Search result for

distinct

(102 entries)
(0.0054 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -distinct-, *distinct*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distinct[ADJ] แตกต่างชัดเจน, See also: แยกกันชัดเจน, Syn. detached, separated, Ant. unified, connected
distinctly[ADV] อย่างชัดแจ้ง, See also: อย่างชัดเจน, อย่างแตกต่าง, Syn. differently, excellently
distinction[N] ความแตกต่าง, Syn. difference, Ant. resemblance
distinction[N] ความยอดเยี่ยม, See also: ความโดดเด่น, ความมีอำนาจ, Syn. eminence, renown, Ant. lowliness, unimportance
distinctive[ADJ] เด่น, See also: พิเศษ, มีลักษณะเฉพาะ, Syn. characteristic, peculiar, unique
distinctness[N] ความชัดเจน, See also: ความชัดแจ้ง
distinctively[ADV] อย่างเด่นชัด, See also: อย่างชัดเจน
distinctiveness[N] ความเป็นลักษณะเฉพาะ, Syn. characteristic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distinct(ดิสทิงทฺ') adj. ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,แน่นอน,จำเพาะ,เจาะจง,หายาก,น่าสังเกต,แตกต่าง., See also: distinctness n. ดูdistinct, Syn. clear
distinction(ดิสทิงคฺ'เชิน) n. ความแตกต่าง,การแยกแยะ,ลักษณะที่เด่น,ความมีชื่อเสียง,เกียรติยศ -S.characteristic,difference,eminence
distinctive(ดิสทิง'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ,เด่น,พิเศษ., See also: distinctiveness n. ดูdistinctive, Syn. special,particular ###A. common
distinctly(ดิสทิงคฺ'ลี) adv. ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. clearly,unmistakably
contradistinctionn. ความแตกต่างโดยสิ้นเชิง, See also: contradistinctive adj. ดูcontradistinction
indistinct(อินดิสทิคทฺ') adj. ไม่ชัดเจน,ไม่แจ่มชัด,คลุมเครือ., See also: indistinctly adv. indistinctness n., Syn. uncertain

