ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

muddy

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -muddy-, *muddy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
muddy(adj) ข่น, See also: หมอง, ทึม, ไม่ใส, Syn. cloudy, mirky, murky, turbid, Ant. clearly
muddy(adj) ขุ่น (ความคิด), See also: ไม่แจ่มใส, Ant. clearly
muddy(adj) เลอะโคลน, See also: เปรอะเปื้อน, เต็มไปด้วยโคลน, Syn. boggy, marshy, miry, mucky, quaggy, sloughy, swampy, Ant. dry, barren
muddy(adj) ยุ่งเหยิง, See also: คลุมเครือ, Syn. dull, Ant. clearly
muddy(vt) ทำให้เปื้อนโคลน, See also: ปกคลุมไปด้วยโคลน, Syn. contaminate, Ant. improve
muddy up(phrv) เปื้อนไปด้วยโคลน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
muddy(มัด'ดี) adj. เต็มไปด้วยโคลน, ขุ่น, ไม่ใสสะอาด, มัว, ยุ่งเหยิง, คลุมเครือ vt. ทำให้เป็นโคลน, ทำให้ขุ่น, ทำให้มัว, ทำให้ยุ่งเหยิง, กล่าวหา, ป้ายร้าย. vi. กลายเป็นโคน, กลายเป็นขุ่น., See also: muddily adv. muddiness n., Syn. cloude

English-Thai: Nontri Dictionary
muddy(adj) เป็นโคลน, ขุ่นมัว, ยุ่งเหยิง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Muddy Stonesคล้ายๆโคลน [การแพทย์]

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Muddya. [ Compar. Muddier superl. Muddiest. ] 1. Abounding in mud; besmeared or dashed with mud; as, a muddy road or path; muddy boots. [ 1913 Webster ]

2. Turbid with mud; as, muddy water. [ 1913 Webster ]

3. Consisting of mud or earth; gross; impure. [ 1913 Webster ]

This muddy vesture of decay. Shak. [ 1913 Webster ]

4. Confused, as if turbid with mud; cloudy in mind; dull; stupid; also, immethodical; incoherent; vague. [ 1913 Webster ]

Cold hearts and muddy understandings. Burke. [ 1913 Webster ]

Dost think I am so muddy, so unsettled. Shak. [ 1913 Webster ]

5. Not clear or bright. Swift. [ 1913 Webster ]

Muddyv. t. [ imp. & p. p. Muddied p. pr. & vb. n. Muddying ] 1. To soil with mud; to dirty; to render turbid. [ 1913 Webster ]

2. (Fig.): To cloud; to make dull or heavy; to confuse. Grew. [ 1913 Webster ]

Muddy-headeda. Dull; stupid. [ 1913 Webster ]

Muddy-mettleda. Dull-spirited. Shak. [ 1913 Webster ]

WordNet (3.0)
muddy(v) dirty with mud, Syn. muddy up
muddy(v) cause to become muddy
muddy(v) make turbid
boggy(adj) (of soil) soft and watery, Syn. miry, swampy, muddy, soggy, squashy, mucky, marshy, sloughy, sloppy, quaggy, waterlogged
cloudy(adj) (of liquids) clouded as with sediment, Syn. mirky, muddy, murky, turbid
dirty(adj) (of color) discolored by impurities; not bright and clear; is often used in combination, Syn. muddy, muddied, dingy
mucky(adj) dirty and messy; covered with mud or muck, Syn. muddy

