Search result for

enlarge

(83 entries)
(0.0077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enlarge-, *enlarge*
English-Thai: Longdo Dictionary
enlarged heart(n) อาการหัวใจโต เช่น An enlarged heart isn'ta condition in itself, but a symptom of an underlying disorder that is causing the heart to work harder than normal., R. cardiomegaly

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enlarge[VT] ทำให้ใหญ่ขึ้น, See also: ทำให้ขยาย, ทำให้กว้าง, กว้างขึ้น, โตขึ้น, Syn. expand, increase
enlarge[VI] ทำให้ใหญ่ขึ้น, See also: ทำให้ขยาย, ทำให้กว้าง, กว้างขึ้น, โตขึ้น, Syn. broaden
enlarge[VI] เสริมความ, See also: พูดหรือเขียนให้ละเอียด
enlarge on[PHRV] ขยายความ (ด้วยการพูดหรือเขียน), See also: สาธยาย, อธิบายให้ละเอียดมากขึ้น, Syn. elaborate on
enlargement[N] การขยาย, See also: การเพิ่ม, การทำให้กว้างขึ้น, Syn. expansion, increase
enlargement[N] สิ่งที่เพิ่มเข้าไปเพื่อขยายสิ่งอื่น
enlarge upon[PHRV] ขยายความ (ด้วยการพูดหรือเขียน), See also: สาธยาย, อธิบายให้ละเอียดมากขึ้น, Syn. elaborate on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enlarge(เอนลาร์จฺ') vt. ขยาย,เพิ่ม,ขยายตัว,เสริม -vi. กว้างขึ้น,โตขึ้น,ขยาย,พูดหรือเขียนอย่างละเอียด., See also: enlargeable adj. ดูenlarge enlarger n. ดูenlarge
enlargementn. การขยาย,ภาพขยาย,สิ่งที่ขยายสิ่งอื่น,สิ่งเพิ่มเติม, Syn. expansion

