พูนสุข[børibūn phūn suk] (adj) EN: comfortable
บรมสุข[børommasuk] (adv) EN: blissfully ; in supreme comfort
อึดอัด[eut-at] (v) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied  FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
เคอะเขิน[khoekhoēn] (v) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed  FR: être gauche ; être maladroit
ความอึดอัด[khwām eut-at] (n) EN: discomfort
ความรู้สึกเจ็บปวด[khwām rūseuk jeppūat] (n, exp) EN: discomfort
ความยากลำบาก[khwām yāklambāk] (n) EN: difficulty ; hardship ; discomfort
กินดีอยู่ดี[kin dī yū dī] (v, exp) EN: live happily ; live comfortably  FR: vivre confortablement
กล่อม[klǿm] (v) EN: calm ; soothe ; comfort  FR: apaiser ; calmer ; réconforter
ไม่สบายใจ[mai sabāijai] (v, exp) EN: be uneasy ; be worried ; feel ill at ease ; feel uncomfortable (mentally)  FR: être tourmenté ; être mal à l'aise ; être malheureux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMFORT K AH1 M F ER0 T
COMFORTS K AH1 M F ER0 T S
COMFORTED K AH1 M F ER0 T IH0 D
COMFORTER K AH1 M F ER0 T ER0
COMFORTERS K AH1 M F ER0 T ER0 Z
COMFORTING K AH1 M F ER0 T IH0 NG
COMFORTABLE K AH1 M F ER0 T AH0 B AH0 L
COMFORTABLY K AH1 M F ER0 T AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comfort (v) kˈʌmfət (k uh1 m f @ t)
comforts (v) kˈʌmfəts (k uh1 m f @ t s)
comforted (v) kˈʌmfətɪd (k uh1 m f @ t i d)
comforter (n) kˈʌmfətər (k uh1 m f @ t @ r)
comforters (n) kˈʌmfətəz (k uh1 m f @ t @ z)
comforting (v) kˈʌmfətɪŋ (k uh1 m f @ t i ng)
comfortable (j) kˈʌmftəbl (k uh1 m f t @ b l)
comfortably (a) kˈʌmftəbliː (k uh1 m f t @ b l ii)
comfortless (j) kˈʌmfətləs (k uh1 m f @ t l @ s)
comfortingly (a) kˈʌmfətɪŋliː (k uh1 m f @ t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舒服[shū fu, ㄕㄨ ㄈㄨ˙, ] comfortable; feeling well #3,555 [Add to Longdo]
温馨[wēn xīn, ㄨㄣ ㄒㄧㄣ, / ] comfort; soft and fragrant; warm #4,629 [Add to Longdo]
棉被[mián bèi, ㄇㄧㄢˊ ㄅㄟˋ, ] comforter; quilt #17,180 [Add to Longdo]
舒心[shū xīn, ㄕㄨ ㄒㄧㄣ, ] comfortable; happy #20,170 [Add to Longdo]
宽裕[kuān yù, ㄎㄨㄢ ㄩˋ, / ] comfortably off; ample; plenty #22,173 [Add to Longdo]
慰安妇[wèi ān fù, ㄨㄟˋ ㄢ ㄈㄨˋ, / ] comfort woman #22,279 [Add to Longdo]
舒坦[shū tan, ㄕㄨ ㄊㄢ˙, ] comfortable; at ease #22,468 [Add to Longdo]
闲逸[xián yì, ㄒㄧㄢˊ ㄧˋ, / ] comfort and leisure #102,602 [Add to Longdo]
保惠师[bǎo huì shī, ㄅㄠˇ ㄏㄨㄟˋ ㄕ, / ] comforter #569,039 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Annehmlichkeit { f }; Behaglichkeit { f } | Annehmlichkeiten { pl }; Behaglichkeiten { pl }comfort | comforts [Add to Longdo]
Bedürfnisanstalt { f }; öffentliche Toilette { f }comfort station [ Am. ] [Add to Longdo]
Humanklimatisierung { f }comfort air-conditioning [Add to Longdo]
Verwaltungsschreiben { n }comfort letter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) #2,593 [Add to Longdo]
[らく, raku] (adj-na, n, n-suf) comfort; ease; (P) #2,773 [Add to Longdo]
違和感(P);異和感[いわかん, iwakan] (n) (1) uncomfortable feeling; feeling out of place; sense of discomfort; (2) malaise; physical unease; (P) #7,318 [Add to Longdo]
不快[ふかい, fukai] (adj-na, n) unpleasant; displeasure; discomfort; (P) #10,042 [Add to Longdo]
便所[べんじょ, benjo] (n) toilet; lavatory; rest room; latrine; comfort station; (P) #11,375 [Add to Longdo]
慰霊[いれい, irei] (n) comfort the spirit (of the dead); (P) #13,938 [Add to Longdo]
快適[かいてき, kaiteki] (adj-na, n) pleasant; agreeable; comfortable; (P) #14,679 [Add to Longdo]
癒し;癒やし[いやし, iyashi] (n, adj-no) healing; soothing; therapy; comfort; solace #15,621 [Add to Longdo]
不自由[ふじゆう, fujiyuu] (adj-na, n) (1) discomfort; inconvenience; (2) poverty; want; destitution; (3) disability; impairment (physical, mental, etc.); (P) #16,863 [Add to Longdo]
安楽[あんらく, anraku] (adj-na, n) ease; comfort; carefree; cosy; cozy #19,357 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
快適な作業環境[かいてきなさぎょうかんきょう, kaitekinasagyoukankyou] comfortable work environment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comfort \Com"fort\, n. [OF. confort, fr. conforter.]
   1. Assistance; relief; support. [Obs. except in the phrase
    "aid and comfort." See 5 below.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Encouragement; solace; consolation in trouble; also, that
    which affords consolation.
    [1913 Webster]
 
