Search result for

widen

(53 entries)
(0.1735 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -widen-, *widen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
widen[VI] ขยายออก, See also: ขยายกว้าง, กว้าง, Syn. broaden, enlarge, stretch, Ant. contract, narrow
widen[VT] ทำให้กว้าง, See also: ทำให้ขยายออก, ทำให้ขยายกว้าง, Syn. broaden, enlarge, stretch, Ant. contract, narrow
widener[N] ผู้ขยายออก
wideness[N] การขยายออก, Syn. breadth, width
widen out[PHRV] ทำให้กว้างขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
widen(ไว'เดิน) vt.,vi. ทำให้กว้าง,ขยายกว้าง,ขยายออก, See also: widener n., Syn. broaden

English-Thai: Nontri Dictionary
widen(vi,vt) กว้างขึ้น,ขยายออก,เบิกกว้าง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let's widen out camera three.เอาละ ขยายจอภาพให้กว้างขึ้น Bolt (2008)
All right, widen the grid.เอาล่ะ ขยายวงค้นหาออกไป Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
With all the different retrofits over the years, the fence line is widened.ด้วยทั้งหมดของการปรับปรุงใน \ n การมากกว่าปีคือขยายการตั้งค่า Prison Break: The Final Break (2009)
I widen port.ฉันตั้งให้ใหม่แล้ว Public Enemies (2009)
- Make sure that they're casting a widenough net.เราต้องทำให้แน่ใจว่าเราค้นหาในพื้นที่ที่กว้างพอ Bloodline (2009)
White demon, widen your heart's scopeWhite demon, widen your heart's scope The Twilight Saga: New Moon (2009)
White demon, widen your heart's scopeWhite demon, widen your heart's scope The Twilight Saga: New Moon (2009)
White demon, widen your heart's scopeWhite demon, widen your heart's scope The Twilight Saga: New Moon (2009)
White demon, widen your heart's scopeWhite demon, widen your heart's scope The Twilight Saga: New Moon (2009)
All right, it doesn't look like there's much vegetation around the gate, so you may have to widen your search.เอาล่ะ มันคงไม่น่าจะ มีพืชผัก อยู่รอบ ๆ เกท ดังนั่น คุณน่าจะออกไปสำรวจรอบกว้าง Justice (2009)
Holmes, you must widen your gaze.โฮล์มส์คุณต้องไตร่ตรองให้มาก Sherlock Holmes (2009)
When Blackwood invited me to Pentonville prison he suggested I widen my gaze.ตอนพบแบล็ควู๊ด ที่คุกเพนตันวิลล์ เขาแนะผมว่าจง มองให้กว้าง Sherlock Holmes (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
widenHe is the first national politician to be named in a widening corruption scandal.
widenNo one can approach him in wideness of knowledge.
widenTelevision help us widen our knowledge.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบิก[V] widen, See also: ream, dilate, Syn. ทำให้กว้าง, เผย, Example: พลั่วเหล็กเบิกปากรูตะปูให้กว้าง
เปิดหูเปิดตา[V] broaden one's view, See also: widen one's horizon, have an eye-opening experience, open one's eyes, Syn. หาความรู้รอบตัว, หาประสบการณ์, Example: ฉันอยากจะไปต่างประเทศเพื่อเปิดหูเปิดตาบ้าง, Thai definition: ให้ได้ฟังและให้ได้เห็นมาก (มักใช้เกี่ยวกับการไปพักผ่อนหย่อนใจและหาความรู้ไปในตัว)
ถ่าง[V] widen, See also: spread, open wide, separate, dilate, Syn. แยกออก, Example: หมอถ่างม่านตาคนไข้เพื่อตรวจ, Thai definition: แยกปลายออกให้ห่างจากกัน
เบิกตา[V] widen, See also: open one's eyes wide (as when frightened), Syn. เปิดตา, Example: หล่อนเบิกตากว้างด้วยความกังขาในสิ่งที่ได้เห็น, Thai definition: เปิดดวงตาให้โตขึ้น
ความกว้างใหญ่[N] largeness, See also: wideness, extension, vastness, Syn. ความมโหฬาร, ความใหญ่โต, ความใหญ่โตมโหฬาร, Example: ความกว้างใหญ่ของผืนป่าทำให้มีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่อย่างมากมาย
ความกว้างขวาง[N] wideness, See also: expansion, enlargement, dilation, Syn. ความกว้าง, ความใหญ่โต, Ant. ความคับแคบ, ความแคบ, Example: สวนจตุจักรมีพื้นที่มีความกว้างขวางพอที่จะรองรับชาวตลาดนัดสนามหลวงเดิมมาอยู่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาน[v.] (bān) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen   FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir
เบิก[v.] (boēk) EN: widen ; ream ; dilate   
เบิกตา[v. exp.] (boēk tā) EN: widen ; open one's eyes wide   FR: ouvrir les yeux
ความกว้างขวาง[n.] (khwām kwāngkhwāng) EN: wideness   
แผ่[v.] (phaē) EN: expand ; extend ; widen   FR: s'étendre ; s'agrandir
แผ่[v.] (phaē) EN: spread out ; diffuse ; stretch out ; expand ; extend ; broaden ; widen ; unfold   FR: étendre
ถ่าง[v.] (thāng) EN: widen ; spread ; open wide ; separate ; dilate ; space   FR: écarter ; ouvrir

