Search result for

distract

(68 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -distract-, *distract*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distract[VT] ทำให้ไขว้เขว, See also: ทำให้เสียสมาธิ, กวนสมาธิ, ทำให้สับสน, ทำให้งุนงง, Syn. divert, bewilder, dizzy, Ant. enlighten
distracted[ADJ] ไม่มีสมาธิ, See also: ซึ่งสับสน, งุนงง, วิตกกังวล, Syn. inattentive, distrait, oblivious, Ant. attentive, mindful, wary
distracting[ADJ] ซึ่งน่ารำคาญ, See also: ซึ่งกวนใจ, Syn. off-putting
distraction[N] สิ่งที่ทำให้ไขว้เขว, See also: สิ่งที่ทำให้เสียสมาธิ, สิ่งรบกวน, Syn. diversion, confusion, daze
distract from[PHRV] หันเหความสนใจจาก, Syn. deflect from, divert from
distractingly[ADV] อย่างน่ารำคาญ, See also: อย่างกวนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distract(ดิสแทรคทฺ') vt. ทำให้เขว,ทำให้ว้าวุ่น,ทำให้วอกแวก,กวนใจ,ทำให้รำคาญใจ, See also: distracter n. ดูdistract distractibility n. ดูdistract distractible adv. ดูdistract distractive adj. ดูdistract, Syn. bewilder,per
distractedadj. มีจิตว้าวุ่น,เขว,ใจวอกแวก
distractionn. ภาวะจิตว้าวุ่น,ภาวะใจวอกแวก,สิ่งบันเทิงใจ,การหย่อนใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
distract(vt) ทำให้เขว,ทำให้วอกแวก,กวนใจ,ล่อใจ,ทำให้ว้าวุ่น
distraction(n) ใจลอย,ความว้าวุ่นใจ,ความวอกแวก,เครื่องล่อใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distractแยกออกห่างกัน [การแพทย์]
Distractibilityความตั้งใจเปลี่ยนแปลงง่ายตามสิ่งเร้าต่างๆ,ถูกดึงโดยสิ่งเร้าจากภายนอกได้ง่าย,วอกแวกง่าย [การแพทย์]
Distractionข้อต่อเคลื่อนไหวในทิศทางเคลื่อนแยกห่าง,การเบี่ยงเบนความสนใจ [การแพทย์]
Distractiveถูกกระตุ้นง่าย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I wrote the book on distracted, self-centered mothers.ฉันเขียนในหนังสือ การเป็นศูนย์กลางของแม่ There Might be Blood (2008)
He maintained muscle tensity, But was momentarily distracted when he got hit.กล้ามเนื้อเค้ายังอยู่ดี แต่ชั่วขณะนึงที่มันเขวไปเพราะเค้าโดนตี Not Cancer (2008)
I assume Foreman needs us, and he's worried that if we're sniping, we might be distracted.ฉันเดาว่าโฟร์แมนต้องการเรา และเขากังวลถ้าเราตัดรอน เราอาจถูกทำให้ไข้วเขว Emancipation (2008)
She's distracting Grievous. Come on.เธอกำลังล่อกรีเวียสไป มาเร็ว Duel of the Droids (2008)
She distracted him while we completed the mission.เธอล่อเขาไป ขณะที่เรากำลังทำภารกิจ Duel of the Droids (2008)
Just because he may distract other students, they told me not to come.เพียงเพราะ เขาอาจจะไปรบกวนนักเรียนคนอื่นๆ พวกเขาบอกผมว่าไม่ต้องไปแล้ว Baby and I (2008)
As long as your eyes are open, there are just too many distractions,ใช่ ฉันจะไปหยิบ น้ำในครัว The Eye (2008)
But life being what it is, a series of intersecting lives and incidents, out of anyone's control, that taxi did not go by, and that driver was momentarily distracted.ชีวิตก็มักจะเป็นอย่างที่มันเป็น ลำดับของเหตุการที่เกิดขึ้นในชิวิต ใครก็กำหนดไม่ได้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- Got distracted.- เขาถูกดึงความสนใจไปน่ะ Death Race (2008)
He got distracted?ถูกถึงความสนไจไปหรอ Death Race (2008)
You use your fire and create a distraction.-อืม นายใช้ไฟดึงความสนใจพวกนั้นไว้ Inkheart (2008)
We must distract you from your emotional pain, regress you back to your childhood.เราต้องดึงความสนใจนาย ออกจากความเจ็บปวด พานายถอยกลับไปสู่วัยเด็ก The Love Guru (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
distractDon't distract me from studying.
distractDon't distract me while I am studying.
distractHis talk distracted her from grief.
distractIn order to distract the others, we brought up this irrelevant issue as a red herring.
distractIt's a distraction.
distractPlease don't distract me from my work.
distractShe was distracted by grief.
distractThat sound distracted my attention from reading.
distractThe noise distracted him from studying.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันเทิง[n.] (banthoēng) EN: amusement ; entertainment ; recreation   FR: distraction [f]
ความบันเทิง[n.] (khwām banthoēng) EN: entertainment ; amusement   FR: distraction [f]
ความเพลิดเพลิน[n.] (khwām phloētphloēn) FR: distraction [f] ; divertissement [m]
