ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

narrow

N EH1 R OW0   
118 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -narrow-, *narrow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
narrow[ADJ] แคบ
narrow[VT] ทำให้แคบลง, See also: จำกัดให้แคบ, Syn. diminish, dwindle, Ant. enlarge
narrows[N] ช่องแคบ, Syn. neck, strait
narrowly[ADV] อย่างแคบๆ, Syn. biased, limited, shallow, Ant. broad, widebroadly, widely
narrowboat[N] เรือยาวและแคบใช้แม่น้ำลำคลอง, Syn. canalboat
narrowness[N] ความแคบ
narrow down[PHRV] จำกัด, See also: ลดลง
narrow gauge[N] ขนาดของทางรถไฟ
narrow-minded[ADJ] ใจแคบ, Ant. broad-minded, open-minded
narrow-mindedness[N] ความใจแคบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
narrow(แน'โร) adj. แคบ,จำกัด,คับแคบ,เกือบไม่สำเร็จ,เกือบไม่พอ,ระมัดระวัง,ประหยัด,ขี้เหนียว vi. กลายเป็นแคบลง vt. ทำให้แคบลง

English-Thai: Nontri Dictionary
narrow(adj) แคบ,จำกัด,คับแคบ,หวุดหวิด
narrow(vt) ทำให้แคบ,ทำให้คับแคบ,จำกัด,กวดขัน
NARROW-narrow-minded(adj) ใจแคบ,ใจดำ,ขี้เหนียว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
narrow transcriptionการถอดเสียงแบบละเอียด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
narrowbandแถบความถี่แคบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
narrowed glottis(สภาพ)ช่องเส้นเสียงเปิดแคบ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Narrow beam radiogoniometerเรดิโอโกนิออมิเตอร์ แบบลำคลื่นแคบ [อุตุนิยมวิทยา]
Narrower termคำที่แคบกว่า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I dub you Pinocchio's conscience, lord high keeper of the knowledge of right and wrong, counsellor in moments of temptation... and guide along the straight and narrow path.ฉันพากย์คุณมโนธรรม ปิโนคี โอ ลอร์ดสูง ผู้รักษาประตูแห่งความรู้ที่ ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ให้คำปรึกษาในช่วงเวลาของ การทดลองและ Pinocchio (1940)
Take the straight and narrow path and if you start to slideใช้เส้นทางตรงและ แคบ และถ้าคุณเริ่มต้นที่จะเลื่อน Pinocchio (1940)
Take the straight and narrow path and if you start to slideใช้เส้นทางตรงและแคบ และถ้าคุณเริ่มต้นที่จะเลื่อน Pinocchio (1940)
In a narrow five-foot hole, he lives, sleeps, eats, and rests.เขาอาศัยนอนกินและพักผ่อน How I Won the War (1967)
Once you step out of the sunlight into the narrow corridors it's time to protect your nuts, guys.เมื่อคุณก้าวออกจากแสงแดดเป็นทางเดินแคบ ... ... มันถึงเวลาที่จะปกป้องถั่วของคุณผู้ชาย Bloodsport (1988)