English-Thai: Nontri Dictionary
enlarge(vt) ขยายส่วน,ขยายตัว,ทำให้กว้างขวาง,เพิ่ม,เสริม
enlargement(n) การขยายส่วน,การขยายตัว,ภาพขยาย,สิ่งเพิ่มเติม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enlargement, gingivalเหงือกโต [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enlarge editionฉบับแก้ไข [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Enlarged, Diffuselyโตโดยทั่วไป [การแพทย์]
Enlargementฉบับขยายตัวพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Enlargement, Asymmetricalโตไม่เท่ากัน [การแพทย์]
Enlargement, Diffuseโตอย่างทั่วๆไป [การแพทย์]
Enlargement, Diffuse Symmetricalลักษณะการโตของต่อมจะเป็นแบบโตทั่วๆไป [การแพทย์]
Enlargement, Focalโตเพียงบางส่วน [การแพทย์]
Enlargement, Generalizedขนาดโตขึ้นโดยทั่วๆไป [การแพทย์]
Enlargement, No Uniformโตไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Enlargersเครื่องอัดขยายภาพ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Inflammation, enlarged nuclei, some mitotic activity.มีการอักเสบ นิวเคลียสของเซลใหญ่ขึ้น มีการแบ่งตัวของเซลผิดปกติ อาจเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็ได้ Dying Changes Everything (2008)
I'll say this guy is some sort of a lame or tumor you bailed last week, we're worried you missed the penis enlargement spraysฉันจะบอกคนที่แต่งตัวประหลาดนี้เป็นบางส่วนการจัดเรียงของกะพร่องกะแพร่งหรือบวม คุณ bailed สัปดาห์ที่ผ่านมาเรากำลังกลุ้มใจ คุณพลาดกระเจี๊ยวขยับขยาย sprays Gas Pills (2008)
You've got the penis enlargement spray?คุณได้มีการขยายตัวกระเจี๊ยวฉีด? Gas Pills (2008)
Oh, your nostrils are enlarged.โอ้ รูจมูกนายเริ่มกว้างแล้วนะ Beethoven Virus (2008)
Ponyo, enlarge this too.ปองโย่ ขยายเทียนให้ใหญ่ขึ้นหน่อยนะ Ponyo (2008)
A powerful curse that Piccolo enlarged.คำสาปที่มีอิทธิฤทธิ์ใช้กักขังพิคโคโล่ Dragonball: Evolution (2009)
When the plaque gets to the brain, it could then trigger cerebral ischemia, which would enlarge the brain and then shut down the lungs, making it seem like strangulation.มันคงจะเคลื่อนที่เมื่อตอนที่เธอโดดบีบคอ เมื่อคลาบพลักเข้าสู้สมอง มันก็กระตุ้นส่วนนอกของสมองสั่งการ Some Kinda Love (2009)
No wonder his prostate's enlarged.ไม่แปลกใจว่าทำไมต่อมลูกหมากโตขึ้น House Divided (2009)
- Enlarged lymphs could... - Are any of you sober?สามารถขยายหลอดลม คุณมีอะไรบ้างไหม? House Divided (2009)
Funaki-san... Yes? Can you enlarge the watch he's wearing for me?ฟูนากิซัง ช่วยขยายตรงนาฬิกาที่เขาสวม ทีสิครับ Episode #1.7 (2009)
I,h, cross-referenced the X-rays and enlarged photogphs of the hol drilled in the radius.ผมไม่พูดถึง x-ray แต่ไปดูภาพขยายรูดอกสว่าน The Bond in the Boot (2009)
Polyps and tumors in the maxillary and sphenoid could have enlarged the cavity.ติ่งเนื้อและเนื้องอก ตรงขากรรไกรบน และกระดูกรูปลิ่ม อาจทำให้โพรงขยาย The Tough Man in the Tender Chicken (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enlargeCould you enlarge on your new theory?
enlargeHe tried to enlarge his sphere of influence.
enlargeI had an enlarged prostate.
enlargeI'm going to make enlarged copies.
enlargeThe school gymnasium was enlarged.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แขวะ[V] enlarge, See also: make wider, Syn. คว้าน, แหวก, แหวะ, Ant. ติด, ปิด, Example: ฆาตกรจะแขวะท้องเอาไส้ของเหยื่อออกมาทุกราย, Thai definition: เอาสิ่งมีคมแหวะคว้านให้กว้าง
ควาก[ADV] enlarged, See also: increased, Thai definition: กว้างออกไปโตออกไปเพราะแรงดัน (ใช้เฉพาะรูและช่อง)
คว้าน[V] enlarge, See also: broaden, widen, expand, Example: ช่างเสื้อคว้านรูให้กว้างพอเหมาะกับขนาดของกระดุม, Thai definition: ทำให้กว้าง
ส่วนขยาย[N] modifier, See also: enlarger, Example: สัญญาเหล่านั้นเป็นส่วนขยายของสัญญาทางปกครอง, Thai definition: ส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามา
ส่วนขยาย[N] modifier, See also: enlarger, Example: สัญญาเหล่านั้นเป็นส่วนขยายของสัญญาทางปกครอง, Thai definition: ส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉบับพิสดาร[n. exp.] (chabap phitsadān) EN: unabridged édition ; enlarged edition   FR: édition complète [f]
การขยาย[n.] (kān khayāi) EN: enlargement ; magnification ; expansion   FR: agrandissement [m]
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmtoēm) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing   FR: addition [f] ; ajout [m]
ขยาย[v.] (khayāi) EN: enlarge ; expand ; extend ; get bigger   FR: agrandir ; grossir ; amplifier ; étendre
ขยายบ้าน[v. exp.] (khayāi bān) EN: enlarge a house   FR: agrandir une maison
ขยายห้อง [v. exp.] (khayāi hǿng) EN: make a room bigger ; enlarge a room   FR: agrandir une pièce
ขยายขนาด[v. exp.] (khayāi khanāt) EN: magnify ; enlarge (the size)   
ขยายความ[v. exp.] (khayāi khwām) EN: enlarge upon ; spell out ; elucidate   FR: amplifier
ขยายรูป [v. exp.] (khayāi rūp) EN: enlarge a picture   FR: agrandir une photo
ขยายตัว[v.] (khayāitūa) EN: expand ; get bigger ; enlarge   FR: dilater