CMU English Pronouncing Dictionary
WIDEN    W AY1 D AH0 N
WIDENS    W AY1 D AH0 N Z
WIDENED    W AY1 D AH0 N D
WIDENER    W IH1 D IY0 N ER0
WIDENING    W AY1 D AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
widen    (v) (w ai1 d n)
widens    (v) (w ai1 d n z)
widened    (v) (w ai1 d n d)
widening    (v) (w ai1 d n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
延べる;伸べる;展べる[のべる, noberu] (v1,vt) (1) to lay out (a futon); to make (bed); to spread out; to stretch; to widen; (2) (延べる, 伸べる only) to postpone; to extend [Add to Longdo]
開く[ひらく, hiraku] (v5k,vt) (1) to open (e.g. a bank-account, festival, etc.); (v5k,vi) (2) to spread out; to open up (flower bud, umbrella, etc.); to widen (gap, distance, width); (3) to hold; to give (party, conference, etc.); (P) [Add to Longdo]
拡幅[かくふく, kakufuku] (n) (1) widening (of a road); (vs) (2) to widen (esp. a road) [Add to Longdo]
広げる(P);拡げる[ひろげる, hirogeru] (v1,vt) to spread; to extend; to expand; to enlarge; to widen; to broaden; to unfold; to open; to unroll; (P) [Add to Longdo]
取り広げる;取広げる[とりひろげる, torihirogeru] (v1,vt) to enlarge; to widen; to spread out [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加宽[jiā kuān, ㄐㄧㄚ ㄎㄨㄢ, / ] widen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Widen \Wid"en\, v. i.
   To grow wide or wider; to enlarge; to spread; to extend.
   [1913 Webster]
 
      Arches widen, and long aisles extend.  --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Widen \Wid"en\, v. t. [imp. & p. p. {Widened}; p. pr. & vb. n.
   {Widening}.]
   To make wide or wider; to extend in breadth; to increase the
   width of; as, to widen a field; to widen a breach; to widen a
   stocking.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 widen
   v 1: become broader or wider or more extensive; "The road
      widened" [ant: {contract}, {narrow}]
   2: make (clothes) larger; "Let out that dress--I gained a lot of
     weight" [syn: {let out}, {widen}] [ant: {take in}]
   3: make wider; "widen the road"
   4: extend in scope or range or area; "The law was extended to
     all citizens"; "widen the range of applications"; "broaden
     your horizon"; "Extend your backyard" [syn: {widen},
     {broaden}, {extend}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top