Right, well, using layman's terms, we use a rotating magnetic field to focus a narrow beam of gravitons.ก็ได้ ใช้ภาษาชาวบ้านก็คือ เราใช้เครื่องปั่นแรงดึงดูดปั่นสนามพลังแม่เหล็กให้รวมศูนย์ Event Horizon (1997)
Always the same narrow people, the same mindless chatter.ผู้คนซ้ำซากในวงแคบๆ คุยกันเรื่องไร้สาระ Titanic (1997)
Initially given a narrow legal mandate what has allowed today's corporation to achieve such extraordinary power and influence over our lives?ในยุคเริ่มต้น บรรษัทได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายที่จำกัดมาก แต่อะไรทำให้บรรษัทในวันนี้มีอำนาจล้นเหลือ และมีอิทธิพลเหนือชีวิตของเรา? The Corporation (2003)
Can civilization survive on that narrow a definition of how we interact with each other?อารยธรรมสามารถอยู่รอดบนความสัมพันธ์ ที่มีความหมายแคบ ๆ แค่นั้นได้หรือไม่? The Corporation (2003)
Well, that narrows it down.อื้มม นั่นก็ทำให้แคบเข้ามาหน่อย {\i A Cinderella Story (2004)
- 'For a thief, a mole.' If it only narrows the suspects, it's a bargain at 10 times the price.สำหรับพวกกระจอก ถ้ามันไม่มีอะไรมากไปกว่า การลดรายชื่อผู้ต้องสงสัยลง มันจะถูกต่อราคาลงมา 10 เท่าแน่ The Bourne Supremacy (2004)
"Why, Man, he doth bestride the narrow world like a colossus""Why, Man, he doth bestride the narrow world like a colossus" Mean Girls (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
narrowAt this point the sea narrows into a strait.
narrowBusinesses perceive as competitors a narrow range of the business world; there are many cases where they don't understand their real rivals.
narrowEnter by the narrow gate.
narrowHave you ever had a narrow escape?
narrowHe had a narrow escape at that fire.
narrowHe had a narrow escape from being hit by the truck.
narrowHe had a narrow escape in the traffic accident.
narrowHe is contemptuous of his boss's narrow mind.
narrowHe met with a traffic accident and had a narrow escape from death.
narrowHe narrowly escaped being killed.
narrowHe narrowly escaped being run over.
narrowHe narrowly escaped death.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉิวเฉียด[ADV] narrowly, See also: by inches, nearly, barely, Syn. เกือบ, หวุดหวิด, เฉียดฉิว, Example: เขาเจาะดึงคะแนนสนับสนุนจากส.ส. กลุ่มต่างๆ ได้เป็นเสียงข้างมากอย่างฉิวเฉียด
ทางแคบ[N] narrow path, Example: ทางเดินเข้าบ้านเป็นทางแคบๆ มีหญ้าสูงๆ พุ่มไม้เตี้ยๆ ขึ้นอยู่ข้างทาง
คับแคบ[ADJ] narrow-minded, See also: small-minded, unhelpful, ungenerous, Example: เขาทราบอยู่ก่อนว่าเป็นคนบ้านนั้นตำบลนั้นซึ่งมีใจคับแคบก็จะมีใครที่ไหนเล่ายินดีต้อนรับด้วยความเต็มใจ, Thai definition: ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