English-Thai: Nontri Dictionary
distinct(adj) แจ่มแจ้ง,ชัดเจน,แน่แท้,แน่นอน,เจาะจง,แตกต่าง
distinction(n) ความดีเยี่ยม,ลักษณะพิเศษ,ความเด่น,การแบ่งแยก,ความแตกต่าง,
distinctive(adj) พิเศษ,เฉพาะ,เด่น
distinctness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความเด่น,ความชัดเจน,ความแจ่มชัด
contradistinction(n) การแย้งกัน,ความตรงกันข้าม
indistinct(adj) ไม่กระจ่างแจ้ง,ไม่ชัด,คลุมเครือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
distinct; freeแยกกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
distinct conceptความคิดที่ชัดเจน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have a distinctive red birthmark on my scalp that matches a certain friend of the family.ฉันมีลักษณะตำหนิแต่กำเนิดอยู่บนหนังหัวซึ่งเหมือนเพื่อนของครอบครัวจำนวนมาก Birthmarks (2008)
There are in the trees, that is very distinctive it has massive roots twisting around a big dark colour...มันอยู่ที่ต้นไม้ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ มันมีรากที่ใหญ่โตมโหฬาร บิดเป็นเกลียวสีเข้มๆ The Secret of Moonacre (2008)
You look so handsome, so distinct.เขาดูหล่อมาก ต่างจากคนอื่น The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Because there so happens to exist, distinct physical evidence putting you at the crime scene at the time of death.เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น มีหลักฐานทางกายภาพที่เกี่ยวพันถึงคน ถูกทิ้งไว้ที่เกิดเหตุในเวลาที่เกิดการฆาตกรรม Pathology (2008)
The DNA samples we've taken seem to represent three distinct life forms.ตัวอย่างดีเอ็นเอ ที่เราพิสูจน์ได้ แสดงรูปแบบชีวิต ที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ The Day the Earth Stood Still (2008)
Is it true, that every human that undergoes this procedure, will have a distinct "ip" address, like a mobile device...จริงหรือเปล่าคะ ที่ว่า Nทุกคนที่ผ่านกระบวนการนี้ จะมีที่อยู่ "ไอพี" เป็นของตัวเอง Nคล้ายๆเครื่องติดตามตัว.. Gamer (2009)
I did a quick outplacement polygraph, I turned in my credentials and I walked out on the only job I've ever really had, and now, right now, I'm getting the very distinct impression that you changed your mind, kept your job, and left me out in the cold.รีบๆ ตอบคำถามผ่านเครื่องจับเท็จ เก็บประสบการณ์ใส่กระเป๋า แล้วโกยแน่บ ออกจากงานเดียวที่ตัวเองเคยรู้จัก แล้วตอนนี้ คุณทำให้ผมประทับใจอย่างแรง Duplicity (2009)
But think about this: There's a distinct advantage to being the only straight guys in there.แต่ถ้าคิดเรื่องนี้ มีข้อได้เปรียบอย่าชัดเจน ตรงไปตรงมาก็คือคนชอบไปที่นั่น Emotional Rescue (2009)
Can you please explain to me the distinction between diagnostic and exploratory?คุณช่วยอธิบายให้ฉันฟัง ความแตกต่างระหว่างการวินิจฉัย และประเมินผลได้ไหมคะ Breakage (2009)
I WAS ABLE TO DIFFERENTIATE BETWEEN 2 DISTINCT VOICES, 2 AUTHORS.มีรูปแบบประโยค, คำต่างกันหลายจุด Soul Mates (2009)
HIS DISTINCTIVE TOUCH THAT HE LEAVES AT THE SCENE OF EVERY CRIME.รอยสัมผัสที่เขาทิ้งไว้ ในที่เกิดเหตุแต่ละคดี Zoe's Reprise (2009)
Embry, do you remember him making that distinction?เฮ้ เอ็มบรี พอจะจำได้มั๊ย เขาพูดทำนองนั้นหรือเปล่า? The Twilight Saga: New Moon (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
distinctA dog is distinct from a cat in physical characteristics.
distinctCancer is not one but more than hundred distinct diseases.
distinctFuel economy is a major distinction of the car.
distinctHe advocated abolishing class distinctions.
distinctHe advocated abolishing death penalty distinctions.
distinctHe has no distinct idea of how to proceed.
distinctHorses are distinct from donkeys.
distinctI can make a distinction between good and bad.
distinctIt's quite distinct from the smell of burning.
distinctJapan has many distinctive traits.
distinctMice are distinct from rats.
distinctShe has a distinct English accent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปลกหูแปลกตา[ADJ] different, See also: distinct, Example: การเดินทางโดยทางรถไฟนั้นผู้โดยสารจะเห็นทิวทัศน์ที่แปลกหูแปลกตาและสวยงามของแต่ละภูมิภาค, Thai definition: ที่แตกต่างไปจากที่เคยรู้เคยเห็น
ศักดินา[N] dignity, See also: distinction
อย่างชัดเจน[ADV] obviously, See also: distinctly, Syn. อย่างเห็นได้ชัด, Ant. อย่างเลือนลาง, Example: โรคจิตแพทย์ชนิดคาทาโทนิก มีลักษณะสำคัญคือมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นหรือน้อยลงผิดปกติอย่างชัดเจน, Thai definition: อย่างสังเกตเห็นได้ชัด
ความเด่น[N] distinction, See also: exception, speciality, Syn. ความพิเศษ, Ant. ความด้อย, Example: วรรณกรรมเรื่องนี้มีความเด่นตรงการถ่ายทอดอารมณ์ด้วยภาษาวรรณศิลป์งดงามและไพเราะทุกถ้อยคำ
วิภาค[N] division, See also: distinction, classification, partition, separation, Syn. การแบ่ง, การจัดพวก, การจำแนก, การจัดประเภท, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เด่นชัด[ADV] clearly, See also: distinctly, obviously, clearly, evidently, apparently, vividly, Syn. ชัด, เด่น, ชัดแจ้ง, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, Ant. คลุมเครือ, Example: ความเคลื่อนไหวของขบวนการก่อการร้ายนี้ก่อรูปเด่นชัดรุนแรงขึ้นราวช่วง1-2สัปดาห์ก่อน
เต็มตา[ADV] clearly, See also: distinctly, vividly, fully, adequately, Syn. เต็มหูเต็มตา, Example: ฉันเดินหันตัวไปมาอยู่รอบๆ ชะรอยอยากจะดูเสียให้เต็มตา, Thai definition: เห็นชัดกับตา
ถนัดตา[ADV] obviously, See also: distinctly, Syn. ชัดเจน, Example: ผมลุกขึ้นเดินเข้าไปหาเขา เพื่อจะดูให้ถนัดตา
ถนัดถนี่[ADV] distinctly, See also: clearly, perfectly, Syn. ถนัดชัดเจน, ชัด, แน่ชัด, ชัดเจน, Example: ถ้ายืนที่จุดนี้เราจะเห็นลูกฟุตบอลเข้าประตูถนัดถนี่ที่สุด, Notes: (ปาก)
ชัดถ้อยชัดคำ[ADV] distinctly, See also: clearly, precisely, plainly, articulately, succinctly, Syn. กระจ่าง, ชัดแจ้ง, Example: เขาเล่าเรื่องของตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วชัดถ้อยชัดคำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบลอ[n.] (bloē) EN: blur ; become unclear ; become indistinct   FR: brouiller
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally   FR: clairement ; distinctement
เฉพาะที่[adj.] (chaphǿthī) EN: particular ; specific ; distinct ; limited   
ชัด[adj.] (chat) EN: clear ; distinct   FR: clair ; net ; précis ; distinct ; facile
ชัด[adv.] (chat) EN: clearly ; distincly   FR: clairement ; distinctement ; avec facilité
ชัดแจ้ง[adv.] (chatjaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly   FR: clairement ; manifestement
ชัดเจน[adj.] (chatjēn) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit   FR: clair ; évident ; explicite
ชัดเจน[adv.] (chatjēn) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; lucidly   FR: clairement ; distinctement ; nettement
เด่น[adj.] (den) EN: significant ; superior ; outstanding   FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
อื่น[X] (eūn) EN: other ; else ; another   FR: autre ; différent ; distinct