CMU English Pronouncing Dictionary
ENLARGE    EH0 N L AA1 R JH
ENLARGE    AH0 N L AA1 R JH
ENLARGED    EH0 N L AA1 R JH D
ENLARGED    AH0 N L AA1 R JH D
ENLARGER    AH0 N L AA1 R G ER0
ENLARGES    AH0 N L AA1 R JH AH0 Z
ENLARGEMENT    AH0 N L AA1 R JH M AH0 N T
ENLARGEMENTS    AH0 N L AA1 R JH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enlarge    (v) (i1 n l aa1 jh)
enlarged    (v) (i1 n l aa1 jh d)
enlarges    (v) (i1 n l aa1 jh i z)
enlargement    (n) (i1 n l aa1 jh m @ n t)
enlargements    (n) (i1 n l aa1 jh m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンラージメント[, enra-jimento] (n) enlargement [Add to Longdo]
ジョブエンラージメント[, jobuenra-jimento] (n) job enlargement [Add to Longdo]
リンパ節腫脹;淋巴節腫脹[リンパせつしゅちょう(リンパ節腫脹);りんぱせつしゅちょう(淋巴節腫脹), rinpa setsushuchou ( rinpa fushi shu chou ); rinpasetsushuchou ( rin tomoe fushi sh] (n) lymphadenoma; lymph node enlargement; lymphadenopathy [Add to Longdo]
引き延ばし(P);引き伸ばし;引伸ばし;引延ばし[ひきのばし, hikinobashi] (n) (1) extension; prolongation; (2) (See 引き伸ばし写真) enlargement; (P) [Add to Longdo]
引き延ばす(P);引き延す(P);引延ばす(io)(P);引延す(io)(P);引き伸ばす(P);引き伸す(P);引伸ばす(io)(P);引伸す(io)(P);引きのばす[ひきのばす, hikinobasu] (v5s,vt) (1) to stretch larger; (2) to enlarge (photos); (3) to delay (e.g. the end of a meeting); (P) [Add to Longdo]
引き伸ばし写真;引伸ばし写真;引伸写真[ひきのばししゃしん, hikinobashishashin] (n) enlarged photo; enlarged photograph [Add to Longdo]
引伸機[ひきのばしき, hikinobashiki] (n) enlarger [Add to Longdo]
改訂増補[かいていぞうほ, kaiteizouho] (n) revised and enlarged (edition) [Add to Longdo]
拡大[かくだい, kakudai] (n,vs) magnification; enlargement; expansion; (P) [Add to Longdo]
拡大再生産[かくだいさいせいさん, kakudaisaiseisan] (n) reproduction on an enlarged or expanded scale [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuò, ㄎㄨㄛˋ, / ] enlarge [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拡張[かくちょう, kakuchou] expansion (vs), extension, enlargement, escape (ESC) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enlarge \En*large"\, v. t. [imp. & p. p. {Enlarged}; p. pr. &
   vb. n. {Enlarging}.] [OF. enlargier; pref. en- (L. in) + F.
   large wide. See {Large}.]
   1. To make larger; to increase in quantity or dimensions; to
    extend in limits; to magnify; as, the body is enlarged by
    nutrition; to enlarge one's house.
    [1913 Webster]
 
       To enlarge their possessions of land. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To increase the capacity of; to expand; to give free scope
    or greater scope to; also, to dilate, as with joy,
    affection, and the like; as, knowledge enlarges the mind.
    [1913 Webster]
 
       O ye Corinthians, our . . . heart is enlarged. --2
                          Cor. vi. 11.
    [1913 Webster]
 
   3. To set at large or set free. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       It will enlarge us from all restraints. --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   {Enlarging hammer}, a hammer with a slightly rounded face of
    large diameter; -- used by gold beaters. --Knight.
 
   {To enlarge an order} or {To enlarge a rule} (Law), to extend
    the time for complying with it. --Abbott.
 
   {To enlarge one's self}, to give free vent to speech; to
    spread out discourse. "They enlarged themselves on this
    subject." --Clarendon.
 
   {To enlarge the heart}, to make free, liberal, and
    charitable.
 
   Syn: To increase; extend; expand; spread; amplify; augment;
     magnify. See {Increase}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enlarge \En*large"\, v. i.
   1. To grow large or larger; to be further extended; to
    expand; as, a plant enlarges by growth; an estate enlarges
    by good management; a volume of air enlarges by
    rarefaction.
    [1913 Webster]
 
   2. To speak or write at length; to be diffuse in speaking or
    writing; to expatiate; to dilate.
    [1913 Webster]
 
       To enlarge upon this theme.      --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) To get more astern or parallel with the vessel's
    course; to draw aft; -- said of the wind.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enlarge
   v 1: make larger; "She enlarged the flower beds"
   2: make large; "blow up an image" [syn: {blow up}, {enlarge},
     {magnify}] [ant: {reduce}, {scale down}]
   3: become larger or bigger
   4: add details, as to an account or idea; clarify the meaning of
     and discourse in a learned way, usually in writing; "She
     elaborated on the main ideas in her dissertation" [syn:
     {elaborate}, {lucubrate}, {expatiate}, {exposit}, {enlarge},
     {flesh out}, {expand}, {expound}, {dilate}] [ant:
     {abbreviate}, {abridge}, {contract}, {cut}, {foreshorten},
     {reduce}, {shorten}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top