ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แบ่งปัน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แบ่งปัน-, *แบ่งปัน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบ่งปัน(v) portion out, See also: distribute, allot, apportion, parcel out, share out, divide, Syn. ปัน, แบ่งสันปันส่วน, แบ่งส่วน, Example: ที่ดินถูกแบ่งปันให้ชาวบ้านเกือบร้อยครอบครัว, Thai Definition: แบ่งส่วนให้บ้าง, แบ่งให้บางส่วน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แบ่งปันก. แบ่งส่วนให้บ้าง, แบ่งให้บางส่วน.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll share a secret with you.ฉันจะแบ่งปันความลับกับคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
They share their food with them and help each other.พวกเขาแบ่งปันอาหารกัน และช่วยเหลือกัน Night and Fog (1956)
Here. Share these out amongst them.แบ่งปันเหล่านี้ออกในหมู่มัน How I Won the War (1967)
I wanted to share my friends' enthusiasm, but I couldn't.ผมอยากร่วมแบ่งปันศรัทธาอันแรงกล้า กับเพื่อนๆ แต่ก็ทำไม่ได้ Stand by Me (1986)
Yes Joseph the cream...พวกเค้าแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกัน Full House (1987)
But there was no one to share this beauty with meแต่ไม่มีใครมาแบ่งปันความงามให้กับผม 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
When you can just shut the fuck up for a minute and comfortably share silence.เมื่อคุณก็สามารถปิดเพศสัมพันธ์ขึ้นสำหรับนาทีและสะดวกสบายแบ่งปันความเงียบ Pulp Fiction (1994)
I understood the obligation the Lord spoke of to share one's blessings with those less fortunate.ผมเข้าในภาระพระวาจาของพระเป็นเจ้า ในการแบ่งปันความรักให้ผู้ที่ด้อยกว่า Don Juan DeMarco (1994)
And someone you love to share it with youและบางคนที่เธอรัก ที่ต้องการแบ่งปันสิ่งนี้กับเธอ James and the Giant Peach (1996)
We've begun the test of earth's first system built by sharing knowledge with a neighbor in space.เราได้เริ่มการทดสอบของ ระบบแรกของโลก ที่สร้างขึ้นด้วยการแบ่งปัน ความรู้กับเพื่อนบ้านในพื้นที่ Contact (1997)
I wish I could share that.ฉันอยากจะแบ่งปัน Contact (1997)
One time, Granma told me that when you come on something good, first thing to do is stare it with whosoever you can find.ครั้งหนึง ย่าบอกผมว่า ถ้ามีอะไรดีๆ เกิดขึ้น สิ่งแรกที่ต้องทำคือ การแบ่งปัน กับใครก็ตามที่ผมเจอ The Education of Little Tree (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งปัน[baengpan] (v) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide  FR: répartir ; partager
แบ่งปัน[baengpan] (v) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allocate to(phrv) จัดสรร (มักใช้ passive voice), See also: แบ่งปัน, กำหนดให้, Syn. allot to
apportion among(phrv) แบ่งปัน, See also: แบ่งสรรปันส่วนในหมู่, จัดสรร
apportion between(phrv) แบ่งปัน, See also: แบ่งสันปันส่วนระหว่าง, จัดสรร
brass up(phrv) แบ่งเงิน (คำไม่เป็นทางการ), See also: แบ่งปันเงิน
carve up(phrv) แบ่งปัน (เช่น แบ่งเงิน) (คำไม่เป็นทางการ)
distribute among(phrv) แจกจ่ายให้กับ, See also: แบ่งปัน, แจกให้, แจก
divide among(phrv) แบ่งปันท่ามกลาง
divvy up(phrv) แบ่งปัน, See also: เเบ่ง
give another person a piece of the cake(idm) แบ่งปันผลประโยชน์ให้คนอื่น
go round(phrv) แบ่ง, See also: แบ่งปัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apportion(อะพอร์'เชิน) vt. แบ่งปัน, แบ่งสรร -apportioner n., Syn. dispense, allot
apportionment(อะพอร์'เชินเมินทฺ) n. การแบ่งปัน, การแบ่งสรร
divisive(ดิไว'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการแบ่งแยก, เกี่ยวกับการแตกแยก, ซึ่งทำให้แตกแยก, เกี่ยวกับการแบ่งปัน, See also: divisiveness n. ดูdivisive, Syn. discordant, disruptive, Ant. conciliatory
parceling(พาร์'ซะลิง) n. การห่อ, การแบ่งสรร, การแบ่งปัน, ผ้าใบอาบน้ำมันที่ใช้ห่อเชือกโยงของเรือ
parcelling(พาร์'ซะลิง) n. การห่อ, การแบ่งสรร, การแบ่งปัน, ผ้าใบอาบน้ำมันที่ใช้ห่อเชือกโยงของเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
apportion(vt) แบ่งปัน, แบ่งสรร
apportionment(n) การแบ่งปัน, การแบ่งสรร
deal(vi, vt) เกี่ยวข้อง, ติดต่อด้วย, จำหน่าย, แจก, แบ่งปัน, ปฏิบัติ, ค้าขาย, จัดการ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top