เหม่อ[v.] (møe) EN: be absent-minded ; be distracted ; be unaware ; be inattentive ; be preoccupied ; be unmindful   
สถานที่บันเทิง[n. exp.] (sathānthī banthoēng) EN: place of entertainment   FR: lieu de distraction [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DISTRACT    D IH2 S T R AE1 K T
DISTRACTS    D IH2 S T R AE1 K T S
DISTRACTED    D IH2 S T R AE1 K T AH0 D
DISTRACTING    D IH2 S T R AE1 K T IH0 NG
DISTRACTION    D IH2 S T R AE1 K SH AH0 N
DISTRACTIONS    D IH2 S T R AE1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distract    (v) (d i1 s t r a1 k t)
distracts    (v) (d i1 s t r a1 k t s)
distracted    (v) (d i1 s t r a1 k t i d)
distracting    (v) (d i1 s t r a1 k t i ng)
distraction    (n) (d i1 s t r a1 k sh @ n)
distractedly    (a) (d i1 s t r a1 k t i d l ii)
distractions    (n) (d i1 s t r a1 k sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wahnsinnig vor Schmerzdistract with pain [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポッと;ぽっと[, potsu to ; potto] (adv,vs) (1) (on-mim) slightly (blushing); (2) (on-mim) suddenly (getting bright, flaring up, flashing on, etc.); (3) (on-mim) distractedly [Add to Longdo]
玩物喪志[がんぶつそうし, ganbutsusoushi] (n) forgetting one's serious objectives by becoming engrossed in trivial pursuits; being distracted by trivial objects and losing sight of one's original goal [Add to Longdo]
気が散る;気がちる[きがちる, kigachiru] (exp,v1) to get distracted; to jump off the track [Add to Longdo]
気が紛れる[きがまぎれる, kigamagireru] (exp,v1) to be diverted (distracted) from [Add to Longdo]
気が漫ろ[きがそぞろ, kigasozoro] (exp) preoccupied; distracted [Add to Longdo]
気もそぞろ;気も漫ろ[きもそぞろ, kimosozoro] (exp) feeling restless; feeling nervous; fidgety; distracted [Add to Longdo]
気も狂わんばかり[きもくるわんばかり, kimokuruwanbakari] (adv) frantically; maddeningly; to distraction [Add to Longdo]
気をそらす;気を逸らす[きをそらす, kiwosorasu] (exp,v5s) to distract [Add to Longdo]
気を散じる[きをさんじる, kiwosanjiru] (exp,v1) (See 気を散らす) to distract a person's attention [Add to Longdo]
気を散らす[きをちらす, kiwochirasu] (exp,v5s) to distract a person's attention [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distract \Dis*tract"\, a. [L. distractus, p. p. of distrahere to
   draw asunder; dis- + trahere to draw. See {Trace}, and cf.
   {Distraught}.]
   1. Separated; drawn asunder. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. Insane; mad. [Obs.] --Drayton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distract \Dis*tract"\, v. t. [imp. & p. p. {Distracted}, old p.
   p. {Distraught}; p. pr. & vb. n. {Distracting}.]
   1. To draw apart or away; to divide; to disjoin.
    [1913 Webster]
 
       A city . . . distracted from itself. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw (the sight, mind, or attention) in different
    directions; to perplex; to confuse; as, to distract the
    eye; to distract the attention.
    [1913 Webster]
 
       Mixed metaphors . . . distract the imagination.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   3. To agitate by conflicting passions, or by a variety of
    motives or of cares; to confound; to harass.
    [1913 Webster]
 
       Horror and doubt distract
       His troubled thoughts.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To unsettle the reason of; to render insane; to craze; to
    madden; -- most frequently used in the participle,
    distracted.
    [1913 Webster]
 
       A poor mad soul; . . . poverty hath distracted her.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 distract
   v 1: draw someone's attention away from something; "The thief
      distracted the bystanders"; "He deflected his competitors"
      [syn: {distract}, {deflect}]
   2: disturb in mind or make uneasy or cause to be worried or
     alarmed; "She was rather perturbed by the news that her
     father was seriously ill" [syn: {perturb}, {unhinge},
     {disquiet}, {trouble}, {cark}, {distract}, {disorder}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top