CMU English Pronouncing Dictionary
DISTINCT    D IH2 S T IH1 NG K T
DISTINCTLY    D IH2 S T IH1 NG K T L IY0
DISTINCTION    D IH2 S T IH1 NG K SH AH0 N
DISTINCTIVE    D IH2 S T IH1 NG K T IH0 V
DISTINCTIONS    D IH2 S T IH1 NG K SH AH0 N Z
DISTINCTIVELY    D IH2 S T IH1 NG K T IH0 V L IY0
DISTINCTIVENESS    D IH2 S T IH1 NG K T IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distinct    (j) (d i1 s t i1 ng k t)
distinctly    (a) (d i1 s t i1 ng k t l ii)
distinction    (n) (d i1 s t i1 ng k sh @ n)
distinctive    (j) (d i1 s t i1 ng k t i v)
distinctions    (n) (d i1 s t i1 ng k sh @ n z)
distinctness    (n) (d i1 s t i1 ng k t n @ s)
distinctively    (a) (d i1 s t i1 ng k t i v l ii)
distinctiveness    (n) (d i1 s t i1 ng k t i v n i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特有[tè yǒu, ㄊㄜˋ ㄧㄡˇ, ] distinctive; special feature; peculiar, #7,000 [Add to Longdo]
卓越[zhuó yuè, ㄓㄨㄛˊ ㄩㄝˋ, ] distinction; excellence; outstanding; surpassing; distinguished; splendid, #7,959 [Add to Longdo]
种麻[zhǒng má, ㄓㄨㄥˇ ㄇㄚˊ, / ] distinctively female hemp plant (Cannabis sativa), #100,243 [Add to Longdo]
分异[fēn yì, ㄈㄣ ㄧˋ, ] distinction; differentiation [Add to Longdo]
各别[gè bié, ㄍㄜˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] distinct; characteristic; in different ways; different [Add to Longdo]
苴麻[jū má, ㄐㄩ ㄇㄚˊ, ] distinctively female hemp plant (Cannabis sativa) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verschieden (von); getrennt; einzeln {adj}distinct (from) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ありあり[, ariari] (adj-f,adv-to) (on-mim) distinct; clear; vivid [Add to Longdo]
きっぱり(P);きっぱりと[, kippari (P); kipparito] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P) [Add to Longdo]
くっきり[, kukkiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) distinctly; clearly; boldly; (P) [Add to Longdo]
けじめ[, kejime] (n) distinction (between right and wrong); (P) [Add to Longdo]
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp,v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.) [Add to Longdo]
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
ならではの[, naradehano] (exp,aux) distinctive of; characteristic of; uniquely applying to; special to [Add to Longdo]
はっきり[, hakkiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; distinctly; (P) [Add to Longdo]
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh [Add to Longdo]
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不鮮明[ふせんめい, fusenmei] blurred (an), indistinct [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distinct \Dis*tinct"\, v. t.
   To distinguish. [Obs.] --Rom. of R.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distinct \Dis*tinct"\, a. [L. distinctus, p. p. of distinguere:
   cf. F. distinct. See {Distinguish}.]
   1. Distinguished; having the difference marked; separated by
    a visible sign; marked out; specified. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Wherever thus created -- for no place
       Is yet distinct by name.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Marked; variegated. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The which [place] was dight
       With divers flowers distinct with rare delight.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Separate in place; not conjunct; not united by growth or
    otherwise; -- with from.
    [1913 Webster]
 