คับแคบ[ADJ] narrow, See also: small, cramped, restricted, close, limited, contracted, Syn. แคบ, เล็ก, จำกัด, Ant. กว้าง, ใหญ่, Example: เด็กชายวัย 7 ขวบซึ่งนั่งจับเจ่าอยู่ ณ มุมหนึ่งภายในบ้านที่คับแคบ, Thai definition: มีบริเวณน้อย, ไม่พออยู่
คับแคบ[V] narrow, See also: cramp, restrict, close, limit, contract, Syn. แคบ, เล็ก, จำกัด, Ant. กว้าง, ใหญ่, Example: ทุกครั้งที่มีการแสดง เมื่อมีชาวบ้านไปใช้บริการมากขึ้นทำให้สถานที่คับแคบลงเรื่อยๆ, Thai definition: มีบริเวณน้อย, ไม่พออยู่
คอด[ADJ] narrowed, See also: constricted, Syn. แคบ, ตีบ, กิ่ว, Example: คนขายน้ำแข็งใสข้างโรงลิเกโยนแก้วเอวคอดที่แตกเป็นรูปถั่วปากอ้าไว้ข้างถนน, Thai definition: เล็กตอนกลาง, เล็กระหว่างสองส่วน
ตีบ[V] narrow, See also: be constricted, Syn. แคบ, Ant. กว้าง, Example: เวลามองถนนไปไกลๆ ข้างหน้าเราจะเห็นปลายถนนตีบเข้าจบกัน ณ จุดหนึ่ง, Thai definition: แคบเข้าผิดปกติ (ใช้แก่สิ่งที่เป็นช่องกลวง)
ตีบ[ADJ] constricted, See also: narrow, Syn. แคบ, คอด, กิ่ว, Ant. กว้าง, Example: โรคลิ้นหัวใจตีบมีลักษณะอาการคือรูของลิ้นหัวใจเล็กทำให้เลือดไหลลงไม่สะดวก, Thai definition: มีอาการแคบเข้าผิดปกติ (ใช้แก่สิ่งที่เป็นช่องกลวง)
หรี่[V] narrow, See also: shrink, contract, Syn. หยี, Example: เขาหรี่ตาที่หยีอยู่แล้วให้เล็กลงไปอีก เพื่อปรับม่านตาของตัวเอง, Thai definition: ทำให้ตาแคบเข้าเพื่อให้แสงสว่างเข้าตาน้อย
ตาตี่[ADJ] narrow-eyed, Example: เธอชอบผู้ชายตาตี่ ดูน่ารักดี, Thai definition: ลักษณะตาที่หนังตาบนตกลงมาจนเกือบปิด ทำให้เบิกตากว้างไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานชื่นหนู [n. exp.] (bāncheūn nū) EN: Narrowleaf Zinnia ; Classic Zinnia   
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded   FR: mesquin ; étroit d'esprit
จวน[adv.] (jūan) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; virtually ; soon   FR: presque ; quasiment ; pratiquement ; virtuellement
แคบ[adj.] (khaēp) EN: narrow ; small ; small-minded ; not wide   FR: étroit ; exigu ; petit
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded ; unhelpful ; ungenerous   
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted   FR: étroit ; exigu
คอด[adj.] (khøt) EN: narrowed ; constricted   FR: resserré ; rétréci
กิ่ว[adj.] (kiu) EN: constricted ; contracted ; drawn in ; deflated ; narrow   
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก[n. exp.] (kuaytīo sen lek) EN: narrow rice noodles ; narrow and long noodles   FR: nouilles fines (à base de farine de riz) [fpl] ; pâtes fines [fpl]
พันธกิจแบบแคบ[n. exp.] (phanthakit baēp khaēp) EN: narrow mission   

