Search result for

(57 entries)
(0.036 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -彼-, *彼*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かれ, kare] (pron.) สรรพนามบุรุษที่สามที่เป็นเพศชาย, เขา (ผู้ชาย)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かのじょ, kanojo] เธอ, แฟนสาว
[かれ, kare, kare , kare] (n ) เขา (ผู้ชาย), เพื่อนชาย, แฟน (ผู้ชาย)
[かのじょ, kanojo, kanojo , kanojo] (pron. ) เธอ, เพื่อนหญิง, แฟน (ผู้หญิง)
[かれ, kare, kare , kare] (pron. ) เขา (ผู้ชาย), เพื่อนชาย, แฟน (ผู้ชาย)
[かれし, kareshi] (adj ) แฟน(ผู้ชาย)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[彼, bǐ, ㄅㄧˇ] that, those, the other
Radical: Decomposition: 彳 (chì ㄔˋ)  皮 (pí ㄆㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] step,  Rank: 1,256

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かれ, kare] (n) (1) (uk) (See 何れ・1,此れ・1,其れ・1) that (indicating something distant from both speaker and listener (in space, time or psychologically), or something understood without naming it directly); (2) that person (used to refer to one's equals or inferiors); (3) (arch) over there; (4) (あれ only) (col) down there (i.e. one's genitals); (5) (あれ only) (col) period; menses; (int) (6) hey (expression of surprise or suspicion); eh?; (n) (7) that (something mentioned before which is distant psychologically or in terms of time); (P) [Add to Longdo]
[かれ, kare] (pn) (1) he; him; (adj-no) (2) his; (3) boyfriend; (P) [Add to Longdo]
とか[かんとか;カントカ, kantoka ; kantoka] (n) (uk) (See 何とかとか) something; something or other; so-and-so [Add to Longdo]
なり[かれなり, karenari] (adj-no,adv) his way; peculiar to him [Add to Longdo]
[あの(P);かの, ano (P); kano] (adj-pn) (uk) (See 何の・どの,此の,其の・1,・あれ・1) that (someone or something distant from both speaker and listener, or situation unfamiliar to both speaker and listener); (P) [Add to Longdo]
の岸[かのきし, kanokishi] (n) (arch) (See 岸・3) nirvana [Add to Longdo]
の地[かのち, kanochi] (n) there; that place [Add to Longdo]
は誰時[かわたれどき, kawataredoki] (n) (arch) (See 黄昏時) dawn (orig. also used in reference to dusk) [Add to Longdo]
や是や;や此れや[あれやこれや, areyakoreya] (exp) (uk) this and that [Add to Longdo]
ら(P);[かれら, karera] (pn,adj-no) they (usually male); them; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǐ cǐ, ㄅㄧˇ ㄘˇ, ] each other; one another, #2,884 [Add to Longdo]
[bǐ, ㄅㄧˇ, ] that; those; (one) another), #10,003 [Add to Longdo]
[bǐ àn, ㄅㄧˇ ㄢˋ, ] the other shore; Paramita (Buddh.), #15,978 [Add to Longdo]
[Bǐ dé, ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ, ] Peter (name), #20,114 [Add to Longdo]
得堡[Bǐ dé bǎo, ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ ㄅㄠˇ, ] Petersburg (place name); Saint Petersburg, Russia, #79,488 [Add to Longdo]
得格勒[Bǐ dé gé lè, ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ ㄍㄜˊ ㄌㄜˋ, ] Petrograd, variant spelling of 得堡, Saint Petersburg, #135,624 [Add to Longdo]
拉多[Bǐ lā duō, ㄅㄧˇ ㄌㄚ ㄉㄨㄛ, ] Pilate (Pontius Pilate in the Biblical passion story), #281,217 [Add to Longdo]
得罗维奇[Bǐ dé luó wéi qí, ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄛˊ ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ, / ] Petrovich (name), #593,102 [Add to Longdo]
一时此一时[bǐ yī shí cǐ yī shí, ㄅㄧˇ ㄧ ㄕˊ ㄘˇ ㄧ ㄕˊ, / ] that was one thing, and this is another; times have changed [Add to Longdo]
得前书[Bǐ dé qián shū, ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨ, / ] First Epistle of Peter (in New Testament) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I help him.私はを手伝います。
He can swim.は泳げる。
Will he die?は死ぬでしょうか。
He is my father.は私の父です。
Who is he?は誰?
He is a thief.は泥棒だ。
They are human.らは、人間です。
She tried.女は、試した。
Who is she?女は誰ですか。
She looks sad.女は悲しそうだ。
"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.「17歳の時スクーナー船で地中海を航海したわ」女はゆっくりと注意深く言う。 [F]
"I saw her five days ago", he said.「5日前に女にあった」とは言った。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Today, two men that were close to her will speak with us.[JA] 女と親交の深かった2人に 語っていただきます Disbanded (2017)
I have no doubt that each of them valued money and life differently.[JA] 女たちは皆 お金の価値も 命の価値も 何もかも バラバラだったに違いない Confrontation (2017)
She gave me a compliment by saying my works were like high-quality poems.[JA] 女は僕の作品を 上質なポエムのようだと 評してくれました Disbanded (2017)
She's the only daughter of the famous novelist Hibiki Ogie.[JA] (佑希) 女は人気小説家 荻江(おぎえ) 響(ひびき)の 一人娘なんですよ Confrontation (2017)
I understand.[CN] 得奎林在拳台上 有最灵巧的拳手之称 CounterPunch (2017)
- Okay.[CN] 唯一能改变这种局面的 唯一能扳回那种局面的 只有得奎林 CounterPunch (2017)
With her, we would have a hit for sure.[JA] 女が主演なら 間違いなくヒットする Emotions (2017)
The advantage to knocking out your opponent is that you keep it out of their hands.[CN] 打他 得! CounterPunch (2017)
Mr. Sakurai. She's the one who made it.[JA] (店長) 桜井さん 女が作ったんですよ Emotions (2017)
I will carry out her intentions.[JA] 僕は女の意志を継いでいきます Reason (2017)
I think when you accept the fight, you have to make the weight.[CN] 得奎林将有两个小时 减掉0.63公斤 CounterPunch (2017)
If a fight goes the full 12-round distance, the outcome is determined by three judges.[CN] 打他 得! CounterPunch (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひ, hi] ER [Add to Longdo]
[ひ, hi] ER , JENER [Add to Longdo]
[かれら, karera] -sie (Mask.Pl.) [Add to Longdo]
[かのじょ, kanojo] -sie (Fem.Sing.) [Add to Longdo]
[ひがん, higan] Tagundnachtgleiche, Lebensziel [Add to Longdo]
[かれし, kareshi] "er", der_Geliebte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top