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As I speak to you now, the icy water of the ponds and ruins fills the hollows of the mass graves, a frigid and muddy water, as murky as our memory.ขณะที่ผมเล่าอยู่นี้ สายน้ำเย็นเยียบจากแห่งนี้ ได้ถมเติมลงบนหลุมศพขนาดใหญ่ น้ำโคลนขุ่นมัว เหมือนกับความทรงจำของเรา Night and Fog (1956)
All they found of him was a muddy set of prison clothes, a bar of soap and an old rock hammer damn near worn down to the nub.ทั้งหมดที่พวกเขาพบของเขาเป็นชุดของเสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยโคลนคุก สบู่ และค้อนหินเก่าสวมใส่แช่งใกล้ลงไปนับ The Shawshank Redemption (1994)
Females find a nice, wet, muddy pit, and they all go after her at once in one big mating ball.มันจะหาหลุมที่ชุ่มด้วยโคลนเพื่ออยู่กับคู่ของมัน ส่วนตัวอื่นๆก็จะกลับออกไป ...ตัวที่มันเลือกจะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุด Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
On muddy days. Watching young lads clogging the shite out of each other.ดูเด็กๆวิ่งขัดแข้งขัดขาไล่บอล Goal! The Dream Begins (2005)
There are maximum casualties, and most of the evidence is under 1 00 feet of muddy water.มีเด็กสองคนเจอผู้หญิง คว่ำหน้าอยู่ในน้ำ ห่างจากท่าเรือแอลเจียรส์. Deja Vu (2006)
Don't muddy the past and the present, Dan.อย่าเอาเรื่องเก่า มาปนเรื่องใหม่สินะ ... แดน 3:10 to Yuma (2007)
This business of yours is just gonna muddy things up.แล้วไอ้ที่คุณทำอยู่_BAR_ มันอาจทำให้งานเราพัง Rendition (2007)
To the bottom of a muddy riverbedติดกับสุ่มดักปลา ที่มีแต่โคลน The Legend (2008)
N-no muddy shoes on my floor mats. No--อย่าเอารองเท้าเปื้อนๆมาวางบนผ้ายางนะ อย่า-- You're Gonna Love Tomorrow (2008)
Do you consider Muddy Waters blues or classic rock?เธอช่วยคัดหน่อยว่า Muddy Watters It's a Wonderful Lie (2008)
But I cannot muddy the water.แต่ผมไม่สามารถ\ ให้มันคลุมเคลือ Do It, Monkey (2009)
I never asked you to muddy the water.ฉันไม่เคยถามคุณ ให้มันคลุมคลือ Do It, Monkey (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
muddyDon't tramp in the living room with muddy feet.
muddyI lost my balance on the muddy road.
muddyI slithered down the muddy slope.
muddyMy feet started sticking in the muddy street. I nearly fell down.
muddyOur town is notorious for its muddy roads.
muddyThat path is apt to be muddy after rain.
muddyThe muddy road has ruined my new shoes.
muddyThe muddy track descends to a valley.
muddyThe passing car splashed muddy water on me.
muddyThe road was quite muddy, and, what is worse, it began to rain.
muddyThe road were very muddy as it had rained during the night.
muddyThey are muddy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลัก(n) muddy place, See also: mud puddle, mire, wallow, Syn. หล่ม, Example: เด็กๆ กำลังใช้ไม้ตีก้นควายที่นอนอยู่ในปลักพยายามไล่ให้มันลุกขึ้น, Count Unit: ปลัก, Thai Definition: แอ่งที่เป็นโคลน เลน
เฟอะ(adj) rotten, See also: muddy, putrid, Syn. เฟะ, Example: ฉันเกลียดเนื้อเฟอะที่แขนและหน้าของเขา, Thai Definition: ที่เลอะเปรอะเป็นหนอง
เฟะ(adj) rotten, See also: muddy, putrid, Syn. เฟอะ, Example: พอเขาเล่าถึงตอนที่เห็นหน้าเฟะของผู้หญิงคนนั้น ทุกคนก็กระโดดเข้ามารวมกันทันที, Thai Definition: ที่เละเทะเปรอะเป็นหนอง
เฟะฟะ(adj) rotten, See also: muddy, putrid, Syn. เฟอะ, เฟะ, Example: ฝรั่งผลนั้นมีเนื้อเน่าเฟะฟะกินไม่ได้แล้ว, Thai Definition: ที่เละเทะสกปรกเพราะเน่า เป็นต้น
แฉะ(v) wet, See also: muddy, slushy, Syn. เฉอะแฉะ, Ant. แห้ง, Example: ฝนตกทำให้ถนนแฉะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฉะ[chae] (adj) EN: wet ; muddy ; slushy  FR: boueux
ชายเลน[chāilēn] (n, exp) EN: muddy coast ; muddy bank ; wetlands ; bog ; marshland  FR: marécage [ m ] ; zone humide [ f ]
เฉอะแฉะ[choechae] (adj) EN: wet ; muddy ; slimy ; slushy  FR: détrempé ; boueux
ขุ่น[khun] (adj) EN: turbid ; muddy ; mucky ; turbid ; murky  FR: trouble ; boueux
เป็นโคลน[pen khlōn] (adj) EN: muddy  FR: boueux
เป็นฅม[pen tom] (adj) EN: muddy  FR: boueux
เปื้อนเปรอะ[peūoenproe] (v) EN: dirty ; foul ; muddy ; defile ; soil ; pollute ; smirch ; stain  FR: salir ; polluer
ปลัก[plak] (v) EN: muddy place ; mud puddle ; mire ; wallow  FR: bourbier [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
muddy
muddying