CMU English Pronouncing Dictionary
NARROW N EH1 R OW0
NARROW N AE1 R OW0
NARROWS N EH1 R OW0 Z
NARROWED N EH1 R OW0 D
NARROWER N EH1 R OW0 ER0
NARROWLY N EH1 R OW0 L IY0
NARROWEST N EH1 R OW0 AH0 S T
NARROWING N EH1 R OW0 IH0 NG
NARROWNESS N EH1 R OW0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
narrow (v) nˈærou (n a1 r ou)
narrows (v) nˈærouz (n a1 r ou z)
narrowed (v) nˈæroud (n a1 r ou d)
narrower (j) nˈærouər (n a1 r ou @ r)
narrowly (a) nˈærouliː (n a1 r ou l ii)
narrowest (j) nˈærouɪst (n a1 r ou i s t)
narrowing (v) nˈærouɪŋ (n a1 r ou i ng)
narrowness (n) nˈærounəs (n a1 r ou n @ s)
narrow-minded (j) nˌærou-mˈaɪndɪd (n a2 r ou - m ai1 n d i d)
narrow-mindedly (a) nˌærou-mˈaɪndɪdliː (n a2 r ou - m ai1 n d i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄐㄩˊ, / ] narrow, #599 [Add to Longdo]
[zhǎi, ㄓㄞˇ, ] narrow, #6,178 [Add to Longdo]
狭窄[xiá zhǎi, ㄒㄧㄚˊ ㄓㄞˇ, / ] narrow, #6,547 [Add to Longdo]
[yān, ㄧㄢ, ] narrow pass; throat; pharynx, #8,448 [Add to Longdo]
险些[xiǎn xiē, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄝ, / ] narrowly; almost; nearly, #14,091 [Add to Longdo]
狭小[xiá xiǎo, ㄒㄧㄚˊ ㄒㄧㄠˇ, / ] narrow, #16,124 [Add to Longdo]
狭隘[xiá ài, ㄒㄧㄚˊ ㄞˋ, / ] narrow; tight; narrow; narrow minded; lacking in experience, #17,447 [Add to Longdo]
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, / ] narrow; narrow-minded, #20,297 [Add to Longdo]
幸免[xìng miǎn, ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄢˇ, ] narrowly and luckily escape, #22,686 [Add to Longdo]
狭义[xiá yì, ㄒㄧㄚˊ ㄧˋ, / ] narrow sense; specialization; special, #25,444 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hohlweg {m}narrow pass; defile [Add to Longdo]
Schmalband {n} (Niederfrequenz)narrow band [Add to Longdo]
Schmalfilmkamera {f}narrow film camera [Add to Longdo]
begrenzt | begrenzternarrow | narrower [Add to Longdo]
beschränkt; engstirnig {adj} | beschränkter | am beschränktestennarrow | narrower | narrowest [Add to Longdo]
eng; knapp; schmal {adj} | enger; knapper; schmaler | am engsten; am knappsten; am schmalstennarrow | narrower | narrowest [Add to Longdo]
schmalfüßignarrow based [Add to Longdo]
Niederquerschnittsgröße {f}narrow section size [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
せせこましい[, sesekomashii] (adj-i) (1) narrow; limited; (2) fussy [Add to Longdo]
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem [Add to Longdo]
ひょろ長い[ひょろながい, hyoronagai] (adj-i) long and narrow; lanky; gangling; spindly [Add to Longdo]
やっと[, yatto] (adv) (1) (on-mim) at last; at length; (2) (on-mim) barely; narrowly; just; by the skin of one's teeth; (P) [Add to Longdo]
アズマギンザメ[, azumaginzame] (n) Pacific longnose chimaera (Harriotta raleighana, species of deep water cartilaginous fish); narrownose chimaera [Add to Longdo]
カミン[, kamin] (n) (See チムニー) chimney (narrow cleft used to climb a rock face) (ger [Add to Longdo]
サンフェリクスバタフライフィッシュ[, sanferikusubatafuraifisshu] (n) narrow-barred butterflyfish (Amphichaetodon melbae) [Add to Longdo]
ナローキャスティング[, naro-kyasuteingu] (n) narrowcasting; (P) [Add to Longdo]
ナローゲージ[, naro-ge-ji] (n) narrow gauge [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ナローバンド[なろーばんど, naro-bando] narrowband [Add to Longdo]
下位語[かいご, kaigo] narrower term [Add to Longdo]
狭帯域[きょうたいいき, kyoutaiiki] narrowband [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Narrow \Nar"row\ (n[a^]r"r[-o]), a. [Compar. {Narrower}
   (n[a^]r"r[-o]*[~e]r); superl. {Narrowest}.] [OE. narwe, naru,
   AS. nearu; akin to OS. naru, naro.]
   1. Of little breadth; not wide or broad; having little
    distance from side to side; as, a narrow board; a narrow
    street; a narrow hem.
    [1913 Webster]
 
