ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apart

AH0 P AA1 R T   
104 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apart-, *apart*
English-Thai: Longdo Dictionary
apart from(prep) เว้นเสียแต่ว่า เช่น What is the best war film apart from Saving Private Ryan and Black Hawk Down?
come apart(vi) แยก, แตกออกเป็นส่วนๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apart[ADV] โดยไม่พิจารณา
apart[ADV] เป็นชิ้น ๆ (ขาด), See also: เป็นส่วนๆ, Syn. asunder, to pieces, to bits
apart[ADJ] แยกจาก, See also: แยกกัน
apart[ADV] แยกจาก, Syn. disconnected, disassociated, separated
apartheid[N] นโยบายการแบ่งแยกสีผิว (ในแอฟริกาใต้)
apartment[N] ห้องชุด, See also: อพาร์ทเมนท์, Syn. rooms, quarters, suite
apartment[N] อาคารที่มีห้องชุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apart(อะพาร์ทฺ') adv.,adj. ต่างหาก,คนละต่างหาก,เป็นชิ้น ๆ-apartness n., Syn. aloof, separately ###A. together)
apartheid(อะพาร์ท'เธด,-ธิด) n. การแบ่งผิว,การแบ่งแยกชนชาติ, Syn. segregation)
apartment(อะพาร์ท'เมินทฺ) n. ห้อง,ห้องเช่า,ห้องชุดในโรงแรม,อาคารที่มีห้องให้เช่า.
apartmenthouse(อะพาร์ท'เมินทฺเฮาซฺ) อาคารที่มีห้องชุดให้เช่า.
anti-apartheid(แอน' ทีอะพาร์' เธด) adj.,n. ซึ่งต่อต้านการเหยียดผิว
bonaparte(โบ'นะพาร์ท) n. ชื่อสกุลของนะโปเลียน, See also: bonapartist n. ผู้สนับสนุนราชวงศ์ของนะโปเลียน,เกี่ยวกับราชวงศ์ของนะโปเลียน bonapartism n. ดูBonaparte bonapartean adj. ดูBonaparte
napoleon bonaparten. (ค.ศ.1869-1821) พระเจ้านโปเลียนมหาราช