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
muddy
muddying

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hún, ㄏㄨㄣˊ, / ] muddy #16,152 [Add to Longdo]
泥泞[ní nìng, ㄋㄧˊ ㄋㄧㄥˋ,   /  ] muddy; mud #25,205 [Add to Longdo]
浑然[hún rán, ㄏㄨㄣˊ ㄖㄢˊ,   /  ] muddy #27,122 [Add to Longdo]
[nìng, ㄋㄧㄥˋ, / ] muddy #104,983 [Add to Longdo]
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, ] muddy, turbid; milk #231,819 [Add to Longdo]
[niǎn, ㄋㄧㄢˇ, ] muddy water [Add to Longdo]
[nǎng, ㄋㄤˇ, ] muddy; thick, muddy water [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Suhle { f }muddy pool; wallow [Add to Longdo]
trübe { adj } | trüber | am trübstenmuddy | muddier | muddiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どろり[dorori] (adv, adv-to) (on-mim) thick (of a liquid); muddy; gooey [Add to Longdo]
混濁した[こんだくした, kondakushita] (adj-f) thick; turbid; cloudy; muddy [Add to Longdo]
重馬場[おもばば, omobaba] (n) muddy track (in horse racing); dead track [Add to Longdo]
春泥[しゅんでい, shundei] (n) spring sludge; spring mud (caused by the melting of the snow); (muddy) slush [Add to Longdo]
潤む[うるむ, urumu] (v5m, vi) (1) to be wet; to be moist; (2) to get dim; to become blurred; to get cloudy; to get muddy; to be bleared; (3) (of one's voice) to become tear-choked; (P) [Add to Longdo]
濁す[にごす, nigosu] (v5s, vt) (1) to make muddy (a liquid); to make cloudy; to make turbid; to roil; (2) (See お茶を濁す・2) to prevaricate; to speak ambiguously; (P) [Add to Longdo]
濁り江[にごりえ, nigorie] (n) muddy inlet or creek [Add to Longdo]
濁り水[にごりみず, nigorimizu] (n) muddy water [Add to Longdo]
濁る[にごる, nigoru] (v5r, vi) to become muddy; to get impure; (P) [Add to Longdo]
濁水[だくすい, dakusui] (n) muddy water [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Muddy \Mud"dy\, a. [Compar. {Muddier}; superl. {Muddiest}.]
   1. Abounding in mud; besmeared or dashed with mud; as, a
    muddy road or path; muddy boots.
    [1913 Webster]
 
   2. Turbid with mud; as, muddy water.
    [1913 Webster]
 
   3. Consisting of mud or earth; gross; impure.
    [1913 Webster]
 
       This muddy vesture of decay.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Confused, as if turbid with mud; cloudy in mind; dull;
    stupid; also, immethodical; incoherent; vague.
    [1913 Webster]
 
       Cold hearts and muddy understandings. --Burke.
    [1913 Webster]
 
       Dost think I am so muddy, so unsettled. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Not clear or bright. --Swift.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Muddy \Mud"dy\, v. t. [imp. & p. p. {Muddied}; p. pr. & vb. n.
   {Muddying}.]
   1. To soil with mud; to dirty; to render turbid.
    [1913 Webster]
 
   2. (Fig.): To cloud; to make dull or heavy; to confuse.
    --Grew.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 muddy
   adj 1: (of soil) soft and watery; "the ground was boggy under
       foot"; "a marshy coastline"; "miry roads"; "wet mucky
       lowland"; "muddy barnyard"; "quaggy terrain"; "the
       sloughy edge of the pond"; "swampy bayous" [syn: {boggy},
       {marshy}, {miry}, {mucky}, {muddy}, {quaggy}, {sloppy},
       {sloughy}, {soggy}, {squashy}, {swampy}, {waterlogged}]
   2: dirty and messy; covered with mud or muck; "muddy boots"; "a
     mucky stable" [syn: {mucky}, {muddy}]
   3: (of color) discolored by impurities; not bright and clear;
     "dirty" is often used in combination; "a dirty (or dingy)
     white"; "the muddied grey of the sea"; "muddy colors";
     "dirty-green walls"; "dirty-blonde hair" [syn: {dirty},
     {dingy}, {muddied}, {muddy}]
   4: (of liquids) clouded as with sediment; "a cloudy liquid";
     "muddy coffee"; "murky waters" [syn: {cloudy}, {muddy},
     {mirky}, {murky}, {turbid}]
   v 1: dirty with mud [syn: {muddy}, {muddy up}]
   2: cause to become muddy; "These data would have muddied the
     prediction"
   3: make turbid; "muddy the water"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top