       Hath passed in safety through the narrow seas.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Of little extent; very limited; circumscribed.
    [1913 Webster]
 
       The Jews were but a small nation, and confined to a
       narrow compass in the world.     --Bp. Wilkins.
    [1913 Webster]
 
   3. Having but a little margin; having barely sufficient
    space, time, or number, etc.; close; near[5]; -- with
    special reference to some peril or misfortune; as, a
    narrow shot; a narrow escape; a narrow miss; a narrow
    majority. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Limited as to means; straitened; pinching; as, narrow
    circumstances.
    [1913 Webster]
 
   5. Contracted; of limited scope; illiberal; bigoted; as, a
    narrow mind; narrow views. "A narrow understanding."
    --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   6. Parsimonious; niggardly; covetous; selfish.
    [1913 Webster]
 
       A very narrow and stinted charity.  --Smalridge.
    [1913 Webster]
 
   7. Scrutinizing in detail; close; accurate; exact.
    [1913 Webster]
 
       But first with narrow search I must walk round
       This garden, and no corner leave unspied. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   8. (Phon.) Formed (as a vowel) by a close position of some
    part of the tongue in relation to the palate; or
    (according to Bell) by a tense condition of the pharynx;
    -- distinguished from wide; as [=e] ([=e]ve) and [=oo]
    (f[=oo]d), etc., from [i^] ([i^]ll) and [oo^] (f[oo^]t),
    etc. See Guide to Pronunciation, [sect]13.
    [1913 Webster]
 
   Note: Narrow is not unfrequently prefixed to words,
      especially to participles and adjectives, forming
      compounds of obvious signification; as,
      narrow-bordered, narrow-brimmed, narrow-breasted,
      narrow-edged, narrow-faced, narrow-headed,
      narrow-leaved, narrow-pointed, narrow-souled,
      narrow-sphered, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Narrow gauge}. (Railroad) See Note under {Gauge}, n., 6.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Narrow \Nar"row\, v. i.
   1. To become less broad; to contract; to become narrower; as,
    the sea narrows into a strait.
    [1913 Webster]
 
   2. (Man.) Not to step out enough to the one hand or the
    other; as, a horse narrows. --Farrier's Dict.
    [1913 Webster]
 
   3. (Knitting) To contract the size of a stocking or other
    knit article, by taking two stitches into one.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Narrow \Nar"row\, n.; pl. {Narrows}.
   A narrow passage; esp., a contracted part of a stream, lake,
   or sea; a strait connecting two bodies of water; -- usually
   in the plural; as, The Narrows of New York harbor.
   [1913 Webster]
 
      Near the island lay on one side the jaws of a dangerous
      narrow.                 --Gladstone.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Narrow \Nar"row\, v. t. [imp. & p. p. {Narrowed}; p. pr. & vb.
   n. {Narrowing}.] [AS. nearwian.]
   1. To lessen the breadth of; to contract; to draw into a
    smaller compass; to reduce the width or extent of. --Sir
    W. Temple.
    [1913 Webster]
 
   2. To contract the reach or sphere of; to make less liberal
    or more selfish; to limit; to confine; to restrict; as, to
    narrow one's views or knowledge; to narrow a question in
    discussion.
    [1913 Webster]
 
       Our knowledge is much more narrowed if we confine
       ourselves to our own solitary reasonings. --I.
                          Watts.
    [1913 Webster]
 
   3. (Knitting) To contract the size of, as a stocking, by
    taking two stitches into one.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 narrow
   adj 1: not wide; "a narrow bridge"; "a narrow line across the
       page" [ant: {broad}, {wide}]
   2: limited in size or scope; "the narrow sense of a word"
   3: lacking tolerance or flexibility or breadth of view; "a
     brilliant but narrow-minded judge"; "narrow opinions" [syn:
     {narrow-minded}, {narrow}] [ant: {broad-minded}]
   4: very limited in degree; "won by a narrow margin"; "a narrow
     escape" [ant: {wide}]
   5: characterized by painstaking care and detailed examination;
     "a minute inspection of the grounds"; "a narrow scrutiny";
     "an exact and minute report" [syn: {minute}, {narrow}]
   n 1: a narrow strait connecting two bodies of water
   v 1: make or become more narrow or restricted; "The selection
      was narrowed"; "The road narrowed" [syn: {narrow},
      {contract}] [ant: {widen}]
   2: define clearly; "I cannot narrow down the rules for this
     game" [syn: {pin down}, {peg down}, {nail down}, {narrow
     down}, {narrow}, {specify}]
   3: become more focus on an area of activity or field of study;
     "She specializes in Near Eastern history" [syn: {specialize},
     {specialise}, {narrow}, {narrow down}] [ant: {branch out},
     {broaden}, {diversify}]
   4: become tight or as if tight; "Her throat constricted" [syn:
     {constrict}, {constringe}, {narrow}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top