       In comfort of her mother's fears.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Cheer thy spirit with this comfort.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Speaking words of endearment where words of comfort
       availed not.             --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   3. A state of quiet enjoyment; freedom from pain, want, or
    anxiety; also, whatever contributes to such a condition.
    [1913 Webster]
 
       I had much joy and comfort in thy love. --Phil. 7
                          (Rev. Ver.).
    [1913 Webster]
 
       He had the means of living in comfort. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. A wadded bedquilt; a comfortable. [U. S.]
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) Unlawful support, countenance, or encouragement; as,
    to give aid and comfort to the enemy.
 
   Syn: {Comfort}, {Consolation}.
 
   Usage: Comfort has two meanings:
 
   1. Strength and relief received under affliction;
 
   2. Positive enjoyment, of a quiet, permanent nature, together
    with the sources thereof; as, the comfort of love;
    surrounded with comforts; but it is with the former only
    that the word consolation is brought into comparison. As
    thus compared, consolation points to some specific source
    of relief for the afflicted mind; as, the consolations of
    religion. Comfort supposes the relief to be afforded by
    imparting positive enjoyment, as well as a diminution of
    pain. "Consolation, or comfort, signifies some alleviation
    to that pain to which it is not in our power to afford the
    proper and adequate remedy; they imply rather an
    augmentation of the power of bearing, than a diminution of
    the burden." --Johnson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comfort \Com"fort\, v. t. [imp. & p. p. {Comforted}; p. pr. &
   vb. n. {Comforting.}] [F. conforter, fr. L. confortare to
   strengthen much; con- + fortis strong. See {Fort}.]
   1. To make strong; to invigorate; to fortify; to corroborate.
    [Obs.] --Wyclif.
    [1913 Webster]
 
       God's own testimony . . . doth not a little comfort
       and confirm the same.         --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. To assist or help; to aid. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I . . . can not help the noble chevalier:
       God comfort him in this necessity!  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To impart strength and hope to; to encourage; to relieve;
    to console; to cheer.
    [1913 Webster]
 
       Light excelleth in comforting the spirits of men.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       That we may be able to comfort them that are in any
       affliction.              --2 Cor. i. 4
                          (Rev. Ver.).
    [1913 Webster]
 
       A perfect woman, nobly planned,
       To warn, to comfort, and command.   --Wordsworth.
 
   Syn: To cheer; solace; console; revive; encourage; enliven;
     invigorate; inspirit; gladden; recreate; exhilarate;
     refresh; animate; confirm; strengthen.
 
   Usage: {To Comfort}, {Console}, {Solace}. These verbs all
      suppose some antecedent state of suffering or sorrow.
      Console is confined to the act giving sympathetic
      relief to the mind under affliction or sorrow, and
      points to some definite source of that relief; as, the
      presence of his friend consoled him; he was much
      consoled by this intelligence. The act of consoling
      commonly implies the inculcation of resignation.
      Comfort points to relief afforded by the communication
      of positive pleasure, hope, and strength, as well as
      by the diminution of pain; as, "They brought the young
      man alive, and were not a little comforted." --Acts
      xx. 12. Solace is from L. solacium, which means
      according to Dumesnil, consolation inwardly felt or
      applied to the case of the sufferer. Hence, the verb
      to solace denotes the using of things for the purpose
      of affording relief under sorrow or suffering; as, to
      solace one's self with reflections, with books, or
      with active employments.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comfort
   n 1: a state of being relaxed and feeling no pain; "he is a man
      who enjoys his comfort"; "she longed for the
      comfortableness of her armchair" [syn: {comfort},
      {comfortableness}] [ant: {discomfort}, {uncomfortableness}]
   2: a feeling of freedom from worry or disappointment
   3: the act of consoling; giving relief in affliction; "his
     presence was a consolation to her" [syn: {consolation},
     {comfort}, {solace}]
   4: a freedom from financial difficulty that promotes a
     comfortable state; "a life of luxury and ease"; "he had all
     the material comforts of this world" [syn: {ease}, {comfort}]
   5: satisfaction or physical well-being provided by a person or
     thing; "his friendship was a comfort"; "a padded chair was
     one of the room's few comforts"
   6: bedding made of two layers of cloth filled with stuffing and
     stitched together [syn: {quilt}, {comforter}, {comfort},
     {puff}]
   7: assistance, such as that provided to an enemy or to a known
     criminal; "it gave comfort to the enemy"
   v 1: give moral or emotional strength to [syn: {comfort},
      {soothe}, {console}, {solace}]
   2: lessen pain or discomfort; alleviate; "ease the pain in your
     legs" [syn: {comfort}, {ease}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 comfort /kɔmfɔəʏ/
  comfort

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top