       The intention was that the two armies which marched
       out together should afterward be distinct.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   4. Not identical; different; individual.
    [1913 Webster]
 
       To offend, and judge, are distinct offices. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. So separated as not to be confounded with any other thing;
    not liable to be misunderstood; not confused;
    well-defined; clear; as, we have a distinct or indistinct
    view of a prospect.
    [1913 Webster]
 
       Relation more particular and distinct. --Milton.
 
   Syn: Separate; unconnected; disjoined; different; clear;
     plain; conspicuous; obvious.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 distinct
   adj 1: (often followed by `from') not alike; different in nature
       or quality; "plants of several distinct types"; "the word
       `nationalism' is used in at least two distinct senses";
       "gold is distinct from iron"; "a tree related to but
       quite distinct from the European beech"; "management had
       interests quite distinct from those of their employees"
       [syn: {distinct}, {distinguishable}]
   2: easy to perceive; especially clearly outlined; "a distinct
     flavor"; "a distinct odor of turpentine"; "a distinct
     outline"; "the ship appeared as a distinct silhouette";
     "distinct fingerprints" [ant: {indistinct}]
   3: constituting a separate entity or part; "a government with
     three discrete divisions"; "on two distinct occasions" [syn:
     {discrete}, {distinct}]
   4: recognizable; marked; "noticed a distinct improvement"; "at a
     distinct (or decided) disadvantage" [syn: {distinct},
     {decided}]
   5: clearly or sharply defined to the mind; "clear-cut evidence
     of tampering"; "Claudius was the first to invade Britain with
     distinct...intentions of conquest"; "trenchant distinctions
     between right and wrong" [syn: {clear-cut}, {distinct},
     {trenchant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top