ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

refine

R AH0 F AY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -refine-, *refine*
Possible hiragana form: れふぃね
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
refine(vt) กลั่น, Syn. distil, filter
refine(vt) ทำให้บริสุทธิ์, Syn. clarify, purify
refine(vt) ทำให้ดีขึ้น, See also: ทำให้สวยขึ้น, Syn. improve, perfect
refine(vt) กล่อมเกลา, See also: ขัดเกลา, Syn. elevate, polish
refined(adj) ซึ่งสุภาพเรียบร้อย, See also: ซึ่งขัดเกลา, Syn. cultured, elegant, polite
refined(adj) สละสลวย, See also: ประณีต, ละเอียดลออ, Syn. dilicate, fine, precise
refined(adj) ซึ่งปราศจากสิ่งสกปรก, See also: ซึ่งบริสุทธิ์, Syn. clean, pure
refiner(n) ผู้ทำให้บริสุทธิ์
refinery(n) โรงกลั่น, See also: โรงน้ำตาล, โรงกลั่นน้ำมัน, Syn. brewery, distillery
refinement(n) ความละเอียดปราณีต, Syn. civilization, cultivation, sophistication

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
refine(รีไฟนฺ') vt., vi. ทำให้ (กลายเป็น) บริสุทธิ์, ซัก, ฟอก, กลั่น, สกัด, ขัดเกลา, ทำให้สุภาพเรียบร้อย, See also: refinable adj. refiner n.
refined(รีไฟนดฺ') adj. สุภาพเรียบร้อย, ขัดเกลา, สละสลวย, ปราศจากสิ่งสกปรก, กลั่น, กรอง, ประณีต, ละเอียดลออ, See also: refinedly adv. refinedness n., Syn. subtle
refinement(รีไฟน'เมินทฺ) n. ความสุภาพเรียบร้อย, ความประณีต, ความสำรวย, ความละเอียดลออ, การทำให้บริสุทธิ์, การกลั่นกรอง, สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์แล้ว, สิ่งที่ขัดเกลาแล้ว, Syn. fineness, elegance
refinery(รีไฟ'เนอรี) n. โรงกลั่น, โรงกลั่นน้ำมัน, โรงทำน้ำตาล, โรงงานสกัด

