ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

distend

D IH2 S T EH1 N D   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -distend-, *distend*, disten
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distend[VI] แผ่กระจาย, See also: ขยาย, บวม, พอง, โป่ง, Syn. broaden, widen, enlarge, Ant. narrow, contract
distend[VT] แผ่กระจาย, See also: ขยาย, ขยายตัว, พอง, โป่ง, Syn. broaden, widen, enlarge, Ant. narrow, contract

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distend(ดิสเทนดฺ') vt.,vi. แผ่กระจายไปทุกทิศ,ขยาย,พอง,ทำให้ยืดออก,ทำให้บานออก

English-Thai: Nontri Dictionary
distend(vi) โตขึ้น,บาน,พอง,ขยายออก,แผ่กระจาย,ยืดออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
distendโป่งพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
distended stomachกระเพาะกาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distendedท้องอืด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Genitals are distended and patchy and covered with large red welts.อวัยวะสิบพันธุ์บวมเป็นหย่อมๆ และมีรอยแนวยาวแดง Ending Happy (2007)
- His neck. Distended jugular.นั่นอะไีร\ คอเขามีเส้นเลือดใหญ่ขยายตัว Last Resort (2008)
Hey, look! My stomach distended.เฮ้ ดูท้องฉันสิ บวมซะ! Bolt (2008)
And he would spend extra time probing,say,a broken hand or a distended abdomen.เขามักใช้เวลาเพิ่มกับการตรวจสอบมือที่หัก ท้องที่บวมตุ่ย To Hell... And Back (2009)
Your honor, it is imperative to Ms. Hertzog's well-being that the metropolitan detention center order a C.A.T. scan on her clearly distended and painful abdomen.ศาลที่เคารพ มีความสำคัญอย่างมาก ต่อสวัสดิภาพของคุณเฮิร์ทซอค ที่ทางเรือนจำประจำนครบาล ต้องมีคำสั่งให้ทำการตรวจ CAT สแกน ร่างกายของเธอให้ละเอียด The Garden of Forking Paths (2010)
And by fourth grade, I knew what a distended ileum felt like on palpation.ผมคลำหาจุดที่ลำไส้เล็กบวมได้ตั้งแต่ป.4 Love & Other Drugs (2010)
His belly's distended, his pressure's dropping, which means there's internal bleeding.มันกระจายในช่องท้องเค้าทำให้ความดันเค้าลดลง หมายถึงว่ามันเลือดออกภายในช่องท้องเค้า Bloodletting (2011)
Her pericardium's distended.เยื่อหุ้มหัวใจเธอ กำลังพองออก Rise (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โร[ADJ] swollen (used descriptive of the abdomen in conditions like worms in children), See also: distended, Syn. โต, ป่อง, Example: เด็กๆ โดยมากมักมีร่างกายผอมเกร็ง พุงโร จนเรียกกันติดปากว่าเป็น ตาลขโมย
อืด[V] distend, See also: swell, Syn. พอง, บวม, Ant. แฟบ, Example: ศพที่ห่อหุ้มด้วยผ้า และมัดไว้อย่างแข็งแรงเริ่มอืดเน่า เพราะตายมาไม่น้อยกว่า 4 วัน
อูม[ADJ] plump, See also: distended, Syn. อวบ, Example: เมื่อเขาแต่งเครื่องแบบ ใส่หมวกแก๊ปแล้ว เขาดูหล่อเหลาไม่เลวแบบคนหน้าอูม, Thai definition: โป่งพอง, เบ่งนูนขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อืด[adj.] (eūt) EN: swollen ; distended ; bloated ; stuffed up ; suffering from flatulency   FR: gonflé ; enflé
โปน[adj.] (pōn) EN: protrusive ; bulgy ; distended ; enlarged ; protuberant ; stalky ; bugging out   FR: protubérant
โป่ง[v.] (pōng) EN: swell ; dilate ; inflate ; puff out ; be distended   FR: gonfler ; enfler ; se dilater
ป่อง [adj.] (pǿng) EN: swollen ; distended   FR: bombé ; saillant
เต่ง[adj.] (teng) EN: plump ; round ; distended ; ripe   FR: opulent ; enflé ; joufflu ; dodu
หยิ่งยโสหนักขึ้น[v. exp.] (yingyasō nak kheun) EN: make inflated ; become inflated ; swell ; distend   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISTEND    D IH2 S T EH1 N D
DISTENDED    D IH2 S T EH1 N D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distend    (v) dˈɪstˈɛnd (d i1 s t e1 n d)
distends    (v) dˈɪstˈɛndz (d i1 s t e1 n d z)
distended    (v) dˈɪstˈɛndɪd (d i1 s t e1 n d i d)
distending    (v) dˈɪstˈɛndɪŋ (d i1 s t e1 n d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
膨れる(P);脹れる[ふくれる, fukureru] (v1,vi) (1) to swell (out); to expand; to be inflated; to distend; to bulge; (2) to get cross; to get sulky; to pout; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distend \Dis*tend"\, v. i.
   To become expanded or inflated; to swell. "His heart distends
   with pride." --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distend \Dis*tend"\, v. t. [imp. & p. p. {Distended}; p. pr. &
   vb. n. {Distending}.] [L. distendere, distentum, distensum;
   dis- + tendere to stretch, stretch out: cf. F. distendre to
   distend, d['e]tendre to unbend. See {Tend}, and cf.
   {Detent}.]
   1. To extend in some one direction; to lengthen out; to
    stretch. [R.]
    [1913 Webster]
 
       But say, what mean those colored streaks in heaven
       Distended as the brow of God appeased? --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To stretch out or extend in all directions; to dilate; to
    enlarge, as by elasticity of parts; to inflate so as to
    produce tension; to cause to swell; as, to distend a
    bladder, the stomach, etc.
    [1913 Webster]
 
       The warmth distends the chinks.    --Dryden.
 
   Syn: To dilate; expand; enlarge; swell; inflate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 distend
   v 1: become wider; "His pupils were dilated" [syn: {dilate},
      {distend}]
   2: cause to expand as it by internal pressure; "The gas
     distended the animal's body"
   3: swell from or as if from internal pressure; "The distended
     bellies of the starving cows"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top