ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

卓越

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -卓越-, *卓越*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卓越[zhuó yuè, ㄓㄨㄛˊ ㄩㄝˋ, ] distinction; excellence; outstanding; surpassing; distinguished; splendid, #7,959 [Add to Longdo]
卓越[Zhuó yuè wǎng, ㄓㄨㄛˊ ㄩㄝˋ ㄨㄤˇ, / ] Joyo.com, #57,538 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
卓越[たくえつ, takuetsu] (n) excellence; superiority; (P) [Add to Longdo]
卓越[たくえつふう, takuetsufuu] (n) prevailing wind [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Australians excel at sports and entertainment.スポーツと演芸の分野でのオーストラリア人の卓越
Picasso is an eminent painter.ピカソは卓越した画家だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So she's been excellent at covering her tracks.[JA] これまでは隠ぺい工作に 卓越していました Chupacabra (2014)
"Jordy, you're capable of greatness.[JA] "ジョディ君は卓越した才能がある Pilot (2013)
Is that what you came here to tell me?[CN] 一个卓越的黑人女性 A brilliant black woman, 做我女儿的导师 mentor for my baby girl, 一个能教她这个世界 someone who could teach her Blowback (2016)
As the years passed, Niflheim marched on nearby nations driven by its unsurpassed technology.[JA] 年が経つにつれ、ニヴルヘイム近くの国に行進し... その卓越した技術により駆動されます。 Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
Do you hear that, Your Grace?[CN] 你听说过卓越 Cinderella (2015)
But she was also renown for her remarkable equestrian abilities and her tireless charitable works.[JA] 卓越した馬術と 惜しみない 慈善活動家としても 名高かったのです Go to Hell (2014)
I don't think we could've chosen a better group to represent the excellence, sportsmanship, and friendship the games stand for.[JA] ゲームスを象徴する 卓越とスポーツマン精神 そして友情を 体現する... 最高の人選だと 信じています My Little Pony: Equestria Girls - Friendship Games (2015)
A towering intellect.[JA] 卓越した知性だ Possibility Two (2013)
Tonight confirmed that you two are phenomenal chefs, and that's why we'd like you both to come up here and switch places with us.[CN] 今晚你们都证明了 自己卓越超群的烹饪能力 因此 Top 3 Compete (2014)
A beacon of progress on the horizon of humanity... but a cruel and barbarous civilization just the same.[CN] 發展卓越的歷史國度... 卻也是殘忍野蠻的古老文明 Mr. Peabody & Sherman (2014)
Lena is an extraordinary woman.[CN] 莱娜是一个卓越的女人 Youth (2015)
Easy for you to say, Your Eminence.[JA] ゆっくりというのは簡単だ、あなたの卓越 Percy Jackson: Sea of Monsters (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
卓越[たくえつ, takuetsu] vortrefflich_sein, ueberlegen_sein [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top