English-Thai: Nontri Dictionary
refine(vt) ขัดเกลา, ทำให้สะอาด, ทำให้บริสุทธิ์, กลั่น, ซักฟอก
refinement(n) การขัดเกลา, การทำให้สะอาด, การกลั่น, ความสุภาพ
refinery(n) โรงกลั่นน้ำมัน, โรงฟอก, โรงทำน้ำตาล, โรงงานสกัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refineทำให้บริสุทธิ์ขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refinementการแบ่งละเอียด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
refinement of a partitionผลแบ่งกั้นละเอียดขึ้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
refined sugarน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์, น้ำตาลจากอ้อยที่ได้ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ต่าง ๆ แล้ว  เช่น การฟอกสีการตกผลึก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right, I think we need to refine our back story first. How did we...?โอเค ฉันคิดว่าเราควรจะมาทวนเรื่องกันตั้งแต่แรกก่อน เราสองคนเจอกั... The Sweet Taste of Liberty (2005)
Which refines to a smooth edge at the bottom.ซึ่งเริ่มมีขอบเรียบขึ้น ที่ด้านล่าง Bone Voyage (2009)
If we refine the philophon melt inside this, you and I can live like emperor for the rest of our lives. Uh?ถ้าเรากลั่นฟิโลฟอน นายกับฉันจะมีชีวิตอย่างราชาเลยนะ The Man from Nowhere (2010)
But he believes he should within a year as he refines his experiment.คิดเกี่ยวกับรังสีฮอว์คิง และเป็นความสุขอย่างมาก โดยมันหมายถึงอะไร The Riddle of Black Holes (2010)
Refine your search to males between 25 and 30 years of age.ค้นหาเพศชาย อายุระหว่าง 25 ถึง 30 ปี From Childhood's Hour (2011)
Indeed. We just need to refine them, grind them up.จ๊ะ เราต้องปรับแต่งหน่อย เจียรไนมันหน่อย Child of the Moon (2012)
I myself know of at least 58 techniques to refine a seemingly infinite array of randomly generated possibilities down to the smallest number of feasible variables.ฉันเองรู้ 58 เทคนิคเป็นอย่างต่ำที่จะคัดกรอง แนวทางล้านแปดของความเป็นไปได้ที่เกิดจากการสุ่ม ให้มีตัวแปรที่เป็นไปได้น้อยที่สุด The Six Thatchers (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
refineHis speech is very refined.
refineI'm looking for a coat. I'm short so the length should be on the short side, and as refined a design as possible.
refineShe is a very refined lady.
refineWhen refined, crude oil yields many products.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำสุภาพ(n) polite word, See also: refined words, refined expression, Example: วัตถุประสงค์ของการใช้ราชาศัพท์และคำสุภาพนั้นคือการใช้เพื่อยกย่องผู้อื่นมิใช่ยกย่องตัวเอง
โรงกลั่น(n) refinery, Example: รัฐบาลอนุมัติให้บริษัทคาลเท็กซ์ได้สุทธิในการตั้งโรงกลั่น
ซัดยา(v) spread medicines (in the crucible), See also: refine by using a secret reagant, Thai Definition: ใส่ยาลงในเบ้าที่หลอมโลหะในการเล่นแร่แปรธาตุ
แกล้งเกลา(v) elaborate, See also: refine, Syn. ประณีต, ประดิดประดอย, Example: พิศลักษณ์เลอโฉมดังองค์อินทร์แกล้งเกลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลั่น[klan] (v) EN: refine ; extract ; distill  FR: distiller ; raffiner ; extraire
เกลือหยาบ[kleūa yāp] (n, exp) EN: unrefined salt ; crude salt  FR: gros sel [ m ]
กรีด[krīt] (v) EN: walk in an affected manner ; move in a refined manner
น้ำตาลทราย[nāmtān sāi] (n) EN: refined sugar
ผู้ดีจัด[phūdī jat] (n, exp) EN: over-refined person
ผู้ลากมากดี[phūlākmākdī] (n) EN: elite ; aristocrat ; high-class person ; refined person ; noble man ; noble woman   FR: aristocrate [ m ]
ปลอมปน[plømpon] (adj) EN: impure ; unrefined ; adulterated ; mixed ; debased
เรียบร้อย[rīeprøi] (adj) EN: polite ; elegant ; refined ; well-behaved ; well-mannered  FR: sage ; aimable ; avenant ; bienveillant ; circonspect ; courtois
โรงกลั่น[rōng klan] (n) EN: refinery  FR: raffinerie [ f ]
โรงกลั่นน้ำมัน[rōng klan nām man] (n, exp) EN: oil refinery  FR: raffinerie de pétrole [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REFINE R AH0 F AY1 N
REFINE R IH0 F AY1 N
REFINED R AH0 F AY1 N D
REFINED R IH0 F AY1 N D
REFINES R IH0 F AY1 N Z
REFINER R IH0 F AY1 N ER0
REFINERS R IH0 F AY1 N ER0 Z
REFINERY R IH0 F AY1 N ER0 IY0
REFINER'S R IH0 F AY1 N ER0 Z
REFINERS' R IH0 F AY1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
refine (v) rˈɪfˈaɪn (r i1 f ai1 n)
refined (v) rˈɪfˈaɪnd (r i1 f ai1 n d)
refiner (n) rˈɪfˈaɪnər (r i1 f ai1 n @ r)
refines (v) rˈɪfˈaɪnz (r i1 f ai1 n z)
refiners (n) rˈɪfˈaɪnəz (r i1 f ai1 n @ z)
refinery (n) rˈɪfˈaɪnəriː (r i1 f ai1 n @ r ii)
refinement (n) rˈɪfˈaɪnmənt (r i1 f ai1 n m @ n t)
refineries (n) rˈɪfˈaɪnərɪz (r i1 f ai1 n @ r i z)
refinements (n) rˈɪfˈaɪnmənts (r i1 f ai1 n m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīng, ㄐㄧㄥ, ] refined (rice); the most refined; spirit; soul; vitality; energy; semen; sperm; mythical goblin spirit; highly perfected; elite; the pick of sth; proficient (refined ability); extremely (fine), #2,425 [Add to Longdo]
[cí, ㄘˊ, / ] refined language; wording; poetic genre (so far, interchangeable with 詞|词); to take leave; to resign; to dismiss; to decline, #5,667 [Add to Longdo]
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, / ] refine; smelt, #5,743 [Add to Longdo]
典雅[diǎn yǎ, ㄉㄧㄢˇ ㄧㄚˇ, ] refined; elegant, #12,107 [Add to Longdo]
斯文[sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ, ] refined; educate; cultured; intellectual; polite; gentle, #19,228 [Add to Longdo]
精炼[jīng liàn, ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄢˋ, / ] refine; purify; smart and capable; concise; succinct; terse; well-trained, #20,345 [Add to Longdo]
精制[jīng zhì, ㄐㄧㄥ ㄓˋ, / ] refined, #22,408 [Add to Longdo]
彬彬有礼[bīn bīn yǒu lǐ, ㄅㄧㄣ ㄅㄧㄣ ㄧㄡˇ ㄌㄧˇ, / ] refined and courteous; urbane, #38,255 [Add to Longdo]
文质彬彬[wén zhì bīn bīn, ㄨㄣˊ ㄓˋ ㄅㄧㄣ ㄅㄧㄣ, / ] refined in manner; gentle, #49,957 [Add to Longdo]
精密化[jīng mì huà, ㄐㄧㄥ ㄇㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, ] refinement; to add precision, #175,024 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎこちない(P);ぎごちない[gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P) [Add to Longdo]
ごつい;ごっつい[gotsui ; gottsui] (adj-i) (1) rough; tough; hard; (2) unrefined; rustic; (3) exceeding; extreme; too much [Add to Longdo]
すっきり[sukkiri] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
どぶ[dobu] (n) (abbr) (See 濁酒・どぶろく) unrefined sake [Add to Longdo]
もっそり[mossori] (adv-to, adv, vs) (1) slowly; (2) unrefined [Add to Longdo]
ハイセンス[haisensu] (n, adj-na) refined taste (wasei [Add to Longdo]
リファイン[rifain] (n, vs) refine [Add to Longdo]
円滑洒脱[えんかつしゃだつ, enkatsushadatsu] (n, adj-na) being smooth, free and easy; refined and unconventional [Add to Longdo]
奥床しい;奥ゆかしい[おくゆかしい, okuyukashii] (adj-i) refined; graceful; modest; cultivated; elegant; reserved; restrained [Add to Longdo]
屋上屋を架す[おくじょうおくをかす, okujouokuwokasu] (exp, v5s) (See 屋上架屋) to do something useless; to paint the lily; to gild refined gold; to build a roof atop the roof [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
段階的詳細化[だんかいてきしょうさいか, dankaitekishousaika] stepwise refinement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refine \Re*fine"\ (r?*f?n"), v. t. [imp. & p. p. {Refined}
   (-find"); p. pr. & vb. n. {Refining}.] [Pref. re- + fine to
   make fine: cf. F. raffiner.]
   1. To reduce to a fine, unmixed, or pure state; to free from
    impurities; to free from dross or alloy; to separate from
    extraneous matter; to purify; to defecate; as, to refine
    gold or silver; to refine iron; to refine wine or sugar.
    [1913 Webster]
 