English-Thai: Nontri Dictionary
apart(adv) ต่างหาก,ห่างออกไป
apartment(n) อพาร์ทเมนท์,ห้องเดี่ยว,ที่พัก,ห้องเช่า,ห้องชุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apartheid; apartnessการถือผิว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
apartmentห้องชุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
apartmentห้องชุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
apartment houseอาคารชุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
apartment; flatห้องชุด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
apartness; apartheidการถือผิว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apartheidการถือผิว [TU Subject Heading]
apartheidการปกครองประเทศแบบแบ่งแยกผิวพันธุ์ เป็นระบบปกครองที่ใช้ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งโดยไม่ แบ่งแยกผิวพันธุ์ครั้งแรกขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2537 ในระบบการปกครองดังกล่าว ประชาชนแอฟริกาใต้ผิวดำถูกจำกัดสิทธิต่าง ๆ เช่น สิทธิทางด้านการเมือง สิทธิการออกเสียงเลือกตั้ง สิทธิรับสมัครเลือกตั้ง การเป็นสมาชิกรัฐสภา การมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางพื้นที่ การเลือกที่อยู่อาศัย การใช้สถานที่พักผ่อน การรับราชการ การเข้ารับการศึกษา การประกอบอาชีพ และการใช้บริการสาธารณูปโภคจากรัฐบาล เป็นต้น [การทูต]
apartmentอะพาร์ตเมนต์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Apartment houseอาคารห้องชุด [เศรษฐศาสตร์]
Apartment housesบ้านห้องชุด [TU Subject Heading]
Apartmentsห้องชุด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
apart fromนอกเหนือจาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Right, does anyone apart from Fitzpatrick want a drink?ตรงชานเมืองเชล์มส์ฟอร์ดมากกว่า The Widow Maker (2017)
So, what I would like to do is exchange these dangerous uPVC windows for nice, new, safe PVCu ones, free of charge, apart from installation costs.เอาล่ะ สิ่งที่ผมจะทำ คือเปลี่ยนหน้าต่างยูพีวีซี ที่อันตรายนี่ ไปเป็นแบบพีวีซียูที่ใหม่และปลอดภัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย Salesmen Are Like Vampires (2017)
The ravenry was falling apart the last time I checked. All rulers demand that people bend the knee.พวกสัตว์ร้ายกำลังสลาย ครั้งสุดท้ายที่ข้าตรวจสอบ ผู้ปกครองทุกทัพต้องการให้คนยอมคุกเข่าให้ Eastwatch (2017)
The best super pig and the adorable farmer girl forced apart and somehow brought together on our stage.สุดยอดซูเปอร์หมู และสาวน้อยเกษตรกรที่ถูกพรากจากกัน และได้ถูกพามาเจอกันบนเวทีของเรา Okja (2017)
I will hunt my father like a dog, and I will tear him apart slowly... piece by piece... until he knows some semblance of the profound and unceasing pain...เพื่อออกไล่ล่าพ่อ จับมาฉีกร่างช้าๆ ตัดทิ้งทีละส่วน จนกว่าเขาจะรู้ซึ้ง ความเจ็บปวด แสนสาหัสไร้สิ้นสุด Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
A tribe of savages is trying to tear your husband apart and maybe butcher him and eat him.ชนเผ่าป่าเถื่อนกำลังรอฉีกเนื้อสามีคุณ หรืออาจจะชำแหละเขาแล้วกินซะ The Legend of Tarzan (2016)
When I was younger, I used to feel apart from my kin.ตอนเด็กกว่านี้ ข้าเคยรู้สึกแปลกแยกจากญาติพี่น้อง Warcraft (2016)
I had to pull apart the whole filtration system.ผมต้องแยกชิ้นระบบกรองน้ำทั้งหมด Ouroboros (2016)
And they will tear you apart and eat you up all while you're still alive.มันจะฉีกเธอเป็นชิ้นๆและกินเข้าไป ในขณะที่เธอยังมีลมหายใจ No Way Out (2016)
But upon entering your atmosphere, it broke apart into three pieces.ทว่าขณะเข้าสู่บรรยากาศโลก มันหลุดออกเป็นสามชิ้น Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
Without minds like yours, this country will be torn apart in cyberspace.ไม่มีคนฉลาดอย่างนาย ประเทศนี้จะแตกเป็นเสี่ยงในโลกไซเบอร์ Snowden (2016)
♪ Sometimes I pull myself apartบางที ผมไม่พอใจตัวเองสักที Sing Street (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apartA few minor mistakes apart, your writing is good.
apartAll the houses in this neighborhood look so much alike that I can't tell them apart.
apartAny apartment will do as long as the rent is reasonable.
apartApart from a few faults, he is a trustworthy partner.
apartApart from a few minor mistakes, your composition was excellent.
apartApart from a few mistakes, your composition was excellent.
apartApart from a few spelling mistakes, it is a good composition.
apartApart from being unlucky enough to get ALS, I have been fortunate in almost every other respect.
apartApart from carrots, there is nothing he does not eat.
apartApart from cats, I like animals.
apartApart from earning money, I have no interest in real estate.
apartApart from her temper, she's all right.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้องชุด[N] apartment, Syn. ห้องพัก, ห้องเช่า, แฟลต, Example: ห้องชุดในตึกหลังนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย, Count unit: ห้อง, Thai definition: ส่วนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนเฉพาะของแต่ละบุคคล
ห้องชุด[N] apartment, See also: flat, Syn. ห้องพัก, ห้องเช่า, Example: ห้องชุดในตึกหลังหนึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย, Count unit: ห้อง, Thai definition: ส่วนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนเฉพาะของแต่ละบุคคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อพาร์ตเมนต์ = อพาร์ตเมนท์ = อพาร์ทเมนท์ = อพาร์ทเม้นต์[n.] (aphātmēn) EN: apartment   FR: appartement [m]
แฟลต[n.] (flaet) EN: apartment ; flat   FR: appartement [m] ; flat [m] (Belg.)
แหก[v.] (haēk) EN: part ; break ; stretch apart ; separate apart ; pull apart   FR: ouvrir ; forcer
ห้องเช่า [n. exp.] (hǿng chao) EN: room (for rent) ; apartment   FR: chambre en location [f] ; appartement [m]
ห้องชุด[n.] (hǿngchut) EN: apartment ; suite   FR: appartement [m]
กัน[v.] (kan) EN: set aside ; set apart ; reserve ; lay by ; lay aside ; save   FR: réserver ; mettre de côté
กระจัด[v.] (krajat) EN: disperse ; scatter ; spread ; separate ; keep apart   FR: disperser
ลิบ[adj.] (lip) EN: far apart ; far ; distant ; remote ; almost out of sight   FR: lointain ; au loin
นโปเลียน โบนาปาร์ต [n. prop.] (Napōlīen Bōnāpārt) EN: Napoléon Bonaparte   FR: Napoléon Bonaparte
นอกจาก[prep.] (nok jāk) EN: except ; unless ; besides ; unless ; aside from ; apart from ; other than   FR: excepté ; sauf ; hormis ; en plus de ; en dehors de ; à part ; outre

