Search result for

length

(125 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -length-, *length*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
length    [N] ความยาว, See also: ส่วนยาว
length    [N] ระยะทาง, Syn. distance
length    [N] ระยะเวลา, See also: ช่วงระยะเวลา, Syn. duration
lengthy    [ADJ] ที่มีความยาวมาก, See also: ที่ยาวเกินไป
lengthy    [ADJ] ที่ยืดยาว (คำพูด), See also: ที่ยืดเยื้อ, Syn. prolonged, Ant. precise
lengthen    [VT] ทำให้ยาวออกไป, See also: ทำให้ยาวขึ้น, Syn. extend, Ant. shorten
lengthen    [VI] ยาวออกไป, See also: ยาวขึ้น
lengthwise    [ADV] ตามยาว, Syn. lengthways, longwise, longways, longitudinally
lengthen out    [PHRV] ทำให้ยาวขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lengthความยาว [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
length of absenceระยะเวลาที่ไม่อยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
length of lifeความยืนยาวของชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
lengthความยาว, ระยะห่างระหว่างจุดสองจุด ในระบบ SI ความยาวมีหน่วยเป็น เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lengthความยาว [การแพทย์]
length of damlength of dam, ความยาวเขื่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
length of runlength of run, ระยะทางน้ำไหล [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Length of stayระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Length of the Bodyความยาวของเด็กทารก [การแพทย์]
Length Tension Curveกราฟแสดงความสัมพันธ์ความยาวความตึง [การแพทย์]
Length Tension Relationความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของใยกล้ามเนื้อกับแรง [การแพทย์]
Length, Appearanceความยาวที่วัดได้ [การแพทย์]
Length, Axialความยาวของแนวแกนลูกตา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lengthI don't know the exact length of this bridge.
lengthThis bridge is twice the length of that one.
lengthThis river is 500 miles in length.
lengthThe length of this ship is 30 meters.
lengthA centimeter is a unit of length.
lengthThe length of our stay there will be one week.
lengthThe plan was given up at length because funds ran short.
lengthDivide its length and breadth by ten.
lengthCan you measure the length?
lengthThe cat lay at full length on the road.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
length(เลงธฺ) n. ความยาว,ส่วนยาว,ระยะเวลา,ช่วงเวลา,ระยะทาง,ส่วนใหญ่. -at length เต็มที่โดยสมบูรณ์. -Phr (go to any lengths ไม่คำนึงถึงอุปสรรค ที่อาจขวางอยู่) ., Syn. extent,term,segment
lengthen(เลง'เธิน) vt. ทำให้ยาวขึ้น. vi. ยาวขึ้น., See also: lengthener n., Syn. increase
lengthwise(เลงธฺ'ไวซ) adj.,adv. ตามยาว., Syn. lengthways
lengthy(เลง'ธี) adj. ยาวมาก, (คำพูด) ยืดยาวเกินไป,น้ำท่วมทุ่ง., See also: lengthily adv. lengthiness n. ดูlengthy, Syn. interminable
cable's lengthn. หน่วยความยาวทางทะเล
field lengthความยาวเขตข้อมูลหมายถึงขนาดความยาวของเขตข้อมูล (field) ที่สามารถกำหนดได้ เช่นเขตข้อมูล "ชื่อ" อาจใช้ความยาวถึงขนาด 30 ตัวอักขระ ส่วนเขตข้อมูล "อายุ" อาจใช้เพียง 2 ตัวอักขระ เป็นต้น แฟ้มข้อมูล (file) แต่ละแฟ้มจะต้องกำหนดเขตข้อมูลที่ใช้ชื่อเดียวกันให้ยาวเท่ากัน เช่น ถ้าเป็นเขตข้อมูล "ชื่อ" ไม่ว่าจะชื่อสั้นหรือยาวเพียงใด ก็ต้องใช้เนื้อที่ 30 ตัว อักขระหมดทั้งแฟ้ม
wavelengthn. ความยาวคลื่น, Syn. wave length
whole-length(โฮล'เลงธฺ) adj. ขยายเต็มที่,เต็มที่,ไม่ย่นย่อ,เกี่ยวกับรูปร่างของมนุษย์เต็มตัว,n. ภาพเต็มตัว,รูปเต็มตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
length(n) ความยาว,ระยะทาง,ช่วงเวลา
lengthen(vi) ยาวขึ้น,นานขึ้น
lengthen(vt) ทำให้ยาว,ทำให้นาน,ต่ออายุ
lengthways(adj) ตามยาว
lengthwise(adv) ตามยาว
lengthy(adj) ยาว,ยืดยาว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาว    [ADJ] long, See also: lengthy, extensive, elongated, extended, Example: เขาเป็นคนขายาวเลยก้าวได้ไกลกว่าคนอื่นๆ
ยืด    [V] extend, See also: lengthen, prolong, draw out, continue, spin out, expand, Example: หากเราใช้ของอย่างทะนุถนอมก็จะสามารถยืดอายุของมันไปได้อีก, Thai definition: ทำให้นานออกไป
ยืดเวลา    [V] prolong, See also: lengthen, extend, continue, draw out, drag out, spin out, stretch, Syn. ขยายเวลา, Ant. ร่นเวลา, Example: การเปิดฉากบุกทางภาคพื้นดินควรจะยืดเวลาออกไปสัก 3-4 สัปดาห์, Thai definition: ทำให้นานออกไป
ตามยาว    [ADV] lengthwise, See also: lengthways, Ant. ตามขวาง, Example: พ่อค้าตัดผ้าตามยาวแบ่งขายให้ลูกค้า, Thai definition: อย่างที่มีลักษณะเป็นเส้นหรือเป็นแถวตัดกับแถวหรือเส้นอีกแนวหนึ่งตามขวาง
เนิ่นนาน [ADV] long time, See also: lengthy period of time, Syn. นานมาก, Ant. ชั่วครู่, แป๊บเดียว, Example: หญิงสาวถามขึ้นหลังจากจ้องมองบ้านพักตากอากาศอยู่เนิ่นนาน, Thai definition: ช้านานมาแล้ว
ระยะไกล    [N] long distance, See also: lengthy distance, Ant. ระยะใกล้, Example: การถ่ายภาพดวงอาทิตย์ในระยะไกลควรใช้แผ่นกรองแสงทึบปิดกั้นแสงจ้าของดวงอาทิตย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่ว[prep.] (chūa) EN: during ; for a length of time ; throughout ; in every part of   FR: durant ; à travers
ช่วงคลื่น[n. exp.] (chūang khleūn) EN: wavelength   FR: longueur d'onde [f]
จัก[v.] (jak) EN: pare ; split ; split lengthwise ; slice ; splinter ; sliver ; mill ; knurl ; cleave ; chop ; pink   
ข้าวหลาม[n.] (khāolām) EN: glutinous rice roasted in bamboo joints ; sticky rice soaked in coconut milk and baked in a length of bamboo   FR: riz gluant dans une section de bambou [m]
ครึ่งตัว[n. exp.] (khreung tūa) EN: half-length   
ความยาว[n.] (khwām yāo) EN: length   FR: longueur [f]
ความยาวคลื่น[n. exp.] (khwām yāo khleūn) EN: wavelength   FR: longueur d'onde [f]
ไกล[adj.] (klai) EN: lengthy ; long   FR: long ; très long
นุ่งกระโปรงกรอมเท้า[xp] (nung kraprōng krøm thāo) EN: wear an ankle-length skirt ; wear a skirt down to one's ankles   
สารพัน[adv.] (sāraphan) EN: lengthily ; endlessly   