       I will bring the third part through the fire, and
       will refine them as silver is refined. --Zech. xiii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   2. To purify from what is gross, coarse, vulgar, inelegant,
    low, and the like; to make elegant or exellent; to polish;
    as, to refine the manners, the language, the style, the
    taste, the intellect, or the moral feelings.
    [1913 Webster]
 
       Love refines
       The thoughts, and heart enlarges.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To purify; clarify; polish; ennoble.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refine \Re*fine"\, v. i.
   1. To become pure; to be cleared of feculent matter.
    [1913 Webster]
 
       So the pure, limpid stream, when foul with stains,
       Works itself clear, and, as it runs, refines.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To improve in accuracy, delicacy, or excellence.
    [1913 Webster]
 
       Chaucer refined on Boccace, and mended his stories.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       But let a lord once own the happy lines,
       How the wit brightens! How the style refines!
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To affect nicety or subtilty in thought or language. "He
    makes another paragraph about our refining in
    controversy." --Atterbury.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 refine
   v 1: improve or perfect by pruning or polishing; "refine one's
      style of writing" [syn: {polish}, {refine}, {fine-tune},
      {down}]
   2: make more complex, intricate, or richer; "refine a design or
     pattern" [syn: {complicate}, {refine}, {rarify}, {elaborate}]
   3: treat or prepare so as to put in a usable condition; "refine
     paper stock"; "refine pig iron"; "refine oil"
   4: reduce to a fine, unmixed, or pure state; separate from
     extraneous matter or cleanse from impurities; "refine sugar"
     [syn: {refine}, {rectify}]
   5: attenuate or reduce in vigor, strength, or validity by
     polishing or purifying; "many valuable nutrients are refined
     out of the foods in our modern diet"
   6: make more precise or increase the discriminatory powers of;
     "refine a method of analysis"; "refine the constant in the
     equation"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top