CMU English Pronouncing Dictionary
APART    AH0 P AA1 R T
APARTHEID    AH0 P AA1 R T AY2 T
APARTHEID    AH0 P AA1 R T AY2 D
APARTMENT    AH0 P AA1 R T M AH0 N T
APARTMENTS    AH0 P AA1 R T M AH0 N T S
APARTHEID'S    AH0 P AA1 R T AY2 T S
APARTHEID'S    AH0 P AA1 R T AY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apart    (a) ˈəpˈaːt (@1 p aa1 t)
apartheid    (n) ˈəpˈaːtaɪt (@1 p aa1 t ai t)
apartment    (n) ˈəpˈaːtmənt (@1 p aa1 t m @ n t)
apartments    (n) ˈəpˈaːtmənts (@1 p aa1 t m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以外[yǐ wài, ㄧˇ ㄨㄞˋ, ] apart from; other than; except for; external; outside of, #3,162 [Add to Longdo]
公寓[gōng yù, ㄍㄨㄥ ㄩˋ, ] apartment, #4,825 [Add to Longdo]
除此之外[chú cǐ zhī wài, ㄔㄨˊ ㄘˇ ㄓ ㄨㄞˋ, ] apart from this; in addition to this, #8,592 [Add to Longdo]
种族隔离[zhǒng zú gé lí, ㄓㄨㄥˇ ㄗㄨˊ ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ, / ] apartheid, #54,421 [Add to Longdo]
公寓楼[gōng yù lóu, ㄍㄨㄥ ㄩˋ ㄌㄡˊ, / ] apartment building [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abgesehen von; ausgenommen {adv}; bis auf | abgesehen davon | abgesehen von diesen Problemenapart from | apart from that | these problems apart [Add to Longdo]
abseits; abgesondert {adv} (von) | sich abseits haltenapart (from) | to hold oneself apart [Add to Longdo]
apart; eigenartig; reizvoll; besonders {adj}individual [Add to Longdo]
apart seinto be individual in style [Add to Longdo]
ansonsten; im übrigenapart from that [Add to Longdo]
außer; neben {prp; +Dativ}; abgesehen von | außer dirapart from; aside from [Am.] | apart from you; aside from you [Add to Longdo]
für sich | eine Klasse für sichapart | a class apart [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お変わりありませんか[おかわりありませんか, okawariarimasenka] (exp) (pol) how have (you) been? (gen. used after some time apart); lit [Add to Longdo]
ざっくり[, zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles [Add to Longdo]
それはさておき[, sorehasateoki] (exp) (See 扠置く) apart from that; to return to the topic; enough of that; (P) [Add to Longdo]
それより[, soreyori] (conj) apart from that; other than that; leaving that aside; more ... than that; but; however; (P) [Add to Longdo]
として[, toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) [Add to Longdo]
とは別に[とはべつに, tohabetsuni] (adv) in addition to; apart from [Add to Longdo]
ばらつく;バラつく[, baratsuku ; bara tsuku] (v5k,vi) (See ばらばら) to rain (drops on the large side); to go to pieces; to be taken apart [Add to Longdo]
ほろほろ[, horohoro] (adv) (1) (on-mim) by ones and twos; (2) (See はらはら,ぼろぼろ) tears or flower petals falling quietly; (3) gurgling bird sound; (4) falling apart; crumbling; melting (in one's mouth) [Add to Longdo]
アパート[, apa-to] (n) (1) (abbr) (See アパートメントハウス) apartment building; apartment block; apartment house; (2) (abbr) (See アパートメント) apartment; (P) [Add to Longdo]
アパートメント[, apa-tomento] (n) apartment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
取り除く[とりのぞく, torinozoku] to deinstall, to remove, to take away, to set apart [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apart \A*part"\, adv. [F. [`a] part; (L. ad) + part part. See
   {Part}.]
   1. Separately, in regard to space or company; in a state of
    separation as to place; aside.
    [1913 Webster]
 
       Others apart sat on a hill retired.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The Lord hath set apart him that is godly for
       himself.               --Ps. iv. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. In a state of separation, of exclusion, or of distinction,
    as to purpose, use, or character, or as a matter of
    thought; separately; independently; as, consider the two
    propositions apart.
    [1913 Webster]
 
   3. Aside; away. "Wherefore lay apart all filthiness and
    superfluity of naughtiness." --Jas. i. 21.
    [1913 Webster]
 
       Let Pleasure go, put Care apart.   --Keble.
    [1913 Webster]
 
   4. In two or more parts; asunder; to piece; as, to take a
    piece of machinery apart.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apart
   adv 1: separated or at a distance in place or position or time;
       "These towns are many miles apart"; "stood with his legs
       apart"; "born two years apart"
   2: not taken into account or excluded from consideration; "these
     problems apart, the country is doing well"; "all joking
     aside, I think you're crazy" [syn: {apart}, {aside}]
   3: away from another or others; "they grew apart over the
     years"; "kept apart from the group out of shyness"; "decided
     to live apart"
   4: placed or kept separate and distinct as for a purpose; "had a
     feeling of being set apart"; "quality sets it apart"; "a day
     set aside for relaxing" [syn: {aside}, {apart}]
   5: one from the other; "people can't tell the twins apart"
   6: into parts or pieces; "he took his father's watch apart";
     "split apart"; "torn asunder" [syn: {apart}, {asunder}]
   adj 1: remote and separate physically or socially; "existed over
       the centuries as a world apart"; "preserved because they
       inhabited a place apart"- W.H.Hudson; "tiny isolated
       villages remote from centers of civilization"; "an
       obscure village" [syn: {apart(p)}, {isolated}, {obscure}]
   2: having characteristics not shared by others; "scientists felt
     they were a group apart"- Vannever Bush

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 apart /apɑrt/
  1. apart; separately
  2. remote
  3. original

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top