CMU English Pronouncing Dictionary
LENGTH    L EH1 NG K TH
LENGTH    L EH1 NG TH
LENGTHS    L EH1 NG TH S
LENGTHS    L EH1 NG K TH S
LENGTHY    L EH1 NG TH IY0
LENGTHEN    L EH1 NG K TH AH0 N
LENGTHEN    L EH1 NG TH AH0 N
LENGTHENS    L EH1 NG TH AH0 N Z
LENGTHENS    L EH1 NG K TH AH0 N Z
LENGTHWISE    L EH1 NG TH W AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
length    (n) (l e1 ng th)
lengths    (n) (l e1 ng th s)
lengthy    (j) (l e1 ng th ii)
lengthen    (v) (l e1 ng th @ n)
lengthens    (v) (l e1 ng th @ n z)
lengthier    (j) (l e1 ng th i@ r)
lengthily    (a) (l e1 ng th i l ii)
lengthened    (v) (l e1 ng th @ n d)
lengthiest    (j) (l e1 ng th i i s t)
lengthways    (j) (l e1 ng th w ei z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laufstrecke {f}length of run [Add to Longdo]
Längseisen {n}length iron [Add to Longdo]
Längenänderung {f}length variation [Add to Longdo]
Aufenthaltsdauer {f}length of stay [Add to Longdo]
Länge über Puffer (LüP)length over buffers [Add to Longdo]
Längenänderungssensor {m}length variation sensor [Add to Longdo]
Fahrtdauer {f}; Fahrzeit {f}length of the trip [Add to Longdo]
gestreckte Länge {f} (Ventil)length before bending (valve) [Add to Longdo]
Länge {f} | Längen {pl} | gestreckte Länge [techn.]length | lengths | length before bending [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
くだくだ[, kudakuda] (adv-to) (on-mim) tediously; lengthily; wordily [Add to Longdo]
くだくだしい[, kudakudashii] (adj-i) tedious; lengthy; wordy; long-winded [Add to Longdo]
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
やっと[, yatto] (adv) (1) (on-mim) at last; at length; (2) (on-mim) barely; narrowly; just; by the skin of one's teeth; (P) [Add to Longdo]
やっとこさ;やっとこせ;やっとこ[, yattokosa ; yattokose ; yattoko] (adv) (1) (See やっと・1) at last; at length; (2) barely; just; by the skin of one's teeth; (int) (3) (やっとこさ, やっとこせ only) (See やっとこまかせ) yo-ho!; heave-ho! [Add to Longdo]
エタロン[, etaron] (n) etalon (optical element with parallel surfaces used to increase the coherent length of a laser) [Add to Longdo]
エル[, eru] (n) ell (unit of length, approx. 45 inches) [Add to Longdo]
サイマさいまき[, saima saimaki] (n) (See 車海老) kuruma prawn (esp. a small one, i.e. less than 10 cm in length) [Add to Longdo]
セミロング[, semirongu] (n) shoulder length hair (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加长[jiā cháng, ㄐㄧㄚ ㄔㄤˊ, / ] lengthen [Add to Longdo]
工龄[gōng líng, ㄍㄨㄥ ㄌㄧㄥˊ, / ] length of service; seniority [Add to Longdo]
[tuǒ, ㄊㄨㄛˇ, ] length of 2 outstretched arms [Add to Longdo]
拖长[tuō cháng, ㄊㄨㄛ ㄔㄤˊ, / ] lengthen; drag out [Add to Longdo]
[chān, ㄔㄢ, ] length (of a tree or beam); long [Add to Longdo]
片长[piàn cháng, ㄆㄧㄢˋ ㄔㄤˊ, / ] length of film [Add to Longdo]
[mào, ㄇㄠˋ, ] length; distance from north to south [Add to Longdo]
边长[biān cháng, ㄅㄧㄢ ㄔㄤˊ, / ] length (of a side, geom.) [Add to Longdo]
[cháng, ㄔㄤˊ, / ] length; long; forever; always; constantly [Add to Longdo]
长度[cháng dù, ㄔㄤˊ ㄉㄨˋ, / ] length [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データビット長[データビットちょう, de-tabitto chou] data bit length [Add to Longdo]
バースト長[バーストちょう, ba-suto chou] burst length [Add to Longdo]
ビット長[ビットちょう, bitto chou] bit length [Add to Longdo]
ブロック長[ブロックちょう, burokku chou] block size, block length [Add to Longdo]
レコード長[レコードちょう, reko-do chou] record length, record size [Add to Longdo]
レジスタ長[レジスタちょう, rejisuta chou] register length [Add to Longdo]
可変長レコード[かへんちょうレコード, kahenchou reko-do] variable length record [Add to Longdo]
固定長[こていちょう, koteichou] fixed-length (a-no) [Add to Longdo]
固定長セル[こていちょうセル, koteichou seru] fixed length cell [Add to Longdo]
固定長パケット[こていちょうパケット, koteichou paketto] fixed length packet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Length \Length\ (l[e^]ngth), n. [OE. lengthe, AS. leng[eth], fr.
   lang, long, long; akin to D. lengte, Dan. l[ae]ngde, Sw.
   l[aum]ngd, Icel. lengd. See {Long}, a. ]
   1. The longest, or longer, dimension of any object, in
    distinction from {breadth} or {width}; extent of anything
    from end to end; the longest line which can be drawn
    through a body, parallel to its sides; as, the length of a
    church, or of a ship; the length of a rope or line.
    [1913 Webster]
 
   2. A portion of space or of time considered as measured by
    its length; -- often in the plural.
    [1913 Webster]
 
       Large lengths of seas and shores.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The future but a length behind the past. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. The quality or state of being long, in space or time;
    extent; duration; as, some sea birds are remarkable for
    the length of their wings; he was tired by the length of
    the sermon, and the length of his walk.
    [1913 Webster]
 
   4. A single piece or subdivision of a series, or of a number
    of long pieces which may be connected together; as, a
    length of pipe; a length of fence.
    [1913 Webster]
 
   5. Detail or amplification; unfolding; continuance as, to
    pursue a subject to a great length.
    [1913 Webster]
 
       May Heaven, great monarch, still augment your bliss
       With length of days, and every day like this.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. Distance. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He had marched to the length of Exeter. --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   {At length}.
    (a) At or in the full extent; without abbreviation; as,
      let the name be inserted at length.
    (b) At the end or conclusion; after a long period. See
      Syn. of At last, under {Last}.
 
   {At arm's length}. See under {Arm}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Length \Length\, v. t.
   To lengthen. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 length
   n 1: the linear extent in space from one end to the other; the
      longest dimension of something that is fixed in place; "the
      length of the table was 5 feet"
   2: continuance in time; "the ceremony was of short duration";
     "he complained about the length of time required" [syn:
     {duration}, {length}]
   3: the property of being the extent of something from beginning
     to end; "the editor limited the length of my article to 500
     words"
   4: size of the gap between two places; "the distance from New
     York to Chicago"; "he determined the length of the shortest
     line segment joining the two points" [syn: {distance},
     {length}]
   5: a section of something that is long and narrow; "a length of
     timber"; "a length of tubing"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 l.
 
 1. (kıs.) latitude, law, league, left, length, line, lira, lire, liter, (b.h.) Latin, book, Romen rakamlarında 50.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top